Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU SUSU KENTAL MANIS PADA PT INDOMILK

ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU SUSU KENTAL MANIS PADA PT INDOMILK

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 435|Likes:
Published by KARYAGATA MANDIRI

More info:

Published by: KARYAGATA MANDIRI on Jul 30, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/23/2013

 
KHK@NVNV _DHLDHAK@NKH _DYVDANKKH IKCKH IKBTVTVT BDHQK@ MKHNV _KAK _Q NHAEMN@B
 
VBYN_VNAN@WKY ANKH \NGK^K_YELYKM VQTAN VEVNK@ DBEHEMN _DQDYHKBKHJKBT@QKV _DQDYHKBKHNHVQNQTQ _DYQKHNKH IELEY9??:
 
YNHLBKVKH
AN@WKY ANKH \NGK^K( A?61>>?4>( 9??:(
Khk`nvnv _dhldhak`nkh _dyvdankkhIkckh Ikbt Vtvt Bdhqk` Mkhnv pkak _Q Nhaemn`b
( Vbynpvn( _yelykm VqtanVevnk` Dbehemn _dqdyhkbkh, Jkbt`qkv _dqdyhkbkh, Nhvqnqtq _dyqkhnkh Ieley_dminminhl Tqkmk 7 Ny( Ityckhtaanh, MM_dminminhl Khlleqk 7 Ny( \n|ndb Ynhak~khqn, MVn(_dyvdankkh ikckh ikbt mdytpkbkh kvdq ~khl idyhn`kn qnhlln ikln vtkqtpdytvkckkh( _kak vtkqt pdytvkckkh mkhtjkbqty, tmtmh~k hn`kn pdyvdankkh ikckhikbt mdhfkpkn 6?$ akyn kvdq qeqk` pdytvkckkh #Itjjk akh Vkynh, ;>>:.( Qnhllnh~khn`kn pdyvdankkh ikckh ikbt mdh~dikibkh pdhldhak`nkh pdyvdankkh ikckh ikbt pdy`tmdhakpkqbkh pdyckqnkh ~khl idvky( _Q Nhaemn`b vdiklkn vk`kc vkqt pdytvkckkh ~khlidyldykb an inakhl nhatvqyn pdhle`kckh vtvt cdhakbh~k md`kbtbkh pdhldhak`nkhpdyvdankkh kqkv ikckh ikbt ~khl anmn`nbnh~k klky akpkq mdhnhlbkqbkh djnvndhvn akhakpkq qdytv idyvknhl( Adhlkh md`kbtbkh pdhldhak`nkh pdyvdankkh ikckh ikbtanckykpbkh pdytvkckkh akpkq mdhlkakbkh pdyvdankkh ikckh ikbt ak`km gtm`kc,|kbqt, akh btk`nqkv ~khl qdpkq(Qtgtkh akyn pdhd`nqnkh nhn kak`kc thqtb mdmpd`kgkyn mkhkgdmdh pdyvdankkhikckh ikbt ~khl vd`kmk nhn an`kbtbkh e`dc _Q Nhaemn`b vdyqk mdhfeik thqtb mdytmtvbkh vtkqt k`qdyhkqnj mead` pdhldhak`nkh pdyvdankkh ikckh ikbt ~khl djnvndhakh vdvtkn adhlkh behanvn pdytvkckkh(_dhltmpt`kh akqk an`kbvkhkbkh pkak _Q Nhaemn`b ~khl idy`ebkvn an G`( Yk~kIeley Bm 9:,: Lkhakynk, Gkbkyqk vd`kmk it`kh Gt`n 9??4( Mkhkgdmdh pdyvdankkhikckh ikbt pkak _Q Nhaemn`b ankhk`nvnv akh antyknbkh vdfkyk advbynpqnj( Khk`nvk~khl an`kbtbkh anikqkvn ckh~k pkak atk gdhnv ikckh ikbt tqkmk, ~knqt
Vbnm Mn`b _e|ady 
#VM_. akh
 Itqqdy Mn`b _e|ady 
#IM_.( Mdqead ~khl anlthkbkh pkakpdhd`nqnkh nhn kak`kc mdqead
 Mkqdynk` Yd{tnydmdhq _`khhnhl
#MY_. adhlkh qnlkqdbhnb pdhdhqtkh tbtykh `eq ~khl idyidak, ~knqt qdbhnb 
 @eq-Jey-@eq 
#@J@.,
 Dfehemnf Eyady [tkhqnq~
#DE[., akh
_kyq-_dynea Qeqk` Fevq Ik`khfnhl
#__I.(_dytvkckkh mdhdykpbkh
 pdyneanf eyady f~f`d pe`nf~
ak`km pdhldhak`nkhpdyvdankkh ikckh ikbth~k, anmkhk pdyvdankkh ank|kvn akh pkak vdqnkp pdyneadqdyqdhqt vdgtm`kc ikckh ikbt anqkmikcbkh klky gtm`kc pdyvdankkh qdqkp idykak pkakqnhlbkq pdyvdankkh ~khl qd`kc anqdhqtbkh( Qnhlbkq pdyvdankkh ikckh ikbt pkak _QNhaemn`b ankqty ak`km
vqkhakya itjjdy vqefb pe`nf~
, anmkhk
qkyldqda itjjdy vqefb 
 thqtb ikckh ikbt VM_ akh IM_ kak`kc vdidvky bditqtckh atk mnhllt pyeatbvn(Vd`kmk pdynead pdhlkmkqkh #Gt`n 9??1 ‖ Gthn 9??4., qeqk` btkhqnqkv pdvkhkh thqtb ikckh ikbt VM_ kak`kc vdidvky :(;>1,<4 qeh adhlkh jydbtdhvn pdmdvkhkh vdikh~kb 93 bk`n( Thqtb ikckh ikbt IM_, qeqk` btkhqnqkv pdvkhkhh~k kak`kc vdidvky9(<?4,994 qeh adhlkh jydbtdhvn pdmdvkhkh vdikh~kb 9? bk`n(Qeqk` ink~k pdyvdankkh mdytpkbkh qeqk` ink~k pdmdvkhkh anqkmikc qeqk`ink~k pdh~nmpkhkh( Qeqk` ink~k pdyvdankkh ~khl anbd`tkybkh pdytvkckkh vd`kmkpdynead pdhlkmkqkh #Gt`n 9??1-Gthn 9??4. thqtb ikckh ikbt VM_ akh IM_ mkvnhl-mkvnhl kak`kc vdidvky Yp 69;(946(??9,6; akh Yp ;49(149(4?1,44(_dyvdankkh ikckh ikbt pkak _Q Nhaemn`b idyjthlvn vdiklkn
khqnfnpkqnehvqefb 
, ~knqt pdyvdankkh ankakbkh thqtb mdhlckakpn j`tbqtkvn pdymnhqkkh ~khl akpkqanykmk`bkh idyakvkybkh pe`k mtvnmkh vdyqk thqtb mdhlkhqnvnpkvn bdqnakbpkvqnkh akyn
 
 nnpdmkveb( Gnbk an`nckq akyn vdln ink~k, mkhkgdmdh pdyvdankkh ikckh ikbt ~khlvd`kmk nhn an`kbtbkh e`dc pdytvkckkh mkvnc btykhl djnvndh( _dhllthkkh mdqeadMY_ adhlkh qdbhnb @J@, DE[, akh __I akpkq mdhlcdmkq ink~k pdyvdankkh ~khlanbd`tkybkh pdytvkckkh thqtb bdatk gdhnv ikckh ikbt mkvnhl-mkvnhl vdidvky33,>3$, <6,?4$, akh :>,;>$(Kbkh qdqkpn, mdqead MY_ ~khl anlthkbkh vdiklkn k`qdyhkqnj mead`pdhldhak`nkh pdyvdankkh ikckh ikbt ak`km pdhd`nqnkh nhn mkvnc id`tm akpkqanqdykpbkh pkak pdytvkckkh bkydhk kakh~k bdqnakbvdvtknkh khqkyk kvtmvn-kvtmvnak`km mdqead MY_ adhlkh vnqtkvn akh behanvn ~khl anckakpn e`dc pdytvkckkh pkakvkkq nhn( Kvtmvn-kvtmvn ~khl qnakb vdvtkn qdyvditq ankhqkykh~k kak`kc ink~k-ink~kpdyvdankkh behvqkh akh |kbqt qthllt pdhlkakkh ikckh ikbt anbdqkctn akh behvqkh(Vdid`tm mdqead MY_ akpkq anqdykpbkh e`dc pdytvkckkh, anpdy`tbkh pdhd`nqnkh `dinc`khgtq adhlkh mdmpdycnqthlbkh jkbqey ydvnbe, ~knqt adhlkh fkyk md`kbtbkh khk`nvnvpyeikin`nqkv qdyckakp |kbqt qthllt akh pdyvdankkh pdhlkmkh(
Bkqk-bkqk bthfn
7 pdhldhak`nkh pdyvdankkh, tbtykh `eq pdmdvkhkh, ink~k pdyvdankkh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->