Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klima Santrali Ve Hava Kanallarında Isı Ve Akustik Yalıtımı

Klima Santrali Ve Hava Kanallarında Isı Ve Akustik Yalıtımı

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 2,107 |Likes:
Published by Ugras SEVGEN
Isı yalıtımı; enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farklarından oluşabilecek ısı kayıp ve kazançlarını azaltmak için alınması gereken bir önlemdir. Genel olarak binalarda ve tesisatta kullanılmaktadır. Isı yalıtımı üç bo¬yutu ile değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki enerji tasarrufu boyutudur. Isı kaybı azaltılarak, kullanılan ısıtıcı malzemeden (radyatör, kazan kapasitesi gibi) tasarruf edilmekte ve tesisattaki ilk yatırım maliyetleri düşürülmektedir. Bunlarla birlikte, daha az yakıt kullanımı da parasal tasarrufu ortaya çıkarmaktadır. Isı yalıtımı yolu ile enerji tasarrufu konusunda birçok Avrupa ülkesinden geride olan ülkemizde; enerjinin etkin ve tasarruflu kullanılması bilinci halen tam olarak yerleşmemiştir. Halbuki her yıl artan enerji ihtiya¬cını karşılamak için enerji kapasitesini artırmak kadar, onu tasarruflu kullanmak da önem arz etmektedir.
Isı yalıtımı; enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farklarından oluşabilecek ısı kayıp ve kazançlarını azaltmak için alınması gereken bir önlemdir. Genel olarak binalarda ve tesisatta kullanılmaktadır. Isı yalıtımı üç bo¬yutu ile değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki enerji tasarrufu boyutudur. Isı kaybı azaltılarak, kullanılan ısıtıcı malzemeden (radyatör, kazan kapasitesi gibi) tasarruf edilmekte ve tesisattaki ilk yatırım maliyetleri düşürülmektedir. Bunlarla birlikte, daha az yakıt kullanımı da parasal tasarrufu ortaya çıkarmaktadır. Isı yalıtımı yolu ile enerji tasarrufu konusunda birçok Avrupa ülkesinden geride olan ülkemizde; enerjinin etkin ve tasarruflu kullanılması bilinci halen tam olarak yerleşmemiştir. Halbuki her yıl artan enerji ihtiya¬cını karşılamak için enerji kapasitesini artırmak kadar, onu tasarruflu kullanmak da önem arz etmektedir.

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
2008
 
YAPILARDA OTOMASYON VE ENERJİ YÖNTEMLERİ[Klima Santrallerinde ve Hava Kanallarında Isı veAkustik Yalıtımı]
İNŞ.MÜH. UĞRAŞ SEVGEN
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİYAPI İŞLETMESİ ANABİLİMDALITEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 
KLİMA SANTRALLERİNDE VE HAVA KANALLARINDA ISI VE AKUSTİK YALITIMİNŞ.MÜH. UĞRAŞ SEVGEN Page 1
1- TES
İ
SATTA ISI YALITIMI
 
G
İ
İŞ
 Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
; enerji kazan
ı
m
ı
amac
ı
yla, s
ı
cakl
ı
k farklar 
ı
ndan olu
ş
abilecek 
ı
s
ı
kay
ı
 p ve kazançlar 
ı
n
ı
 azaltmak için al
ı
nmas
ı
gereken bir önlemdir. Genel olarak binalarda ve tesisatta kullan
ı
lmaktad
ı
r.Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
üç boyutu ile de
ğ
erlendirilmektedir. Bunlardan ilki enerji tasarrufu boyutudur. Is
ı
 kayb
ı
azalt
ı
larak, kullan
ı
lan
ı
s
ı
t
ı
c
ı
malzemeden (radyatör, kazan kapasitesi gibi) tasarruf edilmekte ve tesisattaki ilk yat
ı
ı
m maliyetleri dü
ş
ürülmektedir. Bunlarla birlikte, daha az yak 
ı
tkullan
ı
m
ı
da parasal tasarrufu ortaya ç
ı
karmaktad
ı
r.Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
yolu ile enerji tasarrufu konusunda birçok Avrupa ülkesinden geride olan ülkemizde;enerjinin etkin ve tasarruflu kullan
ı
lmas
ı
bilinci halen tam olarak yerle
ş
memi
ş
tir. Halbuki her y
ı
lartan enerji ihtiyac
ı
n
ı
kar 
ş
ı
lamak için enerji kapasitesini art
ı
rmak kadar, onu tasarruflukullanmak da önem arz etmektedir.Bir di
ğ
er boyut, çevre boyutudur. Kömür, petrol gibi fosil yak 
ı
tlar 
ı
n yanmas
ı
sonucu C0
2
ve S0
2
 gibi büyük miktarlarda at
ı
k gaz hava kirlili
ğ
ine sebep olmaktad
ı
r. Bu at
ı
k gazlar, dünyan
ı
n geriyans
ı
tt
ı
ğ
ı
 
 güne
 ş
 
ı
ş
ı
nlar 
ı
n
ı
da tutarak, dünya s
ı
cakl
ı
ğ
ı
n
ı
n artmas
ı
na yol açarlar. Maalesef ilerikiy
ı
llarda iklimlerin de
ğ
i
ş
mesi, bitki ve canl
ı
lar 
ı
n zararl
ı
asit ya
ğ
murlar 
ı
na maruz kalmas
ı
 kaç
ı
n
ı
lmaz olacakt
ı
r.Is
ı
yal
ı
t
ı
m
ı
n
ı
n son boyutu ise
ı
s
ı
l konfordur. Günümüzde; özellikle insanlar 
ı
n toplu
ş
ekilde bulunduklar 
ı
ofis ortamlar 
ı
, al
ı
ş
veri
ş
merkezleri ve konutlarda
ı
s
ı
l konforun sa
ğ
lanmas
ı
esast
ı
r.Ancak bilinmelidir ki,
ı
s
ı
l konforun tam anlam
ı
yla sa
ğ
lanmas
ı
sadece ortam
ı
 
ı
s
ı
tarak de
ğ
il:
ı
s
ı
tma sisteminin yap
ı
ve tesisat yal
ı
-t
ı
m
ı
yla da desteklenmesi sayesinde mümkün olur. Sanayitesisleri için de ayn
ı
durum geçerlidir. Yal
ı
t
ı
lmam
ı
ş
borulardan ve armatürlerden kaybolan enerji bir yana; yal
ı
t
ı
ms
ı
z elemanlara dokunmak suretiyle meydana gelen yaralanmalar ve fazla
ı
s
ı
nanortam
ı
n sistem ar 
ı
zalar 
ı
na ve performans dü
ş
üklüklerine neden olmas
ı
asla istenmeyendurumlard
ı
r.
ISI YALITIMI
İ
LE
İ
LG
İ
L
İ
TANIMLAR 
 
Is
ı
 
İ
letkenlik Katsay
ı
s
ı
 
Is
ı
iletkenlik katsay
ı
s
ı
; birbirine paralel iki yüzeyi aras
ı
ndaki s
ı
cakl
ı
k fark 
ı
1K = 1°C olanhomojen bir malzemenin, 1 nr'sinden 1 saatte ve 1 m kal
ı
nl
ı
kta dik olarak geçen
ı
s
ı
miktar 
ı
d
ı
r.Sembolü (
λ 
), birimi (W/mK)'dir. Is
ı
yal
ı
t
ı
m malzemelerinin seçiminde en belirleyici özelliktir .Is
ı
hesaplar 
ı
nda, laboratuarda ölçülen ,
λ 
 
de
ğ
eri de
ğ
il, 10°C ortalama s
ı
cakl
ı
k ve pratik nemmiktar 
ı
na göre çevrilen zaml
ı
 
λ 
hesap
de
ğ
eri kullan
ı
l
ı
r .
 
Is
ı
Geçirgenli
ğ
i
Is
ı
geçirgenli
ğ
i; d (m) kal
ı
nl
ı
ğ
ı
nda bir malzemenin paralel iki yüzeyinin s
ı
cakl
ı
klar 
ı
aras
ı
ndakifark 1K=1°C oldu
ğ
unda, 1 saatte, 1 m
2
yüzeyden dik olarak geçen
ı
s
ı
miktar 
ı
d
ı
r. Sembolü (
λ 
), birimi (W/m
2
K)'dir.
Is
ı
Geçirgenlik Direnci
Is
ı
geçirgenlik direnci,
ı
s
ı
geçirgenli
ğ
inin aritmetik olarak tersidir. Sembolü (l/
Ʌ
), birimi(m
2
K/W) d
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
daki formül yard
ı
m
ı
ile hesaplanmaktad
ı
r.
 
KLİMA SANTRALLERİNDE VE HAVA KANALLARINDA ISI VE AKUSTİK YALITIMİNŞ.MÜH. UĞRAŞ SEVGEN Page 2
Is
ı
Geçirme Katsay
ı
s
ı
 
Is
ı
geçirme katsay
ı
s
ı
; herhangi d (m) kal
ı
nl
ı
ğ
ı
nda bir yap
ı
bile
ş
eninin (duvar, çat
ı
vs.) her ikitaraf 
ı
ndaki hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
aras
ı
ndaki fark 1K = 1°C oldu
ğ
unda bile
ş
enin 1 m
2
yüzeyinden 1saatte geçen
ı
s
ı
miktar 
ı
d
ı
r. Baz
ı
literatürlerde "k" olarak da gösterilmektedir . Sembolü (U), birimi (W/m
2
K)'dir.
Is
ı
Geçirme Direnci
Is
ı
geçirme direnci,
ı
s
ı
geçirme katsay
ı
s
ı
n
ı
n aritmetik olarak tersidir. Sembolü (l/U), birimi(m
2
K/W)'d
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
daki formül yard
ı
m
ı
ile hesaplanmaktad
ı
r.
Yüzeysel Is
ı
Ta
ş
ı
n
ı
m Katsay
ı
s
ı
 
Yüzeysel
ı
s
ı
ta
ş
ı
n
ı
m katsay
ı
s
ı
; herhangi bir yap
ı
bile
ş
eninin yüzeyi ile yüzeyin de
ğ
di
ğ
i havaaras
ı
ndaki s
ı
cakl
ı
k fark 
ı
1K = 1°C iken, yap
ı
bile
ş
eninin 1 m
2
'sinden bu alana dik yönde 1 saattegeçen
ı
s
ı
miktar 
ı
d
ı
r. Sembolü (
α
), birimi (W/m
2
K)'dir.
Yüzeysel Is
ı
Ta
ş
ı
n
ı
m Direnci
 Yüzeysel
ı
s
ı
ta
ş
ı
n
ı
m direnci, yüzeysel
ı
s
ı
ta
ş
ı
n
ı
m katsay
ı
s
ı
n
ı
n aritmetik olarak tersidir. Sembolü(l/
α
), birimi (m
2
K/W)'d
ı
r.
Ba
ğ
ı
l Nem
 Ba
ğ
ı
l nem; belirli s
ı
cakl
ı
ktaki havan
ı
n içerdi
ğ
i su buhar 
ı
miktar 
ı
n
ı
n, yine o s
ı
cakl
ı
ktaki havan
ı
nta
ş
ı
yabilece
ğ
i en fazla su buhar 
ı
miktar 
ı
na oran
ı
na denir . Sembolü (
φ
), birimi (%)'dir.Genel olarak, ba
ğ
ı
l nem miktarlar 
ı
higrometre cihazlar 
ı
ndan do
ğ
rudan okunmaktad
ı
r.
İ
lgilidoyma su buhar 
ı
miktarlar 
ı
ise abaklardan al
ı
nmaktad
ı
r. Prensip olarak s
ı
cak hava so
ğ
uk havadan daha fazla su buhar 
ı
bar 
ı
nd
ı
ı
r. Tabloda hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak 1 m
2
havada bar 
ı
nabilecek maksimum su buhar 
ı
miktarlar 
ı
gösterilmi
ş
tir.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ekazkayasi4055 liked this
tuzlucayir liked this
Dırbazz liked this
tuzlucayir liked this
Onur Kaplan liked this
Onur Kaplan liked this
Serkan Berg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->