Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23568, 26.7.2012]

Oslobođenje [broj 23568, 26.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 227 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 26. 7. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.568Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
   F   o   t   o  :   S   e   n   a   d   G   U   B   E   L   I    ]
DANAS PRILOG
KRIVI SMO
ZA SREBRENICU
Generalni sekretar UN-a u posjeti BiH
Ogroman broj mu{karaca i dje~aka izgubio je `ivot u Srebrenici,nepotrebno, divlja~ki. Ali, isto tako, Srebrenica je izrodila novuodlu~nost me|unarodne zajednice da se ispuni pravda, da se insistirana odgovornosti i da se za{tite civili, rekao je Ban Ki-moon
2-3. strana
Sulejman Tihi}
odgovorio na optu`beVlada KS-a prekr{ila
Zakon o visokom obrazovanju
NEMA KRVI ZALAGUMD@IJU,RADON^I]U IKU]A I ABDI]!
4. strana
   F   o   t   o  :   D .    ]   U   M   U   R   O   V   I    ]
KUMOVI TREBAJU U]I U ZAKON
Dom naroda Parlamenta BiH
Imenovanje UO RTVFBiH
2. strana
POLITIKA @ELIKONTROLU EKRANA
@URBOM DO PONI[TENJAIZBORA REKTORASARAJEVSKOG UNIVERZITETA
6. strana9. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
26.
 juli/srpanj2012.
2
U @I@I
VIJESTI
NEBOJ[A RADMANOVI]
Ostavka Kom{i}a nebitnaza Predsjedni{tvo BiH
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine iz Re- publike Srpske Neboj{a Radmanovi} rekao je ju~er za Srnu da je ostavka @eljka Kom{i}a u SDP-u, po- liti~ki gledano, stvorila novu situaci ju u BiH, ali da to ni{ta ne}e zna~iti u Predsjedni{tvu. - Nova je situaci ja prakti~no samo za ~lana Pred- sjedni{tva Bosne i Hercegovine @eljka Kom{i}a, a ne i za drugu dvo jicu ~lanova. U klju~nim stvarima odlu~ivanja Predsjedni{tva BiH ne vidim da }e se ne{to mi jenjati zato {to neko ni je ~lan jedne poli- ti~ke parti je, istakao je Radmanovi}. Radmanovi} je naglasio da je, za {est godina za jedni- ~kog rada, Kom{i}a do`ivio kao principi jelnog ~ovjeka i u tom smislu je, prema njegovom mi{ljen ju, i ostavka u SDP-u, iz principi jelnih razloga. On smatra da }e Kom{i} u Predsjedni{tvu nastaviti da radi principi jelno i da ne}e biti nekih potresa.- Predsjedni{tvo Bosne i Her cegovine je i do sa- da ostvarivalo svo ju ustavnu ulogu na najbolji mo- gu}i na~in, bez obzira na to {to se nas tro jica ne sla`emo oko su{tinskih politi~kih stvari i {to ima- mo razli~ite poglede na njih. Mislim da }e ti razli- ~iti pogledi, od pro{losti do budu}nosti Bosne i Her- cegovine i svih ovih prostora, ostati i ubudu}e, ali da ne}e direk tno uticati na rad Predsjedni{tva BiH, istakao je Radmanovi}. Napomenuv{i da su iznesena razna mi{ljen ja o novonastaloj situaci ji, njenom utica ju na spoljnu po- litiku Bosne i Hercegovine, te da }e se ona mi jenja- ti ili ne}e, Radmanovi} je rekao da Predsjedni{tvo odlu~u je o spoljnoj politici i izrazio uvjerenje da se ona ne}e mi jenjati bez obzira na to {to je Kom{i} napustio SDP.
Pri jedlog izmjena i dopuna Za- kona o sukobu interesa Bosne i Hercego vine ju~er nisu podr`ali de- legati Doma naroda Parlamenta BiH, a podr{ku mu nisu dali ~ak ni ~lano vi Interresorne radne grupe ko ji su radili na njego voj izradi. Od 15 delegata, de vet ih je bilo protiv  ovog pri jedloga zakona, dok ih je {est ostalo suzdr`ano.
Bez {minkanja
Zamjenik predsjeda va ju}eg Do- ma naroda i delegat SDS-a Ognjen Tadi} je tokom raspra ve kazao da  je ovaj pri jedlog zakona pokazao sve licemjerstvo odnosa prema po{te nju, na vode}i kako ima osje- }aj da ni je 2012, nego 1962. godina. - Gdje }ete na}i politi~ara kome niko u famili ji nema ni{ta? U BiH je  va`ni je partijsko srodstvo od pri va- tnog. Ovo je zamaglji van je stvar- nosti i ovaj zakon ni je rje{enje. Ne- mojte da {minkamo ovaj zakon, dajte da ga mi jenjamo. Kada kumo-  va nema u Zakonu o sukobu inte- resa, svi drugi su su vi{ni, istakao je Tadi}, doda{i kako je potrebno do- ni jeti zakon o pori jeklu imo vine i u Federaci ji i RS-u kako bi na osno-  vu tog zakona onaj ko nema doku- mente o pori jeklu imo vine, tu imo-  vinu i vratio.Delegat SNSD-a Krstan Simi} poru~io je da treba doni jeti no vi za- kon o sukobu interesa ko ji bi bio primjeren BiH i da taj zakon mora biti jasni ji. - Klju~ni problem u BiH su poli- ti~ke parti je ko je bje`e od suo~a va- nja sa demokratizaci jom i nisu shvatile da su mnogi ulaskom u stranku vidjeli dobru priliku spre- ge politike i biznisa, kazao je Simi}. Prema ri je~ima delegata SDA Halida Genjca, pri jedlog zakona nudi veoma rigidna rje{enja i ni-  je slu~ajno {to je na predlo`eni zakon stiglo upozorenje Evrop- ske komisi je. - On lagano olak{a va korupcione zahvate iako mu je namjera da se spri je~i korupci ja u dr`a vi u ko joj je ona rasprostranjena. Umjesto an- tikorupcionog zakona, dobili bismo zakon ko ji }e pomo}i korupci ji, upozorio je Genjac.
 Strani tu`ioci
Delegati iz RS-a su ostali jedin- stveni i u sta vu da informaci ja o ra- du Tu`ila{tva BiH ni je potpuna te su u toku diskusi je zatra`ili informa- ci ju o u~inko vitosti stranih tu`ila- ca u BiH. Smatra ju da su strani tu- `ioci vodili ve}i dio predmeta ko ji su za vr{a vali osloba|aju}im presu- dama i ogromnim tro{ko vima u smislu isplata nadoknada za sve oslobo|ene.- Kada bismo sabrali sve te pare, mislim da bismo mogli opremiti najmanje jo{ ~etiri suda, istakao je Simi} s ko jim se slo`io i njegov stra- na~ki kolega Sta{a Ko{arac. On je poru~io da Tu`ila{tvo BiH treba biti u slu`bi cjeloku- pnog naroda u ovoj zemlji, ali da  jedan dio naroda ni je zado voljan “i taj dio ne `eli pla}ati ta selekti-  vna su|enja.Zamjenik predsjeda va ju}eg Do- ma Sulejman Tihi} predlo`io je da se od Tu`ila{tva zatra`i cjeloku- pni ja i temeljiti ja informa ci ja o ra- du nakon ~ega se oglasio i delegat PDP-a Mladen Ivani} podsjeti{i da  ve} godinu tra`i takvu informaci ju i jo{ je ni je dobio. Predsjeda va ju}i Doma Dragan ^o vi} podr`ao je Ti- hi}ev pri jedlog i istakao da bi naj- bolje bilo da nikada vi{e nemamo strance u sudo vima “jer bi to zna- ~ilo da mi nismo sposobni da orga- niziramo svoj sustav”. Na kra ju raspra ve je zaklju~eno da Kolegij Doma do naredne sje- dnice predlo`i zaklju~ke o ko jima }e se delegati onda izjasniti.
L. RIZVANOVI]
Dom naroda Parlamenta BiH
Umjesto antikorupcionog zakona, dobili bismo zakon koji }e pomo}i korupciji
Kumovi trebajuu}i u zakon
Nakon Predstavni~kog i Dom naroda ParlamentaBiH nije podr`ao prijedlog izmjena i dopuna Zakonao sukobu interesa
 SVI SUVI [NIKada kumo va nema u Zakonu o sukobu in teresa, svi drugi su su vi{ni, is takao  je Tadi}, dodav{i kako je po trebno doni je ti zakon o pori jeklu imo vine i u Federaci ji i RS-u kako bi na osno vu tog zakona onaj konema dokumen te o pori jeklu imo vine, tu imo vinu i vra tio
   F   o   t   o  :   S .   G   U   B   E   L   I    ]
 Veliko mi je zado voljstvo bora-  viti u Bosni i Hercego vini u vri je- me kada obilje`a vate 20 godina od ~lanstva u Ujedinjenim narodima, kazao je na po~etku svo je dvodne-  vne posjete na{oj zemlji general- ni sekretar UN-a Ban Ki-moon, nakon sastanka sa predsjeda va ju- }im i ~lano vima Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbego vi}em, @e- ljkom Kom{i}em i Neboj{om Ra- dmano vi}em.
Jedinstvo regiona
- Ovaj trenutak je od klju~ne va- `nosti jer region ide ka Evropskoj uni ji. Zato treba oja~ati vlada vinu pra va i ostale segmente dru{tva. U regionu ko ji brzo napredu je niko se- bi ne smi je priu{titi da zaosta je na putu ka euroatlantskim integraci ja- ma, a za to je potrebno jedinstvo, po- ru~io je Ban Ki-moon, doda{i da je BiH napra vila zna~ajne korake jer nakon rata pono vo izgra|uje mul- tietni~ko dru{tvo. Istakao je da su demokratske promjene te{ke i izazo vne, ali da BiH otvara no vo va`no poglav lje. - Zato je potrebno zadr`ati us- mjerenja ka za jedni~koj budu- }nosti, jer za jedni~ki prioriteti su euroatlan tske integraci je i eko- nomski razvoj, kazao je Ki-moon, poru~i{i da zemlje regiona ko je di-  jele jezi~ki, kulturni i historijski prostor mora ju djelo vati za jedni~ki. Svo je obra}anje u Predsjedni-
KRIVI SMO ZASREBRENICU
Ogroman broj mu{karaca i dje~aka izgubio je `ivot u Srebrenici,nepotrebno, divlja~ki. Ali, isto tako, Srebrenica je izrodila novuodlu~nost me|unarodne zajednice da se ispuni pravda, da seinsistira na odgovornosti i da se za{tite civili, rekao je Ban Ki-moon
Generalni sekretar UN-a
 
Me|unarodna zajednica je uz BiH
Me|unarodna za jednica i dalje ima odgovornost da pomogne BiH i njenom stanovni{tvu da se reintegri{e i izgradi budu}nost u ko joj }e trajno vladati mir i stabilnost, izjavio je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko tokom sas- tanka sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom u Sara jevu. - Posjeta generalnog sekretara BiH i regionu pokazu je, sa najvi{eg nivoa diplomati je da me|unarodna za jednica osta je opredi jeljena da osigura mir i stabilnost te pomogne BiH u postizanju napretka, poru~io je Inzko, te pod- sjetio da se ove godine obilje`ava 20 godina od dana pri jema BiH u ~lanstvo UN-a.- Ova godi{njica ima i posebno zna~enje za mo ju domovinu Austri ju, jer  je tada{nji austrijski ambasador Peter Hohenfelner predsjedavao Vi je}em si- gurnosti kada je BiH primljena u UN, podsjetio je Inzko.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
26.
 juli/srpanj2012.
3
D@OMBI] - ADUGNAKAROLINA PAVLOVI]
Nove mjere za Svjetsku banku
Trenutno u RS-u i BiH nema saglasnosti od so- ci jalnih partnera za primjenu imovinskog cenzusa kao jednog od va`ni jih zahtjeva Svjetske banke za primjenu Programa zajma za razvojne politike i ja- vnu potro{nju DPL1 i DPL2, oci jenili su ju~er pred- sjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi} i vode}i eko- nomista Svjetske banke Abebe Adugna, javlja Fena. Tokom sastanka u Banjoj Luci konstatirano je da tre- ba tra`iti nove mjere ko je }e zadovoljiti zahtjev Svjet- ske banke po tom pitanju, a biti prihvatljiv i za so- ci jalne partnere. Razgovarano je i o platnom fondu i reformama u penzijskom sistemu.
Neustavna odluka
Delegat u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamen- ta FBiH Karolina Pavlovi} oci jenila je kao neustavnu odluku 36 delegata ovog doma o podno{enju zahtje- va federalnom Ustavnom sudu za smjenu predsjedni- ka FBiH @ivka Budimira. Pavlovi}, ko ja je i ~lan Pred- sjedni{tva Narodne stranke Radom za boljitak, sagla- sna je sa op{tom ocjenom javnosti i pravnih ek spe- rata da je ovakva odluka protivustavna i procedural- no ni je valjana, s obzirom na to da su prema Poslo- vniku o radu Doma naroda potrebne dvi je tre}ine gla- sova delegata za podno{enje zahtjeva Ustavnom su- du FBiH, saop}eno je iz ove stranke.
{tvu je zaklju~io izja vom da BiH mo`e ra~unati na UN kao partnera. Prema ri je~ima predsjeda va ju- }eg Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbego vi}a, Ban Ki-moon je stigao u pra vi ~as jer se region transformira iz objekta pomo}i u subjekat ko ji pru`a pomo} u okviru miro vnih misi ja UN-a. - Ban Ki-moon sa svo jom energi-  jom ko ja se odnosi na spre~a vanje te- rorizma, sukoba i spre~a vanje pona- ljan ja genocida, za jedno sa foku- som na podr{ku mladima i ugro`e- nim kategori jama je dobrodo{ao u na{u zemlju, rekao je Izetbego vi}, ko-  ji je zahvalio UN-u na pomo}i ko ju je pru`io BiH jer bi, u suprotnome, agoni ja BiH tra jala znatno du`e. - Me|utim, u toj pomo}i su sedesile i gre{ke ko je su kulminirale genocidom u Srebrenici, za{ti}enoj zoni UN-a. Te gre{ke su priznate i u iz vje{ta ju UN-a iz 1999. godine. Te gre{ke go vore o nepra vednom em- bargu na uvoz oru`ja i izjedna~a-  vanju svih strana u ratu, kao i o lo- {oj procjeni pokolja ko ji se de{a vao pred o~ima me|unarodne za jedni- ce, kazao je Izetbego vi}. Predsjeda va ju}i Izetbego vi} }e danas za jedno sa Ban Ki-moonom posjetiti Memori jalni centar u Sre- brenici kako bi odali po~ast `rtvama genocida i uputili poruku da `rtva ni je uzaludna i da me|unarodna za-  jednica u takvim slu~a je vima mo- ra djelo vati puno br`e.
U Parlamentu
- BiH je mjesto susreta razli~i- tih kultura i tri svjetske religi je, a Sara je vo je evropski Jeruzalem. Ov dje se odgo vara na pitanje je li mogu }e pono vo opet usposta-  viti multietni~ko dru{tvo ili }e po- bi jediti oni ko ji misle da mogu podi jeliti ljude uspostav ljan jem granica, naglasio je Izetbego vi}. Obra}a ju}i se na za jedni~koj sjednici oba doma Parlamentar- ne skup{tine BiH generalni sekre- tar UN-a je kazao da UN ni jeispunio svo ju ulogu u Srebreni- ci i da me|unarodna za jednica ni je spri je~ila da se desi genocid u tom gradu.Kazao je da je me|unarodna za jednica u Srebrenici nau~ila le- kci ju ko ju jo{ u~i i podsjetio na te- `ak period ratnih razaranja kroz ko ji je pro{ao bosanskoherce- go va~ki narod. - UN ni je ispunio svo ju odgo vor- nost. Me|unarodna za jednica ni je spri je~ila genocid ko ji je usli jedio. Ali, nau~ili smo lekci ju iz tog u`asa, i jo{ u~imo. Ogroman broj mu{karaca i dje~aka izgubio je `i vot u Srebreni- ci, nepotrebno, div lja~ki. Ali, isto ta- ko, Srebrenica je izrodila no vu odlu- ~nost me|unarodne za jednice da se ispuni prav da, da se insistira na odgo vornosti i da se za{tite ci vili. Za-  jedno sa na{im ~lanicama radimo  vi{e da spri je~imo zlo~ine, naglasio  je Ki-moon.- Me|unarodna za jednica je na testu u Siri ji, odjeci su zagu{u ju}i. Ubrzano se ide ka gra|anskom ra- tu. Sve je vi{e sekta{kih sukoba. Djeca se masakrira ju. UN radi sve {to mo`e, ali konkretno djelo van je tra`i za jedni~ke napore ci jele me|unarodne za jednice. Bez toga bi}e jo{ vi{e krvoproli}a. Zato ov dje u srcu BiH, ko ja se opora vila od ra- ta, upu}u jem molbu svi je tu: Nemoj- te odlagati, udru`ite se, djelujte sa- da kako bi se zausta vio pokolj u Si- ri ji, zamolio je Ki-moon.
Lana RIZVANOVI]
NIK[I] POSJETIO POTO^ARE
Podr{ka inicijativi Glasa}uza Srebrenicu
Premi jer Federaci je BiH Nermin Nik{i} posjetio je  ju~er Srebrenicu i istaknuo da }e podr`avati gra|an- sku inici jativu Glasa}u za Srebrenicu na svakom ko- raku. Prilikom posjete, premi jer je za jedno sa v.d. na~elnikom Op{tine Srebrenica ]amilom Durakovi- }em i koordinatorom kampanje Emirom Suljagi}em polo`io vi jenac srebreni~kim `rtvama u Memori jal- nom centru Poto~ari. Prilikom posjete Inici jativi, aktivisti su zahvalili pre- mi jeru, u svo je i u ime gra|ana Srebrenice, na kon- tinuiranoj podr{ci Vlade FBiH kampanji Glasa}u za Srebrenicu. Koordinator kampanje Emir Suljagi} je istakao va`nost odluka premi jera i Vlade FBiH, ko-  jima je garantovano ostvarivanje svih prava povra- tnika u RS na podru~ju FBiH, u procesu registraci-  je prebivali{ta Srebreni~ana, ali i povratnika u os- tale op{tine u manjem bh. entitetu. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vi je}a Evro- pe povukao je svo je posmatra~e iz Srebrenice u uto- rak. Suljagi} je o toj situaci ji kazao za Fenu da po- najbolje govori o tome protiv ~ega se ova inici jati- va bori. Dodao je da je registraci ja bira~a u Srebre- nici, ko ja za sada napredu je veoma dobro, demo- kratski na~in da se izbore za prava onih ko ji su pre- `ivjeli genocid i prava onih ko ji tu golgotu nisu pre- `ivjeli, izra`ava ju}i nadu da }e se u Srebrenici re- gistrirati dovoljan broj bira~a da bi se osigurala le- gitimnost izbornog procesa, poziva ju}i bira~e iz BiH da se priklju~e ovom procesu. - Kada je ri je~ o ~inu protjerivanja posmatra~a Vi-  je}a Evrope iz Srebrenice, sada nema sumnje da je u smislu vladavine prava i jednakosti svih gra|ana pred zakonom Republika Srpska najbli`e Kandaha- ru, kazao je Suljagi}.
u posjeti BiH
Prema ri je~ima lidera HDZ-a BiH Dra- gana ^ovi}a, generalni sekretar poslao  je pozitivne poruke doma}im liderima. - Ono {to sam ja kazao, a {to je su-{tina da je sva potpora izvana, ako mi sami ne odlu~imo da napravimo ure- dnu BiH, uzaludna. To poku{avamo da napravimo ve} du`e vri jeme. Ja sam iskazao, po obi~a ju, jedan umjeren op- timizam i vjeru jem da smo mi spremni iako smo u{li u fazu politi~ke krize, transformiranjem opozici je i pozici je u hodu, a u{li smo i u vri jeme izbornog ciklusa {to bi moglo biti problem, da imamo {ansu dogovoriti se i ispuniti ro- kove iz mape puta, a i kona~no se oslo- boditi trakavica oko transformiranja vlasti. Treba nam rekonstrukci ja vlas- ti, izmjena presude Sejdi} - Finci i mi- slim da smo napravili dobar posao ka- da je u pitanju Dom naroda. Samo me `alosti da neki, ko ji su se u startu za- lagali na{a rje{enja, sada odusta ju od istih, kazao je ^ovi}. Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} kazao je da je, kao osoba ko ja je naj- ve}i dio rata provela u Sara jevu, izra- zio zahvalnost generalnom sekretaru za svu pomo} ko ja je pru`ena BiH jer se pre~esto kritiku je me|unarodna za jednica zbog neu~injenog. - Bez obzira na veliki put ko ji je BiH prevalila zadnjih 20 godina BiH ni je sa- moodr`iva dr`ava zbog toga {to ima strukturalni problem, a to je posljedi- ca strukture u Daytonu. Budu}i da je mirovni sporazum nastao pod okriljem UN-a, smatram da je u BiH potreban ba- zi~ni konsezus predstavnika tri naro- da, ali i MZ, naglasio je Ljubi}. Lider SNSD-a Milorad Dodik upoznao  je generalnog sekretara sa ~injenicom da je visoki predstavnik progla{ava ju}i zakone, kr{io Dejtonski sporazum u vi{e navrata, te je na taj na~in kr{io Dayton izvan mandata ko ji je imao i izvan sa- glasnosti strana potpisnica sporazuma, ko je su i dovele visokog predstavnika u BiH. Mladen Bosi} prenio je Ki-moonu njegovo i Dodikovo mi{ljenje da seured OHR-a treba {to pri je zatvoriti.
Izjave lidera nakon sastanka
Zahvalnost UN-u za pomo} Sarajevu
Dodik i Tihi}
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pri je susreta sa generalnim se- kretarom je kazao kako je do{ao da Ki-moonu poku{a objasniti situaci ju u BiH, kako se razvi ja i kako je mogu}e stabilizovati prilike. - O~igledno je da se BiH nalazi u krizi, njene instituci je ne funkcioni{u, posto-  je sistemski i su{tinski problemi ko ji se treba ju otklanjati di jalogom, kazao je Do- dik, te naglasio da su problemi nastali u konstituisanju BiH i danas prisutni. - Rano priznanje BiH od UN-a bilo je razlog krvavog rata ko ji je zavr{en ka- ko je zavr{en, a i dana{nji problemi su rezultat toga, poru~io je Dodik. Lider SDA Sulejman Tihi} je kazao kako ni je ta~no da je rano priznanje BiH zapo~elo krvavi rat i da je to bila agresi ja od - zna se koga. Prenio je `elje Ban Ki-moonu da }e multietni~nost ponovo za`ivjeti u ci jeloj BiH, opredi jeljenost SDA za ~lanstvo u EU i NA TO-u.
Foto: D ]UMUROVI] i [. SULTANOVI]

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->