Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mantıku’t-Tayr -Gülşehri- (Giriş)

Mantıku’t-Tayr -Gülşehri- (Giriş)

Ratings: (0)|Views: 71 |Likes:
Published by ceyhunozdemir26

More info:

Published by: ceyhunozdemir26 on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
GÜL
Ş
EHR 
İ
’N
İ
 N MANTIKU’T-TAYRI
(GÜL
Ş
EN-NÂME)- M E T
İ
N V E A K T A R M A -
Haz
ı
rlayan
Kemal YAVUZ
 
 ©T. C. KÜLTÜR VE TUR 
İ
ZM BAKANLI
Ğ
I
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜ
Ğ
Ü3131KÜLTÜR ESERLER 
İ
 414ISBN 978-975-17-3346-7www.kulturturizm.gov.tr  e-posta: yayimlar@kulturturizm.gov.tr 
 
Bu kitap internet ortam
ı
nda ilk kez yay
ı
mlanmaktad
ı
r.
 
 
 GÜL
Ş
EHR 
İ
VE MANTIKU’T-TAYR’ITürk edebiyat
ı
n
ı
n Anadolu’daki ilk verimlerinden olan ve 1317 y
ı
l
ı
ndaGül
ş
ehri taraf 
ı
ndan yaz
ı
lan
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
sanat de
ğ
eri yüksek bir eserdir. Bu eser de
Garib-nâme
gibi K 
ı
ş
ehir’de yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Selçuklu devri sonu ile Osmanl
ı
devri ba
ş
lar 
ı
nda yaz
ı
lan eser, dil bak 
ı
m
ı
ndan Eski Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinitemsil eder.
Garib-nâme
ve
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
ayr 
ı
ca edebiyat
ı
m
ı
z
ı
n hacim bak 
ı
m
ı
ndanönde gelen eserleri aras
ı
nda ilk s
ı
rada yer al
ı
rlar. Bu aç
ı
dan bak 
ı
nca o devirde Türk yaz
ı
dilinin merkezinin K 
ı
ş
ehir oldu
ğ
u görülür. XIV. yüzy
ı
ldan sonra Anadolu’dageli
ş
ecek olan Türk edebiyat
ı
na bu iki eser öncülük etmi
ş
tir. Ancak 
Garib-nâme
’denon üç y
ı
l önce yaz
ı
lan
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
, telifî tercüme bir eser olarak kar 
ş
ı
m
ı
za ç
ı
kar.Gül
ş
ehri
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
adl
ı
eserini Fars edebiyat
ı
n
ı
n büyük 
ş
airi Feridüddin-iAttar’
ı
n ayn
ı
ad
ı
ta
ş
ı
yan eserinden alm
ı
ş
ve tercüme etmi
ş
tir. O bu tercümede serbestdavrand
ı
ğ
ı
gibi eserin yap
ı
s
ı
n
ı
da de
ğ
i
ş
tirmi
ş
tir. Hemen hemen kendi gönlünce yapt
ı
ğ
ı
  bu de
ğ
i
ş
ikliklerde iç yap
ı
as
ı
l olarak de
ğ
i
ş
mese bile, özellikle hikâyelerde farkl
ı
bir tutum izlemi
ş
tir.
Ş
air, Attar’daki hikâyelerin yerine ba
ş
ka hikâyeler koymu
ş
tur. O buhikâyeleri çe
ş
itli kaynaklardan ald
ı
ğ
ı
gibi, kendisi de bizzat hikâyeler yazm
ı
ş
t
ı
r. Bu bak 
ı
mdan Gül
ş
ehri Türk edebiyat
ı
n
ı
n ilk hikâye yazar 
ı
olarak kar 
ş
ı
m
ı
za ç
ı
kar. Ayr 
ı
caMevlâna Celâleddin-i Rumî’nin
 Mesnevî-i
 
 Manevî 
’sinden ald
ı
ğ
ı
ve tercüme etti
ğ
ihikâyeleri göz önünde bulundurursak o, Türk edebiyat
ı
nda
 Mesnevî 
’den tercümeler yapan ilk 
ş
air olarak görülür.Bütün bu yönleri ile ele al
ı
nd
ı
ğ
ı
zaman
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
ı
n ne derece de
ğ
erli bir eser oldu
ğ
u hemen kendini gösterir. Böyle bir k 
ı
ymete sahip olmas
ı
na ra
ğ
men neyaz
ı
k ki,
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
ı
n, Agâh S
ı
rr 
ı
Levend’in ön sözü ile 1957 y
ı
l
ı
nda Türk DilKurumu taraf 
ı
ndan yap
ı
lan t
ı
 pk 
ı
 bas
ı
m
ı
d
ı
ş
ı
nda bir ne
ş
ri yap
ı
lamam
ı
ş
t
ı
r. BöyleceGül
ş
ehri’nin
 Mant 
ı
ku’t-tayr’ 
ı
1952 y
ı
l
ı
nda Müjgan Cumbur’un yapt
ı
ğ
ı
doktoraçal
ı
ş
mas
ı
ile baz
ı
üniversitelerde yap
ı
lan bitirme tezleri bir tarafa b
ı
rak 
ı
l
ı
rsa,okuyucudan ve ilim âleminden uzak kalm
ı
ş
t
ı
r.A. GÜL
Ş
EHR 
İ
 Gül
ş
ehri Türk edebiyat
ı
Anadolu’da ba
ş
lad
ı
ğ
ı
zaman eser veren üç büyük 
ş
airden biridir. Gerçekte XIV. yüzy
ı
la gelindi
ğ
i zaman, bu asr 
ı
n ilk otuz y
ı
l
ı
içindeTürk edebiyat
ı
nda bilindi
ğ
i kadar 
ı
ile, üç mesneviden söz etmek gerekir. Bunlardan birincisi Yunus Emre’nin
 Risâletü’n-nushiye’ 
sidir. 1307 y
ı
l
ı
nda yaz
ı
lan bu eseri 1317y
ı
l
ı
nda yazd
ı
ğ
ı
 
 Mant 
ı
ku’t-tayr 
adl
ı
mesnevisi ile Gül
ş
ehri izlemi
ş
tir. Üçüncü eser ise1330 y
ı
l
ı
nda Â
ş
ı
k Pa
ş
an
ı
n yazd
ı
ğ
ı
 
Garib-nâme
olmu
ş
tur. Bu
ş
airlerden Gül
ş
ehri veÂ
ş
ı
k Pa
ş
a K 
ı
ş
ehir’de yeti
ş
mi
ş
lerdir. Yunus Emre ise Konya ve civar 
ı
nda görülmekte,o da Gül
ş
ehri gibi Mevlâna’ya ba
ğ
l
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
bildirmektedir.Gerçekte XIII. ve XIV. yüzy
ı
la edebî faaliyetler aç
ı
s
ı
ndan bakt
ı
ğ
ı
m
ı
z zaman baz
ı
bölge ve
ş
ehirlerin kültür faaliyetleri aç
ı
s
ı
ndan öne ç
ı
kt
ı
ğ
ı
n
ı
görürüz. BunlardanKonya’da Mevlâna sayesinde Farsça eserlerin verildi
ğ
ini belirtmemiz gerekir. Yine budevrin büyüklerinden Hac
ı
Bekta
ş
-
ı
Veli Hac
ı
 bekta
ş
’ta, eski ad
ı
ile anarsak SulucaKarahöyük’te eserlerini Arapça yazm
ı
ş
t
ı
r. Fakat Türkçe büyük eserler vermek 
ı
s
ı
ndan K 
ı
ş
ehir’in önemli bir yeri vard
ı
r. Anadolu’da ba
ş
layan Türk edebiyat
ı
n
ı
n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->