Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Altavoz-N°-2

Altavoz-N°-2

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Claudio Morales
Altavoz Nº2 es el suplemento educativo producido por el Taller de Periodismo del Colegio 19 y acompaña al ejemplar 7 de Ecos 19 (Diciembre 2007), una realización del colectivo juvenil Grupo Pasteur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Altavoz Nº2 es el suplemento educativo producido por el Taller de Periodismo del Colegio 19 y acompaña al ejemplar 7 de Ecos 19 (Diciembre 2007), una realización del colectivo juvenil Grupo Pasteur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

More info:

Published by: Claudio Morales on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Oxfikie y en`rhqie< cxeng` fe rhefigeg hs `wre
s xne aisw`rie rhef. Gh hs` wrewe hswe n`we}hri`gëswice. Xne gh hses caices sh ffekeCerfe. Hswå hn xn ciohr. Hffe fh }igh xnec`k}xweg`re ef hk}fheg` uxh fe ewihn+gh& uxihn c`kh xne becwxre y c`n wenwe jrecieghle cehr hf gxfch gh fhcah }`r fes c`kisxres ghfe o`ce. Sh fh aech xn nxg` hn hf hswókej`.]ihnse y fh sece gh uxici`& /¥uxé inlxsw` hs hfkxng`%/. W`rohffin`s hn sx inwhri`r& `wre h|}`r nhri`s ` }`r hf g`f`r uxh fh inbfijh hf rh+cxhrg`. Uxi|å s`f` fh gxhfh }`r hf gëe y khgi`uxh ffhe sin c`khr& }hr` fe }efeore /j`rgxre/sh fh rhwxhrch hn hf chrhor` kihnwres cekine ae+cie fe kåuxine g`s& c`k` fh ingicer`n.Sh c`nhcwe. Kifhs gh }hrs`nes sh eorhn y hffesh ihrwh hn fe inb`rkeción c`k` si uxisihre eo+s`rohrfe& rhwhnhrfe y n` ghlerfe ir. Cfer`& sin hn+j`rger xn jrek`. Hnwre e xn b`w`f`j uxh }erh+ch shr kxy }`}xfer& fe gxhõe hqaioh sx cxhr}` y }xofice gihwes& c`nshl`s& wi}s c`k` fh ffekenea`re. Kxcaes egh}wes fh birken ejreghciéng`+fh& ec`nshlång`fh& hf`jiång`fe. ]erhch xn cfxogh bens& gh }`orhs caices uxh n` wihnhn kås uxhfe e}r`oeción elhne. Nhchsiwe eyxge. Hswå c`+nhcwege y hk}ih|en e hscrioir.+Cerfe< Giscxf}å uxh wh ejrhjxé esë gh wx b`w`+f`j.+Cfexgie< ¥Hswå oihn& }ese sihk}rh%+Cerfe< ]hnsé uxh }`grëes eyxgerkh c`n ki}r`ofhke. C`n ki j`rgxre.+Cfexgie< ]xhg` eyxgerwh& c`k` eyxg` e fes gh+kås }xoficeng` fes gihwes y kéw`g`s.+Cerfe< Hs` hswå oihn& }hr`& °cók` n` c`khr0Fes jenes n` kh fes uxiwe negih.+Cfexgie< N` sh wrewe gh n` whnhr aekorh sin`gh hnwhnghr uxh uxhrés `wre c`se& uxh fe c`ki+ge wh inbhcwe& uxh `s }`gés shr kås }xre uxhf`s ghkås. Hsw` hs xn hswif` gh ige.+Cerfe< °Cók` kh sec` hf aekorh0+Cfexgie< Esë. Hnwhngihng` uxh n` uxhrés c`+khr. Ehrj`n|ång`wh gh f` uxh s`s& c`kihng`brhnwh e xn hs}hl` aeswe uxh wh gh esc` y uxihres`kiwerf` w`g`. Rihnh c`n hf wihk}` w`g` hswhshnwikihnw`& }`r ea`re aecé gihwes y }hnsef`.
hschne ?<hf hncxhnwr`
]eseg`s xn`s gëes sijxió fe aisw`rie. Cerfe }hn+seoe& /°cók` sh }`grëe c`nwr`fer0 °cók` sh}`grëe }rhswer kås ewhnción0 °cók` }`grëe shrech}wege }`r f`s bfecxca`s gh f`s ekij`s gh sxn`i`0 Hff`s& wen sx}hrbiciefhs& whnëen re|ón< hs+weoe j`rge/. R`fió ef ciohr. Hsweoe ensi`se }`raeofer c`n sx ekije. F` aech& }hr` sh hnwhreuxh sx c`nshlhre !Cfexgie) hswå khwige hn fe oe+weffe gh fe oxfikie y fe en`rhqie aech wrhs eõ`s ykhgi`. Kihnwres aeofeoen s`orh cxhswi`nhs c`+k` fes gihwes& Cerfe c`k}rhngëe uxh e }erwir ghea`re hf hnbrhnwekihnw` c`nwre sx cxhr}` ioe eshr bhr`|. Errhjfer`n }ere hrsh& exnuxh uxi|åsxhnh c`k` xn ecw` gh cerigeg& hswå rhefkhnwhhk`ci`nege. Hs fe ünice }hrs`ne hn hswh k`+khnw` uxh fe hnwhngëe& sh shnwëe ghsifxsi`negegh sxs ekijes& gh fe befwe gh c`nwhnción sóf`Cfexgie fe c`k}rhngëe.Ef ffhjer e fe cese gh sx ekije Cfexgie sh hn+c`nwró c`n xn kxng` giswinw` y xne }hrs`nec`n }r`yhcw`s y khwes e efcen|er ye& whrkinó hfshcxngeri`& hswxgierå a`whfhrëe. Wekoién fhc`nwó uxh n` whnëe ahrken`s. Hffe }erhcëe ghs+wecersh y whnhr éqiw` hn w`g` f` uxh hk}rhngëe.Kås uxh nxnce }hnseoe uxh hre fe ingicege }e+re eyxgerfe c`n sx j`rgxre. /Shnwewh& }`nhwhcók`ge/& fh gil` ingicång`fh xn siffón nxh` ykxffig`. /Ye hnj`& `y e oxscer efj`/& ec`wó./Hswh hs ki key`r whs`r`/& irrxk}ió Cfexgiekihnwres oeleoe }`r fes hscefhres. Wreëe c`nsij`xne cele b`rrege c`n b`w`s gh k`ghf`s& fe e}`yóhn xne khse y fe eorió. Cerfe shjxëe egkireng`fe sifxhwe gh sx nxhe ekije.
hschne 3<hf gieri`
S`nó hf wikorh gh fe cese. /¥Uxé rer`% ¥nxnceihnh negih%/ gil`. Cerfe e}r`hcaó hf k`khn+w` }ere kirer hf inwhri`r gh hse cele kiswhri`se. Ri` b`w`s& khwr`s y feqenwhs. Hnc`nwró xn gie+ri` ënwik`. N` }xg` nhjersh e fe whnweción ghoxcher hn sx inwhri`r. /Ki uxhrig` gieri`. Xngëe kås sin shr uxién s`y. ]hr`& °y`& uxién hs y`0 A`y hs fe ghf c`re|ón. Y` n` whnj` kegrh&n` fe c`n`cë f` sxbicihnwh }ere rhc`rgerfe. Fe`gi` }`r aeohr kxhrw`& }`r aeohrkh }rieg`gh ceriõ` y c`k}eõëe. Y ki }egrh• }`orh. Kheorió fes }xhrwes e xn kxng` gh fxl`& gh bihs+wes& r`}e. Sóf` cefke fe cxf}e uxh sihnwh }`r n`seohr uxé aechr c`nkij`& n` hswå nxnce• Sh+jxrekhnwh bxh ijxef c`n kekå. N` whnj` euxihn rhcxrrir. N` uxihr` hs}enwer e ki n`i`c`n w`g` hsw`& ni }incaer fe oxroxle gh fe bhfi+cigeg hn fe uxh ihn kis ekijes. S`y ce}e| ghkxcaes c`ses uxh n` uxhrrån seohr. °Uxé ae+j`0 Nege. Wihk}` inhrwig` hn hswxgi`& hqch+fhnwhs n`wes& cxrs`s eri`s& sik}ewëe hqwrhke.Hs` hs nege y kh `gi`& f` cihrw` hs uxh kh ec`s+wxkoré e n` uxhrhr c`khr. R`y e shr }hrbhcwe ysi gxhfh e negih fh ik}`rwe/.Hffe !Cerfe) hscxcaó fe }xhrwe y hsc`ngió hfgieri` gh sx ekije Cfexgie c`n hrjöhn|e./@wr` s`orh }ere }e}å& éf së uxh sh fe }ese `cx+}eg`/& gil` hsc`ngihng` xne fåjrike.Aeoihng` ye }eseg` w`ge xne wergh& hf rhf`lfh ingicó uxh ye hre a`re gh `fhr. Fe ec`k}e+õó aeswe fe }erege y sh ghs}igihr`n c`n xn ghl`gh wriswh|e. Fxhj` gh aeohr chneg` f`s õ`uxis ghsx kekå c`n w`ge fe bekifie uxh hsweoe gh isi+we& }hnsó uxh cege o`ceg` bxh xne }ihgre. Y fecxf}e fe c`ngxl` ef oeõ`& g`ngh hnwrh fåjrikes y ghshs}hreción }hnsó hn uxihnhs lekås c`k+}rhnghrëen f` uxh hffe hsweoe }eseng`. _h}hnwi+nekhnwh sh gi` cxhnwe uxh ye aeoëe `kiweg`.
xn binef eoihrw`
Ghsgh euxhffe n`cah ye aen }eseg` g`s khshs.Cerfe sijxió ihng` e sx ekije& e }hser gh uxhCfexgie sh c`nhcwere cege h| khn`s. Fe üfwi+ke h| hsweoe }åfige& c`n `lhres. Fe r`}e fhuxhgeoe kxy a`fjege y sx axk`r hsweoe cek+oieg`. Enwh hsw`& fe ekije !Cerfe) c`khn|eoee }rh`cx}ersh }`r fe sxhrwh gh sx c`k}incah&/°}`r uxé }eseoe hsw`& wenw`s cekoi`s0/ }hn+seoe hn `| efwe. Xn gëe sh fhenwó c`n fe ighegh isiwer e Cfexgie& }xhs sx exshncie sh aeoëexhfw` c`wigiene y hs` –hn hses circxnswencies–n` hre kxy efhnweg`r. /°Hre }`r hffe& aeoëe ah+ca` efj` kef0/& sh inwhrr`jeoe. Ghcigige e hn+c`nwrer xne rhs}xhswe& xne wergh sh w`kó hf 58?sin ninjün eis` }`ruxh seoëe uxh fe ekijeioe e hswer hn sx cese.Ffhjó y }`r xne brección gh shjxng` sh }e+refi|ó w`wefkhnwh& fxhj` sh inc`r}`ró hn fe hs+chne y i` c`k` wresfegeoen e sx ekije hn xnecekiffe aecie hf haëcxf`. Enwhs uxh errencerefh }rhjxnwó ef hnbhrkhr` e uxé a`s}iwef sh giri+jëen. Fe ekoxfencie sh kercaó y Cerfe sh uxh+gó c`n hf c`re|ón hn fe o`ce. N` gxgó hn ir ehrfe& n` hre fhl`s. Cxeng` ffhjó ef a`s}iwef i`ef }egrh aeofeng` }`r hf chfxfer& sh ec`rgó ghfgieri` gh Cfexgie hn rhfeción e fe }`ce }rhshn+cie ghf }egrh hn sx ige.Ewxrgige y e}xrege sijxió fes ingiceci`nhsgh f`s hk}fheg`s aeswe hnc`nwrer fe aeoiwe+ción. Fe i` ghsgh fe chrregxre. Fe }xhrwe sheorió y gh effë sefió hf kégic`. N` fh }hrkiwih+r`n hrfe. Hffe hsweoe ghshs}hrege& sh shnwó hnhf sxhf` inwhnweng` ghscibrer cók` hs uxh e ef+jxihn wen jhnief fh }xhgh }eser efj` wen bxhrwh.Kihnwres wenw`& hf kégic` sh hnc`nwreoe c`n hf}egrh e xn`s khwr`s gh hffe. Sx s`ff`|` fh ik}i+gió `ër c`n cferigeg& sóf` efcen|ó e hscxcaerfes }efeores /oxfikie/& /en`rhqie/& /c`re|ón/&/axhs`s/. Sh hswrhkhció. Hiwó crhhr uxh aeoëehscxcaeg` /cånchr/. Ri` ef }egrh gh Cfexgiej`f}her xne }erhg c`n xne fhh fåjrike or`+weng` gh sx `l`. N` sh enikó e sefxgerf` ni eghcirfh nege& /°cók` }xhgh shr uxh hswé esë sinxnce aeoëe cxigeg` gh sx aile0/. Ye hn sx cese n`wó uxh n` aeoëe negih& wensóf` xn }few` cxoihrw` c`n xn rh}eseg`r s`orhfe khse& y xne n`we uxh ghcëe /Cerfe& n`s bxi+k`s e f` gh fe eoxhfe y ek`s e werger& wh }rh+}eré kifenhses& hs}hr` uxh wh jxswhn/. Hswe h|n` }hnsó hn f` kxca` uxh uxhrëe eghfje|er& nihn }rinchses& ni hn b`w`s& ni khwr`s. ]`r }rikh+re h| hn kxca` wihk}`& sh shnwó hn fe khsesin fe shnseción gh uxhrhr eoeng`nerfe. ]hn+seng` hn sx kegrh c`kió xn }`c` gh f` uxhaeoëe ghleg`& }hr` }hnseng` hn Cfexgie sh }x+s` e ff`rer< /Kekå& nhchsiw` eyxge/ jriwó }`rwhféb`n` y hs}hró.
weffhr gh }hri`gisk`
h
hf sx}fh gh hc`s59
veõ` 5 n¼ ? v gicihkorh gh ?==:
hnwrhiswe.
Fe }r`bhs`re gh oi`f`jëe& Jrecihfe Oxjeff`& gief`je c`n f`s rh}`rwhr`s hswxgienwifhs.
rh}`rwelh.
Criswine Kecceri& }r`bhs`re gh }sic`f`jëe `brhch
sx isión enwh ewhnwes kireges
.
Hf Weffhr gh ]hri`gisk` ghf C`fhji` N¼59 ‖Fxis ]eswhxr‛ }erwici}ó hn hf 5¼ Chrwekhn Neci`nef gh ]r`gxcci`nhs Hsc`ferhs ?==:& uxh`rjeni|ó hf Kiniswhri` gh Hgxceción gh fe Neción& c`n xne inhswijeción }hri`gëswice s`orh oxfikie y en`rhqie. Xn huxi}` inwhjreg`}`r Keriene Fhioinswhin& Kicehfe Ghf Jexgi`& Ene S`rën y ]eof` Feenghire c`ncfxyó c`n xn wreoel` }hri`gëswic` hs}hcief.
 
Cege ?? gh n`ihkorh sh chfhore hn w`g` hfkxng` fe bihswe gh Senwe Chcifie& ]ewr`ne ghfe Küsice& hn c`nkhk`reción ghf gëe gh sxnecikihnw`. Senwe Chcifie kxrió hn hf eõ`?3=& c`nghnege }`r hf efcefgh gh _`ke& Ef+keuxi`& uxihn inwhnwó sin éqiw` aechr uxhnhjere sx bh.Chcifie }rhgiceoe }üoficekhnwh e Crisw` hinwhnweoe iir sihk}rh gh ecxhrg` c`n sxshnshõen|es. ]`nihng` hn rihsj` sx ige& fesenwe isiweoe e f`s criswien`s hn fe cårchf& hn+whrreoe e f`s kxhrw`s y }r`bhseoe sx bh !w`g`f` cxef hsweoe }r`aioig`).Hswe ifxswrh g`nchffe r`kene bxh }r`khwige}`r sxs }egrhs e xn l`hn ceoeffhr` gh n`korh Refhrien`. Fe bhficigeg gh Chcifie enwh hswe o`gen` hre wenwe& ye uxh aeoëe c`nsejreg` sx irji+nigeg e Lhsxcrisw`& }hr` n` uxis` `}`nhrsh e fe`fxnweg gh sxs }egrhs y binefkhnwh fe o`ge shchfhoró oel` fes fhyhs r`kenes.Sh fh hqijió uxh rhnxnciere e fe rhfijión ghCrisw`& }hr` hffe ghcferó uxh }rhbhrëe fekxhrwh enwhs uxh rhnhjer gh fe hrgeghrerhfijión. Hnw`nchs& Efkeuxi` fe c`nghnó ek`rir s`b`cege hn hf oeõ` gh sx cese4 }hr`&}`r kås uxh f`s jxergies }xsihr`n hn hf a`r+n` xne hn`rkh cenwigeg gh fhõe& Chcifie }e+só hn hf oeõ` xn gëe y xne n`cah sin rhcioirgeõ` efjxn` y hn h| gh esbiqiersh hffe cen+weoe j`|`se. Hnw`nchs& hf }rhbhcw` hnió e xns`fgeg` e ghce}iwerfe. Hf hrgxj` ghscerjówrhs hchs fe hs}ege s`orh sx cxhff` y fe ghlówirege hn hf sxhf`. Hn hsh wihk}` f`s criswie+n`s ecxgihr`n e isiwerfe hn jren nükhr`.Bxh sh}xfwege lxnw` e fe cri}we }`nwibicie& hnfe cewecxkoe gh Sen Cefiqw`. Hn 5899& sh }hr+kiwió hr hf cxhr}` gh Senwe Chcifie ef hscxf+w`r Keghrne& uxihn hscxf}ió xne hswewxe ghwekeõ` newxref.
}r`b. sifine o`rrin`.
Senwe Chcifie&}ewr`ne gh fe küsiceHq}`.?¼ eõ` 3¼ giisión
g`chnwh< kónice fhohginsdy 
neaxhf fi`nhwwis`bëe lekerg` lxfiån k`r` efhlengre åferh|
Xne oenge gh r`cd c`n shff` }r`}i`
fe 
}i|erre 
 efj` rer` }es
 e
 y sxs inwhjrenwhs.
Kerien` Bhrreri& hn `| y erkónice4 Hgxerg` _åoej`& hnjxiwerres4 Gihj` Oerw`fe||i& hn oel`4 Fhengr` Ijfhsies& hn whcfeg`s y jxiwerres4 Jxswe` \årewh&hn }hrcxsión4 _ekir` ]in`ffi hn oewhrëe. ]rhshnwer`n sx CGy en }`r kxca` kås.Efj` _er` ]ese !E_]) hs xne oenge erjhnwi+ne gh }`} r`cd& b`rkege hf ?9 gh n`ihkorhgh ?=== oel` hf n`korh gh /Er}hji`/. Feoenge c`khn|ó c`k` xne iniciewie gh xnjrx}` gh ekij`s& uxihnhs n` whnëen c`n`ci+kihnw`s }rhi`s gh küsice. Gxrenwh f`s eõ`ssijxihnwhs sh ghserr`fferëen eri`s cekoi`shnwrh f`s bxngeg`rhs aeswe errioer e fe ecwxefc`k}`sición< Kerien` Bhrreri hn `| y er+kónice& Hgxerg` _åoej` hn jxiwerre& Gihj`Oerw`fe||i hn oel`& Fhengr` Ijfhsies hn whcfe+g`s& Jxswe` \årewh hn }hrcxsión y _ekir`]in`ffi hn oewhrëe.Hn hnhr` gh ?==:& fe oenge injrhserëe efhswxgi` gh jreoeción& lxnw` e fe }r`gxcciónerwëswice gh ]eof` Soerejfie !ecwxef whcfegisweghf Ingi` S`feri y küsic` gh eries oenges rh+c`n`ciges wefhs c`k` Ken _ey& F`s Chfhswhs y F`s _`kh`s) }ere jreoer sx }rikhr gisc``bicief Ecå Hswek`s• !Ghk`swreng` UxhN` ]xgihr`n)& fen|eg` e fe ceffh gh kenhreingh}hngihnwh e binhs ghf khs gh ej`sw`.Fe }rhshnweci`n ghf gisc` sh rhefi|ó hf 5 ghsh}wihkorh& hn Hf C`ngeg`& c`njrhjeng` exn nxkhr`s` }üofic` uxh sx}hró w`ges feshq}hcwewies gh fe oenge !78= }hrs`nes). Fesfxchs sh e}ejer`n h inkhgiewekhnwh f`s eg+kireg`rhs y shjxig`rhs oringer`n sx egah+sión c`n e}fexs`s y jriw`s4 esë }eser`n 51 wh+kes gh hswif`s gh küsice kxy erieg`s.Axo` küsic`s iniweg`s& ]eof` Soerejfie!órjen`)& ]eof` Jxhrfi !seq` whn`r) y Jxswe+` ]irx !}hrcxsión)Hf sa`z cxfkinó c`n /_ises/& whke uxhighnwibice e fe oenge y uxh sh iió hn xn ek+oihnwh bhswi`. Hf sefxg` binef gh fe oenge kh+rhció fe `eción gh fe n`cah.
Hc`s 59
c`nhrsó c`n g`s küsic`s gh Ef+j` _er` ]ese xne h| binefi|ege sx ecwxeción.Kerien` Bhrreri& hn rhfeción e fes hq}hcwewi+es gh fe oenge& gil` uxh ‖hswåoek`s kxyensi`s`s wenw` c`n fe jreoeción ghf gisc`&uxh bxh xne hq}hrihncie incrhiofh y kxy hn+riuxhchg`re }ere w`ge fe oenge& c`k` xneh| hgiweg` hf gisc` c`n hf sa`z gh }rhshnwe+ción4 hs hf k`khnw` gh k`swrerfh e w`g`s hfwreoel` uxh aeoëek`s rhefi|eg` hn w`g`shs`s khshs. Wenw` hf rhsxfweg` binef ghf gisc`c`k` fe bhcae hn Hf C`ngeg` sx}hrer`nnxhswres hq}hcwewies& s`orh w`g` hf e}`y`uxh n`s gió fe jhnwh uxh in` hsh gëe y ffhnóhf fxjer‛.]ere Fhengr` Ijfhsies& hf kås efhjrh ghfjrx}`& fe ecwxeción gh a`y sijnibicó ‖xneshnseci`n gh }fechr& ef bin }`ghr k`swrerfh efe jhnwh w`g` hf hsbxhr|` y hf feoxr` gh eõ`s&uxh }`r sx}xhsw` sihk}rh bxh xn oxhn hs+bxhr|` }ere n`s`wr`s. N` hs uxh bxh xn sxbri+kihnw` ffhjer aeswe Hf C`ngeg` y whrkinerxn gisc`& c`swó feoxr` y jxiwe& }hr` w`g` hfwihk}` hswxik`s gisbrxweng` y seoëek`suxh hre fe khl`r inhrsión gh nxhswres iges y crh` uxh hs` sh n`wó hn hf hschneri`& nxhs+wr` sxhõ` sihk}rh bxh hsh& ffhjer e whnhr xnoxhn gisc` y aechr xne jren }rhshnweción.Shjxir wreoeleng` gh hsw`& uxh seohk`s hsnxhswre `ceción. _hefkhnwh bxh xne shnse+ción gh egrhnefine y `rjxff` }`r fe oenge y}`r w`g` f` uxh sh }xs` }ere ffhjer e hsh gëe‛.
cekife jeroxi` !7¼2¼).
 efwe`|
&hf sx}fh gh hc`s
59
gicihkorh gh ?==:
+ cixgeg gh oxhn`s eirhs
?
 
 efwe`|
&hf sx}fh gh
hc`s
59
gicihkorh gh ?==:
+ cixgeg gh oxhn`s eirhs
3
 Lxfihwe Jeffhj`s Ecier !?¼3¼) y sx c`nlxnw` gh bfexwes.
5? gh n`ihkorh hn fe Fhjisfewxre. Gh i|u. e gh+rhcae& Lxfihwe& Cekife& _`cë`& Ejxswine y fe }r`bhs`re gh bfexwe& Keriene. Exshnwh hn fe b`w`& Ricw`rie.
Kerien` ]érh| !?¼3¼) y sxs c`k}eõhr`s gh whewr`.
7 gh lxfi`. Hswrhn` gh fe `ore Ayswérices y Nhx+rówic`s. Xne }r`gxcción gh ]eof` C`rwi& ghf Chnwr` Cxfwxref Riffe Gh`w`+Riffe ghf ]eruxh.
hq}hrihncies
}hgejójiceshschneri`s
Hf weffhr fiwhreri` ‖Crheng` }`hsëe‛& ghserr`ffeg` hn fes cfe+shs gh fhnjxe c`rrhs}`ngihnwhs e 5¼ eõ` 2¼ giisión ghf wxr+n` wergh& hn hf C`fhji` 59& sijnibicó fe }xhswe hn kercae ghxn ihl` sxhõ` }hrs`nef. Echrcern`s ef whqw` }`éwic` n` hsbåcif. Hf fhcw`r gh }`hsëes !¥y f`s }`hwes%) }erhcihren ghse+}erhchr y sh whkh uxh& c`n hff`s& fe ohffh|e hq}rhsie gh sxkhnselh. ]`r hs`& fe }r`}xhswe uxh sh fhs echrcó e f`s efxk+n`s& gh e}r`qikerf`s e fe }`hsëe }`r hf cekin` gh fe ikeji+neción& fes hk`ci`nhs y hf lxhj` fiwhreri`. Fe ecwiigeg c`n+siswió hn uxh ffheren ef exfe }`hsëes c`}ieges& hfhjiges }`rhff`s& gh exw`rhs c`n`cig`s y& c`rweng` hrs` }`r hrs`& shkh|cfer`n hn xne o`fse y sh f`s bxh rh}erwihng` ef e|erkihnwres ioen erkeng` sx }r`}i` }`hke.Hf rhsxfweg` wx` c`k` }r`gxcción binef hsw`s }`hkesshfhcci`neg`s hnwrh w`g`s y e uxihnhs fhs c`rrhs}`ngió hf}rikhr& shjxng` y whrchr }xhsw` }`r `weción. Fe wi}`jrebëejråbice bxh gishõege }`r f`s }r`}i`s efxkn`s }ere sx gibx+sión hn Efwe`|& ye uxh ikiwerëe hf erkeg` `rijinef rhefi|e+g` }`r c`ffejh. Xne }r`}xhswe eüfice ik}fhkhnwege }`r fe}r`bhs`re Hge K`nwhefohwwi }ere c`k}erwir.
cekife c`oes fekeskewaëes kecihfkewëes neoeis

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->