Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Soan Chu de Ban Than

Bai Soan Chu de Ban Than

Ratings: (0)|Views: 203|Likes:
Published by vent14
dfs
dfs

More info:

Published by: vent14 on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2012

pdf

text

original

 
Chñ ®Ò 2 :
B¶n th©n
I. ThÓ dôc s¸ng:*
TËp theo ®Üa bµithÓ dôc th¸ng 10.
1. Yªu cÇu:
- TrÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ t¾m n¾ng cña buæis¸ng- TËp c¸c ®éng t¸c thµnh th¹o theo nh¹c cïng c«.
2. ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, ®Çu tãc trÎ gän gµng- B¨ng ®Üa phï hîp chñ ®Ò
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
 TËp nh tuÇn 1
II. Ho¹t ®éng gãc:
-
C¸c gãc ch¬i
+ Gãc ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm, nÊu ¨n, C« gi¸o, b¸c sÜ.+ Gãc x©y dùng: X©y dùng nhµ cña bÐ+ Gãc t¹o h×nh: XÐ d¸n quÇn ¸o, mét sè lo¹i hoa qu¶ cho bÐ.+ Gãc nghÖ thuËt: H¸t móa mét sè bµi trong chñ ®Ò,+ Gãc häc tËp: Chän l« t« thùc phÈm cÇn cho bÐ, tËp t« viÕtch÷ c¸i+ Gãc s¸ch:Lµm s¸ch vÒ ®«i tay, c¸i mòi, c¬ thÓ be; TËp kÓchuyÖn theo tranh+ Gãc Kidsmart: Cho trÎ TC víi c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©.+ Gãc thiªn nhiªn:Qua s¸t sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãcc©y c¶nh
1. Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, giao tiÕp víi nhau gi÷ c¸c vai ch¬im¹nh d¹n.- BiÕt biÕt dïng c¸c khèi ®Ó x©y dùng nhµ cña bÐ- TrÎ xÐ- d¸n t¹o ®îc quÇn ¸o, mét sè lo¹i qu¶ gÇn gòi.- TrÎ biÕt ph©n nhãm c¸c lo¹i thùc phÈm- M¹nh d¹n tham gia móa h¸t c¸c bµi trong chñ ®iÓm- Chó ý qs vµ nãi lªn nh÷ng ®iÒu m×nh qs ®îc, ch¨m sãc c©y- BiÕt cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh- BiÕt ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i.- Cã kü n¨ng ®iÒu khiÓn chuét khi tham gia ch¬i trß ch¬i trªnm¸y tÝnh
2. ChuÈn bÞ:
1
 
- §å dïng nÊu ¨n xoong, nåi, bÕp ga, dông cô nhµ bÕp, ®å dïngb¸c sÜ.- Mét sè lo¹i thùc phÈm rau cñ qu¶ nhùa vµ thËt- Khèi gç , th¶m cá, c©y xanh- L« t« dinh dìng- GiÊy gam, giÊy mµu, hå d¸n
- S¸ch tranh truyÖn ch÷ to- Ca, cèc, c¸t , níc
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
* G©y høng thó:
- C« tËp trung trÎ vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò hoÆc h¸t, móa 1bµi h¸t vÒ chñ ®Ò- Cho trÎ kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕtcña c¬ thÓ.- Cho trÎ lùa chän gãc ch¬i, trß ch¬i- C« nh¾c nhë trÎ vÒ gãc ch¬i ph¶i ph©n vai ch¬i , ch¬i ®oµn kÕt
* Tho¶ thuËn vai ch¬i:
- TrÎ vÒ nhãm ch¬i c« híng trÎ bÇu ra nhãm trëng ph©n c«ng viÖccho c¸c b¹n trong nhãm- NÕu trÎ cßn lóng tóng cha ph©n ®îc vai ch¬i c« cã thÓ gîi ý gióp®ì cho trÎ
* Qu¸ tr×nh ch¬i:
- C« c©n ®èi sè trÎ trong gãc ch¬i nÕu gãc nµo trÎ qu¸ ®«ng khÐo lÐo gîi ý ®Ó trÎ chuyÓn gãc.- C« quan s¸t híng dÉn cho c¸c nhãm cßn ch¬i cha tèt ®Ó trÎ nhËpvai ch¬i tèt h¬nVµ c« t¹o ra t×nh huèng ®Ó trÎ ®îc suy nghÜ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.VD:+ Gãc häc tËp:- C« g¬i hái trÎ “ B¸c ¬i b¸c ®ang lµm g× vËy?- §©y lµ l« t« cã lo¹i thùc phÈm g×?- Lo¹i thùc phÈm nµy chøa chÊt g×?...” vµ c« ®a ra nh÷ng gîi ý háitrÎ ®Ó trÎ thÊy ®îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña b¶n th©n trÎ.HoÆc gãc x©y dùng:- C¸c b¸c ®ang x©y dùng g×?- NÕu ao c¸ b¸c ®Ó c¹nh ng«i nhµ cã tiÖn kh«ng?- Theo t«i ao c¸ x©y c¹nh vên rau sÏ thuËn tiÑn cho viÖc tíi níc chorau cßn c¸c b¸c thÊy thÕ nµo?...
* NhËn xÐt buæi ch¬i:
- Khi thêi gian cña buæi ch¬i gÇn kÕt thóc c« nh¾c trÎ hoµn thiÖngãc ch¬i cña m×nh2
 
Sau ®ã c« ®Õn tõng gãc cïng trÎ ë gãc ®ã tù nhËn xÐt gãc ch¬icña nhãm m×nh c« nhËn xÐt bæ xung thªm- C« híng tÊt c¶ trÎ ®Õn 1 nhãm ch¬i cã s¶n phÈm ®Ñp, thµnh c«ngnhÊt cho c¶ líp tham quan vµ cïng nhËn xÐt. TrÎ nhãm ®ã giíi thiÖugãc ch¬i vµ s¶n phÈm cña gãc m×nh lµm ®îcVD: C« híng trÎ ®Õn gãc t¹o h×nh- C¸c b¸c ë c¸c nhãm ch¬i thÊy c¸c b¸c ch¬i gãc t¹o h×nh c¾t d¸n®îc nh÷ng bé v¸y ¸o rÊt ®Ñp c¸c b¸c ®Õn th¨m quan ®Êy c¸c b¸ctrong nhãm t¹o h×nh giíi thiÖu vÒ gãc ch¬i cña nhãm m×nh ®i- Cho trÎ giíi thiÖu s¶n phÈm mµ trÎ lµm ®îc- C« nhËn xÐt chung tuyªn d¬ng trÎ- Nh¾c nhë trÎ hÕt giê ch¬i ph¶i biÕt cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i®óng n¬i qui ®Þnh.
 III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 
:
1. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- TrÎ ®îc t¾m n¾ng buæi s¸ng, ®îc trùc tiÕp qs bÇu trêi, thêi tiÕt,c©y cèi mïa thu, mét sè loµi hoa trong vên trêng.- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i vµ høng thó ch¬i, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓchÊt cho trÎ.- KhuyÕn khÝch trÎ ph¸t hiÖn ra ®iÒu míi l¹ trong khi quan s¸t.- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ thiªn nhiªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖc©y cèi
2. ChuÈn bÞ:
- C©u hái trß chuyÖn cïng trÎ- QuÇn ¸o ®Çu tãc gän gµng.- 2- 3 qu¶ bãng.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng.
*. H§C§:C« dÉn trÎ ra s©n h¸t, ®äc th¬ vÒ mïa thu hoÆc ®äc c©u ®è vÒmïa thu cho trÎ gi¶i c©u ®è- C« gîi hái trÎ ®Ó trÎ qs bÇu trêi, c©y cèi, thêi tiÕt, bån hoa.- C« cho trÎ nãi c¶m nhËn cña trÎ, nh÷ng ®iÒu trÎ qs thÊy vÒ bÇutrêi, thêi tiÕt, c©y cèi, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hoa.( Mêi 2- 3 trÎ Tl)+. Con thÊy bÇu trêi ntn?+ N¾ng h«m nay thÕ nµo?+ Con thÊy ¸nh n¾n cña mïa thu cã kh¸c g× so víi n¸ng cñamïa hÌ?+ThÕ cßn thêi tiÕt ra sao?+ Víi thêi tiÕt nµy c¸c con sÏ mÆc quÇn ¸o ntn cho phï hîp?+ C©y cèi ntn?....3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->