Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Problemli Zeminlerde Geoteknik Çözümler

Problemli Zeminlerde Geoteknik Çözümler

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,354|Likes:
Published by Ugras SEVGEN

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
TMH
TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 430 - 2004/2
29
1. GİRİŞ
Mühendislik yapılarının temel sistemlerinin tasa-rımında, zeminde oturma ve taşıma kapasitesi iledeprem durumunda sıvılaşma problemi olmamasıdurumunda genellikle yüzeysel temeller kullanıla-rak çözümler yapılmaktadır.Temel zeminlerinin problemli olması durumundaise en basit çözüm derin temel sistemi (kazıklıtemeller) seçilerek yapıların çözülmesidir.Son yıllarda gelişen makine teknolojisi ve mühen-dislik uygulamalarının (araştırma ve projelerin)artması problemli zeminlerde yeni çözümlerinbulunmasına neden olmuştur. Bu çözümler zeminıslahı veya zemin iyileştirmesi yapılarak problemlizeminlerin ortadan kaldırılması olmuştur.1970'li yıllardan beri üretilen bir çok yeni yöntemleproblemli zeminler iyileştirilerek, zemindeki oturmaproblemi ortadan kaldırılmakta, taşıma kapasitesigüvenlik sayısı artırılmakta ve deprem durumundasıvılaşan, mukavemeti azalan zeminler sağlam-laştırılmaktadır. Zemin ıslahı veya iyileştirmesiyöntemiyle derin temel sistemlerinden çok dahaekonomik ve daha kısa sürede yapılabilen geotek-nik çözümler elde edilmektedir.Uygulamada en çok kullanılan geoteknik çözümleraşağıda sıralanmıştır. Araştırması devam eden veyaülkemizde henüz uygulamasına çok sık rastlanma-yan yöntemler de bu listede yer almıştır.
2. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Dünyada ve ülkemizde çok sık kullanılan zemin iyi-leştirme yöntemleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;a. Taş Kolonlarb. Kum Kazıklar-Düşey Drenlerc. Ön ve Fazla Yüklemec. Derin Karıştırmad. Vibrokompaksiyon-Vibroflotasyone. Dinamik Kompaksiyon (Ağırlık düşürme)f. Kompaksiyon Enjeksiyonug. Çatlatma-Girme-Deplasman Enjeksiyonuh. Jet Enjeksiyonuı. Patlatmai. Geotekstil ve Geosentetikler ile Güçlendirme j. Kimyasal Enjeksiyon ve DiğerleriHer mühendislik yapısının zemin durumu ve prob-lemi kendisine özgün bir problemdir. Farklı zeminyapısı ve yeraltı suyu durumu için farklı zemin iyileş-tirmesi yöntemleri önerilebilir. Belli bir zemin prob-lemi için yukarıdaki zemin iyileştirme yöntemlerininbirisi veya birkaçı uygun olabilir, ancak yukarıdakiyöntemlerin hepsinin benzer zemin koşullarındauygulanması söz konusu değildir. Örneğin prob-lemli kil bir zemin koşulunda dinamik kompak-siyon, kimyasal ve diğer enjeksiyon sistemleri,vibrokompaksiyon ve ağırlık düşürme yöntemleriçözüm olmayacaktır. Kum ve çakıllardan oluşanproblemli bir zeminde ise ön yükleme, taş kolonyöntemleri uygun olmayabilecektir. Dolayısıyla hermühendislik yapısının zemin problemi tekil olarakincelenmeli, çok detaylı ve çok sayıda arazi velaboratuvar deneyi yapılarak zemin yapısı ve yeraltısuyu durumu sıhhatli bir şekilde tespit edildiktensonra ıslah yöntemine karar verilmelidir. Zemin etü-dünün önemi vurgulanırken laboratuvar deneyleriile birlikte saha deneylerinin tercih edilmesi unutul-mamalı ve zemin iyileştirmesi gereken bir projedekesinlikle CPT (Koni Penetrasyon Deneyi) deneyle-rinin yapılması tercih edilmelidir.Bu makaledehali hazırda inşaatı devam edenönemli bir mühendislik yapısında uygulaması yapı-lan taş kolonlar ile zemin iyileştirmesi yöntemindenbahsedilecektir.
3. TAŞ KOLONLAR İLE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Taş kolonlar ile problemli yumuşak ve gevşekzeminlerin iyileştirilmesi, son yıllarda yurtdışındaçok uygulaması olan bir sistemdir. Ülkemizde desınırlı sayıda projede uygulanmıştır. Taş kolonlarile üstyapı proje yüklerine, saha ve zemin koşulla-
PROBLEMLİ ZEMİNLERDEGEOTEKNİK ÇÖZÜMLER
Mustafa Serdar NALÇAKAN (*)
(*) Dr., ZMG İnşaat Ltd. Şti.
 
TMH
TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 430 - 2004/2
30
rına bağlı olarak zeminin taşıma kapasitesi artırıl-makta, oturma (konsolidasyon) süresi azaltılmaktave deprem durumunda sıvılaşan veya mukave-meti kaybeden zeminler sağlamlaştırılmaktadır.Taş kolonlar genellikle yumuşak ve orta katı kilzeminlerde, problemli zemin tabakası kalınlığınıngenellikle 10.0 m’den az olduğu koşullarda tercihedilmektedir. Taş kolon uygulaması ile oturmaproblemleri genellikle %50-%60 oranında azaltıla-bilmekte, taşıma kapasitesi ise çok daha yüksekseviyelere çıkarılabilmektedir. Taş kolonlarınıngenellikle uçlarının sağlam bir taban zeminine otur-tulması tavsiye edilmektedir. Yapım yöntemi olarak,- vibroflotasyon ataşmanları (su veya hava) ilekolonların oluşturulması- klasik foraj ile problemli zeminin dışarı atılarakyerine çakıl yerleştirilmesi ve sıkıştırılması- boru çakma veya itme ile zeminin sıkıştırılması vekolonların oluşturulmasıimalatları yapılabilmektedir.Üstyapı proje yükleri ve zemin koşullarına bağlıolarak 60-100 cm çapında taş kolonlar üçgenveya kare yerleşim planında projelendirilmektedir.İmalatlarda kullanılan taşların temiz, genellikle 10-50 cm boyutlarında ve içerisindeki ince oranı %5-10arasında olan malzemeler ile yapılması gerekmek-tedir. Uygulamada sahada bulunabilecek malze-meye göre tasarımlar yapılabilmektedir.
4. TAŞ KOLON UYGULAMASI
İnşaat faaliyetleri devam eden bir terminal binasıoturum alanı yaklaşık 27000 m² mertebesindedir. Yapı mimari projelere bağlı olarak değişik kat yük-sekliğine sahiptir. Üst yapı çözümleri sonucundastatik durumda bina yükleri 7.0 - 12.00 t/m² merte-belerinde hesaplanmıştır.Zemin yapısı yüzeydeki bitkiseltopraktan sonra 7.00 m derin-liğe kadar problemli, gri-yeşilimsirenkte, yumuşak-orta katı-katı siltlikil - killi silt zeminlerden oluşmak-tadır. Kil birim içerisinde yapılanSPT deneylerin darbe sayıları N=3-25 aralığında değerler elde edil-miştir. Kil zemin bileşik zemin sınıf-landırmasına göre genelde CL-CHkarakterde olup plastisite indisideğeri 16-37 arasında değişmekte-dir. Siltli kil - killi silt zeminden sonraorta sıkı- çok sıkı siltli kum zeminyer almaktadır. Kum zemin 7.00-20.00 m derinlikler arasındadır. Kumbirimde SPT darbe sayıları genel-likle 30-50
+
arasında değişmektedir. Kum biriminaltında derinlerde ise orta katı-sert, killi silt - siltli kilzeminlere girilmiştir. Yeraltı su seviyesi yüzeyden1.00 m derinliktedir. Yüzeydeki yaklaşık 7.00 m kalınlığındaki kil zemindeoturma ve taşıma kapasitesi problemi mevcuttur.Problemlerin taş kolonlar ile çözülmesi yöntemiseçilmiştir. Taş kolon taşıma kapasitesi, iyileştirmeoranı ve taş kolon aralığı tespit amacıyla sahada ikiadet taş kolonlu , bir adet doğrudan zemin üzerine
Şekil 1 - Taş Kolon İmalatı 1. Aşama - Borunun ÇakılmasıŞekil 2 - Taş Kolon İmalatı 2. Aşama – Çakıl Doldurulması

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
metinariturk liked this
metinariturk liked this
Mehmet Şener liked this
Tarık Ağkaş liked this
eternal1903 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->