Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6076, 23.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6076, 23.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 989 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
13~13itaI]IH'~~illstragaalverzaciiamedunarodnihrazmjera
UprodaiudugaKongapremaBiHuiznosuod29,3milionadolara,koiiiebivsipremiierFBiHprodaozasamo3,3miliona,uplelenonadeselineosobaOsumniicenzazloupolrebupolozaia
USTAROMGRADU~'":--:-----:-~MJESECPOSTA:
Teskeposljedicezbogsuseipogubnedrzavnepolitike
OSJETISEUlRAKU
HranaposkupUUienajmanie
20
POSIQ~!~~~
 
UkratkoTribunal
HlintonDpriletepriuOdenJem?!
~Nekadasnjipredsje-dnikSAD-aBilKlinton(BillClinton)mogaobibitiprivedenzbogne-postivanjaHaskogtri-bunalaukolikoame-rickaadministracijaurokuod14dananeodgovorinapodnesakkojimjeratnizlocinacRadovanKaradzicza-htijevaoizdavanjeoba-vezuiucegnalogazaoba-vljanjeintervjuasKli-ntonom,kojijebiopre-dsjednikSAD-auvrije-mesukobaubivsoj[u-goslaviji,pisujucersrbi-janskimediji.PretresnovijeceTribu-nalapozvalojeSADdadajusvoiemislien]e,aprviKaradzicevzahtjevpocetkommajaodbijenjekao"nedovoljnodeta-Ijan".
Susreti
HadiiCdanaSsDOnCiCem
~Ministarkomunikaci-jaiprornetaBiHDarnirHadzicsastatceseda-nasuZagrebusrninistr-ompomorstva,prometaiinfrastruktureHrva-tskeSinisomHajdasemDoncicem,Ministricerazgovarati
0
projektimavezanimzaprolazakputnogkorido-rakrozpodrucieNeu-rna,izgradnjirnedunar-odnogmostaprekorije-keSavekodSvilajaiizgradnjimedudrzavnogmostaprekorijekeSavekodGradiske,najavlje-nojeizVijecaministaraBiH.
Ideje
PontonsMimostpremapelleieD
~Arnerickipoduzetnikidirektorkompanije"AdriaticGroup"DzejmsPrajsCakGarnesPriceChuck)sazagre-backornarhitekticomMajomBrucieplasiraojeideju
0
gradnjiponto-nskogmostapremapolu-otokuPeljesac,pise"Slo-bodnaDalmacija".Mostbinajednomdije-lubioizdignutistalnobiomogucavaoplovidbumalimbrodicamapremaNeumu,dokbiprolazzavecebrodovebioosigur-anotvaranjemjednogdijelamostapopotrebi,paBiHnebiimalapra-vnuosnovuzaornetanjeizgradnje.
2
Dnevniavaz,ponedjeljak,
aktuelno
23.juli/srpanj2012.
POLJOPRIVREDA
Teskeposljedicezbog
suse,
aliipogubne
drzavne
politike
Stete
ce
prernasiti500milionamarakaPoljoprivredadonosi12postoBOP-a.SubvencijesuminimaineistalnokasneUEUizBiHrnozesamoriba
Indirektnesteteodsuse,sarnousegmetnuzivotiniskeproizvodnje,uBosniiHer-cegovinimjeritcesestotina-rnamilionamaraka,upozo-ravajustrucnjaci.Nihad
Feizic,
dekanVete-rinarskogfakultetauSaraje-
VU,
urazgovoruza"Dnevni
avaz"
upozoravadabi
ta
br-ojkamogla
premasi
ti
cak
500milionamaraka!ktno
odrazavana
smanjenje
pr-
oizvodnje
stocne
hrane.Sarno
taj
nepovoljni
faktor,
ukombi-nacijisblokadomhrvatskog
trzista
zabh.proizvodeanima-lnogporijekla,
rnoze
utjecatinarastcijenatevrsteproizvodazanajmanje20
posto,
-Itonijejediniproblem!Najgore
ce
bitipogodeni
obicni
farmeri.Onogtrenutka
UlazakuEU
-Nisu
tu
sarnosteteodsuseproblem,madasuoneogromne.ProblemjeiulazakHrvatskeuEvropskuunijuimjerekojenasnagustupaju1.januaranarednegodine.Sarnoumljekarstvustetesemjeresotprilike
70
milionamaraka,adanegovorimo
0
drugimdi-jelovimapoljoprivrednepro-izvodnjeuanimalnomsekto-ru-kazeFejzic,Onnavodidasesusadire-
Fejzic:Slvarisemogupopraviti
Int8r8SHruatSlt8
-SiguransamdaniHr-vatskanezelizatvoritivra-tabh.proizvodima.Nasetrzistejesteznacajanpoli-gonzaplasmannjihovihpr-oizvoda.SiguransamdauHrvatskojnezeledaseuBiHsrvaraatmosferane-pozelinostihrvatskihproi-zvoda,jernasarobanemozenanjihovepolice-kazeFejzic.
Najgore
ee
bitipogorieniobi{;nifarmed:Subvencijemljekarimazaapriljosnisuispla6ene
kadaseustanovidajeIrzistesuzeno,staceonsasvojihpetkrava?Apoljoprivrednapro-izvodnjauBiHnosi12postobrutodrustvenogproizvoda(BDP)izaposljavanajmanje20postoIjudi-kazeFejzic,Nadalje,onupozoravanakomotanodnosnesarnovla-stipremasvemustosedesavaupoljoprivredi.-Kolikoznam,subvenci-jemljekarimazaapriljosnisuisplacene.Stalnijeizgo-vordadrzavanemaparaidasemorastedjeti.Asovakvim"ustedama"sarnosepravi
ZbognezadovoljstvaMMF-om
Plter00)1
DOdDIO
ostauND
VisokizvanicnikMed-unarodnogmonetarnogfo-nda(MMF)PiterDojl(Pe-terDoyle),demonstrativnojepodnioostavkuinapustio
mjestosefa
deska
zaduzenog
zastanjeuSvedskoj,Da-nskojiIzraelu.DojljeoptuziovrhMMF-adajeispolitiziranaorganiza-cija,davodi"pokvarenu"po-litikupremaEvropskojuniji,tedanijepredvidjeladolazakrecesije,nitiimamehanizmeborbeprotivnje.IzMMF-asumedijimaodgovorilidaznacajanbrojoptuzbikojejeDojliznio
ni-
sunovostidaihjeovaorga-nizacijauocilaiobjavilajosusvomgodisnjernizvjestaju2009.godine.Inace,PiterDojljedngogodinabiozaduzenzaBiH.UvrijemekadajenaceluVijecaministarabioAdnanTerzic,Dojlje,zbogneprincipijelnepolitikekojujevodio,bionaivicidabudeproglasen"nepozeljnomosobomuBiH",adrzavnavladajecakbilaobustavilasvakukomuni-kacijusnjim.
S.
N.
vecasteta.VeterinarskifakultetimacertifikatEUzaanaliziranjeproizvoda.Miradimoveesestmjeseci.Izatovrijemenikonamnijeposlaoniiedanuzoraknaanalizu.Asvitvr-dedahoceizvozitiuEU-isticenassagovornik.FejzicupozoravadaceBiHizgubititradicionalnoizvoznotr'liste-rnlijeko,ja-ja,perutnina,sveosimribe-zasada-visenecemocininatrzisteHrvatske,asa-mimtimnicijeleEU.-Imatuijosjedanpro-blem-sadmidadzabadaje-moAustrijancimanasemli-jeko,oniganecekupitijerznajudakupovinomdo-macegmlijekaonipomazusebi.Kodnastesvijestine-rna.Prednamajestrasnocr-novrijemezapoljoprivreduBiH-naglasavaon.
Skromniprihodi
Nassagovoniknaglasavadasestvarimogupopraviti.-Moramodanasznatigdje
ce
namunarednih10godinabitipoljoprivredaistaskro-mnimprihodima
rnozerno
po-
stici,
Recimodaobaentitetazasubvencijupoljoprivredeizdvajaju150milionaKM.Itomalopara,nodnosunaHrva-tsku,naprimjer,kojaizdvajamilijarduKMgodisnje,kasniiii
se
nerealiziraispravno.Na
poeetku
sezone
poljopr-
ivrednicimorajuznatidinami-
ku
ibitisigurnidacedrzavapr-atitinjihoveaktivnosti.Dakle,nemakasnjeniasubvencija,nesmijeseobustavitikontrolazdravljazivotinia,zakonoda-vsrvokojejesteevropskonesmijenasgusiti...
Mi
morarnokoristitiperiodtranzicijeipr-opiseneprepisivatibukvalno,negoihprilagodavatinasimuvjetima-porucuje
Feizic,
S.NUMANOV/C
Dojl:GodinamasebavioBiH
 
aktuelno
Dnevniavaz,ponedjeljak,23.juli/srpanj2012.
TRZISTEPonovoudarna
dzepove
gradanauBiH
Goriuo
0011DOSMUDI)U)I
Josseneznakolikocecijenebitipovecane,aliuRSjekrajemproslesedmicegorivoposkupjelozaskoradesetfeninga
Trendpadacijenanafteinaftnihderivata,kojijeuposljednjihnekolikomjese-ciobradovaogradane,ovesedmice,kakosecini,bitcezaustavljen.Nasuprotto-me,ocekujesenovoposku-pljenje!
Stizu
zahtjevi
PremanajavamaizUdru-
zenja
prometnikanaftnihde-rivataFederacijeBiH,dono-vog
povecanja
cijenagorivauskorobimoglodocina
vecini
benzinskihpumpizbngpogorsaniasranjanasvje-tskomrrzisrunafte.-Zbog
porernecaja
na
na-
ftnimtrzistimarafinerijskihcijenanaftestvorenisuuvje-tizaposkupljenjegorivanatrzistuiuBiH.Zahtievzaizmjenucijenegorivaneo-phodnojepodnijeticetirida-naranijeMinistarstvutr-govineFBiH.Premanasirn
Baralnalta92.53dolara
informacijama,veesupocelistizatiprvizahtjevidistribu-PromjeneurastucijenenafteevidentnesujerjetrzistenaftereagiralozbogzabrinurostidabiIran
rno-
gaoblokiratiprolaztankerakrozmoreuzHormuzuPe-rsijskomzaljevu,krozkojisesvakodnevnotransportirapetinaukupnesvjetsketrgo-vinenaftom.Iamerickasi-
rovanaftauNjujorkuposku-
pjelajeprekjucerza2,66dolaraiIitriposto,na92,53dolarazabarel,premasivsivrijednostod92dolaraprvipurodkrajamaja.
Visecijenegorivaodproslesedmiceregistrovanesunavelikimbenzinskimpumpama,"Energopetrolu"i"Holdini"
terazaposkupljenjegoriva-kazuiz
V
druzenjaprometni-kanaftnihderivaraFBiH.Kakonajavljujuizovogudruzenja,gorivomozepo-skupjerinapumpamana-jmanjezapetfeninga,alineznasekoliko
cepovecanje
tacnobiti.-Visecijenegorivaodproslesedmiceregistriranesunavelikimbenzinskimpumpama,.Energoperrolu"i"Holdini".Neznamokadaceizakolikoosralebenzinske
purnpe
korigiraticijene,alinovoposkupljenjejenei-zbjezno-kazuizUdruzenia,
OSjetanporast
IuRSjekrajemproslesedmicegorivoposkupjelozaskorodesetfeninga.Ka-kosunajaviliihrvatskime-diji,nakoncetirimjesecauzasropnogpada,cijenebe-nzinaceosietnoporastiodsljedecesedmicezaokode-setfeninga.
A.NUHANOV/C
Babic:Budlmlrnam
Ie
suoumdrSMlmuDadomnanloStetu
Oabiostalidostojanstveninamanifestaciji,otrpjelismoBudisamovoljuinametljivost,saopciopredsjednikMZGornjiHrgovi
Povodomsubotnjepo-sjetepredsjednikaFederaci-jeBiHZivkaBudimiraku-lturno-turistickoimanife-staciji"Zetva",kojajeorga-niziranauGornjimHrgovi-rnakodSrebrenika,sa-opcenjernzajavnosrobrariosepredsjednikovernjesnezaiedniceMarkoBabic.-ZivkoBudimirnijebiopozvanna"Zervu"nitijebi-
10
predvidenonjegovosudje-lovanjeuprogramu.Svojimdrskimupadomnaniojestetucijelojnasojmjesnojza-jedniciunijevsinemirmedumjestaneisumnjudasuimmjesnicelnicisveto"orga-niziraliizaleda"-piseusa-opcenjukojepotpisujepre-dsjednikMZGornjiHrgoviMarkoBabic.
V
saopcenjudaljestojidaje"nezvanigostponiziosvemjestaneGornjihHrgovadijeleciimlekcije
0
suzivo-tuunasemkraju,itoprednasirndragimgosrimaizZupanjeiSubotice,itoutr-enutkudoksmomidjelomprezenriralidobrusuradnjusnasimsusjedimaBosniaci-
rna".
-Omalovazioje
i
celnikeOpcineSrebrenik,Ijudekojisunamnajvise
pomo-
gliuorganizaciji"Zetve",samovoljnooduzimajuCiimukazanucastdaoniotvoremanifesraciju.Pose-bnonamjezaostozbogincidentnesituacijesBudi-miromna"Ze-rvi"nijebioopcinskinacelnikSrebreni-kaMehmedBajraktarevic-piseunastavkusaopcenia
i
dodaje:-Ispricavamoseimno-stvudrugihkojisu,vidievsiicuvsizaBudimirovdola-zak,ovegodinezaobisli"Zervu".Razumijemoihizalimostonisubilisna-ma.Sarnozbognaseodlucnostidaostane-modostojanstveninamanifestacijikojanammnogoznaci,otrpjelismoBudi-mirovusamovoljuinametljivost,alisjasnomporukomdamuovdjesona-kvornulogomnijebilomjesto.Sovimiskustvom,obeca-vamodagreske,ka-kvajebilasBudimi-rom,necemoubu-duceponoviri-stojinakrajusaopcenja.Sdrugestrane,usa-opcenjukojejeposlaoUredpredsjednikaFBiHstojidajeBudi-mirna"Zetvi"biojedanodkosaca.
3
nikokonijeBosnjak,Hr-vatiiiSrbinnemozebiticlanPredsiednistvaBiH.Medutim,poprilicnojenelogicnodrzanjemeduna-rodnezajednicekojajedrzaviBiHdonijelaUstav,pakasnijeustvrdilakako
taj
njen"uradak"inijesjajan.Asadasayteret"popravki"ostavljakaozadacu,kakosvijetvolikazati,lokalnimpoliticarima.Naravno,svijetznadadomaciakteriteskodamogudocidorjesenjako-
jace
svimabitiprihvatlji-va.
A
toznaci-drzavaBiH
ce
josdugoiiibaremdotledoksernedunarodnazajednicaneodluciakti-vnoukliuciti;»ispravke"Ustavakojijesarnadoni-jelaostatiizvaneuroatla-ntskihintegracija.NazalostgradanaBiH.
nelOgiCna
SulnJa
MedunaradnazajednicajedrZaviBiHnapisalaUstav,sadasutiiteret.popravki"ostavljadornacirnakterima
UpaketustosezoveMirovnisporazumizDe-jtona,drzavaBiHiedobi-laisvojUstav.KaoAne-ksIVDejtona,TajUstav,dakako,djelojerneduna-rodnezajednice.Mirovnisporazumje
.sve
strane"uBiH"pomalozuljao".Anajviseje"fuljao"AneksIV.No,sutieloseotome.PomalosusesvinadalidacesvijetnacinacinaispravitinemalibrojnebuloznihustavnihrjesenjauUstavuBiH.Ali,nistasenijedogadalo.DesetljeceinestomalovisenakonDejtonadrugidiomedunarodnezajedni-
ce,ovoga
putanjenapravnapamet,krozpresuduEvr-opskogsudazaIjudskapr-avauStrazburu,konstati-rakakoBiHimaUstavkojiusebiimadiskrimina-torskihodredbi.Zatosto
PORTAL-komentardana
Marija
Pihui,
dobitnicanagrade"SrceSarajeoa":Mladisekreculinijomiemedukriminala
i
gre
-Postovana
Marija,
sta
jedrugomladimIjudimapreo-sraloistaimjeponudenoosimdasunamarginama,dasunatankojliniji
izmedu
kriminalai
igre,
Bezposia,bezikakvebuducnosti,azivjetisemora.Zelimtipunouspjehaisvenajboljeudaljnjojkarijeri.
(KnowThaI)
fJokONINKOVIc/TO
JETO

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->