Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Letter from Life Legal Defense Foundation to the FBI

Letter from Life Legal Defense Foundation to the FBI

Ratings: (0)|Views: 523|Likes:
Published by Tom Ciesielka
Life Legal Defense Foundation (LLDF) sent a letter to the Federal Bureau of Investigation (FBI) because they threatened and questioned pro-life advocate Andrew Moore in Dallas, Texas.
Life Legal Defense Foundation (LLDF) sent a letter to the Federal Bureau of Investigation (FBI) because they threatened and questioned pro-life advocate Andrew Moore in Dallas, Texas.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tom Ciesielka on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2012

pdf

text

original

 
 
AHCE7 M\ \@E @EMV\ IC \@E AMR
Lmom Nilx! E~}/
Epenu|hse Lhven|iv 
 Nm|`evhoe R/ ^`iv|! E~}/
Aebma Lhven|iv 
 Kmvx Vhaex
 Mlkhoh~|vm|hse Lhven|i
 Maah~io J/ Mvmolm! E~}/
^eohiv ^|mcc Niuo~ea
 
Fimvl ic Lhven|iv~
Gi`o V/ ^|vee||! E~}/
N`mhvkmo
 Lmom Nilx! E~}/Kmvneaam \xaev Je|ea`u|\evvx A/ \`ikt~io! E~}/Niae||e Rha~io! E~}/Mo|`iox E/ Rxooe! GL
Mlsh~ivx Fimvl
\`e @io/ ^|ese Fmalrho
^mo Lhebi! Nmahcivohm
 \`e Ves/ Khn`mea V/ Nmvex! IT! GL
Niaivmli
 Lmohea Nm|`nmv|! E~}/
Ai~ Mobeae~! Nmahcivohm
 \`e @io/ Rhaahmk T/ Namvj
Tm~i Vifae~! Nmahcivohm
 Vmxkiol Leooe`x! T`L/
^mo Cvmonh~ni! Nmahcivohm
 \`e Ves/ Gi~et` L/ Ce~~hi!^G
^mo Cvmonh~ni! Nmahcivohm
 \`e @io/ Vmx @mxoe~
Vhsev~hle! Nmahcivohm
 Gmke~ @hv~eo! E~}/
Vhsev~hle! Nmahcivohm
 \`e @io/ @irmvl Jmaiibhmo
Ai~ Mobeae~! Nmahcivohm
 Lmshl Aaereaaxo! E~}/
^mnvmkeo|i! Nmahcivohm
 Mooe G/ INiooiv! E~}/
Oer Gev~ex 
 N`mvae~ E/ Vhne! E~}/
^iu|` Feol! Holhmom
 Feo ^|eho! E~}/
Re~| @iaaxriil! Nmahcivohm
 Molver Wetelm! E~}/
Fesevax @haa~! Nmahcivohm
Oiv|`evo Nmahcivohm
 (Mlkhoh~|vm|hioT/I/ Fip 6=45Omtm! Nmahcivohm 8<550(242 66<3325
^iu|`evo Nmahcivohm
 T/I/ Fip =>=>Igmh! Nmahcivohm 8>46<(045 3<4=8<4
AALC/ivb
 
Guax 65! 64=6Celevma Fuvemu ic Hose~|hbm|hio8>5 Teoo~xasmohm Mseoue! ORRm~`hob|io LN 645>5(646 >6<+>444M||eo|hio7Niovml Vilvhbuew! \epm~ Letmv|keo| ic Tufahn ^mce|xT`ioe7 (6=< 03=+6434Ekmha7 Niovml/vilvhbuewDlt~/|epm~/bis
^eo| shm ekmha rh|` `mvl nitx |i ciaair
Rhaahmk ^hsaex! CFH Lmaam~ Cheal IcchneT`ioe7 (826 558+5<=4Ekmha7 Rhaahmk/~hsaexDhn/cfh/bis
^eo| shm ekmha rh|` `mvl nitx |i ciaair
Lemv ^hv~!H mk mo m||ivoex rh|` |`e Ahce Aebma Leceo~e Ciuolm|hio/ H| `m~ nike |i kxm||eo|hio |`m| mbeo|~ Niovml Vilvhbuew mol Rhaahmk ^hsaex nio|mn|el kx naheo|Molver Kiive m| `h~ `ike ho Lmaam~! \epm~! io Cvhlmx! Guax =>
|`
! fenmu~e ic `h~ tvi+ahce sher~/ H| h~ kx uolev~|molhob |`m| xiuv mbeo|~ }ue~|hioel Kv/ Kiiveciv isev mo `iuv mfiu| `h~ temnecua cvee ~teen` mn|hsh|he~ |`m| viu|hoeax |mje tamne io |`e tufahn ~hlermaj~ iu|~hle ic ^iu|`re~|evo Mfiv|hio Nahohn ho Lmaam~/Le~th|e `mshob oi eshleone |`m| Kv/ Kiive `m~ esev shiam|el mox amr! xiuv mbeo|~ eobmbel ho fuaaxhob |mn|hn~ fx veceveonhob `h~ rhce mol oerax fivo ~io!nikkeo|hob |`m| `e riual oi| rmo| |i fe ~etmvm|el cvik `h~ cmkhax! mol~ubbe~|hob |`m| m ceaiox nioshn|hio niual be| Kv/ Kiive letiv|el/ Xiuv mbeo|~‘ecciv|~ |i ho|hkhlm|e Kv/ Kiive mol n`haa |`e epevnh~e ic `h~ nio~|h|u|hiomaax tvi|en|el cvee ~teen` vhb`|~ mve letaivmfae/Cuv|`evkive! r`eo `m~ h| fenike |`e fu~hoe~~ ic |`e bisevokeo| |i hosmle |`e`ike~ ic tvhsm|e nh|hweo~ mol m~j `hk iv `ev }ue~|hio~ mfiu| |`ehv ektaixkeo|!`ir |`ex ke| |`ehv ~tiu~e! r`i |`ehv cvheol~ mve! r`eve |`ex m||eol n`uvn`! r`x|`ex `ial m ~tenhchn tiah|hnma ti~h|hio! mol r`x |`ex eobmbe ho tmv|hnuamv mn|hsh|he~ ho |`e nikkuoh|x9 Ho nm~e xiuv mbeonx oeel~ m vecve~`ev niuv~e ho |`eamr |`ex ~rive uolev im|` |i ut`ial mol leceol! |`e Uoh|el ^|m|e~ Nio~|h|u|hio
 
AHCE7 M\ \@E @EMV\ IC \@E AMR
AALC/ivb
 
 tvi|en|~ m tev~io‘~ cveelik ic m~~inhm|hio! cveelik ic ~teen`! mol cvee epevnh~e ic veahbhio/Xiuv mbeonx‘~ uormvvmo|el ho|vu~hio ho|i |`e tev~ioma ahce ic kx naheo| `m~ oi| bioeuooi|hnel mol rhaa oi| fe mnnet|mfae ho |`e cu|uve/Mllh|hiomaax! h| h~ naemv cvik |`e tihbomo| }ue~|hiohob vebmvlhob Kv/ Kiive‘~ ki|`ev+ho+amr! Ghaa ^|moej! |`m| |`h~ mbeonx h~ oi| keveax ~eejhob |i eocivne! mafeh| evvioeiu~ax!celevma amr! fu| vm|`ev! |i uolevbi m rh|n` `uo| ic moxioe r`i h~ iteoax nvh|hnma ic |`eIfmkm mlkhoh~|vm|hio/ K~/ ^|moej h~m ~temjev! faibbev mol rvh|ev r`i rm~ m vebh~|evelouv~e m| N`vh~| @i~th|ma ho Imj Amro! Haa/! r`eo ~`e lh~nisevel fmfhe~ reve fehob mfiv|elmahse |`eve mol aec| |i lhe io nai~e| ~`ease~ rh|`iu| kelhnma nmve/ ^`e am|ev epti~el |`m||`eo ~|m|e ~eom|iv Fmvmnj Ifmkm itti~el aebh~am|hio |`m| riual `mse ve}uhvel lin|iv~ |i tvishle m~~h~|mone |i fmfhe~ |`m| ~uvshse mfiv|hio m||ekt|~! m ti~h|hio |`m| nvh|hn~ le~nvhfele~~eo|hmaax m~ hocmo|hnhle/ H| mttemv~ |`m| xiuv mbeonx! mn|hob m| |`e fe`e~| ic Tve~hleo|Ifmkm! h~ lhbbhob civ lhv| io K~/ ^|moej fx |`vem|eohob `ev cmkhax/ \`e Ahce AebmaLeceo~e Ciuolm|hio h~ nikkh||el |i epti~hob xiuv mbeonx‘~Be~|mti |mn|hn~ mol rhaa |mjehkkelhm|e mn|hio ho celevma niuv| hc xiuv mbeo|~‘ uonio~|h|u|hioma mn|hio~ tev~h~|/\`h~ h~ oi| |`e chv~| |hke ho veneo| xemv~ |`m| temnecua tvi+ahce mlsinm|e~ `mse feeo |mvbe|el!hose~|hbm|el! mol tev~enu|el fx xiuv mbeonx mol |`e U/^/ M||ivoex‘~ Icchne fm~el ~iaeax io|`ehv chvkax `eal tev~ioma veahbhiu~ nioshn|hio~/ \`e kmgivh|x ic bisevokeo| `mvm~~keo|`m~ nike ho |`e civk ic celevma n`mvbe~ maaebhob shiam|hio~ ic |`e Cvee Mnne~~ |i NahohnEo|vmone~ (CMNE Mn|/ Kiveisev! |`e bisevokeo| h~ io oi|hne |`m| |`e niaau~hio fe|reeobisevokeo| mbeo|~ mol mfiv|hio nahohn tvishlev~ `m~ feeo fviub`| |i ahb`|/ \`e nionev|elecciv|~ |i ~x~|ekm|hnmaax shiam|e |`e cvee ~teen` vhb`|~ ic |`e~e tvi+ahce mlsinm|e~! shmcmfvhnm|el CMNE nm~e~! rhaa oi| fe |iaevm|el fx iuv celevma niuv| ~x~|ek/ Re mve mrmve ic |`e ~|evo rmvohob h~~uel fx Gulbe Vx~jmkt ho |`e
U/^/ s/ Thoe
(=4+NS+0482= km||ev |`m||`e bisevokeo|‘~ fm~eae~~ CMNE maaebm|hio~ uogu~|hchmfax fuvleo m tev~io‘~ Chv~|Mkeolkeo| vhb`|~/ Mox cuv|`ev mn|hio |mjeo fx xiuv mbeonx |i ho|evceve rh|` kx naheo|‘~nio~|h|u|hiomaax tvi|en|el cvee ~teen` mn|hsh|he~ rhaa fe ke| rh|` hkkelhm|e aebma mn|hiombmho~| |`e bisevokeo| ho U/^/ Lh~|vhn| Niuv|/Cuv|`ev eshleone ic |`e nio~thvmnx fe|reeo |`e bisevokeo| mol |`e mfiv|hio fu~hoe~~ rm~kmle tufahn r`eo AALC aemvoel |`m| |`e CFH ~e| ut m |vmhohob tvibvmk civ tiahne icchnev~r`i mve nmaael |i ve~tiol |i niocahn|~ fe|reeo mfiv|hio fu~hoe~~e~ mol tvi+ahcelekio~|vm|iv~/ Eseo kive! |`e sevx |vmhohob kmouma civ |`e CFH eseo| rm~ rvh||eo fxTamooel Tmveo|`iil mol |`e Om|hioma Mfiv|hio Celevm|hio/ \i kmje km||ev~ riv~e xiuv mbeonx `m~ ah~|el tvi+ahce mn|hsh~|~ m~ like~|hn |evvivh~|~ ~hktax fenmu~e ic |`ehv shertiho|io mfiv|hio/ \`h~ ~hobahob iu| ic ioe bviut ic teitae fenmu~e ic |`ehv m~~inhm|hio~ mol feahec~ en`ie~ ic |`e bisevokeo|‘~ KnNmv|`x evm ~uvsehaamone mol ~nvu|hox ic teitae fenmu~e ic |`ehv ~utti~elax lhccevhob hleiaibhe~/

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->