Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Espeleosie_28_1986_150

Espeleosie_28_1986_150

Ratings: (0)|Views: 715|Likes:
Published by jmvictoria6870

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: jmvictoria6870 on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
g
86
V. , VV ··~’ - ‘. ¤== Q 2-Y" H
’ ‘‘'
Z ‘·=v· · ‘'` '
V V · ,vV·· · ’‘’
V ·VV.= L
E
V
M
V
.·=·,V .
M
V { ·• `·*;-if 
V . - 3§;#i‘é=
. "
Q ‘Z° "
V
V,.,, MEV--v;:,·
. , 3 ifi;. ·VV’‘$·· " ‘‘’;
V _·’= ' I V.‘‘£ ‘
Z ;*‘
.
·,;.
;.‘ V · *=¤·‘ ·
 ¤V=zV·.¢~e4W =’. *V=·‘V- ~·» - ·-··
__,, V
VV-:V . V -~ ·· V,V, =·· ,..V‘ V V·· · · ‘ f - — V: Ezizz VFYEV-
V, V /L~,..., . · M,) " ‘- ‘ *:2 I T .
_,..,VV VVV ···¤ V- VV ‘ V VVV.... .,VV,V *=;V;,V,· - . =VV;§=ZV=·‘V‘=*·”` · .
V V-i ’VV-— 6 . V. - · VV V...V .V,. VV.
VV.
..,, I {;. - 3.% ·' · ` __
E »·,··· VQ
V , _= .,V. V,.VV.,,VVVV V ·===V=-· ==* ·=·.V i " ··VV. VVV- ·
VV·——••• ‘ IV " ’;‘- ,I ‘ .:Va· . . ‘•‘ ~V4 —-V~ ‘ I_-J, . —#~»-W ’~--·~
I ..VV VI ,`, .- Qt " ‘iiiF**"‘?”*‘:=Vi-i%VZlIZ#*?’-"** - s-s MV: V
_ I ,_._ I VVVV. V ,. .‘‘v I V
V ‘ . a· · " '
VVV ,VVVV
,*‘ VV·' .,·.
V = ·· V ·=·¤ -- - ‘;·* 1 ‘'“ ·
· ·,,.» V . Ve, V V' · V’‘‘’$‘‘ ‘· . Y . .. r `Z.*‘- ‘ ’¢¤·VV V‘ * ¥'"·
V Vi I 6. · I_ II ‘ ..,i j I ‘ VV
2 I ~· ‘ ‘'“ °
V §·~·~:V. - V? 1,; =·‘ _VV. ‘..· ‘ ‘ H · *=”
., . =- . .--V,
V
. Vziw VV . . —· »· ;,;‘¢ ii?. ‘···, V" ` ‘ * - »`
.·‘= ‘ vV’‘ ,v:·, ·,;. ; · ·
.VV
V V ‘;-· ’;V'
,-V-. V- V‘
V. , ‘ '
· --V- -V.‘
L -V ‘
- .· ~’ _·__ · {+-. ‘ ‘ ‘
. .·=V{·=· QV?
‘ ·
* * ·‘;; ***
Q - "- `
wa
‘VI;:IvI - ‘‘“‘‘ '
= -¤=, V·-=
.;;.
·VVVV VV V_ ·VV· _ ···=·
.,.. ;E,,Vk =;·,,= V VW ..,;=.I VZ;i=·$.>·;VVV·VzZ¥-;· ¤,·V.- 6 ` ‘‘‘‘
I · _ V ¤·- V.
V W V IV VV,. V_.VV
V .a.,.,,.A zzv :V= :·· ¥·
V. ‘-‘‘° ¥ ’
. I V.,
2.VVV 1 ._ ‘. ‘‘··· ‘
VVV V-·
·‘‘
V--‘ V V: ’· J
-''
"""' ‘*
·’v’
‘IZ"*£·V,Qj.;·,§.‘;==V2*izVZ· ¤V
,,V V VV-. V · ‘VVV=
· ·V V-.V.VV
; V.. ~ ¤ 
. ,_,, . . ’‘‘‘ ‘ ‘ ‘’‘‘ ‘ ‘ ·
V.V.¤ ·VVV
QI VVV, , VVV
;‘--
.. _ II
_ ,;V=: V zizz . V ·
·V . ·
V E
-_ ‘‘·‘ j ‘‘‘
,I..,;·; V ,;,, ‘¤=· V- = Z- V ‘ · ` .
FI.? ‘ . ‘ ·‘‘‘‘' `
·v’·‘ ~ '‘
...,;¤,i;·,v
czi V .·,V. V V V '
V I l _ Iz;. Y- Z
%
@
g
.V··
V.V '‘''` Z
V· V _.VW_ , * VV v-¢Vv·
V.,V=,,V·
V ¤ ··
V, ’~-V .,,. ?=¥f--i "
V. .,4
‘‘v - ·‘
•* .` =¢VV.»¤V
 ¤ ‘· - `
· Vvzv ; ,Vv
V ,;
VV VVVVV. V¤·,,V V.·V.=·V. W 1* · ·
V.:V V QV; ··,V V V4- ‘ ` ` · =-VV V»=-----·=--~ - ··-·* W
__ , ·-‘ ‘
.._
.-· V7 »
I
·
V,V
..·VVVV- ; -w
-VV _. ..,_, , V,¢V·VV, » VV; · ·¤ · i'”'
I
,VVV,V V ,.VVV ··
% V,/W »»
_ ‘
‘‘
annum
, I $7
‘‘’’
a . , V. .__I V_.
§-’
,-= %*”''A
_
;;VV‘-·V V ·
VVVV ‘'
% ,
`
,
G
VV
V $
_ _*
d' '
* · W Wt
I
@
;éy;v_ VI _ " ._ ·· yl "
V , -V y V ‘·° V- V ° . ’
*· ‘ ~"f.= ·$V§ ""`
ifj..-- -*--
·-·VV.V - ’ -’l I
VV. ·’
V V . V;. ·V. ‘ Vt =·‘ · " —-
V - ~ - - ’ ·'‘‘“
. .V . .. ·· .._- . V .--\ *‘ ‘
VVVVA V V · .»=.V
I_-> - ‘'i‘
· 3 VV=· V .-. " ;
· -‘=‘- ‘ ' ‘ * `
V,V,VV1‘ ;i‘ 2
-· ‘
VV,*
. :
- ».__- ` `
·- # I ¤· · ‘ ` `·
,, .,
w
as
VVVV V VVVA
_
Q; ` V
V lv NQ ' `
, ·=’*· V, ‘
° V·· =‘· -· V
. V .. I IV EIIIf»
I
.VVV. V~
VVVVV
.V·‘‘·V
·==-’ . V-= -=’< 3 =
‘ ‘V.. ’’''
· ‘
V LV x-_`,;.-V,V
i i;£-7 (H 2-; _v•.
I
‘$--’ * *V -·’ ‘ '’'
V VVV ,V. MV -·
I.I_V
 
n=’28
GEI|EIl’86
BUTLLETI WINFURHMZI0 DE LA
SECCIU ITIIIVESTIBACIUNS
ESPELEULUBIOUES DEL
CENTRE EXCURSIUNISTI
ALIEA.
c/Viladnmat, I52
BIHCELONA·I5
T.I93l2·54·40·5B
editorial
QUGD hOm COFTTGFIQO O f`€dGCtGF` GQUGSYO p|‘im€f`O QGQUWO
del butlleti, que pcrcdcxclment ¤c0stum¤ ¤ ser 10 derrerc90 €SC|"iU|"€,S, l"€SpiI"O O {ODS 1 Omb UI'1 `E6 f`€].GXO`C p€f'\SG
Un cltrel. I si, es veritct, un eltre Espele0Sie és 0 pww
de sortir ¤1 ccrrer, el 28; menys dels que v01driem,pemm
tcm sole els compqnvs que ems dediquem q fer qquestq i t0—
t€S 185 O].tf`€S QUE SOf"COSGI’TIGI'1t SIWCGFO OpOf`€i,_X€I'\, SOb€fT1 1
esforg que representc poder tirqr endqvqnt unc publicqciéd'¤quest¤ menq.E1 cert és que en els dqrrers qnys hem vist minvqr
considerqblement el nombre de revistes espeleolbqiques 0
C0t01uny0, Pcssiblement m0 n'h0gi plegqt c0p de totes les
que existien i dins dels grups editors hi hqgi 10 volun
t0t d'endeg0r ben 0vi0t el numero seguent, pero és evident
QUE GPG pE¥` CFG DO OT`T`jbEI"\ O mi`CjO QOtZET1¤ OQUE].].ES QUE
--- -----;--—-——--—-—-·| 0mb uno periodicitot d'un 0ny més o menys poden sortir 0
10 Umm.
REDACCIO
A Botllori
Un ospecte que col ressoltor tombé és l0 modifico
cio que h0n sofert l0 m0jori0 de revistes,no ton sols 0
A Ferro `
Cotolunyo si no tombé orreu de l'Est0t; semblo ser qweels
J-Folch
butlletins ciclostilots o similors (com 0r0 oquest) io no
es porten o quedoron reservots 0 l0 multitut de gruos hon
_ J.H1d0lgo
. .. . cesos que els ton servlr per donor 0 coneixer llurs octx
J.M9-Lotorre
vitots. Ar0 doncs, es Fon les revistes 0mb un0 presentocid
quolitot groficd de primero linio, sense esogeror podem
J-M-Miacrro
grir que en GQUE$tSEUt1t no tenen res 0 e
_llors del mon- Llunic que podem pensor és si el "mercot
__________________“___ -_”__·
espeleologic” podro m0ntenir—les; esperem i desitjem que
s1.
FOTO PORTADA
Avenc del Gel (I~l5)
Un0 ¤ltr¤ cos0 és el contingut, que en linies ge~
(Ar¤Honer¤, Osco)
nerols és notoble, pero notem uno certo Fredor,g0irebé
semblen uns orticles {ets 0mb motlle (noturolment hi h0n
Foto ¤ J.Hid0lgo
excepcions), pero l0 mojorio ens limitem 0 exhdustives
descripcions de c0vit0ts i de topogrotio d0rrer0 topogro
F` . P t ‘ ‘ ‘ ‘ 1 F 1 ‘ ’ “°l°q‘;ZZ
 ¤¤=·L·=¤¤1 = B·‘2~2°" *970
 ¤iEr€$§SQ€ZZiZiiZi LSSE.»ZQE§§S §§ p?€?fZ
tiques dlen C0nel0, els Pulls lntormols de L Espeleoleg,
Z Rib : SQLE_
J d 0ltres coses que Fon que l espeleologio svqui quelcon
més que coves i ovenos. F0 gqirebé vint onysen el pri
Bwxésrxw : IWPNBF jd
»zmer numero d uno revlsto pionero escrivien ¤ Es un mit
Cl 11 286
 jo dlexpressio en el quol hi té c0bud0 l0 port hum0n0 de
08036B¤mé1 ` Gnu
l'espeleoloqi0 (simbolitzont 0mb oquest terme lo port no
—~——— ——————— -— —————~ ~~| esportivo ni cientitico). Té uno tinolitdt ; reflexjgnqr
de m0ner0 ben generol sobre l’espeleologi0.
LD &xbCCH5nO Sqd€ntUiC¤,rEC€~
Pero oixo jo és historic, 0r0 som europeus i si
ssdrignent, (mb el cgntingut dels
orticles signots, els quols son
00 SHS espovilem, 0vi0t serem tombé modolitot olfmpjco.
responsobilitot dels 0utors.
HMO
 
Primera troballa de pintura esquematica al
vessant meridianal del Pirineu.
per ; JOAN PALLARES i PERSONAT
Feia temps que ens preguntavem el perqué de si al nord de la barrera pirinenca
existien un seguit de coves amb monumentals pintures, a casa nostro, no en coneixiem
ni un sol cas. Aixi, portant l'esperit de prospectar un ample sector, amb el companyJordi Comas, emprenguerem, durant el mes d'agost del l983, la recerca. Si bé no acon
seguirem trobar ni una solo Figura paleolitica, descobrirem un conjunt de pintura es
quematica dins un abric a la Vall d’lngla. Per tal que en Fessin els treballs de calc
hi tornarem acompanyant a en Ramon VI&AS,E.SARRIA i Anna ALONSO (7)(8), aproFitant
per ampliar la prospeccio a cavitats veines, el 8 d’octubre del l983 i al maig del
1985, acabarem donant un cop d’ull al vessant oposat de la vall, acompanyats aquest
cop per en J.5ales.
Apareguda a les publicacions pertinents (7)(8) la descripcio de les pintures,
divulguem aqui les mateixes tal i com ja haviem anunciat anteriorment(5)(6) i reco
llim un conjunt de cavitats, de cert interés arqueolagic, que hi trobem al voltant.
El valor d’elles Fa que siguem poc explicits en quan a les exactes localitzacions.
LES CAVITATS
Abric de la Vall d'Ingla.— Conjunt de balmes (Fig.l), al Grau d'ingla, a mitja alga
ria i en un lloc molt pintoresc. Han estat utilitzades com a mallada. Alberguen el
conjunt de pintures.
Cava Penjada del Grau d’Ingla.— A 30 m. verticals per damunt l’Abric (Fig.2),accesi
ble Flanqueixant una dotzena de metres per la timba. De gran entrada, el recorregut
poligonal és d’una trentena de metres. Del terra sedimentat, i superFicialment, s’a
rreplegaren diversos Fragments ceramics que, per la tipologia, poden anar des del
neolitic Fins l’Edat Mitja. Té varies boques superiors que donen al capdemunt del
cingle.
Cava Superior del Grau d'Ingla.— Al vessant oposat de les anteriors, cap a la cota
l45O i uns 50 m. per sota una gran balma molt visible. La seva boca també s'endevinaamb Facilitat des de lluny i es tracta possiblement d’una sorgéncia Fossil, de gale
ria lleugerament ascendent (Fig.3) amb minses colades a la paret N.·i al sector Fhpl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->