Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pitanja sa viestrukim odgovorima 6

pitanja sa viestrukim odgovorima 6

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by jerinasd

More info:

Published by: jerinasd on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

PITANJA SA VI\u0160ESTRUKIM ODGOVORIMA 6
1. Koji od slede\u0107ih informacionih sistema mo\u017ee da se koristi u dnevnom poslovanju?
\u2022
Sistemi za operativno planiranje
\u2022
Sistemi za procesnu kontrolu.
\u2022
Sistemi za automatizaciju ofisa (OAS).
\u2022
Transakcioni procesni sistemi (TPS).
\u2022
Sve ovo iznad.
2.\u0160ta od slede\u0107eg ne pripada pozitivnom radu u grupi?
\u2022
Koordinacija.
\u2022
Kolaboracija.
\u2022
Komunikacija.
\u2022
Pod\u010dinjenost
3.Softer za planiranje potrebnog materijala (MRP) je primer primene informacionih sistema u slede\u0107im
oblastima?
\u2022
Ra\u010dunovodstvo.
\u2022
Upravljanje ljudskim resursima
\u2022
Marketing.
\u2022
Operativno upravljanje
\u2022
Sistemi za automatizaciju ofisa
4.\u0160ta od slede\u0107eg ne pripada grupi od tri glavne komponente u sistemu za podr\u017eavanje odlu\u010divanja?
\u2022
Komunikacije
\u2022
Podaci.
\u2022
Model.
\u2022
Dijalog.
5.Poslovna promi\u0161ljenost(Business Intelligence) i \u010duvanje podataka se koristi u slede\u0107em?
\u2022
Analizi velikog obima podataka o prodaji proizvoda
\u2022
Iskopavanje podataka.
\u2022
\u0160ta - ako scenario
\u2022
Predvi\u0111anje.
\u2022
Sve napred navedeno
6.\u0160ta je od slede\u0107eg istinito imaju\u0107i u vidu ERP(preduzetni\u010dko planiranje resursa) softver?
\u2022
Uvek je prilagodljiv onome kako se obavlja posao.
\u2022
Sni\u017eava nabavne tro\u0161kove.
\u2022
To su pro\u0161irene ve\u0161tine raspolo\u017eive za razvoj.
\u2022
Upro\u0161\u0107ena podr\u0161ka i odr\u017eavanje pomo\u0107u snabdevanja.
\u2022
Nijedno od gore pomenutih.
7.\u0160ta od slede\u0107eg predstavlja EIS?
\u2022
Elektronski informacioni sistem
\u2022
Pro\u0161ireni informacioni sistem.
\u2022
Eksterni informacioni sistem.
\u2022
Izvr\u0161ni informacioni sistem.
\u2022
Elektronski interfejs sistem.
8.\u0160ta je uloga sistema za obradu slika dokumenata (DIP sistem)?
\u2022
Pravljenje korisni\u010dkih ra\u010duna.
\u2022
Kontrola inventara.
\u2022
Predvi\u0111anje protoka novca.
\u2022
Upravljanje proizvoda.
\u2022
Konverzija u digitalni format
9.Kupovna strana e-trgovine je:
\u2022
Kori\u0161\u0107enje elektronskih komunikacija za sve poslovne procese.
\u2022
Organizaciija je koristi za direktnu prodaju svojim potro\u0161a\u010dima.
\u2022
Elektronski podr\u017eana komunikacija izme\u0111u organizacije i njenih akcionara
\u2022
organizacija koja koristi elektronske medije za nabavku od njenih dobavlja\u010da.
\u2022
nijedno od pomenutog.
10.Da bi utvrdile zahteve za internet servise na tr\u017ei\u0161tu,kompanije treba da utvrde ?
\u2022
Broj kompanija na tr\u017ei\u0161tu.
\u2022
% online nabavke.
\u2022
% ko ima pristup internetu.
\u2022
kori\u0161\u0107enje interneta pri odlu\u010divanju potro\u0161a\u010da \u0161ta \u0107e kupiti
\u2022
Sve gore navedeno.
11.Koja od pobuda cena/efikasnost pripada e-trgovini?
\u2022
Izbegavanje gubljenja tr\u017ei\u0161ta koji se deli sa poslovima koji koriste e-trgovinu
\u2022
Pove\u0107anje brzine kojom pristi\u017eu nabavke.
\u2022
Zahtevi potro\u0161a\u010da.
\u2022
Pobolj\u0161anje veli\u010dine kvaliteta usluga koje se nude.
\u2022
Nijedno od gore pomenutog.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ricknickkg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->