Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5150, 9.1.2010]

Dnevni avaz [broj 5150, 9.1.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 220|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
SPORTSKA LI^NOST
Glasajte iosvojitenagradu
AKCIJA GRANI^ARA
Iz nabujaleNeretve izvukliTomislava Raji}a
S nasljednicom Havijera Solane razgovarali Incko, File, E{daun, Liki, Pampaloni i Martinu{
Ketrin E{tonsmatra da je BiH u dvori{tu EU i tome `eli posvetiti posebnu pa`nju, ka`e Incko
Behmen bebu darivaoneva`e}im bonom
Zbog kupovine poslovnog prostora za 12 miliona KM
 Majka Nefa s Emelom: Mislila da ne}e imati problema
V
isoka predstavnica Evr-opske unije za vanjskupolitiku i sigurnost Ke-trin E{ton (CatherineAshton) odr`ala je u Briselu {i-roke konsultacije sa zvani~nici-ma i u vezi sa BiH te ulogom me-|unarodne zajednice u njoj, sa-znaje „Dnevni avaz“.Sastanak na kojem su u~estvo-vali eminentni sagovornici naja-vio je da }e E{ton poduzeti od-lu~ne korake, kakvima Brisel dosada nije bio sklon, isti~u}i takoBiH kao svoj prioritet.
 5. strana
BRISEL
 Va`an sastanak kod {efice diplomatije Unije
Beograd:Nema mobinga u Ambasadi BiH
SVA\A ZBOGPRANJA [OLJICEZA KAFU?!
Upozorenja:Policija nije dobila obavijest
IMA LI U BiH DROGEZA SILOVANJE?
A va z sa zna je
   6 .  s   t  r  a  n  a
SIPA istra`uje Vranki}a i [piri}a
-.,7ě0+.,7&+'7ě'6+4+
5#6#4#<)18#4#.+1$H*
 Zgrada u kojoj su uredi: Predmet uzet u istragu prije nekoliko dana i informacija je ve} upu}ena Tu`ila{tvu BiH 
Sarajevo:Bruka s poklonom porodilji
7. str.
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
subota, 9. 1. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5150
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 2. strana8. strana9. strana
 
DANAS U AVAZU
Politi~kiprilogSedmica
(Foto: F. Fo~o)
   6   1 .  s   t  r .
Vranki} i [piri}: Navodno uzeli mito
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,9. januar/sije~anj 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Obavje{tajac SIPA-e i novinar Srne konstruirali pri~u o vehabijama
- Na ovaj na~in po~eo je i rat 1992. go-dine. Hu{ka~ka politika isprepadala je ione umjerene ljude i okrenula ih protivobi~nog, nedu`nog ~ovjeka. Protiv ova-kvih treba se boriti na vrijeme. I to svimraspolo`ivim sredstvima. Podnijeti prijave policiji zbog hu{kanja,iako su doneseni zakonima kojima se sankcioni{e svako vrije|anjena nacionalnoj, rasnoj i vjerskoj osnovi.
(bh_zagrepcanin)
PORTAL - komentar dana
 Halilovi}: O{tra reakcija
Bosanskohercegova~ka patrio-tska stranka (BPS) - Sefer Halilo-vi} saop}ila je ju~er da BiH odsvoje nezavisnosti do danas nika-da nije bila baza terorista ili tero-risti~kih aktivnosti, „niti se nana{em tlu de{ava i{ta sli~no“.Na taj na~in BPS je reagiraopovodom izjave {efa izraelske di-plomatije Avigdora Libermana daje BiH pogodno tlo za „regrutiran-je terorista“ i da je „Balkan slje-de}a destinacija globalnog d`iha-da gdje se namjerava izgraditiinfrastruktura, regrutirati aktivi-sti i usmjeriti fondovi u oblastimakoje naseljavaju Bo{njaci...“- Ukoliko najbli`a izraelskaambasada ili njihov ministar va-njskih poslova imaju neku podro-bniju informaciju s tim u vezi,pozivamo ga da to saop}i na{imdr`avnim organima koji su na-dle`ni za takve pojave. Ovakvo,javno, licitiranje nepostoje}impodacima samo nanosi {tetume|usobnim odnosima dvije ze-mlje - ka`e se u saop}enju koje jepotpisao predsjednik BPS-a SeferHalilovi}.Iz BPS-a navode da je BiH pr-etrpjela veliki udar separati-sti~kih terorista, tokom agresijena RBiH od 1992. do 1995. godi-ne, ali da u tom vremenu „od izr-aelskih vlasti nismo mogli ~uti dasu BiH napali teroristi iz Srbije iHrvatske“.
Nakon izjave {efa izraelske diplomatije
BPS: BiH nikada nijebila baza terorista
Od izraelskih vlasti nismo mogli ~uti da su BiH od1992. do 1995. napali teroristi iz Srbije i Hrvatske
Predsjedavaju}i Zajedni~ke si-gurnosno-obavje{tajne komisijeza nadzor nad radom Obavje{ta-jno- sigurnosne agencije (OBA)BiH Mirko Okoli} izjavio je za Sr-nu da niko ne mo`e tvrditi da BiHnije pogodno tlo za regrutiranje te-rorista. Prema njegovim rije~ima,i oni koji tvrde da u BiH ima uvje-ta za regrutiranje terorista, kao ioni koji tvrde da nema, morajuimati argumente za to {to govore.
Okoli}: I jedni i drugi moraju imati argumente
Adis Medunjanin, 25-godi{njiameri~ki dr`avljanin porijeklomiz BiH, i Zarein Ahmed`aj ju~ersu uhap{eni u Njujorku podoptu`bom da su planirali terori-sti~ki napad zajedno s Nad`ibula-hom Zazijem, javlja AFP.Napad se trebao desiti lani uNjujorku, na dan obilje`avanja go-di{njice ru{enja tornjeva WTC-aiz 2001. godine.Medunjanina i Ahmed`ajauhapsili su agenti FBI-ja, objavioje portparol te agencije Ri~ardKolko (Richard). Navodi se da sunjih dvojica „saradnici“ Zazija,optu`enog za veze s El-Kaidom uPakistanu i za pripremanje bo-mba{kih napada u Njujorku, tvr-di neimenovani izvor AFP-a.Hap{enja Medunjanina i Ah-med`aja desila su se nakon {to jeFBI u{ao u dom Bosanca s nalogomza pretres i oduzeo mu paso{. Na-kon toga, Medunjanin je u~estvovaou saobra}ajnoj nesre}i i poku{ao jepje{ke pobje}i, ali u tome je bio spr-ije~en. U bolnici mu je ukazana lje-karska pomo} za lak{e ozljede, a za-tim su ga ispitali detektivi.
Akcija agenata FBI-ja
Me|u uhap{enima i ameri~kidr`avljanin porijeklom iz BiH
„Avaz“ saznaje
Zbog kupovine ureda za 12 miliona KM
SIPA pokrenula istraguprotiv Vranki}a i [piri}a
Pro{le godine kupljen poslovni prostor za 6.000 KM po kvadratu
Pod istragom i direktor „Slu`benog lista“ Dragan Prusina
Agencija za istrage i za{titu(SIPA) BiH pokrenula je istraguprotiv visokih funkcionera Vije}aministara BiH, premijera Nikole[piri}a i ministra finansija Draga-na Vranki}a, te direktora „Sl-u`benog lista BiH“ Dragana Pru-sine, u slu~aju kupovine poslo-vnog prostora u novoizgra|enomneboderu u sarajevskom naseljuOtoka, saznaje „Dnevni avaz“.Vlasti BiH putem dr`avneinstitucije „Slu`beni list BiH“ jo{pro{le godine kupile su 2.000kvadratnih metara uredskog pro-stora u zgradi u vlasni{tvu ko-mpanije „Interinvest“ iz Mosta-ra, i to za basnoslovni iznos od 12miliona maraka.
Bolje ponude
O skandaloznoj kupovini na{list je pisao jo{ u martu pro{le go-dine. Tada su, osim ~injenice dasu imali ponude za kupovinu po-slovnih prostora na skoro istoj lo-kaciji za 2,5 hiljada maraka pokvadratu, ~elnici Vije}a ministaraBiH dali saglasnost da „Slu`benilist BiH“ kupi prostore u zgradiLjiljanka Palaca iz Gruda za ne-vjerovatnih 2.650 eura po kvadra-tu plus PDV, {to zna~i oko 6.000maraka za kvadratni metar.Kako saznajemo iz pouzdanihizvora u SIPA-i, krivi~na prijava uvezi s ovom kupovinom u SIPA-uje stigla prije dva mjeseca, ali je tajpredmet uzet u istragu prije neko-liko dana i informacija je ve}upu}ena Dr`avnom tu`ila{tvu.Kako nam je potvr|eno, pre-dmet istrage su [piri} i Vranki} tejo{ jedan ~lan Vije}a ministaraBiH, ~ije je ime u ovom trenutkunedostupno, te jo{ nekoliko osoba.Prema nepotvr|enim informacija-ma, krivi~na prijava navodno sa-dr`i tvrdnje da su ~elnici Vije}aministara [piri} i Vranki} za dava-nje saglasnosti na ovakav ugovordobili mito od po 400.000 KM.Komentar na ove informacijezatra`ili smo od ministra Vrank-i}a. No, on je kratko kazao da„nema nikakve veze s tom kupo-vinom te da su ti navodi neozbi-ljni i provokacija“, ne `ele}i deta-ljnije komentirati cijeli slu~aj.
Visoka cijena
Premijer [piri} ju~er nije od-govarao na na{e pozive, a iz nje-govog kabineta nismo mogli do-biti komentar.Cijela pri~a po~ela je kada jeutvr|eno da „Slu`beni list BiH“na svom ra~unu ima veliki iznosnovca, ostvaren poslovanjem popoprili~no visokim cijenama og-la{avanja i objavljivanja oglasa udr`avnom glasilu.Na ra~unu se sakupilo oko 12miliona maraka neutro{enih sre-dstava pa je donesena odluka o ku-povini poslovnog prostora koji biosim „Slu`benog lista“ koristilojo{ nekoliko dr`avnih institucija,Agencija za dr`avnu slu`bu, Pra-vobranila{tvo BiH, Ured za revizi-ju i Agencija za javne nabavke.Direktor „Slu`benog listaBiH“ Dragan Prusina, koji je ra-nije potvrdio informaciju o ku-povini zgrade po visokoj cijeni,ju~er nije bio raspolo`en za ko-mentar.Iz SIPA-e ju~er nisu mogli potvr-diti da se vodi istraga o ovom sl-u~aju, kazav{i tek da sve istrage vodiTu`ila{tvo BiH.
T. LAZOVI]
Uredi kupljeni u zgradi u vlasni{tu Ljiljanka Palaca u Sarajevu
(Foto: F. Fo~o)
Zgrada „Interinvesta“, kakosaznajemo, nu|ena je i „BHTelecomu“, ali je ta ponudaodba~ena zbog previsoke cije-ne. No, {to je skupo „Te-lecomu“, Vije}u ministara BiHnije, pa je sklopljen ugovor okupovini.
Nu|ena i „Telecomu“
Uprkos ~injenici da su ka`njenes vi{e od 100.000 maraka zbog ne-zakonitog dizanja kamatnih stopana ve} realizirane kredite, bankenastavljaju besramno potkradatigra|ane BiH.Takav novi slu~aj u nizu sli~nihizveden je u re`iji Intesa Sanpaolobanke. Kako nam je potvrdilo vi{egra|ana, banka je posljednjeg dana2009. godine bez znanja svojih kli-jenata uzimala po deset maraka snjihovih privatnih ra~una. Tek na-knadno klijenti su dobili dopis ko-jim banka uzimanje novca pravdanaplatom navodne ~lanarine za ko-ri{tenje debitne kartice Visa Ele-ctron.Ka`u da su po deset maraka uzi-mali u skladu s Odlukom o nakna-dama i drugim tro{kovima banke naime naplate godi{nje ~lanarine zakarticu Visa Electron.- U tome ne bi bilo ni{ta ~udnoda Intesa taj svoj proizvod nije pro-movirala navode}i da je kartica be-splatna! Sada banka bez znanja kli-jenata skida po deset KM s na{ihra~una. Rije~ je o obi~noj plja~ki, jerklijente ni{ta ne pitaju kada uzima-ju pare. Novac uzimaju ~ak i penzi-onerima koji su naivno uzimali tekartice. Uzme li se u obzir ~injenicakoliko takvih klijenata ima, sigurnosu uzeti milionski iznosi od gra|anaBiH - kazao je za na{ list jedan odklijenata Intesa Sanpaolo banke izSarajeva.On o~ekuje da Agencija za banka-rstvo FBiH i slu`benici inspekcije hi-tno reagiraju i sprije~e ovakve akti-vnosti banaka.
 F. V.
 Intesa Sanpaolo banka: Koliko je novca uzeto
Banke nastavljaju plja~kati gra|ane BiH
Intesa Sanpaolo uzimala novac bez znanja klijenata
Vranki} i [piri}: Navodno dobili po 400 hiljada KM 
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,9. januar/sije~anj 2010.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Antibo{nja~kapropaganda
Od rata naovamo u BiH nije zabilje`en nijedanteroristi~ki napad koji bi mogao biti povezans islamskim ekstremistima ili El-Kaidom
Dobronamjerni gvardijan samostana na Plehanu fra Mirko Fili-povi} objelodanio je besramne la`i o „bazama vehabija“ na tom po-dru~ju BiH plasirane u nekim medijima, nazivaju}i ih paranojom.Po{teno i ljudski, bez li~nih interesa, gvardijan je raskrinkaoizmi{ljenu konstrukciju prema kojoj BiH opet `ele pokazati kaouto~i{te radikala, ekstremista, potencijalnih ili pravih terorista.Na`alost, problem s kampanjom pojedinih medija i politi~kihcentara mo}i u kojoj se BiH ve`e uz me|unarodni terorizam, imamnogo dublje uzroke od obi~ne paranoje ili straha. Rije~ je o dobroplaniranoj, politi~ki osmi{ljenoj i finansijski dobro potkrijepljenojujdurmi - uroti, koja se u medijsku orbitu lansira svaki put kada seu dnevnopoliti~kom smislu za to uka`e potreba.Iako od rata naovamo u BiH nije zabilje`en nijedan teroristi~kinapad koji bi mogao biti povezan s islamskim ekstremistima ili El-Kaidom, na{a dr`ava neizostavno se spominje kao „potencijalnouto~i{te“ i baza, a Bo{njaci kao „posebno ranjiva“ populacija za {iren-je ekstremisti~kih ideja. [kolski je to primjer kako hiljadu puta pono-vljena la` mo`e u javnosti biti prihva}ena kao ~injenica, koju je sadadaleko te`e opovrgnuti ili demantirati nego {to ju je bilo plasirati.Radikalni izraelski ministar vanjskih poslova „ispalio“ je tvr-dnju o {irenju radikalizma u BiH, a mediji plasirali pri~u o vehabi-jama na Plehanu, ba{ u trenutku kada me|unarodna zajednica, po-sebno EU, zbija redove poku{avaju}i se suprotstaviti ja~anju anti-bosanskih i secesionisti~kih snaga.Povezivanjem BiH s ekstremizmom i terorizmom direktno se`eli oslabiti polo`aj Bo{njaka, kao najbrojnijeg naroda u BiH, koji jeistovremeno i klju~na koheziona snaga dr`ave.No, efekti {tetne kampanje bili bi kudikamo slabiji, a borba pro-tiv njih lak{a da se BiH nisu dogodili montirani procesi poput„Al`irske grupe“ ili „Pogorelice“.Takvi doga|aji re`irani u vrijeme Alijanse za promjene lansiralisu BiH u grupu zemalja koje ba{tine ekstremiste, teroriste i isla-mske radikale. Ti doga|aji nepovratno su promijenili imid` BiH iBo{njaka. Od `rtava genocida i boraca za dostojanstvo svijeta, BiH iBo{njaci postali su sumnjivi, radikalizmu i terorizmu skloni trn uoku Evrope.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Direktor Razvojne bankeFBiH Ramiz D`aferovi} nazvaoje obi~nim glupostima i izmi{ljo-tinama ju~era{nje tvrdnje gla-vnog inspektora Finansijske poli-cije FBiH Zufera Dervi{evi}a naportalu Safeta Oru~evi}a.Dervi{evi} je, naime, la`no re-kao da su neta~ni navodi „Avaza“ ureakciji prema FTV-u, da su pojedi-nci podigli i po 100 miliona KM kr-edita s kamatom ni`om od pet po-sto (rije~ je o tome da odgovorna ur-ednica Informativnog programaFTV-a Du{ka Juri{i} i generalni di-rektor RTVFBiH D`emal [abi}vjerovatno iz prepoznatljivih razlo-ga nisu htjeli objaviti cjelovit tekstreagiranja i pitanje kome je dato ~ak100 miliona KM, i to s nevjerova-tno povoljnom kamatom, pa je cje-lovit demanti „Avaz-roto pressa“bio objavljen u na{oj novini).Dervi{evi} je, u svom stiluza{tite poslovanja Selimovi}a idezavuiranja javnosti, kazao i daje slu~aj Razvojne banke navodnonadma{io slu~aj kriminala uPo{tanskoj banci u Hrvatskoj.
Uni{tavanje ljudi
- [to se ti~e pore|enja oveinstitucije s Po{tanskom ba-nkom, neka Dervi{evi} saop}i bh.javnosti ~lan bilo kojeg zakona ipropisa va`nog za bankarski se-ktor koji smo mi prekr{ili. To suklasi~ne izmi{ljotine. Ako se De-rvi{evi} `eli baviti kriminalom,neka krene od sebe. On je ~ovjekkoji je u funkciji uni{tavanja lju-di, i to po privatnoj osnovi, a dabi eliminirao odre|ene osobe snekih pozicija.Sve to radi da se ne bi razotkrionjegov i veliki kriminal njegoveslu`be. A nadam se da }e se to pita-nje rije{iti u dogledno vrijeme -pri~a D`aferovi}, navode}i da Upr-ava za indirektno oporezivanje, Po-rezna uprava FBiH i Agencija zabankarstvo FBiH nikada nisu utvr-dile nezakonitosti u Razvojnoj ba-nci od kada je on na njenom ~elu.Ka`e da se Dervi{evi} obra-~unava s njim zato {to `eli uni{titiRazvojnu banku. Radi to uprkos~injenici da je kapital te banke zaposljednje tri godine, kako ju jeD`aferovi} preuzeo, pove}an ~ak za12 miliona KM, a naplata kreditakre}e se od 96 do ~ak 98 posto.D`aferovi} vjeruje da iza svega stojeporodica Selimovi} i njeni interesi.- Cijela haranga traje ve} dvijegodine. Sve je zapo~elo kada je odmene tra`eno da „Sarajevskoj piva-ri“ odobrim kredit od pet milionaKM bez kolaterala. Kada sam toodbio, oni su pokrenuli haranguputem svojih listova „Oslobo|en-je“ i „San“. Tako|er, stalno su miprijetili Finansijskom policijomFBiH, ~iji ~elnik Dervi{evi} radi zanjih. Neka doka`u da ne postoji ve-za izme|u grupacije Selimovi} i Fi-nansijske policije FBiH. To je o~ito- ka`e D`aferovi}.
Veliki krediti
Cilj harange, tvrdi, jeste da seuspostavi kontrola nad bankom ida „ovo bude interna banka gru-pacije Selimovi}, koja nije ispu-njavala uvjete za nove kredite“!Napadima se, pak, poku{avajuslati poruke nekim klijentima dane vra}aju uzete kredite.D`aferovi} je potvrdio da suSelimovi}i do sada uzimali ogro-mne svote kredita od Razvojnebanke FBiH.- Od 2001. do 2008. godine onisu u ovoj banci koristili vi{e od 97miliona KM, a ukupno su do sadanjihove firme dobile vi{e od 100miliona KM! Godi{nje su koristilioko 20 miliona KM. Rije~ je ugla-vnom o kreditima za poljoprivredus kamatom od ~etiri posto! Tako|er,u posljednjoj godini uzimali su kre-dite od po sedam posto za teku}u li-kvidnost - rekao je D`aferovi}.O kakvoj se pogodnosti za ne-zaja`ljive Selimovi}e radi, najbo-lje govori podatak da, primjerice,„Avaz“, koji Selimovi}evi novi-nari tendenciozno prozivaju da jepodigao kredit od 22 milionaKM, pla}a za 20 posto vi{u kama-tu na svoj kredit nego {to to ~ineprivilegirani Selimovi}i za svojeogromne kredite.
 F. VELE
RAZVOJNA BANKA
Direktor D`aferovi} demantira Dervi{evi}a
Selimovi}i su uzeli vi{e od100 miliona KM kredita skamatom od ~etiri posto!
Ako se Zufer Dervi{evi} `eli baviti kriminalom, neka krene od sebe
Kampanjase vodi jer nisam „Sarajevskoj pivari“ dao kredit od pet miliona KM
D`aferovi} je potvrdio i da ba-nka potra`uje od firmi {irom BiH14 miliona KM na ime uzetih kre-dita koji nisu vra}eni. Rije~ je o no-vcu uzetom prije njegovog dolaskana ~elo Razvojne banke, koja je ume|uvremenu aktivirala hipotekei novac `eli vratiti putem suda.
Potra`uje se 14 miliona KM duga
- Federalna finansijska poli-cija radi nezakonito. To se lakomo`e vidjeti kada se pogleda Za-kon o Finansijskoj policijiFBiH. Oni nemaju ovla{tenja dakontroliraju bud`ete i banke.Upadaju u sistem kao padobra-nci. Ko god stoji iza Finansijskepolicije, ru{i sistem ove dr`ave -istakao je D`aferovi}.
Ko stoji iza Finansijske policijeFBiH, ru{i sistem dr`ave
 D`aferovi}: Dervi{evi} se boji  razotkrivanja svog kriminala Dervi{evi}: Radi zaSelimovi}e Juri{i} i [abi}: Za{to putem FTV-a skrivaju istinu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carli Batke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->