Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6078, 25.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6078, 25.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 909 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
lil#!B(ee]~
SBBBiHodgovorionalaziTihiceveslranke
-
I
KorumpiranaSDA,slopovlukomraznihbrankovica,selimovica,budnji,alsidija,lihica,sarajlica
iii
ahmetovicaznadajenjihovostanaknavlaslijednaknjihovomostankunaslobodi,porucenojeizSavezazaboljubuducnost
POLICIJAIZUZELA
OOHUMEnTACIJU~
IZ'BOSnALIJEHA'~
Izetbegovi(;i
Iini«:
Bojesereformiibosnjackognarodakojisudovelidoprosjackogstapa
(FolD:Arhi'"Ava,,")
P
ovodomjucerasnjegsa-naiprljavarvrdnjaSDA
da
je
Ra-
Radoncicsetekstomu.Avazu''
HUCEIHOOZE
opcenjaSDAreagiraojedoncicpotpisaobilokakvupodje-tomeusprotiviofildzan-drzavici,Pres-centarSavezazaIJlsgospodomLagumdzijomijersunasisehidiiborciginuliza
POBJEOLE'.
boljubuducnostBiR.
Covicern,
Jos1993.godine,kadajecjelovituBiR.0tomepostojeja-~-Potpunojelazna,zlonamjer-SDAnapravilaBosnjackisabor,sniiobjavljenidokazi.3.
str.
-0
ODLUHAZELdHAHOmSICAdELICnl~
~~cln.
SOP
IDEDALdE~~_~__
f~
.1
:J
1-'"
I
 
Ukratko
Sjucerasnjekanferencije:Usvajeniizvjesfaji
Sarajevo
HOnlerenCiJaministaraDraude
~NaosmojkonferencijiministarapravdeuBiH,predsjednikaVSTVBiHiPravosudnekomisijeBrCkoDistrikraBiHodrzanojuSarajevura-zmatranisui
usvoieniizv-
jestaji
institucijasektorapravde
i
organizaeija
civi-
lnogdrustva
0
postignu-timrezultatimanaprove-dbiAkcionogplana
Stra-
tegijezareformusektorapravdeuBiH.Razmatranisuiusvojenii
izvjestaji
0
provedbi
Drzavnestrate-
gije
zarjesavanje
predmetaratnib
zlocina
uBiH.
JohanHese
ImDlementiratiEUstandarde
~SefSektoraoperacijauDelegacijiEUuBiHdr.[ohanHese(JohannHesse)
i
direktorUredazaveterinarstvoBiHLiu-bomirKalabasastalisuse
jucer
uSarajevudabi
ra-
zgovarali
0
pitanjimauvezisizvozomrobeziv-otinjskogporijeklaizBiHnatrzisteEU.-BiHnemozeizvozitiperadimesoperaditeostalurobuzivotinjskogporijeklauEvropskuuni-ju,jerstandardiEUjosnisuimplementirani-izjaviojeHese.
Javniemiteri
o
digitalizaCiJisHadZiCem
~PredstavnicijavnihRTVservisauBiHinfor-miralisujucerministrakomunikcijaipromeraBiHDamiraHadzica
0
njihovojaktuelnojposlo-vnojsituacijiipriprema-rnazaukljucivanjeudigi-talniprocesproizvodnjeprograrna.Istaknutjena-glaseniinteresjavnihser-visazaprelazaksanalo-gnognadigitalnisisternproizvodnje.
NSRzB
IzlazizMrize
~Narodnastrankara-domzaboljirak(NSRzB)jucerjeodrzalaredovnusjednicuPredsjednistvastrankeuTuzli.Potpre-dsjednikstrankejerko
IvankovicLijanovicpono-
viojeranijestavove
0
for-rniranjuVladenarodnogjedinstvakojurukovo-dstvoNSRzB-svidikaojediniizlaz
iz
dugogo-disnjeekonomskeipoli-tickekrizeuBiH.
2
Dnevniavaz.srijeda,
aktuelno
25.juli/srpanj2012.
SARAJEVO
PredsjednistvoSDP-ajednoglasno
0
odlaskupotpredsjednikastranke
PredsjednistvoSocijalde-mokratskepartijeBiHna
jucerasnjoj
sjedniciu
Saraje-
vujednoglasnojezakljucilodajeostavkaZelikaKo-
msica,
sadavee
bivsegpotpr-
edsjednikastrankekojijeprijedvadanaistupioizSDP-a,licnicinitakogatr-ebaiposmatrati.
Doslido
riesenia
Nakonferencijizarnedi-jekojojjeprisustvovalocije-
10
rukovodstvoSDP-aPre-dsjednistvostrankekonsta-tiralo
je
da
Komsic
na
vlasti-
tizahtjevviseniieclanSDP-a,atuodlukuje,kakojereceno,predocioupisanojizjavi.PredsjednikstrankeZiatkoLagumdzijakazaojedajeovozvanicanstayiza-kljucakPredsjednistvaSDP-atejeponoviodajeodlukalicnitinnakojinikonijemogaoutjecati.-Menijekaopredsje-dnikuSDP-ailicnostrasnozaostojetonapravio.Poli-ticki,partijski,prijateljski
i
Ijudski
zao
rnije
sto
jeto
na-
praviomojdrugiprijateljZeljkoKomsic.Politicki
i
partijskimogugarazumjeti,alinemogugaopravdati.Medutim,neovisno
0
tome,svimumizajednozelimolicnu
i
porodicnusrecu
i
zdravlje.Nadam
se
da
ce
ubuducojiprivatnojipoli-tickojkarijeriuvijekmociracunatiinameneinaSDP-rekaojeLagumdzija.OnjekazaodaistupanjeKornsicaizSDP-aneceima-tirefleksijena
Predsje-
dnistvoBiH,kojeimavrlojasanustavniokvirukojemdjeluje.
Lagumdzija
je
poja-
sniodaPredsjednistvonemanikakvuuloguuovojsitua-cijikadasemijenjajumini-striu
Vijecu
ministara,a,akobisebiraonovimandatar,podsjetiojedajeKomsicevstav
0
tomejasan.LagumdzijajesaopciodajePredsjednistvoSDP-ausvojilodvadokumentako-
SDA
DOHUSaUarouarili
Lagumdzijajekazaodaje
ovostosedesavaponuka-
noIjudimakojisusvjesnicinjenicedajeposlije22go-dineurusavanjazemlje
doslo
vrijemedaodu.-[asnojedaSDApo-kusava"rovariti"poSDP-u.Pa,menijegospodinTillie,kadasamtraziodapodne-suostavku,rekaoda
cu
imatiratukojemcebiti"krvidokoljena".Stavi
rni-
slitekakoseradi?Po-kusavaiusvedaucinedaoslabeSDp,prijesvegadanaszaustaveunasojna-mjeridaSDAitakvestru-ktureposaljernozapocetakuopoziciju.Ovose,izmeduostalog,i
desava
zbogtogastojenajboljinacindasetozaustavidasedestabiliziraSDP.Buditeuvjerenidautomenisuuspjeli-rekaojeLagumdzija.-Miimamopolitickuodgovornostdauovomtre-nutkunademopolitickepa-rtnereskojimacemodocidonecegastoceovojzemljida-tinovusansu.Predlozenorjesenjeisvakorjesenjedokojegsedodekorakjenapr-ijed.Transformacija
zernlje
je
rnoguca
sarnokrozdobivanjestatusakandidatauEU-re-kaojeLagumdZijaidodaodabineprovodenjepresudedo
31.
avgusta
znacilonedobiva-
njekandidatskogstatusatebi,najvjerovatnije,BiHbilaizbacenaizVijecaEvrope.PredsjednikSDP-aza-kljuciojedanemaasime-tricnihriesenianitinovihetnickihizbornihjedinicakaouvodaunoveentitete.Takoder,onjedemantiraospekulaciie
0
burnojsjedni-ciPredsjednistvaSDP-aodrzanojupetak,ponavlja-
iuci
dajeIjudirnauSDP-uzaostojeZelikoKornsicotisao,alidaovapartijamo-raicidalje!
F.
KARALIC
Istraga
0
smrtiBorisaTrajkovskog
UstavnisudFederacijeodlucio
AleolalilloeSreea?
JaU~~aspraua
0
ostauci
Novaistraga
0
smrtine-
RadlUOleUICa
28.
aUgUsta
kadasnjegmakedonskogpr-.UstavnisudFederacijeedsjednikaBorisaTrajko-BiHodluciojeiucerdasporvskogutvrditce,izroeduizmeduZivkaBudimira,pr-ostalog,iroa
Ii
istinitostiuedsjednikaFBiH,iNerroinatvrdnjamaadvokataIgnataNiksica,premijeraFBiH,Pancevskogdajeavionurazmatranajavnojraspravikojerojebiladelegacijaizte29.avgusta.zemljeoborenprojektilom.Rijecje
0
zahtjeviroako-Pancevski,kojizastupajesuNiksiciBudimirrani-pojedineclanoveporodicajepodnijelipredovirnsu-stradalihunesreci,tvrdidadomuvezispostivanjernjeavionoborenprojektilomodluke
0
prihvatanjuostavkeizdrugeletjelice,dasuDesniceRadivoievica,fede-prezivieliputnicinakna-ralnogministraprostornogdnozapaljenitedapostojiuredenja,od22.junateza-videosnimakovogdoga-htievzadonosenieprivrerne-daja.Inace,Pancevskitrazinemjere.daistragu
0
ovomslucaju
Trajkavskisfradaaupaduaviana
UstavnisudFederacijepokrenuUjedinjeninarodi.BiH
Damiru
Hadzicuzapokr-upabh.
i
makedonskihekspe-odluciojedanijemoguceMakedonskadelegacijane-etanjenoveistrage
0
pogibijiratakojabidokrajaseptembradonijetiprivremenemjeredavnojepredalazahtjevmini-Trajkovskog.Dogovorenoje
da
trebalanapravitinoviizvjestajzbogpostojanjaspornihpi-struprometaikomunikacijaseforntirazajednickaradna
gr-
0
ovomdogadaju.G.M.tanjakojase,premamislje-jicebitiprezentiraninajsir-ojjavnostiiclanstvu.OnjeistaknuodajenapravljenhronoloskipregledstavovaSDP-a
0
provedbipresude"Sejdie-
Finci"
tejepodsjetiodajeSDP
politicka
strankakojaseborilazajednakopr-avnostsvihgradanainjenihnarodauBiH.Uzto,kazaojedajeovastrankaspremnadasdrugimpolitickimsna-gamadodedorjeseniakoje
ceoznacitikonacni
napredakodDeitona.
Politickipartneri
IakojeponoviodaSDPstojiprisvojimstavovimaiz2009.,Lagumdzija[epoja-sniodaihSDPnemozepre-
tvoriti
uusravniokvirBiH,jerbiimtrebalocetiriputaviseglasovanegostosudobili.njuSuda,jedinomoguri-jesitizakazivanjemjaynera-spravenakojojceseodluciti
ozahtjevu.
A.
C.
Z.
 
aktuelno
Dnevniavaz,srileda,25.juli/srpanj2012.
REAKCIJESavezzabolju
bucucnost
odgovorionalazi
Tihiceve
stranke
SDAmalilabOliseeUrOPSMOgputa
BiH
KorumpiranaSDA,slopovlukomraznihbrankovica,
sejrnovca,
budnji,alsidija,tihica,
sarajica
iii
ahrnetovica
znadajenjihovostanaknavlastijednaknjihovomostankunaslobodi
Povodomiucerasniegsa-opcenjaSDAukojemovastrankatvrdidasu"pred-sjedniciSavezazaboljubu-ducnostBiRiSocijaldemo-kratskepartije(SDP)BiRFahrudinRadonciciZlatkoLagurndzijapripremaliipo-tpisivaliutajnostiSpora-zum
0
implementacijipresu-deEvropskogsudazaIjudskapravauslucaju.Sejdic-Finci"tetakoovaj
slucaizloupotrije-
bili
iskliucivo
zasvoje
licne
imaterijalne
interese"
i
da
su
ta-
ko"LagumdZijaiRadoncicpotpisalipodjeluBiR"
reagi-
raoje
Pres-centar
Saveza
zabo-
IjubuducnostBiR.
Jasnidokazi
-Potpunoje
lazna,zlona-
mjernaiprljava
tvrdnja
SDAdajeRadoncicpotpisaobi-
10kakvu
podjelus
gospodom
Lagurndzijom
i
Covicern.Jos1993.godine,kadajeSDAnapravilaBosnjackisabor,Radoncicsetekstom
u"Avazu"tomeusprotivio
fildzan-drzavici,jersunasi
sehidi
iborciginuli
zacjelo-
vituBiR.0tome
postojepo-
Tihic
i
Izetbegovic:Boje
se
reformiibosnjackognarodakojiSlldovelidoprosjackogstapa
Njernackoj,RadoncicjebiouArmijiRBiRisvakidanrataseuopkoljenomSaraje-vukaopripadnikArmijeRBiR
i
intelektualacborioprotivpodjeleBiR.Takoder,Radoncicnika-
neMaOb)aSneMUCUDOredAbdiCeUeiuezesTUrMOUiCem
Uzgredno,nekaTihicobjasniodaklemunovacizakupljenukucunaimeclanaporodice
i
eIiupita-njuslucajnostdasenalaziuzkucuFikretaAbdica,
i
onahrvatskomprimorju!?NekaIzetbegovicobja-sni
svoje
vezesaZikom
Tu-
tpunojasniiobjavljenido-kazi.Zarazlikuoddezerte-raTihica,kojijeratproveokodFikretaAbdica
i
potomsekao
rnaticar
bavioizdava-
njemlaznihdrzavljanstavau
Ajkllnic:Nanarednimizborimakaonezavisnikandidat
rkovicem,politickimubi-stvima,likvidaeijama,
ljudi-
maserne
americke
lisleu
vr-
huSDAitd.,umjesto
sto
Ra-
doncicu,zajednosone-mocalimizboglijecenjana-kratkoodsutnimTihicern,podmeceraznekeljmendijeiIinekadaprije
gasiie.
danijeradikalizirao
Bosnia-
kenitijeorganizirano
dovo-
diomudzahedineuBiR
i
i-mepraviopredispozieijuzamuslimanskudrzavu,kakosutociniliBakirIzetbegovic
i
TihicevaSDA.
S
toseticebogatstvago-spodinaRadoncica,onojestecenoulegalnombiznisu
i
onsenemarazlogastidie-tivlastitoguspjeha
i
ogadajejedanodnajvecihneirna-rauhistorijiBiR.Umjesronjega,nekasevlastitogneuspjehastideSDA,Tihic
i
Izetbegovic,CijajepolitikaBosnjakedo-velananeslavnoprvomjestouEvropiponezaposleno-sti,sirornastvuikorupciji.Uostalorn,nekaTihicobja-snijavnostikakojeodpol
i-
tikekupiovisemilionskivrijednihnekretninaikoli-kojenabazilaznihproeje-nanjihovevrijednosti
oste-
tioPoreznuupravuzauma-njeniznosvrijednostiistih.SDAsvojimopstrukcija-marusievropskiputBiRizsamojednograzloga:tojestrahdaceevropskistanda-rdiuborbiprotivkorupcijeidrzavnemafijeopravdanonapnnitizatvorenjihovimtajkunima
i
aznimpoliticar-imakojisuseobogatilinaracunnarodaBiR.
Iranskaopcija
SDAsebojireformiiBosnjakakojicetrazitikri-
veeza
17izgubljenihgodina
i
ogada73postomladihnezelizivjetiuBiR."Narodzna"ipanikaTihica
i
zetbe-
govicakoja
seskriva
uvreda-
maneceimpornociusuocenjusponizenirn
i
opl-jackanirnBosnjacirna.BosnjaciimajuizbordaizmeduEvropskeunije
i
e-udalno-iranskeopcijeiza-berureforme,zapadnesta-ndardeiekonomskirazvoj.KorumpiranaSDA,s
10-
povlukomraznihbranko-vica,selirnovica,budnji,alsidija,tihica,sarajlicaiIiahrnetovicasetogaupravonajviseiplasi,Zatojenjihovostanaknavlastijednaknji-hovornostankunaslobodi-kazeseusaopceniuPres-ce-ntraSBBBiR.
Unutarstranackiobracuni
uBugojnu
SOA
napustlO
I
'ZlatnllJluan'
PrijedvadanasuizOpcinskogodboraSDABu-gojnoobznanilidapokrecupostupakiskljucenjaizsvo-jihredovaopcinskogna-celnikaipotpredsjednika00HasanaAjkunica,kojisezapredstojeceizborepr-ijaviokaonezavisnikandi-dat,asadajeizbugojanskeSDAistupioidobitnikna-ivisegratnogpriznanjaAr-mijeRBiR,znacke.Zlatniljiljan"NihadDautbegovicMekenzi.-Uciljuzastiteidentite-ta
i
svojepatriotskeopredi-jeljenostizajedinumidrzavuBosnu
i
Hercegovi-nu,kojusamitekakobranioiodbranio,zastasamdobiocinspotpisomrahmetliAlijeIzetbegovicaiodli-kovanje"ZlatniIjiljan",odluciosamsacuvatisteceniugled,cast
i
postenieteistupitiizSDA-rekaojeDautbegovic
0
razlozimanapustanjaSDA.Inace,razmiriceuSDABugojnotrajuodforrnira-njatakozvanogPoviere-nistvaKantonalnogodbo-raSDASBK,kadasepoja-vilanekolikounutarstra-nackihfrakcija.
Az.
M.
3
HaliO
preilU)ell
Trgovackimmesetarrna,nazalost,proteklihgodinabilojesvedozvoljeno,jervlastinikadanisucinilenistadazasttegraaane
UsjenipolitickekrizeuBiR
i
pod
plastomposljedi-
casusekojajeunistilapo-Ijoprivredne
usjeve
te
naja-
vehrvatskezabranezabh.proizvodeovdasnjitrgo-
vacki
profiteriveetrljaju
ru-
ke.Poobicaju,oniraz-misljajusamokakoceselicnookoristitiutomhao-su,aprekoledasirotinje.NebojeciseniBoganizakona,opetspremajuudarnaonekojiveeoda-vnoneznajukakosastavi-
ti
krajskrajern,asadaimseprijetinovimvelikimpovecanjerncijenahraneisvegaostalogazanajmanje
20
posro!Trgovackirnrnesetari-mauovoj
drzavi,nazalost,
proteklihgodinabilojesvedozvoljeno,jervlastinikadanisucinilenistadazas
ti
tegradane.Vlastjeuvijekdosadaimalaispraznoopravda-njeufloskuli
0
slobodnomformiranjueijena,pasetakonijernijesalausvojposaocaknikadanasvje-tskomtrzistupojeftine
na-
ftaiIipsenica,Nitadajojnijepadalonapamet
da
nabilokojinacinnatjeraitr-goveeuBiRdabaremhljebiosnovnezivotnenamirniceprilagodetimpojeftinjenjima.Narodznastagaceka,baskaostoznaidaseupr-avoSDAkocnicarinorma-Inogfunkcioniranjazemljeinjenihinstitucijatakvimblokadama,azaradlicnihinteresa
stavljaju
u
zastitu
profiterakojicijelusituaci-jukoristeza
divljackopodi-
zanjecijenaisvojebo-
gacenje.
Jedino
sto
narodneznajeste-kakoprezivjeti!
PORTAL-komentardana
Osamgodinaodsvjetskogdogadaja:Vlastisene
sjecaju
datumakadaje
,",,"--__oJ
"Stari"
ponouo
izronio
-NaukasetrebapozabavitiproblemomzaboravljanjaBosanacai
Hercegovaca.
Tolikoseovomnaroduzlogidobrogdesilo
u
njegovojhistoriji,
asvim
silama
se
trudimodatedogadajezaboravimo.
Poslje-
dnjiprimjerje
i
Starimost,kojiponovogordostoji
iz-
nadNeretveijedanjeoddokazaopstojnostinasegnar-oda.Alitoizgledanikoganijebriga.Zivimokaolepti-ri,kaoda
jucer
isurra
nepostoje.
Ako
ovakonastavi-
mo,onda
necerno
dugo.(Moslarskalasla)
DOkONINKDVIc/TO
JE
TO

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->