Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
113Activity
P. 1
kajian terhadap perkembangan kanak-kanak

kajian terhadap perkembangan kanak-kanak

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 15,383|Likes:
Published by yusnia92

More info:

Published by: yusnia92 on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/26/2015

 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
7
MSM FGKNZKLGKIMB+ MSM FGKNZKLGK HZFG SZYG^
7+
 
UJKLAGYLGGK9+
 
UJKLJKGBGK3+
 
IM@NG^G FGKGF(FGKGF>+
 
UJYFJHIGKLGK DM_MFGB:+
 
UJYFJHIGKLGK S@SMGB4+
 
UJYFJHIGKLGK JH@SM<+
 
UJYFJHIGKLGK IGAGSG NGK F@HZKMFGSM1+
 
UJYFJHIGKLGK F@LKM^MD=+
 
UJYFJHIGKLGK ^MKLFGA BGFZ75+
 
FJSMHUZBGK SJCGYG HJK]JBZYZA77+
 
YZOZFGK79+
 
BGHUMYGK
 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
9
UJKLAGYLGGK
GBAGHNZBMBBGA" sj~mkllm(~mkllm uzomgk fj agnyg~ Gbbga S+\+^ nm g~gs sjlgbgygahg~k}g }gkl ~jbga hjklmmkfgk fgomgk mkm nmsjbjsgmfgk ngbgh ~jhu`a |gf~z }gklnm~j~gufgk+Ujklagylggk fazszs ngk oz~ggk ~jymhg fgsma nm~zozfgk fjugng ujks}gyga sziojf Ujysjfm~gygkUjhijbgogygk }gkl Yjsu`ksmd zk~zf Ig}m ngk Fgkgf(fgkgf !FGW 7533-" Cmf Sm~m Kzy Gmsaganm g~gs sjlgbg ~zkozf gogy" ~jlzygk ngk imhimklgk }gkl ~jbga nmijymfgk+Ujklagylggk ozlg nmygfghfgk fjugng umagf fjbzgylg gnmf Kzy Kgo|g _zbgmfag fjygkghjhijkgyfgk sg}g hjbgfzfgk fgomgk ~jyagngu ~gagu ujyfjhigklgk ngk ujy~zhizagk gnmf Kzy Kgo|g _zbgmfag+ ^mngf nmbzugfgk oz~ggk ~jymhg fgsma ~zyz~ sg}g k}g~gfgk g~gs sjlgbghgfbzhg~ sjy~g igagk(igagk }gkl nmijymfgk sjugkogkl sg}g hjbgfzfgk fgomgk mkm+^mngf fj~mkllgbgk nmzcgufgk oz~ggk ~jymhg fgsma fjugng ygfgk sjujyozgklgk }gkl ~zyz~ sghgijyozgkl ijysghg ngbgh sjljkgu gsujf ngbgh ijysghg(sghg hjk}mgufgk ~zlgsgk ijyfjkggkmknmtmnz }gkl nmumbma+Nm~zozfgk izg~ }gkl nmmklg~m ngk nmfgsmam" G}ga ngk i`kng }gkl sjk~mgsg hjhijymfgklgbgfgk ngk n`y`klgk zk~zf ~jyzs ijyog}g+Gfamy sjfgbm" ~jymhg fgsma nm g~gs fjyogsghg }gkl nmijymfgk sjugkogkl ~jhu`a ~zlgsgkmkm nmsjbjsgmfgk+K@Y]ZSHGKMG IMK^M OZKGMNM=95:7<(75(:931J95757555194Nmub`hg Ujknmnmfgk G|gb Fgkgf(fgkgf Zkmtjysm~m Ujknmnmfgk Szb~gk Mnyms !ZUSM-
 
 
VFGW 7533 ? UJYSJFM^GYGK UJHIJBGOGYGK ]GKLYJSU@KSMD ZK^ZF IG]M NGK FGKGF(FGKGFX
 
3
7+5
 
UJKLJKGBGK
 Ujy~zhizagk ngk ujyfjhigklgk hgkzsmg gngbga d`fzs z~ghg fgomgk usmf`b`lmujyfjhigklgk+ Gabm usmf`b`lm ujyfjhigklgk hjklfgom gsujf(gsujf ujy~zhizagk ngkujyfjhigklgk hgkzsmg ngk czig hjklgm~fgkk}g njklgk dgc~`y(dgf~`y }gklhjhujklgyzamk}g" mgm~z dgf~`y igfg ngk ujysjfm~gygk+Ujy~zhizagk nmgkllgu sjiglgm sg~z uy`sjs ujyzigagk s~zf~zy ngk dmsm`b`lm }gkl ijybgfznm ngbgh nmym sjsj`ygkl mknmtmnz+ Mg ozlg smhgfsznfgk sjiglgm szg~z ujyzigagk }gklijysmdg~ fzgk~m~g~md !ngug~ nmbmag~ ngk nmzfzy- mgm~z ujyzigagk dmmfgb hgkzsmg ngym gsujf sgm ngk fjhg~gklgk ngk ujyzigagk mkm gfgk ~jyzs ijybgfz sjamkllg fj sg~z ~gaguujyzigagk m~z gfgk ~jyajk~m+ Sgm `~gf ngk `ylgk(`ylgk ngbghgk ~zyz~ ijy~ghiga+Ujy~ghigagk sgm `~gf hjhijym fgkgf(fgkgf fjzug}ggk }gkl bjima zk~zf hjkggfzbngk hjklmklg~+ @bja m~z" ujy~zhizagk hjbmig~fgk gsujf f`lkm~md ngk dmmfgb+Ujy~zhizagk nmujklgyzam `bja igfg g~gz fj~zyzkgk" fjhg~gklgk" fjsmag~gk miz igugngk ujysjfm~gygk mknmtmnz ~jysjiz~+ Fgngy ujy~zhizagk ijyijg ngymugng mknmtmnzfjugng mknmtmnz ngk mg ijybgfz sjcgyg ijyujymklfg~(ujymklfg~+Ujyfjhigklgk uzbg hjyzugfgk ujkcgugmgk fjhg~gklgk sjsj`ygkl agsmb ngymugngmk~jygfsm igfg ngk ujysjfm~gygk+ Mg hjyzugfgk sg~z ujyzigagk fzgbm~g~md }gkl sms~jhg~mf hjbmuz~m gsujf im`b`lm" f`lkm~md ngk s`sm`jh`sm ngk ijybgfz gfmig~ ~mkngfgk }gkl sgbmklijyfgm~ gk~gyg ujyfjhigklgk ogshgkm njklgk ujhijbgogygk+ Ujyzigagk(ujyzigagk mkmgngbga ngym sjlm ogshgkm" jh`sm" hjk~gb ngk s`smgb+ Uy`sjs ujyfjhigklgk hjhig|gujyzigagk fj gyga smdg~(smdg~ }gkl sjoglg~ sjy~g hjklmfz~ g~zygk sjhzbgognm+ Ujyzigagk~jysjiz~ gngbga ijy~jyzsgk ngbgh hjhg~gklfgk ngk hjknj|gsgfgk szg~z ijkng amnzuamkllg fj gfamy ag}g~k}g+Iglm hjkog}gfgk fgomgk ~jyagngu ujyfjhigklgk fgkgf(fgkgf mkm" sg}g ~jbgahjkogbgkfgk fgomgk ngk ujk}jbmnmfgk fj g~gs sgbga sj`ygkl fgkgf(fgkgf }gkl ijyzsmg :~gazk+ Fgomgk fjs }gkl sg}g ogbgkfgk mkm bjima ijyfmsgy ~jk~gkl njdmkmsm iglm sj~mgu gsujf 

Activity (113)

You've already reviewed this. Edit your review.
umiey added this note
added this note.. tq
Nor Farihah Bt Hussain liked this
NiaPurple'z added this note
nice
Mazlan Zarawi liked this
RozeeRozita liked this
NorSyafiqa liked this
UmiEyz UmEz added this note
terima kasih kongsi
Azizan Shamsudin liked this
amy liked this
NiaPurple'z liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->