Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
84Activity
×
P. 1
kajian terhadap perkembangan kanak-kanak

kajian terhadap perkembangan kanak-kanak

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,847|Likes:
Published by yusnia92

More info:

Published by: yusnia92 on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/16/2014

 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
7
MSM FGKNZKLGKIMB+ MSM FGKNZKLGK HZFG SZYG^
7+
 
UJKLAGYLGGK9+
 
UJKLJKGBGK3+
 
IM@NG^G FGKGF(FGKGF>+
 
UJYFJHIGKLGK DM_MFGB:+
 
UJYFJHIGKLGK S@SMGB4+
 
UJYFJHIGKLGK JH@SM<+
 
UJYFJHIGKLGK IGAGSG NGK F@HZKMFGSM1+
 
UJYFJHIGKLGK F@LKM^MD=+
 
UJYFJHIGKLGK ^MKLFGA BGFZ75+
 
FJSMHUZBGK SJCGYG HJK]JBZYZA77+
 
YZOZFGK79+
 
BGHUMYGK
 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
9
UJKLAGYLGGK
GBAGHNZBMBBGA" sj~mkllm(~mkllm uzomgk fj agnyg~ Gbbga S+\+^ nm g~gs sjlgbgygahg~k}g }gkl ~jbga hjklmmkfgk fgomgk mkm nmsjbjsgmfgk ngbgh ~jhu`a |gf~z }gklnm~j~gufgk+Ujklagylggk fazszs ngk oz~ggk ~jymhg fgsma nm~zozfgk fjugng ujks}gyga sziojf Ujysjfm~gygkUjhijbgogygk }gkl Yjsu`ksmd zk~zf Ig}m ngk Fgkgf(fgkgf !FGW 7533-" Cmf Sm~m Kzy Gmsaganm g~gs sjlgbg ~zkozf gogy" ~jlzygk ngk imhimklgk }gkl ~jbga nmijymfgk+Ujklagylggk ozlg nmygfghfgk fjugng umagf fjbzgylg gnmf Kzy Kgo|g _zbgmfag fjygkghjhijkgyfgk sg}g hjbgfzfgk fgomgk ~jyagngu ~gagu ujyfjhigklgk ngk ujy~zhizagk gnmf Kzy Kgo|g _zbgmfag+ ^mngf nmbzugfgk oz~ggk ~jymhg fgsma ~zyz~ sg}g k}g~gfgk g~gs sjlgbghgfbzhg~ sjy~g igagk(igagk }gkl nmijymfgk sjugkogkl sg}g hjbgfzfgk fgomgk mkm+^mngf fj~mkllgbgk nmzcgufgk oz~ggk ~jymhg fgsma fjugng ygfgk sjujyozgklgk }gkl ~zyz~ sghgijyozgkl ijysghg ngbgh sjljkgu gsujf ngbgh ijysghg(sghg hjk}mgufgk ~zlgsgk ijyfjkggkmknmtmnz }gkl nmumbma+Nm~zozfgk izg~ }gkl nmmklg~m ngk nmfgsmam" G}ga ngk i`kng }gkl sjk~mgsg hjhijymfgklgbgfgk ngk n`y`klgk zk~zf ~jyzs ijyog}g+Gfamy sjfgbm" ~jymhg fgsma nm g~gs fjyogsghg }gkl nmijymfgk sjugkogkl ~jhu`a ~zlgsgkmkm nmsjbjsgmfgk+K@Y]ZSHGKMG IMK^M OZKGMNM=95:7<(75(:931J95757555194Nmub`hg Ujknmnmfgk G|gb Fgkgf(fgkgf Zkmtjysm~m Ujknmnmfgk Szb~gk Mnyms !ZUSM-
 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
3
7+5
 
UJKLJKGBGK
 Ujy~zhizagk ngk ujyfjhigklgk hgkzsmg gngbga d`fzs z~ghg fgomgk usmf`b`lmujyfjhigklgk+ Gabm usmf`b`lm ujyfjhigklgk hjklfgom gsujf(gsujf ujy~zhizagk ngkujyfjhigklgk hgkzsmg ngk czig hjklgm~fgkk}g njklgk dgc~`y(dgf~`y }gklhjhujklgyzamk}g" mgm~z dgf~`y igfg ngk ujysjfm~gygk+Ujy~zhizagk nmgkllgu sjiglgm sg~z uy`sjs ujyzigagk s~zf~zy ngk dmsm`b`lm }gkl ijybgfznm ngbgh nmym sjsj`ygkl mknmtmnz+ Mg ozlg smhgfsznfgk sjiglgm szg~z ujyzigagk }gklijysmdg~ fzgk~m~g~md !ngug~ nmbmag~ ngk nmzfzy- mgm~z ujyzigagk dmmfgb hgkzsmg ngym gsujf sgm ngk fjhg~gklgk ngk ujyzigagk mkm gfgk ~jyzs ijybgfz sjamkllg fj sg~z ~gaguujyzigagk m~z gfgk ~jyajk~m+ Sgm `~gf ngk `ylgk(`ylgk ngbghgk ~zyz~ ijy~ghiga+Ujy~ghigagk sgm `~gf hjhijym fgkgf(fgkgf fjzug}ggk }gkl bjima zk~zf hjkggfzbngk hjklmklg~+ @bja m~z" ujy~zhizagk hjbmig~fgk gsujf f`lkm~md ngk dmmfgb+Ujy~zhizagk nmujklgyzam `bja igfg g~gz fj~zyzkgk" fjhg~gklgk" fjsmag~gk miz igugngk ujysjfm~gygk mknmtmnz ~jysjiz~+ Fgngy ujy~zhizagk ijyijg ngymugng mknmtmnzfjugng mknmtmnz ngk mg ijybgfz sjcgyg ijyujymklfg~(ujymklfg~+Ujyfjhigklgk uzbg hjyzugfgk ujkcgugmgk fjhg~gklgk sjsj`ygkl agsmb ngymugngmk~jygfsm igfg ngk ujysjfm~gygk+ Mg hjyzugfgk sg~z ujyzigagk fzgbm~g~md }gkl sms~jhg~mf hjbmuz~m gsujf im`b`lm" f`lkm~md ngk s`sm`jh`sm ngk ijybgfz gfmig~ ~mkngfgk }gkl sgbmklijyfgm~ gk~gyg ujyfjhigklgk ogshgkm njklgk ujhijbgogygk+ Ujyzigagk(ujyzigagk mkmgngbga ngym sjlm ogshgkm" jh`sm" hjk~gb ngk s`smgb+ Uy`sjs ujyfjhigklgk hjhig|gujyzigagk fj gyga smdg~(smdg~ }gkl sjoglg~ sjy~g hjklmfz~ g~zygk sjhzbgognm+ Ujyzigagk~jysjiz~ gngbga ijy~jyzsgk ngbgh hjhg~gklfgk ngk hjknj|gsgfgk szg~z ijkng amnzuamkllg fj gfamy ag}g~k}g+Iglm hjkog}gfgk fgomgk ~jyagngu ujyfjhigklgk fgkgf(fgkgf mkm" sg}g ~jbgahjkogbgkfgk fgomgk ngk ujk}jbmnmfgk fj g~gs sgbga sj`ygkl fgkgf(fgkgf }gkl ijyzsmg :~gazk+ Fgomgk fjs }gkl sg}g ogbgkfgk mkm bjima ijyfmsgy ~jk~gkl njdmkmsm iglm sj~mgu gsujf 

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
NoreenaNuing liked this
Zaleha Damanhuri added this note|
terima kasih...boleh berkongsi ya...
Noradilah Hj Nain added this note|
banyak info
Ayah Danish Darwisy added this note|
like
Law Cheng Ing liked this
cheramlah3716 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->