Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23570, 28.7.2012]

Oslobođenje [broj 23570, 28.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 278|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 28. 7. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.570Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Senatori Sarajevskog univerziteta o poni{tenju izbora rektora
OPASAN ATAK NA SLOBODUODLU^IVANJA AKADEMSKEZAJEDNICE
Emir Zlatar
DANAS PRILOG
Pale su izmjene Zakona, mjesto pomo}nikaministra je prazno i zbog toga on trebapodnijeti ostavku, ka`e prof. dr. Meki}
6-7. strana
Igre su po~ele!
AMERIKA ZABRINUTA ZASIGURNOST [TEFICE GALI]
Osuda napada
 Sindikat policije Hrvatskepostigao dogovor s Vladom
2.strana
NI[TA OD ZAJEDNI^KOG[TRAJKA GRANI^ARA
4.strana
RJE[ENJE JE UPRIJEVREMENIMIZBORIMA
46. strana5. strana
Ree
Veli~anstveno otvorena Olimpijada u Londonu
 
OSLOBO\ENJE
subota,
28.
 juli/srpanj2012.
2
U @I@I
VIJESTI
@IVKO BUDIMIR, PREDSJEDNIK FBiH
Ponosan sam na zastavu
- Pri je svega, meni je `ao da jedan mladi politi~ar, posebno mlad po politi~kom sta`u kao gospodin Ko jo- vi}, upada u zamku stereotipa ko je godinama grade stranke ko je sebe naziva ju nacionalisti~kim a ko je su u biti nacionalsoci jalisti~ke a ne nacionalisti~ke i na- cionalne gdje se stvara stereotip - ako voli svoj narod, da mora mrziti druge, rekao je ju~er predsjednik Fede- raci je BiH @ivko Budimir reagira ju}i na intervju ko ji je za Oslobo|enje dao Predrag Ko jovi}, poslanik Na{e stran- ke u Domu naroda FBiH. - Ja za sebe volim re}i - da sam ponosan {to sam Hrvat i da volim svoj hrvatski narod. Tako|er, moram re}i, a to je te{ko shvatiti, a posebno prihvatiti odre|enim ljudima, da volim i Bo{njake i Srbe. Volim i bo{nja~ki i srpski narod. Volim sve ljude. I ne mogu djelovati protiv drugih. Sasvim je prirodno da sam ja kao predstavnik hrvatskog naroda i dan-danas u svom uredu u Sara jevu gdje imam zastavu Bosne i Her- cegovine i imam zastavu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. A ne Republike Hrvatske, kako to neko `e- li inputirati. I nikada ne}u prihvatiti, ako to neko bude tra`io, da izbjegavam simbole svoga naroda i da ih za- nemaru jem. Ali jednako su mi tako dragi - i isticat }u simbole Bosne i Hercegovine. Ne smatram se odgovor- nim {to Federaci ja Bosne i Hercegovine nema svo ju zas- tavu, nema svoj grb. Odgovorni su oni ko ji ve} godina- ma, otkako je promi jenjen Ustav, blokira ju da imamo i svo ju zastavu i grb, ko ji blokira ju da Bosna i Herce- govina ima svo ju himnu ko ju }emo svi prihvatiti i pje- vati sa ponosom. Ja zagovaram takvu Bosnu i Herce- govinu u ko joj }e ljudi jedni druge prihvatiti, da bude- mo jedni drugima ne samo dobri susjedi nego i dragi ljudi. Ja `elim `ivjeti u takvoj zemlji. Moram naglasiti ovdje da mi je `ao {to gospodin Ko jovi} poku{ava ova- kvu politi~ku situaci ju iskoristiti u svo ju promid`bu, ali to ~ini na pogre{an na~in, rekao je Budimir.
U nekoliko posljednjih godina ne poprav lja se stanje u bud`etskim instituci jama u FBiH, ~ak se pogor- {a va i, ukoliko se i ubudu}e nasta-  vi sa ovakvim nalazima, do}i }e do ste~a ja bud`eta i to ne samo bud`e- ta Federaci je BiH ve} i kantonalnih bud`eta. Ovo je u svom uvodnom izlaganju ju~er rekao Ibrahim Oka- no vi}, generalni re vizor Ureda za re-  vizi ju instituci ja u FBiH. Podaci o re-  vizi ji korisnika ederalnog bud`eta za pro{lu godinu, ko je je Okano vi} potom prikazao, pot vrdili su njego-  ve ri je~i.
6,4 miliona KM mimo zakona
Za nabaku vozila bud`etski kori- snici su lani dali 1.273.526 KM, a za strategi ju razvo ja FBiH ura|enu 2010. lani je upla}eno 1,7 miliona KM. - Po toj strategi ji se ne postu- pa, po njoj se ni{ta ne radi, kazao  je Okano vi}.Za razvojne pro jekte, od raspolo- `i vih mili jardu KM, po vu~eno je do- sad samo 291 milion KM, a takse za nepo vu~ena sredstva pet ja vnih preduze}a (Autoceste, BH gas, EP- HZHB, @eljeznice FBiH i Direkci ja cesta FBiH) godi{nje pla}a ju uku- pno tri miliona KM. Kao primjer uprav ljan ja potra`i vanjima ja vnih preduze}a Okano vi} je ju~er na veo da su BH gasu priznate kamate po inokreditima od 30 miliona KM bez zaklju~enih ugo vora sa ni`im korisnicima Sara je vogasom i Topla- nama, a Terminalima Federaci je blokirana su i nedostupna oro~ena sredstva od dva miliona KM. Iskazani lanjski gubitak B&H Air- linesa je 10,4 miliona KM, BH gasa 1,6 miliona, a Cesta Mostar 524.525 KM. BH gas je prekr{io Zakon o ja-  vnim nabav kama prilikom nabav - ke vozila za 116.650 KM, Lutri ja za 26 ugo vora bez obja ve u vri jednos- ti od 1,8 miliona KM, JP Ceste Mos- tar je zaklju~ilo ugo vore u vri je- dnosti od 6,4 miliona KM bez za- konske procedure, {to je i naj ve}i iznos za nepo{ti vanje Zakona o ja-  vnim nabav kama. Aerodrom Sara-  je vo je imao prego vara~ki postupak  u vri jednosti 2,3 miliona KM i za- klju~i van je ugo vora mimo Zakona o ja vnim nabav kama. Re vizori su ut vrdili da su ja vna preduze}a no ve radnike zapo{lja-  vala samo na na~in da su to bili po- znati kandidati, a ne konkursom ili preko slu`be za zapo{lja van je. Broj- ne naknade u ja vnim preduze}ima ispla}i vane su prema ugo vorima granskih sindikata, jer su tako izno- si ve}i nego da se ispla}u ju prema kolekti vnom ugo voru.
Neopravdani grantovi
Re vizori su ut vrdili da se ni lani ni- su po{ti vali propisi kod planiranja bud`eta, a posljedica je defcit u lanjskom bud`etu od 161,6 miliona
Ured za reviziju institucij
Mogu} je ste~aj
• U 25 revizija finansijskih poslovanja bud`etskih korisnika za 2011. godinu u FederacijiBiH revizori nisu dali niti jedno pozitivno mi{ljenje, 22 su s rezervom, a dva negativna• Pozitivnog mi{ljenjanema ni za vanbud`etske korisnike kao ni za 14 javnih preduze}a
Ne zaboravite milione u Hercegova~koj banci
Generalni federalni revizor Ibrahim Okanovi} ju~er je posebno naglasio i napomenuo nadle`ne na sredstva od skoro 36 miliona KM ko ja su blokira- na u Hercegova~koj banci. - Sada je iza{ao oglas, vr{i se ste~aj u Hercegova~koj banci i mogu}e je naplatiti 29,9 miliona KM ko je potra`u je FBiH i 6,8 miliona federalnog mi- nistarstva odbrane ko jeg vi{e nema, ali neko mora voditi ra~una da se i ovaj iznos naplati. Kroz ste~aj se ovo mo`e naplatiti, ako ne nov~ano, mo`e kroz imovinu, napominje Okanovi}.
Ibrahim Okanovi}:
Lani nijebilo puno sredstava, pa se niZakon nije kr{io u ve}em iznosu
 Ameri~ka vlada osu|uje napad na [tefcu Gali}, udo vicu pokojno- ga Ne|e Gali}a, i zabrinuta je za nje- nu sigurnost te sigurnost njene obitelji, rekao je ju~er u Mostaru Ta- mir Waser, direktor politi~koga odjela u Ambasadi SAD-a u BiH.
Ratni spasitelj
 Waser se, naime, ju~er u Mosta- ru sastao sa skupinom no vinara is- taknuv {i kako je Ambasada SAD-a u BiH zabrinuta zbog pri jetnji ko-  je je [tefca Gali} dobila nakon pri- kazi vanja dokumentarnoga flma “Ne|o od Ljubu{kog”, ko ji go vori o tomu kako je Ne|o Gali} ti jekom ra- ta na razli~ite na~ine spasio oko 1.000 ljubu{kih Bo{njaka iz logora. - Ju~er sam imao priliku susres- ti se s gospo|om [tefcom Gali}.  Ameri~ka vlada je zabrinuta zbog pri jetnji ko je su gospo|a Gali} i drugi primili zbog prikazi vanja flma o akti vnostima nje i njena po- kojnoga mu`a pri pomaganju dru- gima ti jekom rata. Gospo|a Gali}  je s razlogom zabrinuta za svo ju si- gurnost i sigurnost svo je obitelji na- kon tih pri jetnji. Na{a ambasada je bila u kontaktu sa du`nosnicima zadu`enima za sigurnost kako bi ih potakla da se poduzmu koraci ko-  ji }e gospo|i Gali} jam~iti sigur- nost, rekao je Waser, te dodao ka- ko je du`nosnicima ameri~ke am- basade re~eno da je polici ja podu- zela neke korake. - O~eku jemo od sigurnosnih or- gana da pomno nasta ve pratiti ovu situaci ju. U demokratskim je dru- {tvima od velike va`nosti da se o ra- zlikama rasprav lja na na~in pun po- {to vanja. Svatko ima pra vo na vlas- tito mi{ljen je, ali nitko nema pra vo koristiti nasilje i pri jetnju nasiljem kada ~u je mi{ljen je ko je mu se ne svi|a. Vlada SAD-a osu|uje napa- de na po jedince ko ji pro vode svo-  je pra vo da izra`a va ju svo je mi{ljen-  je. Ambasada SAD-a pomno prati ovaj slu~aj i o njemu iz vje{ta va u na- {em godi{njem iz vje{}u o ljudskim pra vima, istaknuo je Waser. Tako|er, on je rekao kako je pri- ~a gospo|e Gali}, u {irem kontek - stu, samo podsjetnik na mnoge sli~ne pri~e u na{oj zemlji.
Udovica i majka
- Ovo je jedna od onih pri~a ko-  je sam pre~esto ~uo ti jekom svo jih puto vanja diljem BiH. Ona je udo-  vica i majka ko ja se brine za svo ju sigurnost i sigurnost svo je obitelji. Ona nas podsje}a da u BiH posto-  ji mnogo majki ko je brinu za sigur- nost svo je djece, bilo zbog kriminal- nih akti vnosti ili me|unacional- nih tenzi ja. Svi u ovoj zemlji ima ju pra vo osje}ati se sigurnima u svo- me domu i svo joj za jednici, bez ob- zira na etni~ku pripadnost, spol i mjesto gdje `i ve, rekao je Waser. Podsje}amo, [tefcu Gali} je ne- koliko dana nakon prikazi vanja fl- ma “Ne|o od Ljubu{kog” fzi~ki na- pala Verica Dedi}, jedna od organi- zatorica pros vjeda protiv prikazi va- nja spomenu toga flma u Ljubu- {kom. Prema policijskome iz vje{ta-  ju, Gali}e va i Dedi}e va su se potu- kle, usli jed ~ega su obje zadobile la- k{e tjelesne ozljede.
J. GUDELJ
Osuda napada
Amerika zabrinuta zasigurnost [tefice Gali}
O~eku e se od sigurnosnih organa da nas ave pra i i ovu si uaci u
Gospo|a Gali} je s razlogom zabrinuta za svojusigurnost i sigurnost svoje obitelji nakon prijetnji
[irenje mr`nje
@albena komisi ja Vi je}a za {tampu u BiH razmatrala je 15 `albi na pisa- nje {tampanih i online medi ja, saop}eno je ju~er iz Vi je}a za {tampu BiH, jav- lja Fena. Najve}i broj `albi odnosio se na pisanje medi ja i komentare posje- tilaca portala o de{avanjima u vezi s pro jekci jom filma “Ne|o od Ljubu{kog”. - Sadr`aj tek stova i komentara objavljivanih u proteklom periodu u vezi sa slu- ~a jem Gali} obilu je razli~itim ideolo{kim, politi~kim, psiholo{kim i drugim stavo- vima ko ji di jelom oslikava ju i stanje dru{tvene svi jesti. Najve}i dio spomenutih tek - stova i komentara sadr`i, na`alost, primjere {irenja mr`nje i hu{kanja, brutalne dis- kreditaci je ljudi, diskriminaci je ili poni{tavanja temeljnih moralnih i op}ih ljudskih vri jednosti. To je uistinu zabrinjava ju}e, navodi se u saop}enju Vi je}a za {tampu. U okviru svo je nadle`nosti, @albena komisi ja Vi je}a za {tampu u BiH ape- lira na urednike medi ja i novinare da se daleko odgovorni je anga`u ju na afir- maci ji, pri je svega, profesionalnog novinarstva. Komisi ja apelira na doslje- dnu primjenu Kodeksa za {tampu i online medi je BiH.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota,
28.
 juli/srpanj2012.
3
IZETBEGOVI] - MARCOULLISMATICA HRVATSKE MOSTAR
BiH bitna za Kipar
Ministrica inostranih poslova Kipra Erato Kozakou Marcoullis istakla je ju~er u razgovoru sa predsje- dava ju}im Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi- }em da je BiH za Kipar veoma bitna, javlja Fena. Ize- tbegovi} je kazao da }e se usaglasiti koordinacijski mehanizmi ko ji mogu da zadovolje zvani~ni Bruxel- les, kako bi BiH mogla da preda kredibilnu aplika- ci ju za pristupanje u EU. Sastanku su prisustvovali i Nevena Lu~i}, savje- tnica ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS-a Neboj{e Ra- dmanovi}a, te savjetnik ~lana Predsjedni{tva BiH @e- ljka Kom{i}a Davor Vuleti}.
Stani~i}u Zlatna povelja
Predsjednik Matice hrvatske Mostar Josip Muse- limovi} uru~io je ju~er Zlatnu povelju Matice hrvat- ske Mostar veleposlaniku Hrvatske u BiH Ton~i ju Sta- ni~i}u za vi{egodi{nju uspje{nu saradnju i potporu Mostarskom prolje}u - Danima Matice hrvatske, pre- nosi Fena. Stani~i} je zahvalio na uru~enom prizna- nju te je kazao kako su Dani Matice hrvatske ve} dugo najzna~ajni ja kulturna manifestaci ja u BiH. “Po- sebno je va`no {to ta manifestaci ja uva`ava druge kulture i druge naci je, uz promicanje nacionalnih in- teresa hrvatskog naroda. To je ne{to {to u dr`avi BiH, ima jako veliki zna~aj”, kazao je Stani~i}.
MILORAD DODIK
RS ne `eli da gubikorak zbog FBiH
Republika Srpska ne}e mi jenjati svoj na~in izbora ~lana Predsjedni{tva BiH iz tog entiteta, a problemi u vezi s provo|enjem odluke Sejdi} - Finci su u Federa- ci ji BiH, ponovio je ju~er u Isto~nom Sara jevu predsje- dnik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik, javlja Fena - Na{ doprinos stabilizaci ji prilika u BiH je u tome {to ne ka`emo da se ne mo`e mi jenjati na~in izbora ~lanova Predsjedni{tva i da mora biti neposredan. Umjesto toga, rekli smo federalnim partnerima da mo- gu da dogovore kakav god ho}e na~in izbora. To se nakon nekoliko mjeseci vra}a pri~om da RS ne}e da promi jeni na~in izbora. I naravno da ne}e, jer nismo ni rekli na po~etku da ho}emo, naveo je Dodik i do- dao da se poku{ava sada odgovornost prebaciti na RS. On je, nakon razgovara s ministricom vanjskih po- slova Kipra Erato Kozakou Marcoullis, rekao da je kri- za u FBiH permanentna i ona je zarobila ~itavu BiH. - FBiH pokazu je svo ju hroni~nu neefikasnost i ne- sposobnost i to se reflektu je na BiH. Danas, i godi- nama unazad, jedina samoodr`iva, politi~ko-terito- ri jalna cjelina u BiH je RS, ustvrdio je entitetski pred- sjednik i dodao da RS “ne `eli da gubi korak ka evrop- skim integraci jama zbog FBiH”. Dodik je, govore}i o funkcioniranju BiH, ponovio i tvrdnju da RS nikada ne}e pristati na formiranje kla- si~ne vlade na dr`avnom nivou niti umanjen je zna~a-  ja Predsjedni{tva BiH, kroz ja~anje Vi je}a ministara. Isti~u}i da nema koalici je na nivou BiH, on je re- kao da ako mo`e da bira politi~ke saveznike, “nikad ne bi izabrao lidere SDP-a Zlatka Lagumd`i ju ili SDA  Sulejmana Tihi}a, ali da je BiH dr`avna za jednica i da su oni legalno izabrani predstavnici iz FBiH”. Ta- ko|er, Dodik smatra da, posebno, vancarinske da- d`bine sa susjednim zemljama treba izjedna~iti.
KM. Ju~er je istaknuto da se i dalje ne iz vje{ta va Parlament FBiH o te- ku}oj rezer vi, te da se kr{e zakoni o trezoru, o bud`etu, o ja vnim naba- kama, o nov ~anom potica ju i rural- nom razvo ju.- Lani ni je bilo puno sredsta va, pa se ni Zakon o ja vnim nabakama kod bud`etskih korisnika ni je kr{io u ve}em iznosu, ukupno oko 2,7 mi- liona KM. Federalno Ministarstvo prav de prekr{ilo je Zakon o ja vnim nabakama za 1,3 miliona, Ministar- stvo poljopri vrede za 672.000 KM,  Vlada FBiH za 150.000 KM, Minis- tarstvo fnansi ja za 144.000 KM, predsjednik i dopredsjednici FBiH za 135.000 KM, Ministarstvo za iz- bjeglice i raseljena lica 123.000 KM, Federalni MUP - Upra va polici je 112.000 KM, Ministarstvo zdrav - stva 65.000 KM, kazao je Okano vi}. Zakon o nov ~anim potica jima i ru- ralnom razvo ju Ministarstvo poljo- pri vrede je prekr{ilo za iznos od 4,8 miliona KM. Re vizori opominju da granto vi zauzima ju zna~ajno mjes- to u bud`etu, te su tako lani ukupno iznosili 960 miliona KM od ~ega su 697 miliona KM bili teku}i transe- ri u oblasti soci jalnih pra va, ~ak  133,7 miliona KM nepo vratni gran- to vi, poticajna sredstva 53 miliona KM, sub venci je 61 milion KM, a 13,6 miliona teku}i transer za fnan- sijske oba veze ederalnog bud`eta. Od 61 milion KM za sub venci je, lani je 28 miliona dato rudnicima uglja, 22 miliona @eljeznicama FBiH, 2,4 miliona za podsticaj proi- zvodnje, a 2 miliona za konsolida- ci ju preduze}a Kri va ja, te 7,2 mili- ona svim ostalim korisnicima. Od 133,7 miliona KM nepo vratnih lanjskih granto va, re vizori su ut vrdi- li da su 55,4 miliona relati vno oprav dano data, ali da se za 78,4 ne mo`e tvrditi da su zakonski pokri-  vena. Okano vi} je istakao da treba preispitati i prav dani grant Minis- tarstva zdrav stva od 41,5 miliona KM jer posto je doprinosi za zdrav - stveno osiguranje, a zdrav stvo je na ni vou kantona. Oprav dan grant je i Federalnoj upra vi Ci vilne za{tite.
Tu`ila{tvima CD-ovi
- Ostali iznosi nisu ri je{eni zako- nom, uredbama i procedurama da se mora ju fnansira ti iz bud`eta Fe- deraci je. To su sredstva ko ja se da-  ju nepo vratno. Treba preispitati da li se 78 miliona treba dati nepo vra- tno, kod Ministarstva nauke i obra- zo vanja fnansiramo ne{to {to je na ni vou kantona. Ne treba fnansira- ti ono nad ~ime se nema nadzora i kontrole, kazao je Okano vi}. Ukupan unutra{nji dug Federa- ci je lani je iznosio 796,4 miliona KM, od ~ega na staru de viznu {tednju otpada skoro 553 miliona KM, a ~ak  243,4 miliona KM na ratna potra`i-  vanja. U lanjskim bud`etskim ras- hodima ni je evidentiran ~ak 250,1 milion KM ko ji predstav lja ju ve}e stvorene izdatke u odnosu na odo- brena bud`etska sredstva u pretho- dnim godinama i fskalnoj 2011. go- dini: od toga 188,4 miliona KM su dugo vanja prema Za vodu PIO/MIO za ispla}ene benefcira- ne penzi je, 25,6 miliona KM za po-  vrat poreza na osno vu potra`i vanja pra vnih i fzi~kih lica, 15,2 miliona KM za in validnine, 12,4 miliona KM oba veza na osno vu presuda i sud- skih iz vr{enja, 1,7 miliona KM za sudske presude i dospjele kamate na osno vu nerealizo vanih presuda Usta vnog suda FBiH, 4,3 miliona za isplate li~nih in validnina ko je su obustaljene, te 2,3 miliona za po- tica je poljopri vrednicima ko ji su ispunili posebne kriteri je. Re vizori poru~u ju da se iste gre- {ke ponalja ju iz godine u godinu, da ne posto je interne re vizi je, a isti~u da ima tu`ioca ko ji i ne otvore re vizor- ske iz vje{ta je... Zbog {tednje, Ured za re vizi ju instituci ja u FBiH ove godi- ne }e iz vje{ta je nadle`nom tu`ila{tvu poslati na CD-ovima.
M. \UROVI] RUKAVINA
u Federaciji Bosne i Hercegovine
i Federacije i kantona
Opet milion zareprezentaciju
Za tro{kove unajmljivan ja imovi- ne lani su pove}ana sredstva za 27 posto u odnosu na 2010. i korisni- ci federalnog bud`eta potro{ili su na to 6,7 miliona KM. PTT tro{ko- vi ostali su na istom nivou 4,3 mi- liona KM, zato su lani za 50 posto pove}ane naknade po osnovu ugo- vora o djelu i ko{tale su 3,8 miliona KM. Za gorivo i odr`avanje vozila po- tro{ilo se, kao 2010. godine, 3,3 mi- liona KM, a smanjene su naknade za ~lanove stru~nih komisi ja i to za 26 posto i iznosile su dva miliona KM. Izdaci za hardver i softver uslu- ge pove}ane su za 30 posto i lani su bili milion KM koliko je dato i za re- prezentaci ju, {to je neizmi jenjeno u odnosu na 2010. godinu.
BH gas 100.000 KM za regres i vjerske praznike
JP Aerodrom Sara jevo lani je isplatio 460.000 KM za naknade, a BH gas za regres i vjerske praznike po 50.000 KM. Ceste Mostar isplatile su lani 349.722 KM za terenski dodatak, a 126.500 KM za regres.
Ne postupa se po strategiji
Foto: S. GUBELI]

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
starimost2009 liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->