Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Takáts Péter - Közösségi Pénz Bevezetésének Lépései

Takáts Péter - Közösségi Pénz Bevezetésének Lépései

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by Helyi Pénz
Takáts Péter - Közösségi Pénz Bevezetésének Lépései
Takáts Péter - Közösségi Pénz Bevezetésének Lépései

More info:

Published by: Helyi Pénz on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
1
Takáts PéterEgy közösségi pénz bevezetésének projektlépései
Közösségi pénzek bevezetésének nincsenek szigorúan el
ő 
írt szabályai, és egyedülüdvözít
ő 
lépései. Mégis, amikor egy közösség a saját közösségi pénzénekbevezetését tervezi, célszer
ű
egy el
ő 
re meghatározott rendszer szerint haladni ésa már m
ű
köd
ő 
rendszerek tapasztalataira építve egy bevezetési stratégiátmeghatározni. A folyamat tervezése során ezeket figyelembe kell venni,miközben az egész folyamat számára olyan szabadságot kell biztosítani, amilehet
ő 
vé teszi, hogy a helyi sajátosságoknak megfelel
ő 
en minden esetben, amikorennek szükségét látjuk, szabadon változtatni lehessen a stratégián. Vagyis abevezetés során egy olyan stratégiát kell választani, melyben a közösség vezetéseáltal megtervezetten jóváhagyott célok érdekében zajló folyamatok zajlanak ésezekben a közösség más szintjein dolgozó emberek és munkatársak a közösségipénz bevezetés érdekében dolgoznak és ilyen folyamatokat hoznak létre, persze avezetéssel való állandó kommunikáció és kapcsolattartás közben. A folyamatnakilyen formában történ
ő 
megvalósítása jelenti a közösségi pénzek bevezetésénekegyik legnagyobb kihívását. Ugyanis ebben az esetben, amikor a közösség együttdolgozik a folyamatban, a vezet
ő 
k által eddig megszokottakkal ellentétben aváltozási folyamatnak most csak az iránya ismert, az eredménye pedig csak afolyamat során alakul ki. Ezért aztán az induláskor csak a cél meghatározható,és az elért eredmény pedig csak nagy vonalakban kerülhet felvázolásra. A közösségi vezet
ő 
k számára ez a közösségi folyamat igen nagy kihívást jelent,ugyanis egyrészt nem
ő 
k a folyamat egyedüli szerepl
ő 
i és a döntéshozók,másrészt feladatuk a folyamat beindításával nem ér véget, mert a szokásoknakmegfelel
ő 
en most nem hagyhatják magukra a folyamatokat. A vezetésnekintenzíven részt kell vennie a megvalósításban, mégpedig oly módon, hogy iránytmutatnak és a változás igényét fenntartják, a folyamat eseményeit figyelemmelkísérik, a folyamat fennmaradását ellen
ő 
rzik és támogatják, a célokmegvalósulását ellen
ő 
rzik, az esetleges eltéréseket korrigálják, rendszeresenkiértékel
ő 
megbeszéléseket tartanak, miközben a szükséges eszközöket éser
ő 
forrásokat biztosítják.Ez azt is jelenti, hogy egy közösségi pénz megvalósítása a gazdaságivállalkozások világában jól ismert és alkalmazott „erny
ő 
-stratégia”alkalmazásával lehetséges, ill. lesz sikeres. Az erny
ő 
-stratégia azt jelenti, hogy aközösség vezetése els
ő 
lépésként csak a célokat és az oda vezet
ő 
általánosirányelveket fogalmazza meg, és a részletek kidolgozását a közösség másszerveire, szintjeire hagyja. Ezáltal egy olyan folyamat indul be, mely tervezettirányelveiben, de spontán a részleteiben. Ez azt is jelenti, hogy a bevezetés soránegy olyan szabadságfok áll a közösség rendelkezésére, ami lehet
ő 
vé teszi a
 
2
projektlépések végrehajtása során szerzett tapasztalatok azonnali feldolgozásátés a folyamatba való beépítését. Amennyiben a rendszert egy bankkal is összekötjük, akkor ezt a szabadságfokota banki kapcsolat területen korlátozni kell, mert a bank kiválasztása és az azzalvaló összekapcsolódás az egész projektre hosszú távon dönt
ő 
hatással van és eztmenet közben nem lehet változtatgatni ill. alakítani. A bankkal a közösséghosszú id
ő 
re összeköti magát, így ez a döntés – szemben a projekt többi lépéseivel– sokkal komolyabb tervezést és el
ő 
relátást igényel.
 A bevezetés javasolt lépései a következ
ő
k:
1.
 
lépés –
Ébreszt
ő
hívás.
Ez a változásra felkészít
ő 
fázis, amikor a közösségvezet
ő 
inek az a feladatuk, hogy tisztázzák mit is akarnak és milyen célokatakarnak elérni, majd pedig küldjenek a közösség tagjainak egy „ébreszt
ő 
 hívást”. Ez pedig nem más, mint egy felhívás arra, hogy az emberekébredjenek fel a változatlanság „Csipkerózsika álmából”. Egy kérés, hogynézzék meg mi is szükséges ahhoz, hogy a közösség környezetébenbekövetkezett gazdasági és pénzügyi változások által okozott problémákat ésfeszültségeket együtt megoldják. Ez egyébként egy kommunikáció is, melyneksorán a közösség vezet
ő 
inek feladata, hogy meggy
ő 
zzék társaikat arról, hogyváltozásra van szükség, olyanokra, melyek
ő 
ket is érintik majd.
2.
 
lépés –
Partnerek keresése.
Az emberek mindenkori tudatosságuknakmegfelel
ő 
en értik meg a vezet
ő 
k felhívását és ugyancsak ennek megfelel
ő 
enkötik össze magukat a kezdeményezéssel. De többnyire, ha a kommunikáció jólsikerült, egy kis csoport alakul, aki a vezet
ő 
k által bemutatott kezdeményezésttámogatja és a célokkal azonosulni tud. Az embereknek ez a kis csoportja, akika szívükön viselik a közösség sorsát, lehet a közösségi pénz bevezetéséneklelke és motorja. A nehézségek ebben a pillanatban abban állnak, hogymindaddig nem szabad tovább lépni, amíg nem sikerült a változásra valóigényt az emberekben felkelteni és a kulcsembereket a folyamat mellé állítani.Persze a partnerek keresésének van egy másik szintje is. Mégpedig az, amikorkilépünk a sz
ű
k közösségünkb
ő 
l és olyan célcsoportokat keresünk meg, akik akezdeményezés támogatói ill. hasznának élvez
ő 
i lehetnek. Ilyenek pl. avéleményformálók, a gazdasági érdekcsoportok, a gazdasági társulások és azokszervezeti, a bankok, a Régióban m
ű
köd
ő 
egyesületek és alapítványok, stb. A találkozás során a partnereknek fel kell ismerniük azokat az el
ő 
nyöket,melyeket a bevezetni kívánt közösségi pénz a számukra adhat, annakérdekében, hogy a kezdetekt
ő 
l fogva támogassák azt. Az egész kezdeményezésszempontjából dönt
ő 
jelent
ő 
ség
ű
, hogy ezen közösségek és csoportok közülmennyit és hogyan sikerül megnyerni.
3.
 
lépés –
Tervezés
. A folyamat akkor léphet ebbe a fázisba, ha rendelkezésre álla siker három legfontosabb eleme, vagyis a vezet
ő 
k képesek a folyamatokhajtóerejévé válni, a közösség tagjai és a partnerek megértették a változás
 
3
szükségességét és hajlandóak is a változásra egy értelmes cél érdekében. Ez ahárom dolog ugyanis az alapja a folyamatnak. A tervezés folyamata ezután szépen végig halad azokon a feladatokon,melyeket a kés
ő 
bbiekben ismertetni fogok. Most azt emelném ki, hogy az egésztervezés legfontosabb része és lényege az, hogy sikerüljön a vezetés szintjén ésa közösségen belül valódi mozgást, lendületet létrehozni. Ugyanis, nem elégtervez
ő 
teameket létrehozni, mert most ezeknek a tényleges m
ű
ködésére vanszükség, hogy a tervet el is készítsék. A tervezési folyamat fentr
ő 
l lefelé halad,és el
ő 
ször vezet
ő 
i teamekben kell azokat megfogalmazni, és onnan ezt azalacsonyabb közösségi szintnek átadni. Ennek eredménye az lesz, hogy afelülr
ő 
l érkez
ő 
útmutatások alapján minden közösségi-szint vagy utcaközösségelkészíti a maga tervét, de oly módon, hogy az kapcsolódjon a felülr
ő 
l érkezettstratégiákhoz. Ez az el
ő 
z
ő 
ekben már említett erny
ő 
-stratégia lényege. A tervezés során számos lényeges dolgot figyelembe kell venni, hiszen egylátszólag egyszer
ű
kis változás is komoly következményekkel járhat. Azemberek azonban minden esetben érintettek lesznek ebben és félelmeik azújtól, az ismeretlent
ő 
l, bizalmatlanságuk vezet
ő 
ikkel szemben, más társaikkalvaló együttm
ű
ködést
ő 
l való viszolygásuk, az új folyamatokban való részvétellelszembeni ellenállásuk nagymértékben befolyásolja majd az egész folyamatsikerét és eredményességét. Így aztán a vezet
ő 
knek már a tervezésid
ő 
szakában számolniuk kell azzal, hogy az emberek egy részében – a kezdeti,mobilizáló szakasz ellenére is – ellenállás jön létre. Különösen azokban, akik aváltozási folyamat „veszteseinek” érzik magukat. Amikor a folyamat eredményeként elkészültek az akciótervek és rendelkezésreállnak az eszközök is, melyekkel a feladatok megoldhatók, akkor érkeztünk ela végrehajtás megkezdésének lehet
ő 
ségéhez.
4.
 
lépés –
 A start
. A tervezés befejez
ő 
dött, és most kezd
ő 
dhet a kivitelezés. Mostérkezett el a folyamat a valódi változások beindításának küszöbéhez. Mostindulhatnak meg azok az apró, lágy lépések, amelyek az addig alkalmazottfolyamatok, struktúrák megváltozását eredményezik. Ez a közösségi pénzekesetében konkrétan azt jelenti, hogy egyrészt a kezdeményezésnek megvannaka technikai feltételei az induláshoz, ezek lehetnek pl. a kinyomtatott pénzek, akártya olvasók, az elszámoló központtal való kapcsolat, a banki szerz
ő 
dések éskártyák, stb. Ezen kívül pedig megvannak a szervezeti feltételei is, így am
ű
ködtet
ő 
szervezet felállt, az összes kérdés, amit a következ
ő 
kben felsorolokmajd meg lett válaszolva és a feladatok meg oldottak. A sikeres kezdés egyik alapfeltétele és lényeges eleme, hogy egy régióbanlegalább 100 elfogadóhellyel meg kell állapodni. Szorosan ide tartozik még azis, hogy a közösség tagjai közösen dolgozzanak azon, hogy az elfogadó helyekszámát a lehet
ő 
leggyorsabban és leghatékonyabban növeljék. Többek közöttolyan módon is, hogy a régió szociális feladatainak finanszírozására, pl. öregekgondozása és ellátása, bevezetik a közösségi pénzzel történ
ő 
fizetést.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->