Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PROS & CONS of Corporate Social Network

PROS & CONS of Corporate Social Network

Ratings: (0)|Views: 194 |Likes:
Published by flaviutoma

More info:

Published by: flaviutoma on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
ASPECTE PRO
Ş
I CONTRA ALE PREZEN
Ţ
EICORPORA
Ţ
IILOR PE RE
Ţ
ELELE SOCIALEPROS AND CONS OF CORPORATE SOCIALNETWORKING
ec. Laviniu Chi
ş
 
MICROIMO IFN SA
drd. ec. Mihai FlorinTalpo
ş
 
IMOFINANCE SA
Abstract:
The fulminant evolution of social networking among Internet users is no longer
 just a
trend”
.The social network became more than a tool for connecting people; it became a way of life. Theevolution of social networking could not escape the
corporations’ attentions, which are
in constant searchfor new instruments meant to help them increase their market shares and
the clients’ adoption rate. The
paper starts by analyzing the dynamics of social networking, followed by relevant examples andstatistics. The discussion leads to a set of advantages and disadvantages of corporate social networking.In the end, important conclusions are advanced in regards to the implications that the particular nature of 
social networking brings in terms of: Internet customers’ habits, on
-line marketing techniques andcorporate image risks. The paper is of interest to Internet users, corporate managers, academics andresearchers.
Keywords:
Internet, social networks, social media, communication
1
 
INTRODUCERE
Oamenii comunic
ă zilnic unii cu alţ
ii: fa
ţă în
fa
ţă, la telefon sau în scris. Cu toate acestea, marea
majoritate
ş
tiu foarte pu
ţ
ine lucruri despre regulile
şi regularitatea unei comunicări eficiente.
Emblematica pentru epoca pe care o
traversăm este comunicarea prin Int
ernet. Acest
mediu a atras atât de multă lume, într 
-un timp atâtde scurt, încât, în ceea ce prive
ş
te comunicarea, am
 putea spune s
-a petrecut un fenomen posibil dedescris într-
o parafrază după Johann Wolfgang
1.
 
INTRODUCTION
People communicate with each other everyday: face to face, by phone or in writing. However,most people know very little about the rules andregularity of efficient communication.Internet communication is emblematic for ourera. This virtual environment attracted so manypeople, in such a short time, that - in terms of 
 
communication - we might say that an interestingphenomenon took place. In order to describe thatphenomenon we might quote Johann Wolfgang
 
Goethe (1749
 – 
 
1832): „suntem cu toţ
ii aici, deci
să începem!” [Susane Watzke Otte, 2009, p 78].Prima impresie a fost aceea că cei carecomunică prin Internet nu au nevoie nici de
cuno
ş
tin
ţ
e speciale
ş
i nici de ajutor.Eroarea aceasta de percep
ţie a comunicării
prin Internet a fost însa realiza
tă relativ repede decătre mulţ
i dintre utilizatori, ace
ş
tia în
ţelegând că ocomunicarea eficientă nu este întâmplătoare. La fel
ca
ş
i în cazul tuturor celorlalte canale decomunicare, comunicarea prin Internet se supuneunor reguli precise
ş
i conven
ţ
ii. Cunoa
ş
terea
ş
i
aplicarea acestora conferă utilizatorilor de Internetş
ansa de a influen
ţa pozitiv calitatea legăturii
create între ei
şi cei cu care comunică. Cu alte
cuvinte, chiar
ş
i pe Internet se poate vorbi devalorizarea afirma
ţ
iilor lui Friedemann Schulz von
Thun: „arta de a te prezenta ş
i de a crea contacteinterumane
şi legături participă în mare măsură la propriul succes” [Susane Watzke Otte, 2009, p 14].
 Afirma
ţia este valabilă ş
i atunci când vorbim
despre comunicarea realizată de companii în
mediul online în general
ş
i în re
ţ
elele sociale înspecial, deoarece prezen
ţa lor activă în acestemedii le permite să
-
şi „umanizeze” brandurile de o
a
şa manieră încât ajung să pară mult mai
abordabile în ochii clien
ţ
ilor.Cu toate acestea, prezen
ţ
a companiilor pere
ţelele sociale implică ş
i o serie de riscuri, cu
 privire la care orice manager ar trebui să fie avizat,
 înainte de a lua decizia de a activa profilulcompaniei sale într-un mediu turbulent cum esteacela al re
ţ
elelor sociale.
2
 
RE
Ţ
ELELE SOCIALE
Ş
I INTERNETUL
Televiziunea a avut nevoie de 13 ani pentru ase extinde la nivel mondial, radioului i-au trebuit53 de ani, Internetului 7 ani, iar Facebook-ului, cea
mai renumită reţ
ea de socializare, i-au fostsuficiente doar 9 luni [wikipedia.com, 2011].
2.1
 
Conceptul de re
 ţea socială
 
Desi exista sute de defini
ţ
ii ale termenului dere
ţea socială, una dintre cele mai cuprinzatoare
Goethe (1749 - 1832): "We are all here, so let'sstart!" [Susane Watzke Otte, 2009, p 78].
The first public’s impression was that those
who communicate through the Internet do not need
 
any special knowledge and guidance.This error of perception of the Internetcommunication was quickly overcome by manyusers, because they understood that effectivecommunication is not random. Just as in case of any other communication channel, Internetcommunication is subject to precise rules andconventions. Knowing and applying these rulesgive users the chance to positively influence thequality of the relationship created between themand those who they communicate with. In otherwords, even on the Internet we can speak of valuing the claims made by Friedman Schulz von
Thune’s: "
the art of introducing yourself andmaking connections and bonds between people isconsistently participating to your own success"[Susane Watzke Otte, 2009, p 14].We can say that the validity of the above
 
mentioned thesis, is preserved even when we talkabout Internet corporate communication generallyand especially about corporate social networking,because the active presence of companies in theseenvironments allows them to "humanize" theirbrands so that they turn out to be a lot morereachable in the eyes of the customers.However, the presence of corporations insocial networks involves a number of risks, of which every manager should be aware of beforedeciding to activate his company's profile in aturbulent environment such as the one of socialnetworks.
2
 
SOCIAL NETWORKS AND THEINTERNET
It took 13 years for the Television to expandglobally, 53 years for the radio and 7 years for theInternet. Facebook (the most famous socialnetwork) needed only 9 months [wikipedia.com,2011].
2.1
 
The social network concept 
Even if there are hundreds of definitions for
the term “social network”, one of the broadest ones
 
 precizeaza ca reţeaua socială este o structurăsocială care are la bază indivizii sau organizaţiile
conecta
ţ
i/e între ele prin intermediul Internetului, în baza unor interdependen
ţ
e de tipul: prieteniilor,familiilor, intereselor comune, schimburilor
financiare, aversiunilor, cunoştinţelor sau
prestigiului. [wikipedia.com, 2011].
2.2
 
 Evolu
 ţ 
ia formelor de comunicarecorpora
 ţistă ş
i tipologia re
 ţ 
elelor sociale
Fulminanta evolu
ţ
ie a re
ţ
elelor sociale a avut
la bază o serie de momente cheie, care au
transformat
ş
i modelat de-a lungul timpuluiformele de comunicare bazate pe tehnologie
specifică, până la formele cunoscute azi. Conform
onlineschools.org, evolu
ţia comunicării printehnologie specifică a fost marcată de următoarele
momente cheie (a se vedea figura 1):says that a social network is a social structurebased on individuals or organizations, connectedthrough Internet, by specific types of interdependencies such as: friendship, family,common interests, financial operations, dislikes,acquaintances or prestige [wikipedia.com, 2011].
2.2
 
 Evolution of corporate communication
 forms and social networks’ typology
 
The fulminant evolution of social networkswas based on a series of key moments that shapedand changed communication technologies overtime, until they reached the actual forms.According to onlineschools.org, the evolution of communication technology was marked by thefollowing key moments (see figure 1):
 
Figura 1. Evolu
ţ
ia formelor de comunicare / Figure 1. Evolution of communication
 Diversitatea re
ţelelor sociale este dată de
multiplele destina
ţ
ii pentru care acestea au fostcreate. Principalele tipologii de platforme destinatere
ţ
elelor sociale sunt [Jamie Turner si ReshmaShah, 2010, p 34-37]:
 
Site-urile de socializare: Facebook,Friendster, YouTube (a se vedea figura 2);
 
Blog-urile: blog.compete, manafu.blospot;
 
Flutura
ş
ii digitali: e-mail newsletter-ul;
 
Site-
urile la actualizarea cărora participăinsăş
i utilizatorii: Wikipedia;
 
Site-urile de forma grupurilor tematice:forum.softpedia;
 
Site-urile pentru stocarea
ş
i afi
ş
area de
 prezentări: slideshare.
 The diversity of social networks is given bythe multiple destinations that the networks havebeen created for. The main types of socialnetworks are [Jamie Turner and Reshma Shah,2010, p 34-37]:
 
Social networking sites: Facebook,Friendster, YouTube (see figure 2);
 
Blogs: blog.compete, manafu.blogspot;
 
Digital flyers: e-mail newsletter;
 
Web sites updated by the users:Wikipedia;
 
Web sites for thematic groups:forum.softpedia;
 
Presentations sharing sites: slideshare.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->