Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
percubaaan upsr 2012 - kedah - sains

percubaaan upsr 2012 - kedah - sains

Ratings: (0)|Views: 43,903|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

 
SULIT
SCTENCE
JULAI2Ol2
I
r/n
jam
018
MAJLIS
GURUBESAR
NEGERI
KEDAH
PEPERIKSAANPERCI]BAAN
UPSR
TAHI]N
2012
SCIENCE
YEAR
6Satu
jam
limabelas
minitJANGANBUKAKERTAS SOALAN
INI
SEIIINGGA
DIBERITAHU
1.
Kertassoalan
ini
mengandungi
dua
bahagian.Bahagian
Adan
Bahagiau
B.
2"
Rajah
yang
mengiringi
soalandimaksudkan
untukmemberimaklumatyang
bergunabagimenjawabsoalan.Rajahtidaksemestinya
dilukis
mengikut
sknla,
kecuali
diny
at
akan
s
eb
a
li
lcny
a
3.
Bahagian
A
ada
30
soalan.Jawab
semaa soalan.
4.
Jawab
dengan
menghitamkan
ruangan
padaKertas
JawapanBahagian
A.
5-
Caramenjawabadalahseperti
di
bawah
ini.
Contoh
soalan.
Antaraberikut
yangmanakah benda
hidup
?
A
Kerusi
B
Kereta
C
Ayam
D
BolaJawapanyang
betulbagi contoh soalan
ialah
Ayam danhurttfnya
ialahC
.
Lileat
contohpadaKertasJawapan Bahagian
A,yangdiberi.Ruanganbagi
huruf C
telah dihitamknn.
6.
Bctgi
satu soalan
hitamkan
satt
ruangan
sahaja.
7.
Jilrn
kamu hendakmenukar
jawapan
,
padamkan
tanda
yang
telah
dibuat
hinggahabis.Kemudian
hitamkan
jawapanyang
baru.
8.
BahagianB
ada
4
soalanJawab
semua soalan.
9.
Jawab
dengan
mmulis
jawapan
ksmu
dalamruangan
yangdisediakan
.
Kertas
soalan
ini
mengandungi
19
halaman
bercetak
di
Bahagian
A
dan
8
halaman
bercetak
di
BahagianB.
I
Lihat
sebelahl
L
 
SULIT
Section
A
Bahagian
A
[30Marks]Answer
all
thequestions.
Jawabsemua
so*lanEvety
question
isfollowed
byfour
options
A,
B, C
andD.
Choosethe
correct
answen
The
suggested
timefor
this
section
is
45
minutes.
Ifyou
areunabletoanswer
thequestion,
proceed
to
thenextquestion.
Tiap-tiap
soalan
diilerti
aleh
empat
pilihan
jawapaniaituA,
B
C
danD.Pilihiawapan
yang
betul.
Masa
yang
dicadangknn
untwk
bahagian
ini
ialah
45"ainit.Sekiranya
karuu
tidakdapatmenjawab
sesuatu
soalan,terusknnmenjawabsoalanberikutnya.
1.
The diagrarn
shows
the
stages
in the
life
cycle
of
a
frog.Rajah
menunjukkan
peringkat kitaran
hidup
seekor kntak.
-m"
r--l"i
life
cycle
of
a
frog?hidup
katak?
018
r
^*l
L:__l
r_.;--l
l*l
,
Which
of,the
following
is
the
correct
sequence
of
the
stages
in
the
Antara berikut
yangmanakah
urutanyangbetulperingkat
kitaran
A
S,P,Q,R
B
S,R,P,Q
(-sp P
r)
,r,^4,\<
D
S.R,Q,P
What
is
the
meaning
of
naturalmaterials?
Apalrah
yang
dimalcsudkandengan
bahan
semula
jadi?
A
Materialsthat
are
made
by
humans
Bahanyang diperbuat
oleh manusia
B
Materials
that
are
made
from
plants,animals
and
soil.
Buhan
yangdiperbuai riaripada
tumbuhan, haiwandan
tanah.
C
Materialsthat
are made
from
chemical
processBahan
yarig diperbuat
daripadaproses
kimia
D
Materials
that
can be
recycled
Bahan
yang
boleh
dikitar
semulq
 
SULIT
3.
Thediagram
showsan
investigation.
Rai
ah menunjukkafi
satu
p
enyiasatan.
The
table
belowJaduaidi
bawah
shows the
result
of
the
investigation.
rnenunj
ukkan keputusanpenyias
atan itu.
GA8
Before
blowing
Sebelum
ditiupLime
water clear
Air
kapur
jernih
Lime
water
chalky
Air
kapur
kerulr
After blowing
Selepas
ditiup
What
is
to
be
proved
from
the investigation?
Apaknh
yang
hendak
dibuktikan
daripadapenyiasatan?
A
Exhaleair contains more carbon
dioxide
{ldsra
hembusan
mengandungilebih
banyak
karbon
diosida.
B
Exhale
air
contains moreoxygenUdara
hembusan
mengandungi lebihbanyak
olxigen.
C
lnhale
air
containsmore carbon
dioxide
Udara
yang
disedut mengandungi
lebih
banyak
karbon
diosida.
D
lnhale
air
contains
moreoxygen
Udara
yang
disedut mengandungi
lebih
banyak
oksigen.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
ICYANAZZSHA added this note
bagus
ICYANAZZSHA liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aliah Arif liked this
mohd ashadi b mohd noor added this note
SKEMA my wifey baru upload at http://www.scribd.com/doc/105270316/S..... den cikgu fizik, wifey den cikgu SAINS... Kalau ada pembetulan inform okay... Ngeri2 lain akan di upload skemanya...
Ahmad Shukry added this note
aq pon tension aq dah nk upsr mana jawapan dia ades

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->