Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ATHERAS T.109

ATHERAS T.109

Ratings: (0)|Views: 1,274|Likes:
Published by Filippos_Karap_8973

More info:

Published by: Filippos_Karap_8973 on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
··ıı ڠڷ·˜˜
   ∫  ˆ   ‰ .   2   6   1   7
™Y°XPONH A¢E™MEYTH EºHMEPI¢A TH™ IKAPIA™ñ¡√∂ªµƒπ√™-¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2011ñTEYXO™ 109
NEA ¶EPIO¢O™
ñTIMH ºY§§OY 1 EYPø
°Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 5 Aı‹Ó· 106 77, TH§./FAX: 210 2281639 - 6821692 - 9954966, e-mail: ef.atheras@gmail.com
¡¤Ô ¯Ù‡ËÌ· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂıԉ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.ŒÓ· ·ÎfiÌ· ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜.
ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Ë∫˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó·Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ÌÂȈ̤ÓÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.ø˜ ÁÓˆÛÙfi Ë Î·ıȤڈÛË ÌÂȈ̤-ÓÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘∞ÈÁ·›Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ Û·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-ÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Û¢ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·.§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ∂√∫ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ∂˘Úˆ·˚Îfi ÎÂ-ÎÙË̤ÓÔ.¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛËÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ̤-ÙÚÔ Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiË-ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-ÙˆÓ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›-Ó·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Ì·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ Â-ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.∆Ô Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 101 ·Ú. 4 ÙÔ˘™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏ› ‰Â ∂˘Úˆ·˚ÎÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ Û˘Ó-ı‹ÎË Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜. ∂Ӊ¯fiÌÂÓËηٿÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï·ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘, ı·ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ı· ÚÔη-ϤÛÂÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂ-Á¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı›, fiÙÈ Ù·ÔʤÏË Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ-΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿ ̤-¯ÚÈ ·Û‹Ì·ÓÙ·.™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Â-ÚÈÔ¯ÒÓ ı· Ú¤ÂÈ ÙfiÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢-‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ∂È-ÙÚÔ‹, Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıË-ÙÔÈ ÎÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„ÈÓÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÊ·Ú-ÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ÔÈ ÂÏÏË-ÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰È·¯ÚÔÓÈο Ì ÙÔÓÙÚfiÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘ÓÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ÁÓˆ-Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Â-ÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜Û·Ó ¤ıÓÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ Î·È È‰È-·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Û˘ÓÈ-ÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ËÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ò-Ú· Ì·˜. ∞Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÈÏÂÎÙÈοοÔÈ· ÓËÛÈ¿, fiˆ˜ ™Î‡ÚÔ˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜,§¤Û‚Ô˜, ™¿ÌÔ˜, ∫ˆ˜, ƒfi‰Ô˜, ª‡ÎÔ-ÓÔ˜, ¶¿ÚÔ˜, ™·ÓÙÔÚ›ÓË, Î.Ï. Â›Ó·È ‚¤-‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›-Ù˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ù‹Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¯·Ú›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÔ‡ÙÔÎ·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙËÓ ·-ÙÚ›‰· Ì·˜. ∏ ÏÔÁÈ΋ ÏÔÈfiÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈÓ· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ‰˘-Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fi¯È Ó· ۯ‰ȿ-˙Ô˘Ì ̤ÙÚ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂ-ÊÙÔ‡Ó Ôχ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¢¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÂ-·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜.
 Ÿ
 ∂ 
Âȉ‹ Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· ÙË˜Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ηٷÚ-ÁÔ‡Ó ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋·Ù¤ÏÂÈ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ›̷-ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·Îfi-„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÊË-ÌÂÚ›‰·˜ Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ·Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, Ô˘ Â›Ó·È 12
. ¶·-ڷηÏԇ̠fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÓÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ÙˆÓ.
∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 
6
>
∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 
6
>
Ã√ƒ√™ 
∆√À
«
·ı¤Ú·
»
 ∞¡∞∫√π¡ø™
 ª 
ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛË-Ì›ˆÛÂ Î·È ÂʤÙÔ˜ Ô¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ «∞£∂ƒ∞». Œ¯ÂÈÈ· ηٷÁÚ·Ê› Û·Ó ¤Ó· ÛË-Ì·ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜Î·È ¢ηÈÚ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Î·ÈÔÏÏÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈԇ̷˜. ŒÙÛÈ ÙÒÚ· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔ-Ϙ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ËÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, Ë ÂΉ‹ÏˆÛËÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·Ì ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ Îfi-ÛÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋.√ ¯ÔÚfi˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜
∂¡∞ √ƒ∞ª∞¶√À •∂£øƒπ∞™∂∂¡∞ √ƒ∞ª∞¶√À∂£øƒπ∞™
 ◊
Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ fiÙ·ÓÙ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÚÔÛ·-ıÔ‡Û·Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó fiÚıÈ· Î·È Ó·ÂÔ˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙË-Ú›¯ıËÎÂ Ë È‰¤· Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ-˘. ŒÓ· fiÚ·Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÏ-›‰·, ÁÈ· ÌÈ· ∂˘ÚÒË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·ÈÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·ÈÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË:∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‰¤-ÛÔ˙ ·ÓÙÔ‡ Î·È fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜Ë ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ Â-ÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‹Ù·ÓÂ Ë ·ÈÙ›·Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Û ‰‡ÔηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÔϤ-ÌÔ˘˜.∏ ȉ¤· ÌÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓÁÂÓÓÔ‡Û ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fi-ÌËÛË ÂÓfi˜ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÈ·˜ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Â˘-ËÌÂÚ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘.™‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηϿ Ô˘¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ. √È Ù‡¯Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈοÈÛ¯˘ÚÒÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈ-ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-ıËÎÂ, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·ÙÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∆Ô fiÚ·-Ì· ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË Û˘-ÓÔÏÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÂÚ-Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·-ÙÚ·› Û ÂÊÈ¿ÏÙË. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ Â›Ó·È Ë ∂˘-ÚÒË Û‹ÌÂÚ· Î·È ˆ˜ ÔÚ‡ÂÙ·È.ªÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ Ôχ Ì ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÚԯȷÛÙ› Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ-›ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡-ÛÂ.√È ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÂ˜Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â›Ó·È·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜,fiÔ˘ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·-ÙÔ¯‹˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ô˘ η-Ù·‰˘Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÛÙÚ·ÁÁ·-Ï›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜Î·È ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ∆ÔÛ‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›-ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ˘ÂÚ¯Úˆ̤-ÓÔ, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ‰Âο‰Â˜ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·.ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ÊÙүȷ˜ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË˜Î˘Úȷگ› Û οı ÌÈÎÚ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË
 
2
ñ
∫ÔÈÓˆÓÈο
∞ı¤Ú·˜
 / ¡√∂ªµƒπ√™ - ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2011
£¿Ó·ÙÔÈ
 ¢Ô˘Ú‹˜ ÿηÚÔ˜
, ÂÙÒÓ 73 ÛÙȘ 9/12ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË.
∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·˜
, ÂÙÒÓ 82,ÛÙȘ 2/12 ÛÙ· ª¿Ó‰ÚÈ·
∆˙ÈÒÙ˘ §ÈÓ¿Ú‰Ô˜
, ÛÙȘ 2/12, ÛÙÔ∞Ì¿ÏÔ˘.
∫·Ú¿ÊÙË ÃÚ‡Û·
, ÂÙÒÓ 82, ÛÙȘ23/11, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÙ¿ÊË ÛÙÔÓ ∞Á.¢ËÌ‹ÙÚË.
µ·ÙÔ‡ÁÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Î·Ì›·
, ÂÙÒÓ 68,ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
µÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ∞ÚÁ˘ÚԇϷ
, ÂÙÒÓ 84,ÛÙȘ 21/12 ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ.
∫Ô‡‚·Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
, ÂÙÒÓ 75 ÛÙȘ31/12 ÛÙÔÓ ∂‡‰ËÏÔ.
∆Û·Ì‹˜ µ. °ÈÒÚÁÔ˜
ÂÙÒÓ 84 ÛÙȘ21/12 ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ.
•¿‰ÂÏÊ ̷˜,ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÂ
 ŒÊÙ·ÛÂ, ‰˘-ÛÙ˘¯Ò˜,Ë ÛÙÈÁÌ‹Ô˘ Ì·˜ ·Ó·Áο-˙ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ·¢-ı‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂ-ÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÈÚÂÙÈ-ÛÌfi. ∆· ÏfiÁÈ· ı·Â›Ó·È ÏÈÙ¿ Î·È Ï›Á· ÁÈ·Ù› Ë „˘¯È΋ Ì·˜‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.∞ÏψÛÙ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÏfiÁÈ·ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯¿ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó,ÙfiÛÔ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì·˜ ÁÈ· Û¤Ó·, fiÛÔ Î·ÈÙË ÛÔ˘‰·›·, ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛˆÈÎfi-ÙËÙ· ÛÔ˘. ◊ÛÔ˘Ó· ¿ÓÙ· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ô ·Á·Ë-̤ÓÔ˜ ·ÓË„Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ì·˜ ÎÈ Ô ·Á·-Ë̤ÓÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ ηÈÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘, ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÚfiÙ˘Ô,·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔ-ı·‡Ì·ÛÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ·, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ·,ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÎÈ·ÓÙÔ¯‹,fiÙ·Ó ¤·ÈÚÓ˜ Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Ù˘-¯›·, ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì ÙËÓ·Á·Ë̤ÓË Î·È ¿ÍÈ· Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ÛÔ˘, ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ Í·‰¤ÚÊË ∞ıËÓ¿, ÂÚ-Á·˙fiÌÂÓÔÈ ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô ÛÎÏËÚ¿, ÌÂÁ·ÏÒÓ·-Ù ÙÚ›· ·È‰È¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ˘Ô-‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ªÈ· ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi-ÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ Û ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ̤¯ÚÈ ÙËÓÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÔ˘ ÓÔ‹.¶¿ÓÙ· Û ›¯· ˘fi‰ÂÈÁÌ· Î·È ÙÒÚ··Ó·ÏÔÁ›˙ÔÌ·È fiÙÈ, Û οı ‚‹Ì· Ù˘ ÚÔ-ÛˆÈ΋˜ ÎÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ ÔÚ›-·˜, ›¯· ¿ÓÙ· ÙË ÛΤ„Ë Ù˘ ηٷ͛ˆÛËÌÔ˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ¤·ÈÓÔ, Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ïfi¯ÂÚ· ¯¿ÚÈ˙˜ ÁÈ·ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi Û¤Ó· ¤Ì·-ı· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ,ÂÛ‡ Ì ‚Ô‹ıËÛ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·-ÙÈο ÌÔ˘ ‚‹Ì·Ù·. ◊ÛÔ˘Ó· ¿ÓÙ· ·’ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-ÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Ôχ ÌÂ-Á¿Ï˘ Î·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹˜ ÎÈ ·Á·Ë̤Ó˘ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ì·˜ Ô˘ Î·È ÔÈ ‰˘fiÚÔÏ¿‚·ÌÂ,ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ı›ˆÓ Ì·˜Î·È, ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÎÈ ÂÁÁÔÓÈÒÓÌ·˜,Ì ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂ-Á·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË.£˘Ì¿Ì·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜,ÙȘ ‰ÈË-Á‹ÛÂȘ ÛÔ˘, ÙÔ ËÁ·›Ô, ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ¯È-Ô‡ÌÔÚ ÛÔ˘.™ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË µ·ÛÈÏ›· ÙÔ1974, fiÙ·Ó Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·ÈÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·,ÙËÏÂ-ÊÒÓËÛ˜ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂȘ fiÙÈ·ÓËÁ‡ÚÈÛ˜ ÁÈ·Ù› ‹ÛÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ·ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÓÈÎË-Ù¤˜ Î·È ›ÛÙÂ˘Â˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ Û˘Ó¤‚·È-Ó ÔÙ¤ Í·Ó¿ ·˘Ùfi. ∫È fï˜, ÌÂÙ¤ÂÈÙ·,·ÍÈÒıËΘ Ó· ¯·Ú›˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË,fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÛÔ˘ ÛÙË ¡Èηڛ·,·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÙËÓ ·ÍÈÔ-Û‡ÓË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÔ˘,Û ÂͤÏÂÍ·Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞Á›Ô˘ ∫ËÚ‡ÎÔ˘,ÌÈ· ÂÈÙ˘¯È·,ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fiÏË Ë ÔÈÎÔ-Á¤ÓÂÈ· ÓÈÒÛ·Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ.ªÂ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ‰‹ÏˆÓ· fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂÚÒÙ· Í·‰¤ÏÊÈ·, fiÙ·Ó Ï‹ıÔ˜ ·fi Û˘-Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·ÓÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ™¿-ÌÔ˘, Ì ڈÙÔ‡Û·Ó ·Ó ¤¯ˆ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÌÂÛ¤Ó·, Ô˘ Û ›¯·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÈÎËÁfi-ÚÔ ™¿ÌÔ˘ ÎÈ Â›¯·Ó ÙȘ ÈÔ Î·Ï¤˜ ÂÓÙ˘-ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û˜ ÙÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ÛÔ˘.¶ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó ̷˜ Í¿‰ÂÏÊÂ,fiˆ˜Â›· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹,Ë „˘¯È΋ ÌÔ˘ ‰È¿ıÂ-ÛË ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-Ú·. ™Â ÊÈÏÒ Î·È ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Î·Ïfi ÛÔ˘Ù·Í›‰È.
 Ÿ
Ù·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ «Ê‡ÁÔ˘Ó», ̤ÓÂÈ Û ̷˜ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜, ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ËÌÓ‹ÌË Ì· ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ù· ¤ÚÁ·... ÎÈ fiÙ·Ó Ùԇٷٷ ¤ÚÁ· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â-ÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿Ó· ÙÔ˘˜ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ Ì ·¤Ú·ÓÙÔ Û‚·ÛÌfi ηȷÁ¿Ë... Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ˙Ô‡Ó ̤۷ ·fi ÂÌ¿˜...ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ˘‹ÚÍ ÎÈ Ô ∫ˆÓ/ÓÔ˜ £∫ÔÙÛ¿Ó˘, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ πηڛ·˜, ˙Ò-ÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ËÁ‹.À‹ÚÍ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ¤Ó·˜ ¤ÓÙÈÌÔ˜, ·ÍÈÔ-ÚÂ‹˜ ÎÈ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜... ™Ù·ıÂÚfi˜ Î·È Û˘ÓÂ‹˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ·Í›Â˜ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÓıÚÒÈÓ· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ...∞Áˆ-ÓÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ‚ÈÒ-ÓÔ˘ÌÂ... µÁ·›ÓÔÓÙ·˜, ÙfiÙÂ, ·’ ÙÔ ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘, ‰›‰·ÍÂ: ·Ó-ıÚˆÈ¿, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜... ŒÙÛÈ ı· ÙÔÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ‰›Û¯ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fiÔ˘ Ì·˜ ¤Ï·¯Â Ó· ˙‹-ÛÔ˘ÌÂ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ‰‡Ó·ÌË ·fi Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ˙ˆ‹˜... ∂˘Ù‡¯ËÛ ӷ‰Â› ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·...∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ¤ÓıÔ˜ ÙˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50¢-ÚÒ ÛÙÔÓ “Aı¤Ú·”.
∏̤ڷ ·ÔÊÚ¿‰·, Ë̤ڷ ¤ÓıÔ˘˜,Ë̤ڷ fiÓÔ˘ Î·È Ï‡˘
‹ÌÂÚ· ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Îˉ‡Ԣ-ÌÂ, ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡ÌÂ Î·È Û˘ÓÔ-‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈ-Λ· ÙÔÓ ÚÔΛÌÂÓÔ ÓÂÎÚfiÓ, ¤Ó·ÓÂÎÏÂÎÙfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÙÔÓ∫ÒÛÙ· ÙÔÓ ∫ÔÙÛ¿ÓË ·fi ÙËÓ ¶ËÁ‹Ó,fiˆ˜ ϤÁ·ÌÂ. √ ∫ÒÛÙ·˜ Ô ∫ÔÙÛ¿-Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ·Ó‰ÚÒıËΠÛÙÔ¯ˆÚÈfi ª¿Ú·ıÔ. ◊ÙÔ Ù›ÌÈÔ˜ ¿ÓıÚˆ-Ô˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È Î·Ïfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ-¿Ú¯Ë˜, ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ··Ú·‚›·-ÛÙ˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ¢-·ÈÛıËۛ˜ ÁÈ· ·Á¿Ë Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓËÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfiÓ ÙÔ˘, Â›ÛË,›¯Â ˆÚ·›Â˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈ-ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜, ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔ-Û‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜, ‹ÙÔ ÁÓÒ-ÛÙ˘ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔ-Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·ÁˆÓÈÔ‡Û ÌÚÔ-ÛÙ¿ ÛÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·.π‰¤Â˜ ηϤ˜ Î·È Û‚·ÛÙ¤˜, ÙȘ ÔÔ›-˜ Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∂¿Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ο-ÙÂÚÁ· Ù˘ ª·ÎÚÔÓ‹ÛÔ˘, fiÔ˘ Ù·¤˙ËÛ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÌÂÚÈ-ο ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘,ÙËÓ ¤˙ËÛÂ Â‰Ò ÛÙËÓ πηڛ·, ÛÙÔ ª¿-Ú·ıÔ, ÛÙËÓ ¶ËÁ‹. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓÁ˘Ó·›Î· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÍÈ·-Á¿ËÙË Î˘Ú›· √Ï˘Ì›· ¶··Ì·-ÓÒÏË. ∞fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Á¿ÌÔÓ ·¤-ÎÙËÛ·Ó ÙÚ›· ¯·ÚÈو̤ӷ ÎÔÚ›ÙÛÈ·,Î·È ÙÒÚ· ÙÚÂȘ ˆÚ·›Â˜ Î˘Ú›Â˜ Ô˘Û·Ó ÂÓÂfiÊ·ÙÔÈ ÂÏ·ÈÒÓ˜ fiˆ˜ Ì·˜Ï¤ÁÂÈ Ô „·Ï̈‰fi˜ ÎÔÛÌÔ‡Ó Á‡Úˆ·fi ÙÔ Û΋ӈ̿ ÙÔ˘ Ì ÙË Û˘Óԉ›·¿ÓÙ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ηÈÛ˘˙‡ÁÔ˘.º›Ï ∫ÒÛÙ·, ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘ ηÈÎÔÈÌ›ÛÔ˘ ÙÔÓ ‹Û˘¯ÔÓ ‡ÓÔÓ Ù˘ ·È-ˆÓ›Ô˘ ˙ˆ‹˜, ÙÂÙ‹ÚËη˜ fiÏ· Ù· Ù˘ÚÔÛη›ÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, ¤Î·Ó˜ Î·È ÚÔ-Û·ıÔ‡Û˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ·ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ÛÔ˘, ¤‚Á·Ï˜ ηϿ ·È‰È¿, ÛÔ‡‰·-Û·Ó, ¤Ì·ı·Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿-˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Áˆ-ӛ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜, Û‹ÌÂ-Ú· Â›Ó·È ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔÈ Î·È ˘ÔÏ›„È-ÌÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ‰È·ÎÚ›ÓÔ-ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·fiÙËÙ·, ÙËÓ ·Á¿Ë,ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ¿„ÔÁÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿-Û¯ÔÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÓ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔ-ÓÙ¿ ÛÙÔÓ fiÓÔ, ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÛÙË Ï‡-Ë Ì· Î·È ÛÙË ¯·Ú¿, ÁÈ· Ó· ÚÔ-ÛʤÚÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·.∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘, ™‡˙˘ÁÂ Î·È ı˘-Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ·Ù¤Ú· Û·˜∫ÒÛÙ· ∫ÔÙÛ¿ÓË, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓٷȉ¿ÎÚ˘· Î·È Ô‰˘ÚÌÔ›, Ô fiÓÔ˜ Ë ıÏ›-„Ë Î·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Û·˜Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜, ÙȘ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fi-Ì·ÛÙÂ Î·È ÂÓıÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ì·˙›Û·˜ Î·È ıÏÈ‚fiÌ·ÛÙ ·ÏÏ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÚ‡ÂÙ·È ÙÒ-Ú· Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, Â›Ó·È Ô-χ Ì· ¿Ú· ¿Ú· Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜Â›Ó·È Ë ·ÈÒÓÈÔ˜ ˙ˆ‹.∞˜ ¢¯Ëıԇ̠fiÏÔÈ, Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜£Âfi˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡-Ó˘ Ó· Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ·Í‡ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ. ∞Ȉӛ· ÛÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË·Á·ËÙ¤ Ê›ÏÂ Î·È ·‰ÂÏʤ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ∫ÒÛÙ·, Î·È ·˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯Ò-Ì· Ô˘ Û ϛÁÔ ı· ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘-Ú·Ṳ̂ÓÔ ÛÔ˘ ÛÒÌ·.∫·Ïfi ÛÔ˘ Ù·Í›‰È.
πÂÚ¤·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∫ÔÙÛÔÚÓ›ı˘
ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÙÂ-ÛÙÚ·Ì̤ÓË ˘Ú·Ì›‰·. ™ÙËÓÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·ÈÔÈ ·È‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ.√ ¯·-̤ÓÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜Ô˘ ÍÂΛÓËÛ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÛÙËÓÏ·ÁÈ¿ ÂÓÔ˜ ‚Ô˘ÓÔ‡,ÙÔ˘ ∞ı¤Ú·.√ ‹ÏÈÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚˘ı›˙ÂÙ·ÈÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È Ô ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜‰ÚfiÌÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ŒÚÂ ӷ Û˘-Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ·È‰È¿ 7Ì ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘Î·Ù¤‚·ÈÓ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡.√ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ· ·È‰Èο Ì·˜ Ì¿ÙÈ·Á¤ÌÈ˙ ÛÎȤ˜, ·ÏÏ¿ ÛÎȤ˜ ÊÈÏÈΤ˜‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Î·È Î¿ı ÚÔÛÌÔÓ‹‹Ù·Ó ηÏԉ¯ԇÌÂÓË. ∆Ô ÌÔÓÔ-¿ÙÈ ‹Ù·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· Ó·ÙÔ ‰È·Û¯›˙ˆ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.∞fi „ËÏ¿ ‚Ϥ·Ì ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘Ӈ¯Ù·˜ ÌÈÎÚ¿ ·Û‹Ì·ÓÙ· ʈٿÎÈ·.∆Ô Û›ÙÈ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ. ∆Ô Û›ÙÈ ÓÔ-ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙȘ Á˘¿ÏÈ-Ó˜ Ï¿Ì˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∂Λ Ì·˜ÂÚÈ̤ӷÓÂ. √ ı›Ԙ Ì·˜ Ô °ÈÒÚ-ÁÔ˜ ·fi ÌÈ· ·ÏÈ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ· Ì·˜ÌÔ›Ú·Û Û ÌÂÁ¿Ï· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ· ˙Â-ÛÙfi ηÙÛÈΛÛÈÔ Á¿Ï·. ∞ÎfiÌË ¤¯ˆÙË Á‡ÛË ÙÔ˘.√ £Â›Ô˜ ¿ÓÙ· Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓÂÁ‡Úˆ ·fi ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÙÚ·¤-˙È Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ∫¿ÌÔ˘, Ì ÙÔÎÚ·Û› Ù˘ ¶Ï·ÁÈ¿˜,ÙË Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ·ÙÔ ¶¿Û¯·. πÛÛÔÚÔÔ‡Û ·Ó¿ÌÂ-Û· Û 2 ÎfiÛÌÔ˘˜. ŒÓ· ÎfiÛÌÔ Ì‰ÈÎËÁÔÚ›·, ÔÏÈÙÈ΋, ÂÓ·Û¯fiÏËÛËÌ ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ÌÔÓ·-¯ÈÎfi Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ÁË ԢηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÛÂ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ˘Ô-¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÂÈÏ› ÙË ‰‡Ó·ÌË·˘Ù‹˜ Ù˘ Á˘, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŸÏÔÈ ÓÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô „˘¯È-Îfi˜ fiÓÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ˜ ·fiÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi. ŒÓ· Ù·Í›‰È ·fi ÙÔÔÔ›Ô Ô ı›Ԙ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„Â.∆Ô Á¿Ï· ÛÙ· ÊÏ˘ÓÙ˙¿ÓÈ· Ì·˜¤¯ÂÈ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Î·È fiÏÔÈ ı· Û˘Ó·-ÓÙËıÔ‡˘Â ¿ÏÈ Û’ ¤Ó· ·È‰ÈÎfifiÓÂÈÚÔ.
 ∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜
·fi ÙÔÓ
 ∞ÓÙÒÓË ¶Ï·Î›‰·,
¶Úfi‰ÚÔ ∂ÊÂÙÒÓ
∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ £. ∫√∆™∞¡∏™
¶ƒ√™º√ƒ∞
 ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Ú¿ıÔ˘ πηڛ·˜
ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜
∫ÒÛÙ·∫ÔÙÛ¿ÓË
ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô πηڛ·˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150
∫ÔÙÛ¿ÓË √Ï˘Ì›·
100
¶Ôχ˙Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
20
∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜
ÛÙÔÓ 
°. ¶Ï·Î›‰· 
·fi ÙÔÓ 
ÿÚË ¶·ÌÊ›ÏË
,
π·ÙÚfi
 
∞ı¤Ú·˜
 / ¡√∂ªµƒπ√™ - ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2011
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
ñ
3
 £¤ÏÂȘ Ó· ·˜ ª·ÎÚÈ¿; 
°È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ 
ª·˜ Îfi„·Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Â̤ӷ ‰Â Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈÔÚÙÔÊÔÏ¿˜ Ô‡Ù ÏËÛÙ‹˜ ‰Â ı· Ì ÏËÛÈ¿˙ÂÈ∞ÊÔ‡ ‰Â ı·’ ¯ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› Ó· Ì ÂÈÚ¿ÍÂÈ;ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ’ ηÓ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ£· ÓÈÒıˆ ÙfiÛÔ ¿ÓÂÙ· ·ÊÔ‡ ‰Â ı·’ ¯ˆ ¿Á¯Ô˜ Î·È ı· ÌÔÚÒ ÛÙȘ ÂÚËÌȤ˜ Ó· ÂÚ·ÙÒ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ∫È’ ‡ÛÙÂÚ· ı·’ Ì·È ˘ÁÈ‹˜ ¿Ú· Ôχ ÛÙ˘Ï¿ÙÔ˜ ÎÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ı· ÙÔ ¯ÚˆÛÙÒ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ∫È fï˜ ›̷ÛÙ ·¯¿ÚÈÛÙÔÈ ÎÈ ·ÓÙ› Ó· ÙÔ ¯·Úԇ̠‚Ú›˙Ô˘Ì ÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË Î·ÙËÁÔÚԇ̠∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ ÛÎÂÊًηÓ ı·’ Ó·È Ôχ Á·ÙfiÓÈ·Î·È Ì’ ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ È¿Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‰˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·∫·È ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÒÛ·Ó ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÎÏÂÊÙÚfiÓÈ· Îfi„·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘˜ °È’ ·˘Ùfi Û·˜ Ϥˆ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi Ì·˜ Î·È ı·’ ¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¶¿ÚÙ ÙÔ „‡¯Ú·ÈÌ· Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È fiˆ˜ ÏÂÓ Î·È ÛÙÔÓ ¶·¿ ·ÎfiÌ· ÌËÓ ÙÔ ›Ù 
.
2011ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÚ·‰¤ÏÔ˜
∂Λ ÏÔÈfi Ô˘ ‹ÚÌ· ÙËÓ ¿ÛÚËÓ ÌÔ˘ ÙËÓ ·›Á·ÛÙ¿ÛÔ˘ ‰˘fi Ӥ˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó Ô˘ ‹ÙÔÓ ·Ê’ ÙÔ «ª∂°∞»∫È Ëı¤Ï·ÛÈÓ Ó· ÙˆÓ ÂÈÒ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‚›Ô Ò˜ Î·È Î·Ï¿ ËfiÛˆÛ· ÂÙÒÓ ÂÎÙfi ‰‡Ô.•ÂÛ¿ÛÙËÓ Î·È ÙÔ ˙ˆÓÙ·ÓfiÓ Î·È ¯‡ÓÂÈ ÌÔ˘ ÙÔ Á¿Ï·ÎÈÔ ·ÚÌÂfi˜ ¿ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ¿‰ÂÈÔ˜ ËÎÔ˘ÙÚÔ˘‚¿Ï·.∫·È Ï¤Ô˘ ÌÔ˘ Ò˜ ı· Ì ‰Ô‡ ̤¯ÚÈ Ù· fi͈ ̤ÚË,·˜ ›ӷÈ, Ϥˆ ÙÔÓ Î·È ÁÒ ÎÈ¿˜ ‹ÙÔÓ ¯·ÛÔ̤ÚÈ.∫·È Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆ ı¤ÙÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ fiˆ˜ ËͤÚÔ˘ ÛÙ‹ÓÔ˘ÛÈÓ ÎÈ ¤Ó· ÙÚ›Ô‰ÔÓ fiÔ˘ Ì·˙›Ó Ùˆ ʤÚÔ˘.ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈÓ ÌÔ˘ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ÊÔÚ¤Û·ÎÈ ËÏÏ¿Í·Ó ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ηٿ ˆ˜ ÙˆÓ ËÚ¤Û·.∫ÂÈ Ô‡¯· ÁÒ Ù· Û¤ÏÈÓ· ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ Ë‚¿Ï·Ê‡ÏÏ· Î·È ¯fiÚÙ· ÌÏ¿Û·ÛÈ ¿ ÛÙÔ ¯˘Ì¤ÓÔ Á¿Ï·.∫È ÂΛ Ô‡ÙÔÓ Ô Ì·ÓÙ·Ófi˜ Ë‚¿Ï·ÛÈÓ Ù· ÎÚ›Ó·Î·È Ì ‰˘fi ÏfiÁÈ· Ù’ ¿Û·Û·Ó ·˘Ù¤˜ fiˆ˜ ÂÎÚ›Ó·.∫·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ οÌÓ· ÌÔ˘ ÙËÓ ÌÈ¿Ó ·¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Î¿ˆ˜ Ë˙·Ï›Û· ÌÔ˘ Ì ٷ‡Ù· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.∫·È Ϥˆ Ùˆ, «Û·ÒÛÂÙ ı· Ò fi,Ù’·ı˘Ìԇ̷ÈÌÔ‡Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Û’ ÔÓ›ڷٷ Ù˜ Ó‡¯Ù˜ Û· ÎÔÈÌԇ̷Ȼ.°ÂÓÓ‹ıËη Û’ ¤Ó· ¯ˆÚÈfiÓ, ÌÈÎÚfiÓ, ·fi ™ˆÊÚ¿ÓÔ˘ ÎÈ ÔÈ ı‡ÌËÛ¤˜ ÌÔ˘ ͤڈÙÔ, ¿ÏÈÓ ı· Ì ÈÎÚ¿ÓÔ˘.∏ÚÊ¿Ó„· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚÔÓÒ, ̯ÒÚȘ ·ÚËÁfiÚÈ·ÎÈ ·‰¤ÚÊÈ· ›¯· ›Ûˆ ÌÔ˘ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÁfiÚÈ·.∏ Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˯¿ıËÎÂÓ ·Ê’ ÙËÓ Î·ÎÈ¿Ó ÙË ÁÚ›Ë Î·È ‹·„· Î·È ÙÔ ™ÎÔÏÂÈfiÓ Ô˘ ‹·ÈÓ· ÛÙË ∆Ú›ÙË ∫È Â›Ì’ ·fi ÙfiÙ˜ ‰· ÁÚÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ô̤ӈÁÈ·Ù’‹Ì· ÂȘ Ù· ‚¿Û·Ó· ÌÈÎÚ¿ÎÈÓ ÙÔ Î·Ì¤ÓÔ.∫›ÓË ÙË Ó‡¯Ù·Ó ÙË ‚·ÚÈ¿Ó Ù· ¿ÓÙ· ËÛ·ÒÓ·ÌfiÓ Ùˆ ÌÈÎÚÒÓ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ËÔÛÒÓ·.¶‹Ú·Ù· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈÓ ÌÔ˘ Ì·˙›Ó ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈÎÈ ËÓÈÒı·ÌÂÓ ·¿Óˆ Ì·˜ ÛΤ·ÛÌ·Ó ÙÔ ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ.ª·¤Ú¢Á·, ËÛ¿ÚˆÓ·, ÊÚfiÓÙÈ˙· ÙÔÓ ·Ù¤Ú·,ÎÈ¿Ó ÙÔ ÈÛÙ¤˘ÁÂȘ Ù· ÌÈÎÚ¿ ËÎÚ¿˙·Ì ÌËÙ¤Ú·.∞˘Á‹Ó-·˘Á‹Ó ÍÂfiÏ˘ÙË Ë¤ÙÔ˘ ̘ Ù· ÁÎÚ›ÊÈ·Ì¿˙¢Á· ¯fiÚÙ· Î·È ÎÏ·ÚÈ¿ ÎÈ ËÙ¿È˙· Ù· Ú›ÊÈ·.∞Ô‚Ú·‰›˜ Ë˙‡ÌˆÓ· ¤Ó·Ó „ˆÌ›Ó ıÂÚ›Ô Î·È ÛÙÔ ÊÔ˘ÚÓ¿ÎÈÓ Ùfi„ËÓ· Ì ˙¤ÛÙËÓ ‹ Ì ÎÚ‡Ô.∫È Â›¯·Ó „ˆÌ›Ó Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÌÔ˘ Î·È ÎÚ¤·˜ ÛÙÔ ÙÛÔ˘Î¿ÏÈÎÈ Ô Î‡Ú˘ Ì’ ‹ÊÂÚÓÂÓ Û˘¯Ó¿ ηÏÔ‡‰È’ ·Ê’ ÙÔ Ì·Î¿ÏË.¢Ô‡Ï¢ÁÂÓ Ô ‚·ÚÈfiÌÔÈÚÔ˜ Î·È ¿ÓÙ·’ ÙÔÓ ıÏÈ̤ÓÔ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔÓ Ê·›ÓÂÙÔÓ ˆ˜ ‹ÙÔÓ ıϷ̤ÓÔ˜.∆·’ÁfiÚÈ· ‹·ÈÓ·Ó ÛÎÔÏÂÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡ÛÈÎ·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ʇ·ÛÈÓ ÌÂãÛ· Û ̷‡ÚÔÓ Ô‡ÛÈ.…∞fi‚Ú·‰ÔÓ ÎÈËÁ¤ÌÈ˙· Ù˜ Ï¿Ì˜ Ì·˜ Ì Áο˙ÈÎÈËÊ¿ÓÂÈ ÌÔ˘ Û˘Ó‡¯ÙÂÚÔÓ Ô ◊ÏÈÔ˜ ˆ˜ ÙÛÈÁο˙ÂÈ∏ӤʷÓÂÓ Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ·ÏÈοÚÈÎ·È Â›· ·Ó·˚· ÌÔ˘! ∂ÙÔ‡ÙÔ˜ ÎÈ¿˜ Ì ¿ÚÂÈ∂›¯ÂÓ ·Ú¯·›ÔÓ fiÓÔÌ·Ó ËϤ·Ó ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ì¤˜ ÙÔ Ê˘Ï·Î¿ÎÈÓ ÙÔ˘ ÙË Ï‡Ú·Ó ÙÔ˘ ËÎÚ¿ÙÂÈ.∏Ô‡ÚÁ¢ÁÂÓ ÙÔ˘ ∫‡ÚË ÌÔ˘ Ô‡¯ÙÈ˙ÂÓ ¿ÓÙ· Û›ıÈ·Ì· ̤ӷ Ì η̿ΈÛÂÓ Ôχ ‚·ıÂÈ¿ ÛÙ· ÛÙ‹ıÂÈ·•ÂÓÔ¯ˆÚ›Ù˘ Ê¿ÓÂÈ ÌÔ˘ ÎÈ‹ÙÔÓ ·Ê’Ù· ¯ˆÚÈÔ‡‰È·ÎÈ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯ÓÙ·Ó ‹·ÈÍÂÓ Î·È fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.∏Á¿ËÛ¤ Ì ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·Ê’ ÙË Ì·ıÈ¿Ó ÙË ÚÒÙË ÎÈ ‹Ì·ÌÂÓ ÂȘ Ù· ‚¿Û·Ó· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∂ÚÒÙÔȪ ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘, Â‹ÚÂÓ ÙÔ ¯·Ì¿ÚÈÎ·È ÚÒÙËÛ¤Ó ÙÔÓ ÌÈ¿Ó ÊÔÚ¿Ó, ÎÈ· Ï¿¯ÂÈ, Ó· Ì ¿ÚÂÈÎ·È ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈÓ Ì·˜ ·˘Ùfi ÎÈ¿ÏÏÔ ı· Ì·ÏÒÛÂÈÎ·È ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Ó· ÔÚÎÈÛÙ› ÔÙ¤ ÌË Ì ̷ÏÏÒÛÂÈ.ªÈ¿Ó Ì·ÁÂ̤ÓËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹Ó ‹ÌÔ˘Ó Ì˜ ÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‹ıÂÏÂÓ Ï¤ÂÈ Ë ÂıÂÚ¿ ÌÔ˘.™‡Ó·˘Á· ÂÎÈÓ‹Û·ÌÂÓ Ì˜ Ù’ ∞ÚÈÏÈÔ‡ Ù· ¿ıË ÎÈ Ë ¿ÁÈ· ̤ڷ ‹Û‚˘ÛÂÓ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¿ıË ¶ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ËÍ¿ÓÔÈÍ· Ù˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ‹ÙÔ Û· Ó’ ¿ÌÔ˘Ó ÛÙÚ·‚‹ ÎÈ ËÓ ¤¯ÙÈÛ· ÙÔ ÊÒ˜ ÌÔ˘ ÏÔ‡ÏÔ˘‰· ¯›ÏÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÈ’·˘Á‹ ¯Ú˘ÛÔÌ·ÏÔ‡Û·Î·È Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ÎÈ ·˘Ù¿ ÁÏ˘ÎÔÏ·ÏÔ‡Û·.∫·È Û˘ÓÂ·›ÚÓÂÈ Ì ¯·Ú¿ Ì· ÎÈ ¤Ó·˜ fiÓÔ˜ ̤Á·˜ Ô˘ ÁÒ ÛÙËÓ Ê‡ÛËÓ ‹‚ÏÂ· ÌfiÓÔ Ê·ÁÈ¿ Ù˘ ·›Á·˜.∏‚¿ÛÙËÍÂÓ Ô °¿ÌÔ˜ Ì·˜ ÌÈ·Ó Ó‡¯Ù·Ó Î·È ÌÈ· Ì¤Ú·Î·È Ù· ‚ÈÔÏÈ¿ ËÎÔ‡ÔÓÙÔ ·Ê’Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÈÔ ¤Ú·.∂οηÌÂÓ ÙÚ›· ·È‰È¿ Î·È ‹Û·Ó ԇϷ ÎfiÚ˜ ÎÈ ·¿Óˆ ÂȘ ÙÔÓ ¿Ô˘ ÙˆÓ ÎÚÂÌÓÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜.∆Ô ÚÒÙÔÓ ÎÔÂÏÔ‡˚ Ì·˜ ‚·ÊÙ›Û·ÌÂÓ ÙÔ ÕÓÓ·ÂÙÔ‡ÙÔÓ Â›¯ÂÓ fiÓÔÌ·Ó Î·È Ë ∫·Ï‹ ÌÔ˘ Ì¿Ó·.
∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í
 
Ë
Ù˘
∫˘Ú’ ∞ÏËıÈÓ‹˜
ÂÈηÛÙÈÎfi˜
∫˘Úȷ΋ ª·˘ÚÔÁÂ-ÒÚÁË
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏ¢-Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘
Family Stories
,ÛÙËÓ
Gallery Genesis
.°Ï˘Ù¿ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ·fiÔÚÛÂÏ¿ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÈΛ· ·ÓÙÈ-ΛÌÂÓ· Î·È ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ÛÈÙÈÒÓ,Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓË·Ê‹ÁËÛË.
∂Áη›ÓÈ·:
¶¤ÌÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012,ÒÚ· 20:00
¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘:
5 ∞ÚÈÏ›Ô˘-28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012
Gallery Genesis
ÿÚËÙÔ˜ 35, ∫ÔψӿÎÈ∆ËÏ.: +30 211 7100566
∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹11:00-22:00∆ÂÙ¿ÚÙË-™¿‚‚·ÙÔ 11:30-15:30www.gallerygenesisathens.com
ª
ÂÙ¿ÙËÓÂÈÙ˘¯ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛËÙÔ˘1
Ô˘
ª˘ıÔÏÔÁÈÎÔ‡™ÂÌÈÓ·-Ú›Ô˘,ÙÔºÂÛÙÈ‚¿Ï πηڛ·˜ÚÔ¯ÒÚËÛÂÛÙËÓÔÚÁ¿ÓˆÛËÙÔ˘2
Ô˘
ª˘ıÔÏÔÁÈÎÔ‡™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ∞ÚÌÂÓÈÛÙ‹πηڛ·˜,12-16πÔ˘-Ï›Ô˘2012ÌÂ·Ú¿ÏÏËÏËÔÚÁ¿ÓˆÛËÎ·È ·ÁÁÏfiʈÓÔ˘.∂ÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·ÈÙÔˆÚÔÏfiÁÈÔÚfiÁÚ·ÌÌ·ÙˆÓÌ·ıËÌ¿ÙˆÓÌÂÙËıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·Î·È ÙÔ˘˜ÔÌÈÏËÙ¤˜.∆ÔÊÂÙÈÓfi™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔÁ›ÓÂÙ·È˘ÙËÓ·ÈÁ›‰·ÙÔ˘∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ªÂϤÙ˘ª‡ıÔ˘ ηȣÚËÛΛ·˜ÛÙËÓ∂ÏÏËÓÈ΋ηȃˆÌ·˚΋∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·,ÙÔ˘ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘¶·ÙÚÒÓÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛËÁÈ·ÙËÓ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛËÙÔ˘™ÂÌÈ-Ó·Ú›Ô˘·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÔÛfiÙˆÓ400¢ÚÒ,ËÔÔ›·Î·Ï‡ÙÂÈÂÎÙfi˜·ÙËÓ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË,ÙË ‰È·ÌÔӋηÈÙËÓÏ‹ÚˉȷÙÚÔÊ‹.√ÈÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ,ÁÈ·Ó··Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÓÙÔ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ,·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó·ÚÔηٷ‚¿ÏÏÔ˘ÓÙÔÔÛÙˆÓ200¢ÚÒ̤¯ÚÈÙËÓ31˪·ÚÙ›Ô˘2012ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfiÙÔ˘ºÂÛÙÈ‚¿Ï πηڛ·˜ÛÙËÓ
 Alpha Bank
785.00.2101045890,
·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ÙËÓ·fi‰ÂÈÍËη-Ù¿ıÂÛ˘ÛÙÔÊ·Í:2107788698.∆ÔºÂÛÙÈ‚¿Ïπηڛ·˜‰È·ÙËÚ›ÙÔ‰Èη›ˆÌ·ÛÂÂÚ›ÙˆÛËÔ˘ËÛ˘ÌÌÂÙԯ›ӷÈοووÓ20·ÙfïÓ,Ó··Î˘ÚÒÛÂÈÙËÓÚ·Á-Ì·ÙÔÔ›ËÛËÙÔ˘™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ÌÂÙËÓ˘Ô¯Ú¤ˆÛËÂÈÛÙÚÔÊ‹˜Ù˘ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ÛÙÔ˘˜‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.°È·ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂÂÚ·ÈÙ¤ÚˆÏËÚÔÊÔÚ›·ÌÔÚ›ÙÂÓ·ÂÈÎÔÈ-ÓˆÓ‹ÛÂÙÂÌ·˙›Ì·˜ ÛÙÔe-mail:helaca@hol.arÛÙÔÙËϤʈÓÔ2107774122.
∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞:
 ŸÛÔÈÂÎÙˆÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓÔ˘ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÓÙÔ™ÂÌÈ-Ó¿ÚÈÔª˘ıÔÏÔÁ›·˜,ÂÈı˘ÌÔ‡ÓÓ·ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÓÎ·È Ó·ÂÎ·È-‰Â˘ÙÔ‡ÓÛÙÔ«∞£∏¡∞∆∂™∆»
(http://entaxis.eduportal.gr/index2.php?option=com_content@do_pdf=1&id=29)
ÌÔÚÔ‡Ó,¯ˆÚ›˜Î·ÌÈ¿ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÂÈ‚¿-Ú˘ÓÛËηÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜Û¯ÂÙÈ΂‚·›ˆÛË,Ó··Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹-ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ·4ˆÚÒÓ·Ú·Û΢‹13/07Î·È¢Â˘Ù¤Ú·16/07,11:00-13:00).
°È· ÙÔ˘˜ πηڛԢ˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·-ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï πηڛ·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘Ó-ÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ.
™∂ªπ¡∞ƒπ√ ªÀ£√§√°π∞™
∞ÚÌÂÓÈÛÙπηڛ·˜,
1
2
-16/07/
2
01
2
∂∫£∂™∏
 
>
∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ 
 £¤ÏÂȘ Ó· ·˜ ª·ÎÚÈ¿; 
ªÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛËÙ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿˜ Ì·˜ ÕÓÓ·˜ ªÂÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·
.
∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Î¿ıÂ∆ÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì. Î·È Ì¤¯ÚÈÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ºÔ‡Ú-ÓÔ˜ (ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, ∞ı‹Ó·,ÙËÏ.: 210 6460748).¶·›˙ÂÈ Ë ¶¤ÓÓ˘ ªËÏÈ¿ Î·È ËÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ ª¿ÓıÔ˘™·ÓÙÔÚÈÓ·›Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔÓÿϷÚË Î·È ·fi ÙËÓ ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·-Ṳ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· ÙË πηڛ·˜ ηıÒ˜ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê›·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÔ›Ô. ŒÚÁÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿Û-ÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·ÈÏÔÁÈ΋, Û fiÓÂÈÚÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ-ÎfiÙËÙ·. ŒÚÁÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ·ÏÏ¿ Ù·˘-Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÎÏËÚfi ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·-ÛË Î·È Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ.∂›Ì·ÛÙ ‰Â ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔȂϤÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ·È‰› Ó· οÓÂÈÙ· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ-Îfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ó·ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·.∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ̤ÏÏÔÓ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÔÊ·-ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓË. ªÈ· ‰È΋Ù˘ ÂÈÙ˘¯›· ı· Â›Ó·È Î¤Ú‰Ô˜ ηÈÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->