Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30-VIKATAN-RECIPES-31072012

30-VIKATAN-RECIPES-31072012

Ratings: (0)|Views: 209 |Likes:
Published by Chitra Rangarajan
-
-

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Chitra Rangarajan on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

 
 
30    
  - 31/07/2012
 
 
30
 
வக
 
கரள
 
சமயல
!
தப
:
மன
,
டஙக
:
எ
.
உச
 
கரள
 
எனறல
 
பசம
 
பதய
 
மல
 
பரஙகடன
 
நர
 
ஸ
 
உளட
 
ஸபஷ
 
உணவக
 
கன
 

 
ந
.
அ
 
அளவ
 
உணவ
 
கக
 
பய
 
பற
 
கரள
.
அறல
30
அயடங
 
கள
'
கரள
 
மய
எ
 
இ
 
இணபழ
 

 
க
 
அத
 
கற
,
மய
 
கல
 
நண
 
ப
 
பல
.''
அட
 
பரமன
,
ஓலன
,
எ
,
உணயப
,
நர
 
பழ
 

 
என
 

 
க
 
ந
 
இ
 
ரபக
 
ழகம
 
மயல
 
இ
 
ஒ
'
ஞ
டன
, '
மய
 
ஸட
எனற
 
பமய
 
உஙக
 
பத
 

''
என
 
எனகரஜ
 

 
பன
 
ரப
 
கள
...
கல
 
நய
 
மளர
 
அலஙகத
 
கற
 
ஃ
 
ர
.
அடப
 
ரதம
 
தவயனவ
:
ப
-
ஒ
 
க
,
ல
- 100
கர
,
ஙக
-
ஒன
,

,
ர
-
ல
10,
ஏலகத
 

-
ஒ
 
க
,
ந
-
ய
 
அளவ
,
எண
-
றளவ
.
சற
:
 
ஙகய
 
அரத
 
ப
 
எகவ
.
பய
 
ஊற
 
த
 
நக
 
அரகவ
.
ஒ
 

 
எண
 
ட
 
ப
 
ம
 
ஊற
,
ஆய
 
க
 
எகவ
.
ஆறய
 
பன
 

 

 

 
களகவ
.
ஒ
 
பதரத
 
ல
 

 
ர
 
ண
 
த
 
கக
 

 
கடவ
.
அக
 
ம
 
ஒ
 
பதரத
 
அட
 
கடன
 
றளவ
 
ண
 

 
 
கக
 
ல
 
கர
,
ஏலகத
 

 
கவ
.
பற
,
ஙக
 
ப
 
த
 
ஒ
 
க
 

 
இறக
,
நய
 
த
 

,
ர
 
த
 
பகவ
.
கரளன
 
பரபயம
 

 
இ
!
நதர
 
ழ
 
ஜ
 
தவயனவ
:
நன
 
க
 
நர
 
பழ
-
இர
,
ல
-
ஒ
 
க
,
ந
-
க
 
க
.
சற
:
நர
 
பழத
 

 
நக
,
மய
 
அரத
 
ஒ
 
க
 
அளவ
 
கவ
.
லத
 
கரத
 
க
,
அகம
 
ஒ
 
பதரத
 
ஊறவ
.
அரத
 
நர
 
பழ
 

,
ந
 
த
 
நன
 
சள
 
களற
 
இறகவ
.
றப
:
இ
 
டன
 
ஙக
 
ப
 
த
 
கக
 

 
இறக
...
பய
 
ர
!
பல
 
சளய
 
இ
 
றய
 
யல
.
ரஙக
 
சண
 
ளப
 
ச
 
தவயனவ
:
பரஙக
-
ஒ
 
க
,
ண
-
ஒ
 
க
,
ள
-
நலக
 
அளவ
(
கரத
 
களவ
),
ல
-
றளவ
,
ஙக
 

-
க
 
க
.
ப
 
மளக
- 4 (
நகவ
),
ஙக
 
எண
,
க
,
கறபல
-
ளக
 
ய
 
அளவ
,
மஞ
 

,
உ
-
ய
 
அளவ
.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
subakishaan liked this
johnsontilak liked this
essnelson liked this
johnsontilak liked this
arthikrishna liked this
jayakan liked this
ruskit liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->