Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hemija , za 1 razred gimnazije , Mehmedalija Lilić

Hemija , za 1 razred gimnazije , Mehmedalija Lilić

Ratings: (0)|Views: 5,454 |Likes:
Published by Desiree Cooper

More info:

Published by: Desiree Cooper on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Izdavac:
lzdavaclat Iatca TlIgra
Za
izdavaca:
Nevzeta Mahmlltovic
Recenzenti:
Mr.
Dulsa Bajramovic
Pro
dr.
Boio Banjanin
DTP:
Selma
Kukavica
Stampa:
BEMUS1; Sarajevo
ISBN 9958-22-087-3
elP
-
Katalogizacija u publikacijiNacionalna
i
univerzitetska-bibliotekaBosne
i
Hercegovine, Sarajevo54(075.3)
LILIC, Mehmedalija
Hcmija : za L razred gimnazije / MehmedalijaLilic. -
1.
izd. -
Sarajevo:
Ljiljan, 2001. . 127str. : ilu8tr. ;
24
em
ISBN
9958·22·087·3
COBISSIBiH·lD 9678598
Tirai: 1.000
Ministarstvo obrazovanja, nanke, kulture
i
spOlia
Vlade Federacije
Bosnc
i
Hercegovine rjesenjem broj UP -I-
03-38-9-2517/4
odobrilo
je
ovaj udzbenik za
upotrebu
Strollo
je
zabranjello
svako
umnviavanje
j
preI:tampavanje (lvog
udtbenika
bel, odobrellJa iu/avQca.
Neavlasteno
kopi
ranje, ul1!lIoiav(1ltje
i
preJtampavaflje
predstllv{ja
krivicnodjelo
iz
cl.
100.
Zn/€on£l
0
autorskom
pravil
(SI.
list
RBiH
br.
2192
i
13/94)_
Mehmedalija
Lilic
HEMIJA
za
1.
razred gimnazije
Izdavacka kuca Tugra
Sarajevo 2006.
 
5
H
mija je nauka
koja nudi
odgovore
kako
Se
neki
prirodni materijali koji
se ne
mogu koristiti, mogu preraditi u proizvode koji !judima
omogucavaju
kvalite
tniji
zivot
Take
S8
od kvarcnog pijeska, sode
j
kre-cnjaka dobiva staklo. Izmorske vade, kamena
i
vazduha
se
dabivaju plasticne
mase.
Iz rude bokslta
se
dobiva aluminij,
iz rude
pirita zeljezo i sulfalna kiselina.
U procesima doblvanja korisnijih proizvoda nastaju
i
mnogl proizvodj kojt
su
nepotre
bni. Oni se odbacuju. Ovi prolzvodi su
cesto
stetni i
Dpasni
po Ijudsko zdravlje. Ljudi
tl~
me prirodnu sredinu cine manje kva!itetnom
i
ugrozavaju Ijudske zivote.Hemija
j8
nauka
kOja
nudi
i
odgovore sta treba uraditi
da
sporedni
proizvodi ne
postanu opasnost.
Tim
i
drugim problernima zagadivanja zivotne sredine danas
se
bavi
eko-logija.
U ekoloskim akcijama posebno js znacajno
UOeSGe
mladih. Aktivnosti mladih
mo-
gu biti
vrlo
raznovrsne. Svako
moze
odabrati
onu
aktivnost koja
mu
predstavlja posebnozadovoljstvo
j
gdje se
maze
isl<azatLUcenici gimnazije steknu dovoljno znanja
jz
hemije, biologije, geografije, fizike
j
dru
gih nauka da se mogu
uspjesno
baviti istrazivackim posfovima. Danas postoje laboratofjje za terensku analizu vode,
zemljista
i
vazduha. Rad na ovim laboratorijama
je
vrlo jednostavan i svaki ucenik moze zadovoljiti svoju znatizelju da \spita nesta sto ga intere
suje. Mladi imaju bezbroj ideja pa se
zbog
toga organizuju
takmitenja
mladih
istraziva
ca
-ekologa. Mladi Bosne
i Hercegovine
su u poslijeratnom perfedu ucestvovali naevropskim
j
syjetskim takmicenjima. I\Ijihovi radov! su bili vrlo zapazeni. U buducnosti se
ocekuje ucesce ve6eg
broja m!adih na
o~im
takmicenjima,
jer je
istrazivacki rad
nasa
sj
gurna buducnost.
U{;enici I razreda gimnazije, Clanovi eko{oske sekcije, koriste terenskelaboratorije
za
analizu vade
 
Uvod
1. UVOD
1.
i.
Porljeklo naziva hemija
Nazlv hemlja potice od staroeglpatske rijeei
"hem'"
koja znaei Egipat.
Ta
rijee
je
takode oznaeavala i vjestinu obrade metala, dragog kamenja, pravljenje lijekova,boja ltd. Ove vjestine su u Starom Egiptu bile vrlo
razvi~
jene. Neke
od
ovih vjestina
od
Egipcana preuzelj su
Ara~,
bljani. Nazivu
hem
dodaH su svoj gramaticki clan
al
inastao
je
naziv
alhemija ..
Arabljani su znatno usavrsili vjestine dobivanja metala i fijekova -unaprijedili su alhemiju. Kada su Arapi
osvo-;
jili Pirinejski poluotok, prenijeli
su
i dostignuca alhemije.Odalle se alhemija prenijela u druge dijelove Evrope. UXVII vijeku napuiitena je ideja alhemije, nastala
js
novanauka koja je nazvana
hemija.
1.2.
Predmet
izucavanja
hemije
Hemija j8 prirodna nauka
kOja
proucava gradu, sastavi osobine tvari.
TVar ill supstanca
je dio materije sa ta6noodredenim fizickim
i
hemijskim osobinama. Na primjer,tvar je voda
(HP),
zeljezo (Fe), kuhinjska so (NaCI) itd.Hemija takode prouCava reakcije izmedu tvari kao i uslove potrebne za
odvijanje
reakcija.Predmet izucavanja hemije su tvari.Hemija kod tvari utvrduje:
..
Postojanje• Mjesto
i
obllk nalazenja u prirodi• Nacin
dobivanja
iz prirodnih izvora
ili
nac!nvjestaekog dobivanjaSve bitne fizicke i hemijske osobineMogucnost upotrebe
Oa
bi hemija mogla ispuniti postavljene zadatke,
ve~
liku paznju poklanja proueavanju grade najsitniJih
eesti~
ca tvari -
aloma
i
molekula. Na
osnovu grade atoma i ,molekula, hemija objasnjava njihove osobine
i
njihovomedusobno djelovanje koje dovodi
do
raznolikosti
tva
ri
u prirodi
i
uzroke njihovih promjena. Kada se utvrde
uzroci promjena,
onda
se maze
predvidjeti ponasanje
tvari pri promjeni uslova.
To
prakticno znael
da
se
neka
promjena tvari moze voditi u zeljenom praveu ako seobezbijede potrebni uslovi.
7
Rijec "hem»
kod
Starih
Eglpcana
u
poeetku
je
ImBla
zna6enje
«cmo". Tako
se
nazi~
vafa zemija crnica u dofini
Mia
koja
je
bila izuzetno pfodna.
Lju"
di
su vjerovali da
fa
zemya Imau sebt nesta tajanstveno, nestafT!agicno, 6ega nama na drugimmjestfma. Isla
rijee
"hem» sekasnije koristila
za
naziv erneiacke u
ofw
iii
zjenice.
77me
seisticala tajna koju krije zjenica
aka.
Taka
se
rijee
«hem»
karisti¥
la
u
svim sluca1'evima kada
je
trebalo istaCi
ne,§to
posebno,nesto tajanstveno. KoriStena
je
dase istakne posebno umijece
uzga1'anja
nekih biijaka, dobiva-nja keramike, baja, fijekova itd.Materija
1'e
sve sto postoji
u prl-rodi. Mater/fa
se
ispofjava uobliku
tvari
iii supstanci
i
fi-
zickog polja
(gravitaciono,
elelctriena,
magnetna
poije, tetopiotna, svjetlosna
i
drugi obli-
pi
energije).
SI.
1.
-
Hemija
je
teorijska nauka.
,
I
I

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ogdapv liked this
Milovic Ana liked this
Anes Durmic liked this
mujicz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->