Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tu Dien Cong nghe sinh hoc

Tu Dien Cong nghe sinh hoc

Ratings: (0)|Views: 107 |Likes:
Published by Dang Quoc Buu
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG

ThuËt ng÷ sinh häc Anh - viÖt

Hµ néi - 2006

A
A. flavus A. flavus AA - viÕt t¾t cña Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng ABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABC ABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABC abdomen bông, phÇn bông abdominal limbs (c¸c) phÇn phô bông abdominal muscle c¬ bông abdominal pores (c¸c) lç bông abdominal reflex
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG

ThuËt ng÷ sinh häc Anh - viÖt

Hµ néi - 2006

A
A. flavus A. flavus AA - viÕt t¾t cña Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng ABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABC ABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABC abdomen bông, phÇn bông abdominal limbs (c¸c) phÇn phô bông abdominal muscle c¬ bông abdominal pores (c¸c) lç bông abdominal reflex

More info:

Published by: Dang Quoc Buu on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2012

pdf

text

original

 
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG
ThuËt ng÷ sinh häcAnh - viÖt
Hµ néi - 2006
 
 2
 
A
 A. flavus
 
 A. flavus
 AA -
viÕt t¾t cña Arachidonic Acid 
 aAI-1
aAI-1
 ab initio gene predictionabambulacral
thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng
ABC
viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies
 ABC Transport Proteins
 protein vËn chuyÓn ABC
 ABC Transporters
nh©n tè vËn chuyÓn ABC
abdomen
bông, phÇn bông
abdominal limbs
(c¸c) phÇn phô bông
abdominal muscle
c¬ bông
abdominal pores
(c¸c) lç bông
abdominal reflex
 ph¶n x¹ bông
abductor
c¬ gi¹ng, c¬ duçi 
abiogenesis
(sù) ph¸t sinh phi sinh häc
abiotic
(thuéc) phi sinh häc, kh«ng sèng
abiotic stresses
c¨ng th¼ng phi sinh häc
ABO blood group substances
(c¸c) chÊt nhãm m¸u ABO
ABO blood group system
hÖ thèng nhãm m¸u ABO
abomasum
d¹ mói khÕ 
aboral
 xa miÖng, ®èi miÖng
abortifacient
chÊt ph¸ thai 
abortion
1. (sù) sÈy thai, truþ thai 2. thui chét 
abrin
abrin
abscess
(sù) ¸p xe
abscisic acid
axit abscisic
abscission
(sù) rông
absolute configuration
cÊu h×nh tuyÖt ®èi 
 
absolute refractory period
thêi kú bÊt øng tuyÖt ®èi 
absolute threshold
ng
− 
ìng tuyÖt ®èi 
absorbance
chÊt hÊp thô
absorbed dose
liÒu l 
− 
ìng hÊp thô
absorption
(sù) hÊp thu
absorption spectrum
 phæ hÊp thô
abundance
®é phong phó
abyssal
(thuéc) ®¸y biÓn s©u th¼m
abyssal zone
vïng n
− 
íc s©u
abyssopelagic
(thuéc) vïng s©u ®¹i d 
− 
¬ng
 
 3
abzymes
abzym
Ac- CoA
 Ac- CoA
 Acanthocephala
ngµnh Giun ®Çu mãc
acanthozooid
thÓ gai 
Acarina
bé Ve bÐt 
acarophily
thÝch ve rÖp
acarophitisrn
quan hÖ céng sinh ve-rÖp
 acaulescent
(cã) th©n ng¾n
 acauline
kh«ng th©n
 acaulose
kh«ng th©n
 acceptor junction site
®iÓm liªn kÕt accept¬ 
accession
thªm vµo, bæ sung
accessorius
1. c¬ phô 2. d©y thÇn kinh phô
 accessory bud
chåi phô
 accessory cell
1. tÕ bµo phô, tÕ bµo kÌm, trî bµo
 accessory chromosome
nhiÔm s¾c thÓ phô
 accessory glands
(c¸c) tuyÕn phô
 accessory hearts
(c¸c) tim phô
 accessory nipple
 gai phô
accessory pigments
(c¸c) s¾c tè phô
 accessory pulsatory organs
(c¸c) c¬ quan co bãp phô
Accipitriformes
bé Chim
− 
ng
 acclimation
(sù) thÝch nghi m«i tr 
− 
êng, thuÇn ho¸
 ACC
 ACC
 ACC Synthase
Synthaza ACC
 ACCase
 ACCaza
 acceptor control
®iÒu khiÓn b»ng accept¬ 
acclimatization
khÝ hËu ho¸, thuÇn ho¸
ACE
 ACE
ACE Inhibitors
chÊt øc chÕ ACE
 Acephalous
kh«ng ®Çu
 acclimatization.
(sù) thuÇn ho¸
 accommodation
(sù) thÝch nghi, thÝch øng
accretion
(sù) båi thªm, sinh tr 
− 
ëng thªm
 acellular
v« bµo, phi bµo, kh«ng tÕ bµo
 acentric
kh«ng trung tiÕt, kh«ng t©m ®éng
 acentrous
kh«ng th©n cét sèng
 adoral
 gÇn miÖng, bªn miÖng
 ADP
viÕt t¾t cña Adenosine Diphosphate
adrectal
 gÇn ruét th¼ng, bªn ruét th¼ng
 adrenal
 gÇn thËn, (thuéc) tuyÕn trªn thËn, tuyÕn th
− 
îng thËn
adrenal cortex
vá tuyÕn trªn thËn, vá tuyÕn th
− 
îng thËn

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->