Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Kompartistika

Test Kompartistika

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by masha_markovic
prijmaci zkouska z komparatistiky
prijmaci zkouska z komparatistiky

More info:

Published by: masha_markovic on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
Modelový p
ř 
ijímací test na obor komparatistika (2oborové magisterskéstudium) pro rok 2007I. 1. Která z t
ě
chto charakteristik Homérova hrdiny neplatí? (0 / 0,5 bodu)
 A) Odysseus se m
ě
ní z krutovládce na spravedlivého králeB) Odysseus sestupuje do podsv
ě
C) Odysseus vždy jedná na popud boh
ů
 D) Odysse
ů
v osud je dop
ř 
edu p
ř 
edpov
ě
zen
2. Která z t
ě
chto charakteristik Sofoklovy tragédie Král Oidipus neplatí?(0 / 0,5 bodu)
 A) katarze nastává v okamžiku, kdy se dovíme, že v Thébách propukl mor B) na hlavního hrdinu platí Aristotel
ů
v požadavek z Poetiky, že hrdina tragédiínem
ů
že být ani jednozna
č
n
ě
dobrý, ani jednozna
č
n
ě
zlýC) Oidipus si v okamžiku vraždy není v
ě
dom, že svým
č
inem napl
ň
uje OsudD) události, o nichž se vypráví, zahrnují delší
č
asové období než ty, kteréprobíhají v aktuálním
č
ase tragédie
3. Jak hodnotí Platón význam, funkci a hodnotu um
ě
ní? (0 / 0,5 bodu)
 A) Um
ě
ní bude hlavním nástrojem vlády v utopickém státu filosof 
ů
.B) Um
ě
ní je hlavním zdrojem idejí.C) Um
ě
ní má malou hodnotu, protože pouze napodobuje to, jak se v
ě
ci jeví –smyslový sv
ě
t, a nikoli jejich pravou podstatu.D) Um
ě
ní m
ů
že nabýt významu pro spole
č
nost pouze tehdy, pokud posílí svoumimetickou funkci.
4. Tóra je: (0 / 0,5 bodu)
 A) deska, na níž bylo vytesáno DesateroB) hebrejské ozna
č
ení Starého a Nového zákonaC) hebrejský zákoníkD) p
ě
t knih Mojžíšových
5. Komu je p
ř 
ipisováno autorství starozákonních žalm
ů
? (0 / 0,5 bodu)
 A) AbrahamB) DavidC) Duch svatýD) Jeremiáš
6. Mezi texty st
ř 
edov
ě
ké literatury nepat
ř 
í (ozna
č
te podtržením): (0 / 0,5 / 1 bod)
1
 
Cid; Co B
ů
h?
Č
lov
ě
k?; Dalimilova kronika; Legenda Aurea; Legenda o sv. JanuNepomuckém; Parzival; Román o lišákovi; Zlatý osel.
7. Který z uvedených text
ů
bývá ozna
č
ován jako epistolární román?(0 / 0,5 bodu)
 A) Henry Fielding: Tom JonesB) Choderlos de Laclos: Nebezpe
č
né známostiC) Laurence Sterne: Život a názory blahorodého pána Tristrama ShandyhoD) Voltaire: Candide
8. Který z uvedených text
ů
rámcovou kompozici? (0 / 0,5 bodu)
 A) DekameronB) D
ů
myslný rytí
ř 
don QuijoteC) EddaD) Robinson Crusoe
9. Ozna
č
te
ř 
ádek, jenž obsahuje pouze osobnosti, texty nebo principy, kterésouvisejí s literárním modernismem: (0 / 1 bod) 
 A) analýza masové kultury a popkultury; Frankenstein; K majáku; MichelFoucault; Sigismund FreudB) destrukce tradi
č
ní románové formy; experiment s románovým
č
asoprostorem;Ludwig Wittgenstein; Nám
ě
č
níci; Witold Gombrowicz; ZámekC) dokumentárnost;
Č
ekání na Godota; Golem; Michail Bulgakov; míšeníheterogenních diskurs
ů
 D) Edmund Husserl; Newyorská trilogie; travestie; žánry vysoké literatury se mísís triviálními se zám
ě
rem zp
ř 
ístupnit literaturu co nejširší skupin
ě
 
č
tená
řů
 E) Franz Kafka; James Joyce; kanonizace žánru deníku; Muž bez vlastností;Temno
Výchozí text k úlohám 10-11
Báje je podle smyslu slova to, co zasluhuje být
ř 
e
č
eno. Každodenní život sev západní spole
č
nosti dlouho mohl dostat ke slovu jen tehdy, byl-li prostoupen aprom
ě
n
ě
n bájným; musel p
ř 
esáhnout sebe sama díky hrdinství, skv
ě
lému
č
inu,dobrodružství, Proz
ř 
etelnosti a milosti, pop
ř 
ípad
ě
díky velkému zlo
č
inu; musel býtpoznamenán dotykem nemožného. […] V této h
ř 
e „bájného p
ř 
íkladného“ byl tedynezájem o pravdivost a nepravdivost základem. A pokud se stávalo, že p
ř 
išla
ř 
e
č
naprost
ř 
ednost skute
č
ného pro ni samu, zamýšleným ú
č
inkem byla sm
ě
šnost. Od 17.století byl Západ sv
ě
dkem zrodu celé „báje“ bezvýznamného života, z níž bylo bájnévypov
ě
zeno. Nemožné
č
i sm
ě
šn
ě
malé p
ř 
estaly být podmínkou, za níž bylo možnovypráv
ě
t oby
č
ejné. Rodí se um
ě
ní jazyka, jehož úkolem už není op
ě
vovatnepravd
ě
podobné, ale ukázat to, co se neukazuje – co se nem
ů
že nebo nesmíukázat:
ř 
íci poslední a nejnepatrn
ě
 jší stupn
ě
skute
č
ného. […] Zatímco bájné m
ů
žefungovat pouze v nerozhodnosti mezi pravdivým a nepravdivým, literatura seustavuje v rozhodnutí ne-pravdy: p
ř 
edstavuje se výslovn
ě
jako klam, ale zavazuje sep
ř 
itom vyvolávat ú
č
inky pravdy, rozpoznatelné jako takové; d
ů
ležitost, která bylav klasické dob
ě
p
ř 
ipisována p
ř 
irozenému a nápodob
ě
, je bezpochyby jedním ze
2
 
zp
ů
sob
ů
, jak formulovat toto fungování literatury „v pravd
ě
“. Fikce nap
ř 
íšt
ě
nahradilabájné.
(
MICHEL FOUCAULT: Život lidí zlopov 
ě
stných
)
10. Jak Michel Foucault charakterizuje „bájnou“ literaturu klasické doby?(0 / 1 bod)
 A) bájná literatura pojednává o neskute
č
ných a nemožných sv
ě
tech, a proto se oní obecn
ě
ví, že je vždy nepravdiváB) každodennost se stává nám
ě
tem bájné literatury pouze tehdy, stane-li se v nín
ě
co mimo
ř 
ádnéhoC) pro bájnou literaturu je podstatná komplexní psychologizace protagonistyD) západní sv
ě
t se od prvopo
č
átk
ů
snažil literaturou vytvá
ř 
et hranici mezipravdivým a nepravdivým
11. Uve
ď
te t
ř 
i evropské romány 17. – 19. století, které je možné vykládatv duchu „báje“ bezvýznamného života, z níž bylo bájné vypov
ě
zeno:(0 / 0,5 / 1 bod)
1)2)3)
 12. Ozna
č
te
ř 
ádek obsahující pouze jména osobností, které se v první polovin
ě
 dvacátého století aktivn
ě
podílely (odbornými studiemi, p
ř 
eklady aj.) nasbližování mezi francouzskou a
č
eskou kulturou: (0 / 1 bod)
  A) Albert Camus, Václav
Č
erný, Josef Peka
ř 
 B) André Gide, Frá
ň
a Šrámek, Jaroslav ZaorálekC) Ernest Denis, Karel
Č
apek, Hanuš JelínekD) Roland Barthes, Jan Muka
ř 
ovský, Bed
ř 
ich Václavek
Výchozí text k úloze 13
Ješt
ě
než se Karrer pomátl, procházel jsem se Ohlerem pouze ve st
ř 
edu, zatímcote
ď
, když se Karrer pomátl, vyjdu si s Ohlerem také v pond
ě
lí. Protože Karrer semnou vycházel v pond
ě
lí, mohl byste se te
ď
, když už se mnou Karrer v pond
ě
nevychází, procházet se mnou i v pond
ě
lí,
ř 
íká Ohler poté, co se Karrer pomátl abyl odvezen na Steinhof. Ohlerovi jsem bez váhání odpov
ě
d
ě
l, dobrá, když se Karrer pomátl a ocitl se na Steinhofu, vycházejme spolu i v pond
ě
lí. (
T. Bernhard: Ch
ů
ze
)
13. Se
ř 
a
ď
te následující události z ukázky podle
č
asové posloupnosti od události,která se odehrála nejd
ř 
ív (nejvíc v minulosti) až po událost nejsou
č
asn
ě
 jší.(0 / 1 bod)
 A) Karrer se pomátlB) Karrer se prochází s Ohlerem v pond
ě
C) Ohler vypráví o tom, kdy se prochází s KarreremD) vyprav
ěč
se prochází s Ohlerem i v pond
ě
E) vyprav
ěč
vypráví o tom, kdy se prochází s Ohlerem
Odpov
ěď
: 1.:........; 2.:........; 3.:.........; 4.:..........; 5.:.........Výchozí text k úlohám 14-15
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->