Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Supporting Team Kenya at the London 2012 Olympics!

Supporting Team Kenya at the London 2012 Olympics!

Ratings: (0)|Views: 760 |Likes:
As a tribute to their hard work, let us, during this Olympic cycle, emulate their example and draw inspiration from their feats. Let’s recall that we daily must strive to be the best version of ourselves if we will make it to see the best version of our country.
As a tribute to their hard work, let us, during this Olympic cycle, emulate their example and draw inspiration from their feats. Let’s recall that we daily must strive to be the best version of ourselves if we will make it to see the best version of our country.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: H.E. President Uhuru Kenyatta on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

 
^uxxirz`ld Zefc Melpf fz zoe Ailjil Iapcx`n~&
T`zo zoe Iapcx`n~ uxil u~= Melpfl~ fnri~~ zoe aflj nfl‐z oeax buz dez en`zej, Cflpik u~ fre refjp zi xriujap jil iur lfz`ilfa niair~ ]il ofz~! ~o`rz~! kafd~! c`l`fzurekafd~…e{el xf`lzej kfne~S jur`ld zo`~ z`ce toezoer te fre fz oice ir fbrifj, Teflz`n`xfze tfzno`ld iur kafd be oi`~zej il kire`dl aflj flj iur lfz`ilfa flzoecxafpej fcild~z xeixae kric faa aflj~, Zo`~ pefr! zoere of~ beel fl ulxrenejelzejnafcir zi cfme `z zi zoe Iapcx`n~, C`aa`il~ ik u~ t`aa be kiaait`ld zoe e{elz~ ila`leflj il lfz`ilfa zeae{`~`il, @l zoe nic`ld teem~ te t`aa! fz oice flj fbrifj! `l zoe{`aafde flj `l zoe n`zp! r`~e ux flj noeer il Melpf‐~ ~uxer~zfr fzoaeze‐~ f~ zoep cfme u~xriuj il zofz `lzerlfz`ilfa frelf, Zoflmkuaap! Melpfl~ exenzfz`il~ fre liz cereapt`~okua jrefc~,I{er zoe af~z 58 ir ~i pefr~! te of{e z`ce flj z`ce fdf`l nice zidezoer zi neaebrfzef~ zoe ofrj tirm ik iur fzoaeze~ nuac`lfzej `l ~xenzfnuafr xerkircflne~ fbrifj, Iurrenirj#brefm`ld! cejfa ~e`w`ld fzoaeze~ nil~`~zelzap jea`{er, Drefzle~~ bu`aj~ uxilDrefzle~~ e{erp z`ce,Fazoiudo fzoaez`n~ dfrler~ zoe drefze~z fciulz ik fzzelz`il jur`ld zo`~ z`ce /fljt`zo {fa`j ref~il)! `z‐~ `cxirzflz zi lize zofz te f~ f lfz`il of{e `l zoe xf~z k`eajej~xirz~cel flj ticel zi nicxeze `l liz ilap fzoaez`n~ buz izoer nfzedir`e~ f~ teaa,Zo`~ pefr! te t`aa be nicxez`ld `l kiur nfzedir`e~7 fzoaez`n~ /zrfnm flj k`eaj e{elz~)!~t`cc`ld! bi`ld flj te`doza`kz`ld, @ bea`e{e zo`~ `~ `cxirzflz zi renidl`we, Top9Benfu~e `z `~ benic`ld `lnref~`ldap e{`jelz zofz ~xirz~ cu~z be f xr`cfrp kinu~ ik iurniulzrp, Iur piuzo fre {erp efrap jecil~zrfz`ld zi u~ zofz jej`nfz`ld zoe`r ekkirz~ zi~xirz~ nfreer~ `~ {`fbae flj iur fzoaeze~ fre `l~x`r`ld cflp fnri~~ zo`~ aflj zi zfme`l`z`fz`{e bed`l zrf`l`ld flj k`lj f tfp zi `l{e~z `l zoe`r jrefc~,Oite{er! f~ iur fzoaeze~ of{e ziaj u~! `z `~ `cxi~~`bae kir flp ~xirz~xer~il zi ecbfrmil zoe`r giurlep faile, Zoep leej zoe ~uxxirz ik zo`~ niulzrp# to`no ite~ zoec ~icuno, Te ite iur ~xirz~cel flj ticel liz ilap cirfa ~uxxirz! to`no `~uljiubzejap ik `lnfanuafbae tirzo! buz te f~ zoe di{erlcelz ik Melpf ite zoec iurk`lfln`fa ~uxxirz f~ teaa, Iur ~xirz~cel flj ticel cu~z of{e fnne~~ zi zoe m`lj ik zrf`l`ld kfn`a`z`e~ zofz t`aa oeax zoec benice e{el bezzer, Zofz‐~ ile mep fref toerete leej zi `l{e~z, Zoere `~ li ref~il top iur fzoaeze~ ~oiuaj liz rene`{e zoe m`lj ik ~uxxirz izoer fzoaeze~ rene`{e `l zoe`r oice niulzr`e~, Te cu~z ~uxxirz zoec liz gu~z ilne e{erp kiur pefr~ buz il f nil~`~zelz bf~`~ bp `l{e~z`ld `l zoe ~uxxapik zoelene~~frp evu`xcelz flj nrefz`ld zoe el{`rilcelz zofz zoep leej zi benice tirajnaf~~ ~xirz~ cel flj ticel,Tofz‐~ cire! te leej zi fa~i elniurfde iur piuzo `lzere~zej `l ~xirz~ zi j`{er~`kp,
 
Ik zoe `cxre~~`{e 45 cejfa~ iur ~xirz~cel of{e beel ftfrjej jur`ld Iapcx`n~! ilap4 of{e nice kric f nfzedirp izoer zofl fzoaez`n~ flj `l faa 4 nf~e~ zofz nfzedirp tf~bi`ld, @z‐~ `lzere~z`ld benfu~e kir pefr~! Melpfl ruller~ of{e beel ziuzej f~ fkirc`jfbae kirne il zoe zrfnm, Pez @ ~u~xenz zofz bekire zoe Iapcx`n~ ik 60;? li#ilezruap bea`e{ej zofz Melpf tf~ nfxfbae ik xrijun`ld tiraj#relitlej ruller~, Ulz`a `ztf~ jile `l 60;? toere fzoaeze~ ziim oice 0 cejfa~, @‐c ~ure zofz bekire 60?? li#ile refaap zoiudoz Melpf niuaj xrijune nicxez`z`{e bier~# ulz`a te j`j zofz pefr,Zofz‐~ oit `z die~, Te jil‐z mlit zofz te nfl# ulz`a te ji, Zo`~ `~ top te of{e zixri{`je fl el{`rilcelz zofz elniurfde~ piuld xeixae zi zrf`l ofrj kir j`kkerelzm`lj~ ik ~xirz~ ~i zofz te nfl j`{er~`kp iur ~unne~~e~, Tofz zofz cefl~ `~ zofz tecu~z `jelz`kp flj reci{e faa o`ljrflne~ zofz tiuaj ~zix xizelz`fa ~xirz~cel fljticel kric f~x`r`ld zi gi`l iur Iapcx`n Zefc `l pefr~ zi nice,Zijfp zoiudo! @ nildrfzuafze faa iur ~xirz~ cel flj ticel `lnauj`ld iur te`doz a`kzerCernp Ib`eri! iur zti ~t`ccer~ Gf~il flj Jf{`j Julkirj! iur bier~ Bel~ilD`nofru flj Ea`wfbezo Flj`edi flj ik niur~e iur :5 fzoaeze~&F~ te defr ux zi ~uxxirz flj neaebrfze! @ tiuaj aef{e u~ t`zo zo`~ xi`lz zi rekaenz il,Iur ~xirz~ xeixae of{e d`{el iur niulzrp cire zofl cejfa~! renirj z`ce~ flj fref~il zi be xriuj, Toel iur fzoaeze~ nicxeze zoe`r ekkirz~ flj ~unne~~e~ br`ldzidezoer f niulzrp cfje ux ik xeixae kric j`kkerelz rfne~! zr`be~! ~in`fa naf~~e~,Toel te tfznoej Mir`r nri~~ zoe k`l`~o a`le `l ?: ir Xfceaf Gea`ci t`l zoe ?88c diaj`l 288?# zoep terel‐z xr`cfr`ap Mfaelg`l „ zoep tere Melpfl, Toel Tfld`af xulnoejo`~ tfp zi `lzi diajel dairp `l 60??! cfm`ld o`~ tfp `lzi o`~zirp flj iur oefrz~! temlet `z tf~ liz gu~z f Auopf {`nzirp buz f {`nzirp kir Melpf, Toel Tflg`ru tf~ il o`~k`lfa afx `l 288? xi`~ej zi k`l`~o zoe cfrfzoil `l renirj z`ce! `z tf~ liz ilap M`mupu‐~zofz noeerej buz Melpfl~ ik faa zr`be~ e{erptoere,Zoe~e fzoaeze~ niuaj liz flj nflliz! be naf`cej bp ile niccul`zp, Zoep tere lizneaebrfzej bp gu~z ile niccul`zp, Zoe~e fzoaeze~ tere ~zfze~cel, Zoep tere frexre~elzfz`il ik tofz tf~ diij fbiuz zo`~ niulzrp, Tofz tf~ diij fbiuz iurxeixae, Tofz te niuaj be xriuj ik f~ f lfz`il, Zofz‐~ oit `z of~ beel e{erp z`ce,Flj faa zoi~e cicelz~ of{e rec`ljej u~ fbiuz zoe re~`a`elne zofz cfrm~ iur itla`{e~ flj jek`le~ iur niulzrp, Zoe ~zreldzo zofz ~i cflp Melpfl~ jecil~zrfze `l zoe`rjf`ap a`{e~, Zoe fb`a`zp flj zoe zfaelz zofz fre f{f`afbae t`zo`l iur kiur birjer~, Toeliur ~xirz~cel flj ticel nicxeze te rececber tofz `~ be~z fbiuz iur~ea{e~,F~ f zr`buze zi zoe`r ofrj tirm! aez u~! jur`ld zo`~ Iapcx`n npnae! ecuafze zoe`refcxae flj jrft `l~x`rfz`il kric zoe`r kefz~, Aez‐~ renfaa zofz te jf`ap cu~z ~zr`{e zibe zoe be~z {er~`il ik iur~ea{e~ `k te t`aa cfme `z zi ~ee zoe be~z {er~`il ik iurniulzrp,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anthony Kodonyo added this note
Well timed speech, 50 is a little number compared to 40M, in the next four years I believe we can have more games introduced to have more youths participating and we send in the next Olympic a team of not less than 300 youths. pombe ichapwe hivyo. Go Team Kenya Go, God is with you always i believe
Elizabeth Mbithe Kalii added this note
Well said,a speech that will surely inspire the souls of the athletes.Let every Kenyan get a chance to live out their dreams and use their talents to the fullest,both at home and out there in the diaspora.God bless Team Kenya.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->