Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6080, 27.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6080, 27.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 2,905|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
1~ltJ]~i~
eneralnisekretarUN-aBanKi-munuPotocarima
Stoieciovdie,predsvimovimzrtvama,iosiednomapeliramnasvevas-odaimoimpocastkroznasasiecania,aosiguraimoimpravdunasimdielima.NikadSrebrenica,nikadainikomeinigdievise,kazaoieKi-mun
DUOOUAnJAZAPDUSKORO
3.stTana
MILIJARDUKM!TIHICJEnAJAUIO01CEBITIKRUIDOKOLJEnADJECAKAKTIUIRAORAKETnlBAGACI~
~
OSTAOBElSAKE~
S
tojimovdjeutuziiza-clanoviporodicaubijeniize1imlosti...Srebrenicajezlo-iskazatisvojeduboko
postova-
cin,zlocin
kojisedesiounjefamilijamai
zrtvama.
Zalimnaserndobu.Sadsamsesvarna,cijelisvijetzalisvarna.susreo
S
grupamazenaCijisuZnamdanistanemozenado-knaditiboliprazninuusrcima,nikonemozenadoknaditiocevurukuiIiosmijehdjeteta,kazaojejuceruPotocarimaBanKi-mun,generalnisekretarUN-a.2.
strana
HALIDBESLICUSTUDIJU
"STELLA
CG
UM
J
STOZAUGODANODMO1
amojos~cekamZelikaJoksimovica
 
Ukratko
LagumdiijaiMarkulis:PribliiavanjeclanslvuuEU
EratoMarkulis
ISiraiatioarelDrmama
~MinistricavanjskihposlovaRepublikeKiparEratoKozakuMarkulisizjavilajeiuceruSarajevudacenjenazernlja,kojaiepreuzelapredsjedavanjeEvropskomunijorn,pruzitimaksimalnupo-drskuBiHnapurupri-blizavanjaclanstvuuEU
te
pozvalabh.lideredaistrajunareformamane-ophodnimzapodnosenjekredibilneaplikacijeEU.-ProsirenjeEUjevisokonalistiprioritetaKipratokompredsjedavanja-istaknula
je
MarkuHs
na-
konsusretasministromvanjskihposlovaBiHZlatkomLagumdzijom.
Nezavisnakomisija
GDdiSOniZuiestai
~ClanoviNezavisneko-misijezapracenjeuvjetaboravkauzavodima,
po-
stupanje
i
postivanjelju-dskihpravaosobanadkojimaseizvrsavajuka-znenesankciieupoznatisujucer
0
Informaciji
0
usvajanjuGodisnjegizv-
jestaja
0
raduNezavisnekornisijenaDomunaro-daParlamentaBiH.To-komsjedniceusvojenisuZapisnikiIzvjestaj
0
po-sjetiKPZ-uZenica.
BanjaLuka
UeCibUdzet
~OdborniciSkupstinegrada
Bania
Luka
usvojili
sujucerrebalansbudzetazaovugodinuuiznosuod194.604.000
KM,
stoie
za40,05
posto
viseuodnosunaprvobitnoplaniranibudzet,PredsjednikSkupstineSlobodanGa-vranovicrekaojenovinar-imadaierebalansbudzetabionajavljenuprvomkvartaluovegodine.
Intervjuza.Bllc"
DDdilCturdidaie
HS
drzaua
~PredsjednikRSMi-loradDodikizjaviojedajeRSdrzavaidaieBiHokov
za
nju.-NaBalkanuimajudvijesrpskedrzave,OsimSrbi-
ie,
tosigurno
jeste
iRS,ipodefiniciiiizDejtonaipodefinicijiizMontevi-dea,gdjesuutvrdenimedunarodnikriterijumizaformiranjedrzava
i
gdjeierecenodatrikrite-rijumamorajudapostoje-teritorija,narodi
fu-
nkcionalnavlast-rekaoieDodikuintervjuuzalist"Blic".
2
Dnevniavaz,petak,
aktuelno
7.julVsrpanj2012.
POTOCARIGeneralnisekretarUN-aBanKi-munposjetioMemorijalnicentar
Stojirnovdjeutuzii
zalosti...
Srebrenica
jezlocin,
zlocinkojisedesiounaserndobu.Sadsamsesusreosgr-upamazenacijisuclanoviporodica
ubijeni
i
zelimiska-
zati
svoje
duboko
postovaniefarniliiama
i
rtvama,Kazern
vamsvima,
zalim
svarna,ci-
jelisvijetzalisvarna,rekaojejucerprilikomposjeteMe-morijalnorncentruPotocarigeneralnisekretarUN-aBanKi-rnun.
Bolnomjesto
Najprijejepoloziocvi-ieeenaspornen-postament,apotomobisaospomen-zidnakojemjeuklesano8.372imenazrtavagenocida.Nakonpolusatnogsasta-nkasmajkamaSrebrenicetepredstavnicamadrugihbh.
Ki-mun:Moramoneuelttlekciju
udruzenjazrtavaKi-rnunjeuobracanjumedijimaisrakaodavjerovatnonigdjeusvije-runepostojimjestokojebiza
ZauSlauitiMrUOprOIiCeuSirili
-Svjetskevadesuu2005.iznjedrileprincipdase
zasti-
tecivili.Umnogimmjesti-rnapoputLibijeiiiObaleSlonovacebilismoustanjuzastititicivile,alisubrojna
rniesta
nakojimatojosneuspijevamo.Moramoucini-tisvekakobismozaustavi-liipreveniralikrvoprolice,pogotovodanasuSiriji.Sada,kadasmonaucililekcijuSrebrenice,meduna-rodna
zajednica
mora
osigu-
ratisvesrojeunjenojmocidabiseprekinulokrvopro-liceuSiriji.Nebihzeliodabilokoodmojihnasljedni-kaza20godinaposjetiSir-ijuidaseispricavazatostonisuuspjelizastititicivile-poruciojeKi-rnun.
(FolD:Reule,s)
generalnogsekretaraUN-abilobolnijeituznijeposjeti-tinegostojetoSrebrenica.Znamdanistanemozenadoknaditiboliprazninuusrcima,nikonemozenado-knaditiocevuruku,osrnijehdjetetaiiizagrljajdjeda.Znamzajosmnogomajkikojesvojesinovesahranjujuusvojirnsrcima.Josjednomiskazujem
svoie
dubokopostovanjezasve.Dokstojimovdjeigle-dambeskrajnenizovegrobo-va,sjecamseimenanaovomzidu,nemoguihsesjetitisvih.Amir,Fikret,Hamdija,sarnosunekiodnjih...Srebr-enicajesvetoriozaporodicezrtava,aliizaporodicunaci-ja,porodicu
drzava,
MoramonaucitilekcijuSrebrenice-poruciojeKi-rnun.
Ostavljeniuratu
IsticucidaceUjedinjeninarodiraditisvestojeunjihovojmobda
spriiece
daseSrebrenicaponovibi-impocastkroznasasjecanja,aosigurajmoimpravdu
nasim
djelima.NikadSrebrenica,nikadainikomeinigdjevise!Mojedubokopostovanjezazrtveiclanovenjihovihpor-odicaimojeduboko
uvazava-
njeljudimaBosnei
Hercego-
vine-kazaojeKi-mun.
Inace,
urazgovorusgene-
IstraiitiOdgOUOrnost
-PoslijeJNA,SrbijeipolicijeivojskeRS,UNjenajodgovornijazazlocinuSrebrenicijerjeupravotaorganizacijasvojimpotpi-somgarantiralaljudima
ko-
jisenalazeuzasticenojzo-nida
ce
ih
stititi.
lakoBanKi-munnijeutovrijernebionaceluUN-a,miodnjegatrazimoda
se
istraziodgovornostonihcelnikaUN-akojisudopustilidasedogodigenocid.Takoder,nasastankus
10
kadaibilokomeusvije-tu,generalnisekretarUN-ajepotvrdiodamedunaro-dnazajednicanijeuspjelazastititionekojimajepomocbilanajpotrebnija,akojisupotomubijeni.-Stojeciovdje,predsvimovimzrtvama,
jos
jednomapeliramnasvevas-odajmonjim
trazili
smodaUNucinisvcdaseSrebrenicaizuzme
iz
vlastientitera
na-
stalognakrviigenociduidanadnjomingerencijeimadrzavaBiH.MnogojepitanjakojasmodelegiraleKi-rnunu
i
vidjetcemodaHceihignoriratinanacinka-kosunasprije
17
godinaignoriralinjegovi
pretho-
dnici-kazalanamje
Ha-
tidzaMehrnedovicizUdruzenja"Srebreniekemajke".ralnimsekretaromUN
-arna-
jkeSrebrenicenisupropusti-leprilikudaukazunaodgo-vornostoveorganizacijeza
ge-
nocidkoji
se
dogodionadnjihovimnajmilijimatesu,shodnotome,zatrazileodUN-ada,akosuSrebrenicuosraviliuratu,tonesmijuur-aditiumiru.
A.HADZ[(';
KonferencijanaSarajevskomaerodromu
Hi-mun:
un
CepomoCiBalManu
GeneralnisekretarUjedi-njenih
naroda
Ban
Ki-rnun
nakrajuposjetezemljarnabivse
[ugoslaviie
kazaojedaje
irnpr-
esionirannapretkomidinami-komkojomserazvijaovajre-gion.Ki-rnunjeiucernaSa-rajevskomaerodromuodrzaokonferencijuzanovinare.-Ovaregijajenapredova-lapunouposljednjih20go-dina.Sadagledamou
zaje-
dnickubuducnostkojucekarakteriziratisaradnja.Idaljesuprisutniteskiekono-mskiipolitickiizazovi-ka-zaojeKi-rnunnovinarima.IstakaojedasuUjedinje-ninarodispremniidalje
pruzatipodrskuovoj
regijika-kobionanastavilaosrvariva-tinapredakiprevazislaprepr-ekeskojimasesusrece.SobziromnatodajeizBiHotputovaonaotvaranjeOli-mpijskihigarauLondon,
po-
ruciojedaduholimpijskoggradaSarajevanosisasobom.-Optimisticansam.Vidiosam
snaznu
voljukodliderau
regiji,ukljucuiucipredstavni-
keBiH.Imamvelikenade-kazaojeKi-rnun.G.M.
 
aktuelno
Dnevniavaz,petak,27.juli/srpanj2012.
ALARMANTNO
MiraDzakula,direktorUIO,trafizmjenuzakona
DUgOuanlazaPDU
sHoromlllJardU
HM!
Ovastosekodnasradijepogodovanjepolitikeodredenimpreduzecirna,smatraKabilPodrZavaminicijativudasezakonomornoquciobjavljivanjeimenaduznika,kazeDZakula
DugovanjazaPDVpri-blizavajuseiznosuodmili-jardumaraka,izjaviojeza"Dnevniavaz"poslanikSa-vezazaboljubuducnostuPredstavnickomdomuPar-larnentaBiHipredsjednikKomisijezafinansije
i
budzetDomaEmirKabil.
Ugovorneobaveze
-BojimsedatoUpravazaindirektnooporezivanjeBiH(VIO)nesmijeniobja-viti,jertopostajeogromanproblem.Nevjerovatno!Ni-konecedakazekolikodrzavagubitime.Vanpame-ti.edasene.....
Diakula:Dbjavitiimena
podacikolikokoduguje-upozoravaKabil.Skoropolovinaodovogiznosaodnosisenaduznikekojimajeomogucenoodgodenoplacanjeduga.No,jedandioduznika,kojimajeomogucenpovlastenipo-lozai,kakojetopriznaoidi-rektorVIOBiHMiroDzakula,nepostujeugovo-
rne
obaveze.Umjestoprinu-dnenaplate,bivsevlastisSDAnacelunijemosupo-smatralebogacenjepojedina-capoputSelimovicanaracundrzaveinaroda.
SiallUKra)mahlnaclJama
Zbogpritiskaibespari-ce,EmirKabilocekuiedaceseuskoro
i
naPariarne-ntunaciizmjenepostojecihzakonskihrjesenjakojimabise,konacno,staloukrajmahinacijamasdugovanji-rnazaporez.-Borirnosezaar-anzmansMMF-om
i
parekojeceservisiratiranijidug,anistaneceicizara-zvojiotvaranienovihra-dnihmjesta.ZamislitedamilijarduKMubacirnouprivreduiotvaranjeno-vihradnihmjesta!Mora-modonijetizakondasva-kigradaninputerninterne-tamozeimatiuvidufina-nsijskoposlovanjesvakefirme-kazeKabil.Ekspertiodavnoupozor-avajudakreditiranje
povlaste-
nihduznikapoputHilmeiMujeSelirnovic,Cijojje"Pi-vari"ornogucenoodgodenoplacanje,akojaneplacano-veobaveze,takodadugzaPDVsvakogmjesecarastetejeodavnoprernasioosammi-lionamaraka,idenastetudrzavekojojprijetidubioza,KabilupozoravadastimnovcernBiHnebitrebaoar-
anzman
sMedunarodnimmonetarnimfondom,jerbisesmilijardurnarakari-
iesili
mnogiproblemi.Kabilsmatradasetrebaugledatinadobrouredenezemljepo-putNorveske,naprirnjer,ukojimasesvipodaci
0
pore-znirnobveznicimatrebajuobjavitinainternetu.
-V
uredenimzemljama,akonisteplatiliporez,ondavaskaZnjavaju.Kodnassutipodacisakriveni.Ovosrosekodnasradijepogodovanjepolitikeodredenimpredu-zecima,Pojedinestranketu
nestodobiju,auistovrijeme
proganjajusevlasnicikioskakojimaseuzimadusa.Tojevansvakepameti-smatra
NezakonitapomilovanjaargumentpredUstavnimsudom
BudlmlrceodgoUaratlZbogMrienlazaMona
ZivkoBudimir,odlazecipredsjednikFBiH,trebaobiodgovarati
zakrsenie
Zakonaopomilovanjima,stayjepre-
dsjedavajucegZakonodavno-
pravnekomisijePredsta-vnickogdornaParlamentaBiHTome
Vidovica
i
njego-
vogzamjenikaNasira
Begano-
vica.
Vidovic
i
Beganovicsu
i
opunornocenicipredUsta-vnimsudomkojicejavnura-spravu
0
predmetuuslucajusmjeneZivkaBudirniraodrzati
28.avgusta
ove
godine,
Kakojeuizjaviza"Avaz"naglasioVidovic,Budimirjesvojepostupkesurnnjivih
i
nezakonitihpo-milovaniatrebaoobrazlozitijosumaju,alisenijepoiavioninajednojodsjednicaPr-edstavnickogdoma.Budimirjeprekrsiozakonpotpisi-vanjemodluka
0
pomilova-nju96osudenika,zakojeucak85slucajevasaglasnostnisudaliprvostepenisudo-vi
i
Federalnoministarstvopravde!-Toje
direktnokrsenieza-
kona
i
ojejedanadelemena-
ta
zbogkojih
ce
sepred
Usta-
vnimsudomiciuobra-
zlozeniu
odlukeza
izglasava-
njeBudimirovesmjene-
kazeVidovic,
Budimirjenasvojurukupomilovaodesetineubicaijednogratnog
zlocinca,
S.D.
Kabil.Dokvlasrikreditirajupo-vlastenefirmekoje,kakokaze,uvijekmoguzatvoritipogonei
otpustiti
radnike,KabilupozoravadaBiHideuduznickukrizu
i
opstvo,
Konkretnislucajevi
Sdrugestrane,direktorVIOMiroDzakulakazedamuzakonnedozvoljavadaprica
0
konkretnimslucaje-virna
i
dugovanjima.Med-utim,onpodrzavainicijati-vudasekrozizmjenezako-nskeregulativejavnostidanauvidimesvakogduznikauBiH.-Zakonskeprocedurebimoglebitibolje,alitonijenaVIO.Mismotikojiprovo-dimozakone,aParlamentihdonosi.Objavljivanjempo-datakajavnostbitacnozna-lakoje,kolikoipokojemosnovuduzan,Tobidovelodoboljenaplateiodgovorni-jegodnosasvakogzaposle-noguVIOzaposaokoji
ra-
di,kaoisankcioniranju
sva-
kogkonebude
izvrsavao
svojposao-srnatraDzakula.
F.KARAllC
Vidovic:Direktnokrsenjezakona
DorucaMgrabeZlJiuaca
Oakisplivavajunovidokaziadrzavnognovca,Tihie,lzetbeqovicinjihovisttanackikerberimirnospavaju
Norveskipoliticar
ToreTene(Toenne),prije
nesto
manjeoddesergodina,
izvrsio
jesarnoubistvonakonstojeotkrivenodajekao
rni-
nistarzdravstvaostetio
drzavuza215.000krunaje-
dan
niegovstranacki
kolega
i
rijatelj
tadaje
konstatirao
dajeTene
to
uciniozbog"griznjesaviestiipririska
javnosti".[adnognorveskog
laburistutolikojemucila
licnasramota
dajenakrajudigaorukunasebe...
V
nasojzemljiveegodi-namagledamopotpunodr-ugacijikonceptprice
0
mo-ralui
politicarima,
Dok
sko-rosvakodnevno
na
povrsinu
isplivavajunovidokazi
0
pljackamadrzavnog
novcau
reziji
SDA,SulejmanTihic,BakirIzetbegovic
i
njihovistranackikerberimirnospa-vajuusvompodzemnomsvijeru.
Uopcese
neobazirunanegativnerevizorskeizv-
jestaje
kaonina
svjedocenja
opotkradanjujavnihko-mpanija.Zanjihjeto,ocito,poputubodakomarca.Neprikosnovenisusampioniudisciplinidije-Ijenjalekcija
0
bosnjastvu,vjeriipostenju,alikadaihnekoupita
0
porijekluimo-vineiii
0
volsebnomnesta-nkumilionaiz
drzavneka-
se,odgromoglasnihgala-mdziiacelniciSDApretva-rajuseu"rihice".Znalackioptuzujuisvekojeimseusprotive,zaStoiminetr-ebaprevisemaste,jerje-dnostavnoutelazneoptuzbeupisudetalieizvlastitihbiografija.Itako
20
godina,neometanotudimparamapunesvojetrezoreibezgrizniesavie-stispokojnoziveuluksu-znimvilamaistanovima.NadrugomkrajuEvro-pebivsiministarseubiozbog
215.000norveskih
kr-una.
Rijec
je
0
iznosu
adoko
50.000KM.Tihicu
iostalimSDA
grabezljivcima
to
nijedovoljnoni
za
dorucka.
PORTAL-
komentardana
DragoKos,predsjednikGRECO-a:Bezstvarnepromjeneulasunemabo-rbeprotivkorupcije
-Krajnjejevrijemedaseuovojdrzavikreneuokrsajskorupcijom.Taj
okrsaj
nesmijebitinipovremenni
po-
jedinacan
ni
kratkotraian,
negoto
treba
dabude
opsti
ratprotivjednogodnajvecihneprijateljaBiH.Taposastjetolikopustilasvojepipkedajeizgledanernoguceistri-jebiri.Ali,svesemoze,Novavlasttrebadasesrimuhva-
ti
ukostac,kreneurajratukojemceimarinesebicnupo-drskuprevarenognaroda.
(Student)
DokONINKOVIC/TO
JE
TO

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emir Brackovic liked this
galedz liked this
Afrodita Lukac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->