Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
US Recovery Package

US Recovery Package

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by v_konduri1177
This is on Obama's recovery package. Basic analysis revolves around how this package is again ignite the cycle of inflation, deflation. Though US citizens can breath for a while this can not be a solution for their economic retrogression.
This is on Obama's recovery package. Basic analysis revolves around how this package is again ignite the cycle of inflation, deflation. Though US citizens can breath for a while this can not be a solution for their economic retrogression.

More info:

Published by: v_konduri1177 on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

 
     C     M     Y     K     C     M     Y     K
k˛eTyês¡+, 12 »qe] 20099
Á<äy√´\“D+n+fÒ @$T{Ï ?
 ≥Tºã&ç<ëØ e´edü  ú˝À Á|ü  Ñ T‘ê«\T Äj· ÷ s¡+>±\˝À  ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÜìøÏ<√Vü ≤<ä T‘· ÷ O+{≤sTT. á ô|≥Tºã&ç<ëØ dü+dü  ú\T Á|ü  Ñ T‘· «+ yÓ  ’ ⁄qT+&çnH˚ ø£sêsTTr\T, dü TbÕj· ÷\T bı+<ä T‘· T+{≤sTT. n<ä+‘ê n_Ûeè~∆ì Áb˛‘· ‡Væ ≤+#·&Üìø£ì,  ObÕ~Ûì n~Û ø£+ #˚ T&ÜìøÏnì Á|ü  Ñ T‘ê«\T #ÓãT‘· T+{≤sTT.  ø±]à≈£ î\T, Ç‘·ø£  º Je⁄\T, eT<Û  ä ´‘·>∑‹ Á|ü »\ düeTdü ´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê\+fÒ eTT+<äT≈£î sêì Á|üuÛÑT‘ê«\T, ô|≥Tºã&ç<ës¡ T\≈£ î e÷Á‘·+ dü Vü ≤ø±sêìï n<˚<√ dü Vü ≤» #· ´ nqï≥T¢>± n+~dü TÔ+{≤sTT. kÕ<Û  ës¡ D Á|ü C≤˙ø£+ Á|ü  Ñ T‘· «+ qT+&ç @yÓ TÆHê bı+<ë\+fÒnH˚ ø£b˛sê{≤\T #˚ ÷*‡ O+≥T+~. Á|ü  Ñ T‘· «+ ‘·q+‘·‘êqT>± ø=ìï #· ´\qT #˚ {Ï  ºHê n$ mìïø£\ nedüsê\ ø√dü yÓ ÷, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£ î Ç#˚à nbÕs¡ yÓ TÆq sêsTTr\TqT+&çÁ|ü »\ <ä èwæ  ºeTs¡\Ã&Üìø√ nsTT O+{≤sTT. eTs√ yÓ  ’ ⁄q ô|≥Tºã&ç<ës¡ T\≈£ î Áb˛‘ê‡Vü ≤ø±\T n+~+#·&ÜìøÏ nqT>∑ TDyÓ TÆq  {≤º\T ≈£ L&É ÷bı+~+#·ã&É‘êsTT. n+<ä T#˚‘·  Ç<ä+‘ê #· ≥ºã<ä  ∆+>± »]π  > kÕ<Û  ës¡ D e´eVü ‰s¡+>± Á|ü »\T ≈£ L&É qeTTà‘· T+{≤s¡ T. Ç˝≤ #·≥º Á|üø±s¡+ \_Û+#˚ sêsTTr\‘√]|ü ⁄#· TÃø√≈£ î+&Ü n<äq+>± kÕ~Û+#·&ÜìøÏø=ìï ô|≥Tºã&ç<ëØ dü+düú\T Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤sTT. <ëìø√dü+ n$Á|ü  Ñ T‘ê«~Û‘·\‘√qT, sê»ø° T Á|üeTTKT\‘√qT, Oqï‘·kÕúsTT n~Û ø±s¡ T\‘√qT düìïVæ ≤‘·+ã+<Û  ë\T @s¡ Œs¡ T#· T≈£ î+{≤sTT.  Ç˝≤+{Ï ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T n~Ûø±s¡ Á|üeTTKT\‘√ ùdïVü≤+ã+<Û  ë˝Òø±≈£ î+&Ü ã+<Û  ä T‘ê«\T ôd’‘·+ ø£ *– O+{≤s¡ T. á $<Û  ä+>± yês¡ T Á|ü  Ñ T‘ê«~Û‘·\≈£ î Á|”‹ bÕÁ‘· T\T nsTT O+{≤s¡ T. ªÁø√˙µ n+fÒìïVæ ≤‘· T\T, Á|”‹ bÕÁ‘· T\T nì ns¡  ∆+. Ç˝≤+{Ï ªÁ|”‹ bÕÁ‘· T\Tµ Á|ü  Ñ T‘· «+ qT+&çkÕ<Û  ës¡ D+>± ô|≥Tºã&ç<ës¡ T\≈£ î
 >∑ T&ç |ü  P&ç$»j· Tsêe⁄
 ô|
Ä
 ø£e´edü  ú {Ï  º‘·qT n+#·Hêy˚ ùd Á|üe÷D≤\‘√ ˇø£{Ï>± Á<äy√´\“D≤ìï(ÇHéù|ò¢wüHé) Á|ükÕÔ$düTÔHêïs¡T.◊.j· T+.j· T|òt, Á|ü+#·u≤´+≈£î, ˝≤+{Ïn+‘·sê® rj· T dü+düú\T $$<Ûä<˚XÊ\øÏ Ã s¡TD≤\ dü+<äs¡“¤+>± $~Û+#˚ wüs¡‘·T\‘√ ªªÁ<ä y√´\“D+ n<ä T|ü ⁄µµ ˇø£ {Ï. á eT<Û  ä ´ø±\+˝À dü T≈£ î\ n~Û ø£ <Ûäs¡\T düèwæº+∫q Á|üø£+|üq\‘√ Á<äy√´\“D+ s√EyêØ Ã˙j· ÷+X¯ yÓ TÆ+~. q÷‘·q dü+e‘· ‡s¡+<ä “¤+>± Á<ä y√´\“D+  π  s≥T n‘· ´~Û ø£ kÕúsTT(Ä>∑dü Tº) 12.91 XÊ‘·+ qT+&ç 6.38 XÊ‘êìøÏ ~– e∫Ã+<äì bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\T, bÕ\≈£î\Tdü+ãs¡|ü&ç b˛‘·THêïs¡T. ø±˙ dü>∑≥T bÂs¡ T&ç J$‘·+˝À á dü+ãs¡+ ÇdüTeT+‘Ó  ’Hê ˝Ò T.   äs¡\T ô|s¡>∑≥+, |üs¡ ´ekÕq+>± ø=qT>√\T X¯ øÏ  Ô |ü&çb˛e{≤ìï kÕe÷q´+>± Á<äy√´\“D+ nì uÛ ≤$kÕÔeTT.ãT“(ø£ ¬s˙‡) #·˝≤eTDÏ eTTeTàs¡+ ø±e≥+>± dü T\uÛ  Ñ uÛ≤wü˝À #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤eTT. ø±˙ kÕ+Á|ü<ëj·T Ä]ú ø£ y˚‘·  Ô\ dü ÷Árø£s¡D kÕsê+X¯+>± ªªBs¡  Èø±\+ ìø£s¡+>± ø=qkÕπ  > düs¡ T≈£î\, ùde\   äs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ kÕúsTTì Á<äy√´\“D+µµ>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡ T.  ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú˝À Á<äy√´\“D+ ‘·s¡#·÷ |ü ⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·T+≥T+~. ªª Á<äy√´\“D+ Á<äy√´\“D≤ìï b˛wæ+#·T≈£ î+≥T+~µµ. kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìï <√#·Tø√e{≤ìøÏnqTdü]+#˚ kÕ<Ûäq$T~. Á<äy√´\“D≤ìï Á<äy√´\“D πs≥T>±(ÇHé ù|ò  ¢wüHé πs≥T) e´ø£  Ô+ #˚kÕÔs¡T. á yês¡+ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡ *ï  >∑‘·+e‘·‡s¡+ Ç<˚ yês¡+ düs¡ T≈£î\ <Û  äs¡\‘√ b˛*Ãq|ü ⁄Œ&ÉT  ô|]–q <Ûä\ ô|s¡ T>∑T<ä\ XÊ‘êìï Á<äy√´\“D+ π  s≥T n+{≤+. n+fÒ >∑‘· dü+e‘· ‡s¡+ áyês¡+ düs¡ T≈£î dü>∑≥T <Ûäs¡ s¡ ÷.100 nsTT‘˚á +e‘· ‡s¡+ n<˚yês¡+ düs¡ T≈£ î dü>∑ ≥T <Û  äs¡ ÷.110 nsTTq|ü ⁄&É T Á<ä y√´\“D π  s≥T 10 XÊ‘·+ nqïe÷≥. Á<ä y√´\“D+  π  s≥T ô|]–+<ä+fÒ >∑‘· dü+e‘· ‡s¡+ ø£+fÒ <Ûäs¡\T ô|]–q≥T¢, ‘·–Z+<ä+fÒ >∑‘· dü+e‘· ‡s¡+ <Û  äs¡\ ø£+fÒô|s¡ T>∑ T<ä\ XÊ‘·+ ‘·–Zq≥Tº n+‘˚>±ì <Û  äs¡\T |ü P]Ô>± |ü&çb˛sTTq≥T¢ø±<ä T.
 Á<äy√´\“D+˝Àì s¡ø±\T :
kÕ+Á|ü<ëj·T Ä]úø£y˚‘·Ô\TÁ<äy√´\“D≤ìï &çe÷+&é(–sêø°) Áù|]‘· Á<äy√´\“D+>±qT,e´j· T(Ks¡ TÃ) Áù|]‘·Á<ä y√´\“D+>±qT $uÛ  Ñ õ+#ês¡ T. e÷¬  sÿ{Ÿ˝À \uÛÑ´eTy˚T´ düs¡T≈£î\ ø£+fÒ yê{Ï≈£î+&˚ –sêø°n‘· ´~Ûø£eTsTTq|ü⁄Œ&É T ô|]π> <Û  äs¡\ kÕúsTTì &çe÷+&éÁù|]‘· Á<ä y√´\“D+ n+{≤+ ªª e÷¬  sÿ{À¢n‘· ´~Û ø£eTj˚ T´ &ÉãT“ #·˝≤eTDÏ, n‘·´\ŒyÓTÆq dü T≈£ î\ düs¡|ò  üsêqT yÓ+{≤&É T‘·T+~µµ. ‘·<ä«sê düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\$|üØ‘·yÓ TÆq ˝≤uÛ≤\T, ø±]à≈£ î\ J‘ê\T, $$<ÛäesêZ\ Á|ü»\ Ä<ëj·÷\T, ôdŒ≈£î´˝ÒwüHé |ü<ä∆‘·T\‘√ q&ÉeT+Á‘·|ü⁄ dæ],$<˚XÊ\qT+&ç eTq <˚X¯düTú\T |ü+ù| kıeTTà, n‘· ´~Ûø£ »HêuÛ≤, u≤´+≈£î\T ‘·~‘·s¡ dü+düú\ qT+&ç n~Ûø£ s¡TD≤\T rÁe+>± ô|s¡>∑{≤ìï –sêø° ô|s¡>∑{≤ìøÏ ø±s¡D≤\T>± ù|s=ÿqe#·TÃ.Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\T, u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤+{Ï ø£èÁ‹eT ø=s¡‘·,ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚e≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«n\dü‘·« yÓ’|òü˝≤´\T, m>∑TeT‘·T\T ô|+#·≥+ <ë«sê @s¡Œ&˚düs¡T≈£î\ ø£èÁ‹eT ø=s¡‘·qT düèwæº+#·&É+ düs¡|òüsê ‘·>∑Z{≤ìøÏ ø±s¡ D≤\T>± OHêïsTT. T≈£ î\ O‘· Œ‹ÔKs¡ TÃ\T ô|s¡>∑ ≥+ eT÷\+>± <Û  ä\T  ô|s¡>∑ {≤ìï e´j· T Áù|]‘·Á<ä y√´\“D+ n+{≤s¡ T. dü T≈£ î\ MT<ä Á|üuÛ  ÑT‘·« |üqTï\T ô|s¡>∑ ≥+, ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\T ô|s¡>∑ ≥+, eTT&ç T≈£î\ \uÛ  Ñ´‘· ‘·>∑  Z≥+, ~>∑ TeT‹ #˚düT≈£ îH˚$$<Û  ä s¡ ø±\  T≈£ î\T, Ç+<Û  äHê\T(ÄsTT˝Ÿ )˝À n+‘·sê® rj· T <Û  ä\T ô|s¡>∑ ≥+,  á n+XÊ\ô|’Á|üuÛ  Ñ T‘· « $<ÛëHê\T e´j· T Áù|]‘·Á<äy√´\“D≤ìøÏ  ø±s¡ D≤\T>± ù|s=ÿ+{≤s¡ T.
 $$<Ûä ù|s¡¢‘√ Á<äy√´\“D+ :
á Á<äy√´\“D+ ø±s¡D≤\ÁbÕ‹|ü~ø£q Ä<Û  äTìø£Ä]ú ø£ y˚‘·  Ô\T Á<ä y√´\“D≤ìï $$<Ûäù|s¡  ¢‘√ e´eVü≤]dü TÔHêïs¡T. ø£ ¬s˙‡ Á<äy√´\“D+ (Á|üuÛÑ T‘· «+ eTTÁ~+#˚ n‘· ´~Û ø£H√≥¢˝≤eTDÏ), &Ó  æ {Ÿ Á<ä y√´\“D+ (Á|ü  Ñ T‘· « ˝À≥T ã&Ó® {Ÿ), ˝≤uÛ≤\ Á<ä y√´\“D+, –sêø°(&çe÷+&é) Á<ä y√´\“D+, qTï\ Á<ä y√´\“D+, y˚‘·Hê\ Á<ä y√´\“D+, $<˚ o
....10˝À
‘· ´+ `ªÁ     ø√˙µ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û    ëq+
\_Û+#˚ yê{Ï ø£Hêï $X‚wüyÓTÆq, Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq sêsTTr\T,Áb˛‘ê‡Vü ≤ø±\T bı+<ä T‘ês¡ T. n˝≤ Ç‘·ô|≥Tºã&ç<ës¡ T\≈£Hêï  b˛{°˝À eTT+<ä T+{≤s¡ T. Ç‘· T\ø£Hêï y˚>∑+>± n~Û ø£n_Ûeè~∆ì kÕ~ÛkÕÔ T. BH˚ ï ªÁø√˙µ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û  ëq+ n+{≤s¡ T. Ç˝≤+{Ï  ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û  ëq+ nìï <˚XÊ\˝ÀqT, dü+|üqï <˚XÊ\T, es¡∆e÷q <˚XÊ\T nqï ‘˚&Ü ˝Ò ≈£ î+&Ü nìï ô|≥Tºã&ç<ëØ XÊ˝À¢qT O+≥T+~. nsTT‘˚ìj· T+‘· è‘· «+ ø=qkÕ>∑ T‘· Tqï  XÊ\˝À eT]+‘·m≈£ îÿe>± O+≥T+~. ìj· T+‘·\ bÕ\q  ø=qkÕ–q <ä øÏåD ø=]j·÷˝ÀqT, nH˚ø£ ˝≤{ÏHé nyÓT]ø±XÊ\˝ÀqT á ‘· Vü ‰ $<Û  ëq+ Á|üeTTK+>± ø£ì|æ TÔ+~. ªÁø√˙µ  ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û  ëq+˝À ‘· Œì dü]>± O+&˚n+X¯+ n$˙‹. $X‚ yÓ TÆq sêsTTr\ ø√dü+ n~Û ø±s¡Á|üeTTKT\≈£ î nH˚ ø£ ø±\T>± \+#ê\T eTT≥º#Ó Œ&É+ nH˚~ á ‘· Vü ‰ $<Û  ëq+˝À ˇø£ n+‘·sꓤ>∑+. ‘êC≤>± ªdü‘· ´+µ O<ä+‘êìï |ü]o*dü TÔqï|ü ⁄&É T á n+XÊ\˙ï  >∑ Ts¡ TÔ ø=kÕÔsTT. yê{Ï˝À n‘· ´~Û ø£+ ‘· ´+ dü+dü  ú$dü  Ô D, kÕ~Û+∫q  ù|s¡ T Á|ü U≤´‘· T\≈£ î ø±s¡ D≤\ì uÛ ≤$+#·e#· TÃ. sêÁwü  º+˝ÀqT, <˚+˝ÀqT me]øÏ @ $<Û  ä+>± eTT&ÉT|ü⁄\T ø£≥ºu…{≤º&ÉT, me]ì m˝≤Á|ü˝ÀuÛ  Ñ ô|{≤º T ˝≤+{Ï$wü ÷\T dü Œwü  º+>± ãj· T≥|üq|ü Œ{Ï ø°, \+#ê\T Çe«&É+ nH˚~ ‘· ´+ dü+dü  úì˝À uÛ ≤>∑+>± ø=qkÕ>∑ T‘· Tqï<äì  Ç{°e\ Á|ü+#·u≤´+≈£ î mì$T<˚ fi¯  ¢bÕ≥T ‘·q  ø£+Á{≤≈£îº\qT dü‘·´+≈£î Çe«&É+ ˝Ò<äìÁ|ü ø£ {Ï+∫q düeTj· T+˝À s¡ ÷&Û  çnsTT+~. ‘·q dü+düú˝Àì O<√´>∑T\≈£î \+#ê\T Ç∫ÃÁ|ü˝ÀuÛ  Ñ]#ês¡ì Á|ü+#·u≤´+≈£ î Äs√|æ+∫+~.  Ç˝≤+{Ï‘· ´+ dü+dü  úÁ|ü yÓ ÷≥s¡ T¢nsTTq sêE  ≈£ î≥T+;≈£ î˝ÒÇHéÁbò  ÕÁdü  º ø£ ÃsY+>∑+˝ÀqT, ]j· T˝Ÿ  mùdº{Ÿ s¡+>∑+˝ÀqT dü+düú\qT kÕ∆|æ+∫sêÁwü  º+˝À ùdø£]+∫q uÛ  Ñ ÷eTT\T, Á|ü  Ñ T‘· «+ qT+&çkÕ~Û+∫q  ôV’ ≤<äsêu≤<ä T yÓ TÁ{À ¬  s’˝Ÿ ˝≤+{Ï ≤Ø ÁbÕC… ≈£ îº\T, |ü\T z&É π  se⁄\ ìsêàD≤\T, »\j· T»„+ ÁbÕC… ≈£ îº\T ˝≤+{Ïe´eVü ‰sê˝˝À n$˙‹ @  Ts¡ ≈£ î O+&çO+≥T+<√ ‘˚ *>±ZePVæ ≤+#· Tø√e#· TÃ. Á|ü  Ñ T‘· «+  y˚\ mø£sê\ uÛ  Ñ ÷eTT\qT ø±s¡ T#Íø£>± dü‘· ´+ nqTã+<Û  ä+dü  ú\≈£ î  π   ø{≤sTT+∫+~. Ç<ä+‘ê ªO∫‘·+>±H˚ µ »]– O+≥T+<äì @ ˇø£ ÿs¡ ÷ uÛ ≤$+#·+ ˝Ò T. |üqT\T Äs¡+uÛ  Ñ+ ø±≈£ î+&ÜH˚ ≤Ø  yÓ TT‘êÔ\˝À á dü+dü  ú\≈£ î Á|ü  Ñ T‘· «+ qT+&ç *¢+|ü ⁄\T »]>±j· Tì  yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. Bì˝À me¬se] yê{≤\T m+‘Ó+‘· O+{≤jÓ÷?n+<äT#˚‘·H˚ dü‘·´+ O<ä+‘êìï Áø√˙ ô|≥Tºã&ç<ëØ$<Û  ëHêìøÏ ø£ ÿ{ÏO<ëVü ≤s¡ D>± #Ó ø√e#· TÃ. n+‘˚ø±<ä T.  Ç˝≤+{Ïô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û  ëq+ uÛ ≤s¡‘·+˝À Á|üXÊ+‘·+>±  ø=qkÕ>∑ T‘· ÷ O+&É {≤ìøÏeTs=ø£ø±s¡ D+ ≈£ L&ÉO+~. Ç˝≤  ø±s=Œπ  s{Ÿ H˚sê\≈£ î bÕ\Œ&çq yês¡ T |ü ≥Tºã&ç‘˚nyÓ T]ø± ˝≤+{Ï +|üqï <˚XÊ\˝À rÁeyÓ TÆq •ø£  å \T O+{≤sTT. ìj· T+‘· è‘· « XÊ\˝À ôd’‘·+ eP]π   ø e~*ô|≥º T. ø±ì  ≤s¡‘·+˝À ø±s=Œπ  s{Ÿ sê\≈£ î •ø£  å \T n‹  «\Œ+. n$ ≈£ L&É+ Ksês¡sTT neT\T  »s¡>±\+fÒmH√ï @fi¯ ó¢ T‘· T+~. ø±ì nyÓ T]ø±H˚O<ëVü ≤s¡ D>± rdü T≈£ î+fÒC…Á|ò  ”¬   ø  ÿ*¢+>¥nH˚ø±s=Œπ  s{Ÿ n~Û‘·‘·q ø£+ô|˙  ≈£ î|ü Œ≈£ L\&ÜìøÏø±s¡ DeTj· ÷´&Éqï H˚+‘√ 24 @fi¯  ¢C…  ’\T •ø£  å nqTuÛ  Ñ$dü TÔHêï&É T. mÁHêHé n~Û‘·¬   øHÓ ï‘Y˝Ò≈£ î 20 @fi¯  ¢C…  ’\T •ø£  å  |ü&ç+~. ø±ì Ä •øå± ø±\+ Äs¡+uÛÑ+ ø±e&ÜìøÏeTT+<˚Äj· Tq eTs¡ DÏ+#ê&É T. mÁHêHé ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&çqmøö+{Ï+>¥+dü  úÄs¡  ∆sYm+&É ‡Hé‘·q eè‹Ôì e~* y˚ ÷*‡ e∫Ã+~. es¡˝Ÿ¶ø±+ n~Û‘· u…sêïsY  ¶mã“sY ‡ møö+{Ï+>¥sê\≈£ î bÕ\Œ&çq+<ä T≈£ î 25 @fi¯  ¢  C…  ’\T •ø£  å nqTuÛ  Ñ$dü TÔHêï&É T. nyÓ T]ø± ˝≤+{Ï+˝ÀH˚Ç˝≤+{Ï ]dæ  ú‹ O+fÒ, uÛ ≤s¡‘·+˝À e÷Á‘·+ <ëìøÏ P]ÔqïyÓ TÆq ]dæ  ú‹ O+~.  ≤s¡‘·+˝À ndü\T á s¡ ø£ yÓ TÆq #· {≤º\T s¡ ÷bı+<ä&ÜìøÏ ˇø£]Á‘·O+~. Á_{Ïwte\dübÕ\≈£ î\T ‘·eT nedüsê\≈£ î nqT>∑ TD+>± s¡ ÷bı+~+#· T≈£ îqï #· {≤º\H˚Ç|ü &É ÷ nqTdü]dü ÷Ô  O+&É ≥+ e\¢á |ü]dæ  ú‹ ø=qkÕ>∑ T‘· Tqï~. Á_{Ïwtyês¡ T bÕ*+∫q düeTj· T+˝À Ä]ú ø£sê\≈£ î bÕ\Œ&˚~ yês¡ T, yê]øÏ e‘êÔ T |ü *π   ø <˚ oj· T »$T+<ës¡ T\T, uÛ  Ñ ÷kÕ«eTT\T. s¡ ø£ ø±\ ˇ|ü Œ+<ë\T, ø±–‘ê\T ‘ês¡ Te÷s¡ T #˚ T&É+ ˝≤+{Ï ´\ <ë«sê e\dübÕ\≈£ î\T nÁø£eT+>± &ÉãT“ dü+bÕ~+#˚ yês¡ T. ¬  s’‘· T\ uÛÑ÷eTT\qT ø±CÒùd yês¡T. n˝≤π> uÛÑ÷kÕ«eTT\÷. Ms¡T ø±–‘ê\MT<ä ùd H˚sê\˙ï dæ$˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏekÕÔsTT. á nÁø£e÷\≈£ î Á|ü »\T m<ä Ts¡ T ‹]–‘˚n$ ÁøÏ$Tq˝Ÿ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔsTT. dæ$˝Ÿ H˚sê\T $#ê]+#˚~ y˚ π  s #√≥. n$ |ü P]Ô  ø±yê\+fÒmH√ï @fi¯ ó¢ T‘· T+~. ø±ì ÁøÏ$Tq˝Ÿ H˚sê\≈£ î e÷Á‘·+ n|ü Œ{Ï ø£ &É T n¬  sdü Tº\T, dü‘· «s¡$#ês¡ D\T •ø£  å \T  O+{≤sTT. dæ$˝Ÿ H˚sê\˝À •ø£  å \T #ê\ eT≥Tº ≈£ î E˝≤àHê\ s¡÷|ü+˝ÀH˚ O+{≤sTT. ÁøÏ$Tq˝Ÿ H˚sê\≈£î e÷Á‘·+ C…  ’\T ìs¡ “+<Û  ä+, O] ˝≤+{ÏrÁeyÓ TÆq •ø£  å \T O+{≤sTT. ˇø£O<ëVü ≤s¡ D |üø√yê\+fÒ, ø√{Ï ÷bÕj· T\T kÕ«Vü ‰ #˚q e´øÏ  Ô+  TEesTTHê |ü•ø£  å n‹ dü «\Œ+>± O+≥T+~. n<˚ø£‹Ô ÷|æ u…~]+∫ z e+<ä ÷bÕj· T\T rdü T≈£ îHêï&ÉqTø√+&ç- Ä •ø£  å  #ê\ rÁe+>± O+≥T+~. ˇø£ù|<ä yê&É T Äø£ * y˚ÄVü ‰s¡+ <=+–*ùdÔ•ø£  å , ù|<ä\ qT+&çe+<ä\ mø£sê\T ø±CÒq e´øÏ  Ô øÏ•ø£  å ø£Hêï #ê\ m≈£ îÿe O+≥T+~. Ç˝≤+{ÏÁ_{Ïwt  yês¡‘ê«ìï Ç|ü Œ{Ï ø°ø=qkÕ–dü TÔHêï+ ø±ãfÒ  ºm+‘· {Ï  ü TsêHê  TÔ\sTTHê <äsê®>± ‹s¡ T>∑ T‘· THêïs¡ T. ˝≤uÛ  Ñ+ edü TÔ+<ä+fÒ ìø£sTTHê yÓeø£b˛e&É+ ndü\T ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edü  ú  «uÛ ≤e+˝ÀH˚O+~. ø±s¡˝Ÿ e÷sY ÿ‡ ‘·q ô|≥Tºã&çÁ>∑+<∏  ä+˝À  O≥+øÏ+∫q≥T¢, ô|≥Tºã&ç<ës¡T&ÉT m|ü &É ÷ ˝≤uÛ  Ñ+ ø√dü+ Äsê≥|ü T‘· ÷H˚O+{≤&É T. ˝≤uÛ  Ñ+ m+‘·m≈£ îÿe edü TÔ+<äqT≈£ î+fÒ Ä Äsê≥+ n+‘·>± ô|s¡ T>∑ T‘· T+≥T+~. Ä ˝≤uÛ  Ñ+ ô|≥Tºã&ç  ø£Hêï eT÷&É T ¬  s≥T¢n~Û ø£+ O+≥T+<äqT≈£ î+fÒìø£sTTHê ‘Ó–kÕÔ T. ∫e]øÏ‘·q≈£ î O] •ø£  å Á|üe÷<ä+ O+<äì ‘Ó *dæ  yÓqø£ T>∑ T y˚ T&É T. Ç|ü &É T eTq <˚+˝À O] •ø£  å Á|üe÷<ä+ m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò ø£b˛e&É+‘√ dü‘·´+ dü+dü  ú˝À¢»]–q H˚sê\ ˝≤+{Ï$ ìsê|ò  ü ÷≥+>± ø=qkÕ>∑ T‘· ÷H˚OHêïsTT.
` ¬   ¬   øm˝Ÿ 
 ˇu≤e÷ OB› q H˚  <∏   ä  ´+
eTs√ 10 s√E˝À¢nyÓ T]ø± n<Û  ä ´ø£  å u≤<Û  ä ´‘·\T #˚ ≥ºqTqï  u≤s¡ ø˘ˇu≤e÷ >∑ Ts¡ Tyês¡+ C≤]®e÷dü$X¯ «$<ë´\j· T+  y˚~ø£>± nyÓ T]ø± OB›q, |ü ⁄q'ô|≥Tºã&û ø£ D |ü<∏  ä ø±ìï  (nyÓ T]ø£]ø£eØ, ] ÇHÓ «dt  º yÓ T+{Ÿ bÕ¢) Á|ü ø£ {Ï+#ês¡ T. <ë<ë|ü ⁄ 20 ìeTTcÕ\ bÕ≥T Á|ü+–+∫q ˇu≤e÷ Á|ü  Ñ T‘· «+ ‘· ø£  åDy˚T y˚T\Tø=ì |üPqTø√ø£b˛‘˚ |ü]dæ  ú‹ eT]+‘· ~>∑ C≤s¡qT+<äì Ä+<√fi¯q  *ãT#êÃs¡ T. n+‘˚ ø±<ä T. ‘êqT Á|ü‹bÕ~+#˚Ä]ú ø£OB›Hê |ü<∏  ä ø±ìï bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ ‘· ø£  å  Dy˚ T ÄyÓ÷~+#·ø£b˛‘˚ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‘·T\T‘·˝…‘·  ÔqTHêïj· Tì ôV≤#· Ã]+#ês¡ T. á |ü<∏  ä ø£+ qø£ˇu≤e÷ Ä•dü TÔqï Á|ü ÷»q+ @$T≥qï n+X¯+ô|’nyÓ T]ø±˝À n≥T sê»ø° T $X‚  ¢ ≈£ î\T, Ç≥T Ä]ú ø£ y˚‘·  Ô\T #·]Ãdü TÔHêïs¡ T. á <∏  ä ø£+ e\¢nyÓ T]ø± Ä]ú ø£e´edü  ú>∑ f…  º ø£ ÿ≥+ @y˚ Ts¡ ≈£ î kÕ<Û  ä ´eTqï Á|ü ï n+<ä] eTqdü T˝À¢q÷ yÓ T<ä T\T‘√+~. ‘·q  O|üHê´dü+˝À ªª Á|ü TÔ‘·+ nyÓ T]ø± m<ä Ts=ÿ+≥Tqï Ä]ú ø£  Çã“+<ä T\T ‘·q≈£ î yês¡‘· «+>± edü TÔHêïj· TµµHêïs¡ T. ‘·<ë«sê ‘·q bÕ\Hê ø±˝≤ìï á yês¡‘· «+ yÓ\T>∑ T˝À eT~+#·sê<äì s√ø£  å +>± $qï$+#· T≈£ îHêïs¡ T. dü+øå   √uÛ  Ñ]dæ  ú‘· T\T Ç˝≤π  >  ø=qkÕ–‘˚ìs¡ T<√´>∑+ XÊ‘·+ ¬  s+&É+¬   ø\≈£ î #˚ Tø√e#· ÃHêïs¡ T.  ¬  s+&√ Á|ü+#· TT<ä  ∆+ ‘·sê«‘·nyÓ T]ø±˝À ìs¡ T<√´>∑+ Ç+‘· {Ï kÕúsTTøÏmqï&É ÷ #˚ Tø√˝Òì ≈£ L&Ü >∑ Ts¡ TÔXÊs¡ T. nyÓ T]ø± bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ  ≈£ î nqTã+<Û  ä+>± Oqï ã&Ó  ® {Ÿ ø£$T{°n+#·Hê\ Á|ü ø±s¡+ 2008 ∫e] Hê{Ï øÏnyÓ T]ø±˝À ìs¡ T<√´>∑+ @&É T
 ø=+&É ÷] Ms¡ j· T´
XÊ‘êìøÏ#˚s¡Tø=+~. edü ÷Œ‘·Œ‹Ôs¡+>∑+ ≈£L&Ü 28 +e‘· ‡sê˝À¢mqï&É ÷ ˝Òq+‘·>± |ü‘·Hêìï #·$#· ÷dæ+~. u≤´+≈£ î\T, Ç‘·Á<äe´ dü+dü  ú\ ‘·q+ >∑ T]+∫ Á|ü‘˚ ´ø£+>±  Œqedü+ ˝Ò T. 1981-82 eT<ä T|ü ⁄ yÓ TT‘êÔ\ +øå   √uÛ  Ñ+ ‘·sê«‘·n‹ ô|<ä  › yÓ TT‘·  Ô+ Á|ü C≤ <Û  äq+ \÷{°nsTT´+~ á +øå   √uÛ  Ñ+˝ÀH˚ì mHé_dæ#êHÓ˝Ÿ n+#·Hê y˚+~.
 OB› q kÕsê+X¯+
ˇu≤e÷ Á|ü ø£ {Ï+∫q OB›q |ü<∏  ä ø£+ kÕsê+X¯+ Ç˝≤  O+~. Ä]ú ø£ e´edüú˝À Á|ü  Ñ T‘· «+ dü «\bÕ\+ CÀø£´+  Tø√e≥+ <ë«sê e÷Á‘· y˚ T á |ü‘·Hêìï ì\Te]+#·e#· TÃ. Bìø√dü+ nedüs¡+ nsTT‘˚ ˝À≥T ã&Ó® {Ÿ $<ÛëHê\T nqTdü]+#˚+<ä T≈£ î ≈£ L&Ü Á|ü  Ñ T‘· «+ yÓqø±&ÉuÀ<ä T. sêqTqï   ø=~›+e‘· ‡sê\ bÕ≥T dü+e‘· ‡sêìøÏ30 \ø£  å \ ObÕ~Û neø±XÊ\T dü èwæ  º+#· ≥+ á |ü<∏  ä ø£+ \ø£  å  ´+. Ç+<ä T≈£ î >±qT  Ç+<Û  äq eqs¡ T\T, $<ä ´, yÓ  ’ ´ s¡+>±\T, q÷‘·q eTÚ*ø£  TbÕj· ÷\ s¡+>±ìï n_Ûeè~∆ T≥+ e+{Ï+>±˝À¢  ô|<ä  ›m‘· TÔq Á|ü  Ñ T‘· «+ ì<Û  ä T\T yÓ ∫Ã+#·qT+~. B+‘√ bÕ≥T ~>∑ Te, n\Œ, eT<Û  ä ´‘·>∑‹ Ä<ëj· T esêZ\ yê]øÏqTï  sêsTTr\T ≈£ L&Ü Çyê«\ì ˇu≤e÷ Á|ü‹bÕ~+#ês¡ T. á qTï sêsTTr\T ∫qï eT<Û  ä ´‘· Vü ‰ Ä]ú ø£+dü  ú\≈£ î ≈£ L&Ü e]Ô+|ü#˚j·÷\Hêïs¡T. <ë+‘√ bÕ≥T ì<ÛäT\ ø=s¡‘·m<ä Ts=ÿ+≥Tqï sêh Á|ü  Ñ T‘ê«\qT ≈£ L&Ü Ä<ä Tø√yê\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡ T. |üqTï sêsTTr\ <ë«sê <ë<ë|ü ⁄ 95 XÊ‘·+ Á|ü C≤˙ø£+ yÓsTT´&Ü\s¡  ¢ Ts¡\_›bı+<ä T‘ês¡ì ˇu≤e÷ m+#· T≈£ îqï Ä]ú ø£\Vü ‰ eT+&É * n+#·Hê y˚+~. ˇø£ yÓ  ’ ⁄q  ObÕ~Ûø£\Œq ~X¯>± #· ´\T #˚ T‘· ÷H˚ìs¡ T<√´>∑  Ñ è‹, ìs¡ T<√´>∑ ;e÷, ìs¡ T<√´>∑ T\≈£ î yÓ  ’ ´dü TbÕj· ÷\T ø£ *Œ+#ê\ì
Ä]úø£e´edü   ú˝À Á|üuÛÑ T‘·« CÀø£´+ ô|s¡>±\qï ˇu≤e÷ \ø£å´+, >∑&É∫q #·]Á‘· qT+&ç H˚s¡TÃ≈£îqï nqTuÛÑyê\T,>∑TDbÕsƒê\ |òü*‘·+ nqTø=+fÒ bıs¡bÕ≥T. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä]úø£ e´edüúqT >±&ç˝À ô|{≤º\Hêï, eTT+<˚  #Ó|ü⁄Œø=qï≥T¢ ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ô|’ eeTTà ne⁄‘·Tqï  qeTàø±ìï ì\u…fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒ eTs√ ~≈£îÿ  ˝Ò ø£b˛e≥y˚  T BìøÏø±s¡D+. n+‘˚ ø±<ä T. á |ü <∏   äø±ìøÏ800 _*j·THé&Ü\s¡¢ y˚Ts¡Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì n+#·Hê. Ç|ü⁄Œ&É Tqï  ]dæ   ú ‘· T˝À¢Ç+‘·ô  |<ä   › TT‘·   Ô + yÓ∫Ã+#·>∑\ X¯øÏ   Ô eTπ    s dü+dü   ú≈£ L  ˝Ò  <ä T.
 ≈£ L&Ü Á|ü‹bÕ~+#ês¡ T. ∫e]>± ‘êC≤ dü+øå   √uÛ ≤ìøÏ ⁄Hê<ä T\T  y˚q Ä]ú ø£ìj· T+Á‘· D e´edü  ú˝ ˝ÀbÕ\T, ˝§dü T>∑ T\T düe]+#˚+<äT≈£ î q÷‘·q #· {≤º\T ÄyÓ÷~+#ê\Hêïs¡T. n<˚eTj· T+˝À Ä]ú ø£e´edü  ú ≈£ î eT÷\dü  ú+uÛ ≤\T>± Oqï dü+dü  ú\ ]s¡ø£  åD≈£ î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. á  ´\ìï+{Ï ø°>±qT OC≤®sTT+|ü ⁄>± 800 _*j· THé&Ü\s¡ T¢  Ks¡ Tà ø±>∑\<äì Äj· Tq n+#·Hê y˚XÊs¡ T.
 $X‚    ¢ wüD
 yÓTT‘·Ô+ OB›|üq |ü<∏äø±ìï eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>±$uÛ  Ñ õ+#·e#· TÃ. yÓ TT<ä {Ï~ Ä]ú ø£e´edü  ú ⁄q'ìsêàD #· ´\T.  ¬  s+&√~ dü+π   øå eT #· ´\T. eT÷&√~ ~yêfi≤ n+#· T≈£ î #˚ Tø=qï  Ä]ú ø£, Á<äe´ dü+dü  ú\qT Ä<ä Tø√e≥+. á eT÷&É T #· ´\ <ë«sê nyÓ T]ø± Ä]ú ø£e´edü  ú ≥¢, yÓ TT‘·  Ô+>± ô|≥Tºã&ç<ëØ Ä]ú ø£ Á≥+ |ü ≥¢q&É\T‘· Tqï qeTàø±ìï ì\u… fÒ  º+<ä T≈£ î ˇu≤e÷ q&É T+ ø£ T‘· THêïs¡ T. Çø£ ÿ&ɡø£$wü ÷ìï >∑eTì+#ê*. >∑‘·eT÷&É T <äXÊu≤›\T>± u≤<Û  ä ´‘·\T #˚ {Ï  ºq nyÓ T]ø± n<Û  ä ´≈£  å  î\+<ä ÷ ã&Ó  ® {Ÿ ˝À≥T, Á<äe´ ˝À≥T ‘·–Z+#· ≥+, Ä]ú ø£ e´edü  ú˝À Á|ü  Ñ T‘· « CÀø±´ìï |ü]$T‘·+  T≥+ nqï ¬  s+&É T \øå   ±´\‘√ n<Û  ä ´ø£  å   Ñeq+˝ÀøÏn&É T>∑ Tô|{≤º T. 1981˝À Ø>∑‘√  á #· ´\T Äs¡+uÛ  ÑeTj· ÷´sTT. n+fÒ<ë<ë|ü ⁄ nyÓ T]ø±˝ÀH˚  ø±ø£Á|ü+#·yê´|ü  Ô+>± ˇø£‘·+ Çy˚ ¬  s’q $<Û  ëHê\ì qeTTà‘· ÷ ô|]–+~. n+‘˚ ø±<ä T. á ‘·+qT+&çe∫Ãq Ä]ú ø£ y˚‘·  Ô\T, y˚ T<Û  ëe⁄˝Ò◊m+m|ò  t, Á|ü+#·u≤´+≈£ î\ <ë«sê  á $<Û  ëHê\T Á|ü+#·XÊ\ìï+{Ï ô|’Hê s¡ T<ë› T. Ç+ø± ‘˚ *ø£bÕ{Ï ≤wü˝À #ÓbÕŒ\+fÒ˝…  ’  tuÀ≥¢˝À Oqï yê]ì ≈£ L&Ü eTTqT>∑ T‘· Tqï |üe≈£ î ø£ fÒ  ºXÊs¡ T. n+<ä Te\¢á eT÷&É T XÊu≤›˝À¢Á|ü+#·Ä]ú ø£e´edü  ú˝À mø£ ÿ&É@ ∫qï n*øÏ $ì|æ+∫Hê, |ü‘·q+ m<ä T¬  s’Hê <ëì Á|ü ≤e+ yêj· TTy˚>∑+‘√ $T–*q <˚XÊ\ Ä]ú ø£e´edü  ú\qT #· T≥TºeTT{Ï  º+~. BH˚ ï Ms¡ T Á|ü+Nø£ D n+≥THêïs¡ T. dü]>±ZeT÷&É T <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘·  á ˇs¡e&ç øÏn&É T¶ ø£ ≥º ÷Ôˇu≤e÷ ˝À≥T ã&Ó  ® {Ÿ <ë«sêHÓ  ’ Ä]ú ø£e´edü  úqT |ü ⁄qs¡ TJ®$+|ü ÷\qï \ø£  å  ´+‘√ bÕ≥T Ä]ú ø£ e´edü  ú˝À Á|ü  Ñ T‘· « CÀø£ ´+ ô|s¡>±\qï \ø£  å  ´+‘√ n<Û  ä ´ø£  å   Ñeq+˝ÀøÏ n&É T>∑ Tô|&É T‘· THêïs¡ T. nsTT‘˚Ä]ú ø£e´edü  ú˝À Á|ü  Ñ T‘· « CÀø£ ´+  ô|s¡>±\qï ˇu≤e÷ \ø£  å  ´+, >∑ ∫q #·]Á‘·qT+&ç TÃ≈£ îqï  nqTuÛ  Ñ yê\T, >∑ TDbÕsƒ  ê\ |ò  ü *‘·+ nqTø=+fÒbıs¡bÕ≥T.  Ç|ü ⁄Œ&É Tqï |ü]dæ  ú‘· T˝À¢Ä]ú ø£e´edü  úqT >±&ç˝À ô|{≤º\Hêï, eTT+<˚ ⁄Œø=qï≥T¢ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Û  ëq+ô|’eeTTà ne⁄‘· Tqï  qeTàø±ìï ì\u…fÒ  º+<äT≈£ î Á|ü  ÑT‘·«+ ‘· Œ eTs√ ~≈£ îÿ  ˝Ò ø£b˛e≥y˚ T BìøÏø±s¡ D+. n+‘˚ ø±<ä T. á |ü<∏  ä ø±ìøÏ800 _*j· THé&Ü\s¡  ¢ Ts¡Ks¡ Ãe⁄‘· T+<äì n+#·Hê. Ç|ü ⁄Œ&É Tqï  ]dæ  ú‘· T˝À¢Ç+‘·ô|<ä  › yÓ TT‘·  Ô+  ∫Ã+#·>∑\  øÏ  ÔeTπ  s +dü  ú ≈£ L ˝Ò ø£b˛e≥y˚ T. á #· Ã ¬  s+&√ Á|ü+#· TT<ë∆q+‘·+ Á|ü  Ñ T‘· «s¡+>±ìï Áb˛‘· ‡Væ ≤+#· {≤ìøÏ<ë]rdæq |ü]dæ  ú‘· T\ >∑ T]+∫q #· ÃqT >∑ Ts¡ TÔ ≈£ î ‘Ók˛Ô+~. ˇu≤e÷ Á|ü ø£ {Ï+∫q |ü<∏  ä ø±ìï ÄyÓ ÷~+|ü T≈£ îì neT\T #˚ T≥+ n+‘·‘˚ *¬   ø’q |üìø±<ä T. á |ü<∏  ä ø±ìï  Á|ü ø£ {Ï+∫ 24 >∑+≥\T ≈£ L&Ü >∑eø£eTT+<˚Çs¡ TbÕغ\≈£ î +~q bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ   Ñ T´\T nH˚ ø£Á|ü ï\T ˝ÒeHÓ‘êÔ T. Á|ü TÔ‘· nyÓ T]ø± Ä]ú ø£eT+Á‹ ôV≤Á˙ bÕ\‡Hé‘· Vü ‰˝ÀH˚ˇu≤e÷  ≈£ L&Ü á |ü<∏  ä ø±ìï neT\T #˚ T{≤ìøÏ]$T‘·>∑ Te⁄ $~Û+#· ≥+ <ë«sê dü$es¡ yÓ TÆq  ÃqT <ë≥y˚ TÔHêïs¡ì, ‘·<ë«sê bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ n»e÷sTTw” øÏM\T˝Ò ≈£ î+&Ü #˚ TÔHêïs¡ì \Te⁄s¡ T  ôdHÓ ≥s¡ T¢,  ∞ø£ D Ä]ú ø£ y˚‘·  Ô\T $eT]Ùdü TÔHêïs¡ T. eT]ø=+<ä T  ôdHÓ ≥s¡ T¢e÷+‘·+>± dü+dü ÿs¡ D\qT eTT+<ä T≈£ î rdü T¬   øfi‚  ¢ _\T¢\T ø=ìï+{Ïì nyÓ T]ø± bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ eTT+<ä T≈£ î ‘Ó TÔHêïs¡ T. n<Û  ä ´≈£  å  î&É T ‘·q <∏  ä ø±ìï ÄyÓ ÷~+#· Tø√yê\+fÒÇ‘·m+|”\T Á|ü‹bÕ~+∫q _\T¢\ $wü T+˝À sêJ |ü&Ü*. ‘·<ë«sê ˇø£ ø£ yÓ TÆq e÷´#Y  æ øÏ ‡+>¥<ë«sê ˇu≤e÷ ‘·q $<Û  ëHê\T eTT+<ä T≈£ î rdü T¬   øfi≤¢ *‡q |ü]dæ  ú‘·˝…‘·  ÔqT+~.
 $wüe\j· T+ qT+&çãj· T≥|ü &˚  <Ó ˝≤ ?
 Ç|ü Œ{Ï π   ø nyÓ T]ø± Ä]úø£e´edü  úÁ|ü+#·XÊ\≈£ î  TD|ü+~. ãTwtÄyÓ ÷~+∫q u…sTT˝Ÿ ne⁄{Ÿ <∏  ä ø±\ Ks¡ Tà  á dü+e‘· ‡sêìøÏ3.8 Á{Ï *j· THé&Ü\s¡  ¢ ≈£ î #˚ Tø=+~. ‘êC≤>± ˇu≤e÷ Á|ü‹bÕ~+∫q 800 _*j· THé&Ü\s¡ T¢ø£\T|ü ⁄ø=+fÒ  yÓ TT‘·  Ô+ 4.6 Á{Ï *j· THé&Ü\s¡  ¢ ≈£ î #˚ Tø=+≥T+~. n<˚$<Û  ä+>± ã&Ó  ® {Ÿ ˝À≥T ≈£ L&Ü 1975 _*j· THé&Ü\s¡  ¢ ≈£ î #˚ Tø=+≥T+<äì bÕs¡  ¢ yÓ T+{Ÿ n+#·Hê y˚+~. á yÓ TT‘êÔìï mø£ ÿ&ÉqT+&ç‘ÓkÕÔqï<˚ eTTK´yÓ TÆq Á|ü ï. á ì<Û  ä T\ dü MTø£ D≈£ î >±qT ˇu≤e÷ Á|ü ø£ {Ï+∫q≥T¢˝À≥Tã&Ó  ® {Ÿ $<Û  ëHê\T nqTdü]+#ê\+fÒÇ‘· XÊ\ qT+&ç TD≤\Hêï dü MTø£]+#ê*. Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î Áf… »Ø _\T¢\T neTàø£+ <ë«sê Ä $<Û  ä+>± ì<Û  ä T\ dü MTø£ D »]–+~. ˝Ò+fÒ&Ü\s¡  ¢eTTÁ<ä D <ë«sê e÷¬  sÿ{Ÿ ˝À ì<Û  ä T\T ≈£ îeTà]+#ê*.  á ¬  s+&ç+{Ï˝À @ #· ´ bÕ{Ï+∫Hê n~ Á<ä y√´\“D≤ìøÏ <ë]rdü TÔ+~. <ë+‘√ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edü  ú˝À n+‘·sꓤ>∑ yÓ TÆq +øå   √uÛ  ÑÁø£+ ‹s¡>∑ ≥+ ÁbÕs¡+uÛ  Ñ+ ne⁄‘· T+~. n+<ä Te\¢ ˇu≤e÷ $<Û  ëHê\T Bs¡  È  ø±*ø£\ø£  å  ´+- ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edü  ú ô|’ $XÊ«dü+ bÕ<ä Tø=\Œ≥+, dü «\Œø±*ø£\ø£  å  ´+- nyÓ T]ø± Ä]ú ø£ e´edü  úqT |ü ⁄qs¡ TJ®$+|ü T≥+- ¬  s+&ç+{Ï ø°ÄeT&É ÷s¡+˝À  OHêïj· Tì ìdü ‡+<˚ Vü ≤+>± #Ó Œe#· TÃ. n+‘˚ ø±<ä T. á $<Û  ëHê\T kÕe÷õø£+>∑+˝À @ $<Û  ä+>± |ò  ü *‘ê\T #· ÷|æ+#·qTHêïj· Tqï~ eTs√ Ädü øÏ  Ô ø£ yÓ TÆq Á|ü ï. m+<ä Tø£+fÒˇu≤e÷ Á|ü‹bÕ~dü TÔqï  q÷‘·q eTÚ*ø£dü<ä TbÕj· ÷\ ø£\Œq≈£ î >∑\ neø±XÊ\T ]$T‘·+. O<ëVü ≤s¡ D≈£ î >∑‘· ÷uÛ  …  ’@fi¯ ó¢>± ìs¡  ¢ ø£  å  ´+ #˚ ÷Ô e∫Ãq bÂs¡ yêD≤ dü TbÕj· ÷\ e+{Ï$ |ü ⁄qs¡ T<ä  ∆]+#· ≥+ e+{Ï ´\T $TqVü ‰ $T>∑‘ê #· ´˝Ò M Ä]ú ø£e´edü  úqT ˇø£  ≈£ î<ä T|ü ⁄‘√ eTT+<ä T≈£ î rdü T¬   øfi¯  ¢>∑\   ú‹˝À ˝Òe⁄. Ç|ü ⁄Œ&É Tqï Áô|’ y˚ ≥T ]ÁX¯eT\ j· ÷»e÷q´ Vü ≤≈£ îÿ\ $wü T+˝À Á|ü  Ñ T‘· «+ e÷s¡ TŒ\T  T˝Ò T. n+<ä Te\¢á $<Û  ëHê\ e\¢ˇø£]D≤eT+ e÷Á‘·+ nìyês¡ ´+. >∑‘·eT÷&É T <äXÊu≤›\T>± Á|ü  Ñ T‘· «+, Ä]ú ø£e´edü  ú\ eT<Û  ä ´ O+&Ü*‡q dü+ã+<Û  ë\ >∑ T]+∫q #· Ã Ç|ü ⁄Œ&É T $˝Àe÷qTbÕ‘·+˝À »s¡ T>∑qT+~. Ç|ü Œ{Ïes¡ ≈£ î Á|ü  Ñ T‘· «s¡+>±ìï, Á|ü  Ñ T‘· « CÀø±´ìï Á|ü •ï+#˚rs¡ T kÕúq+˝À á CÀø±´ìï düeT]ú+#˚ ~X¯>± Ä]ú ø£$<Û  ëHê\ #· Ã eTT+<ä T≈£ î kÕ>∑qT+~.
ø√{Ï ÷bÕj· T\T kÕ«Vü  ‰ #˚  q e´øÏ   Ô H˚  s¡+ s¡ TEesTTHê |ü &˚ •ø£   å  n‹ dü«\Œ+>± O+≥T+~. n<˚ ø£‹Ô #·÷|æ u…~]+∫ z e+<ä s¡ ÷bÕj· T\T rdü T≈£ îHêï&É qTø√+&ç- Ä •ø£   å #ê\ rÁ    e+>± O+≥T+~.  ˇø£ù   |<äyê&É T Äø£* y˚ ÄVü  ‰s¡+ <=+–*ù   dÔ  &˚ •ø£   å , ù   |<ä\ qT+&çe+<ä\ mø£ sê\T ø±CÒ  q e´øÏ   Ô øÏ &˚ •ø£   å ø£Hêï #ê\ m≈£ îÿe O+≥T+~. Ç˝≤+{Ï  Á    _{Ï wtyês¡ ‘ê«ìï Ç|ü Œ{Ïø°ø=qkÕ–dü TÔ Hêï+ ø±ãfÒ    ºm+‘·    ü TsêHê H˚  s¡ TÔ \sTTHê <ä sê®>± ‹s¡T>∑ T‘· THêïs¡ T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->