Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Biografi Filsuf Mahatmagandhi

Biografi Filsuf Mahatmagandhi

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Yusuf Habibi
Ajaran pertama : Ada dua jenis kekuatan. pertama kekuatan yang diperoleh atas rasa takut dan hukuman, yang kedua oleh tindakan kasih sayang. Kekuasaan yang didasarkan pada cinta seribu kali lebih efektif dan permanen daripada kekuasaan atas ketakutan akan hukuman -Mahatma Gandhi-
Ajaran pertama : Ada dua jenis kekuatan. pertama kekuatan yang diperoleh atas rasa takut dan hukuman, yang kedua oleh tindakan kasih sayang. Kekuasaan yang didasarkan pada cinta seribu kali lebih efektif dan permanen daripada kekuasaan atas ketakutan akan hukuman -Mahatma Gandhi-

More info:

Published by: Yusuf Habibi on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
Sl}mlaggb
gb
qg}ggsgxgbi`hqgdg`|`gbagbgsgxgbi
eges|
`hqgdg`|`gbv|agnf|`|s
|bq|`elbxldlvgh`gb`lmgbxg`gbsl}vogdgb"xgbigag
ah
a|bhghbh"
%EgngqegIgbanh%
 
-$-)3
FAFA
lb
;;;K
_"f
6r
-)3
F
f-O
%g"
Sd
32
;;;K;;;K
 
JhdvgKgqgagdgn
vq|ah
qlbqgbivld|}|nKlboelbg`lnha|sgbagbsleh`h}gbegb|vhg
vllg}g`}hqhv
agb
ahkgmg}`gb"
agdge`obvls
elbagvg}"
Doih`gel}|sg`gbvlm|gdhhde|xgbivgeg%vgegahsldgkg}hagdgeegqlegqh`gagbjhdvgjgq"Ngdhq|elem|ghjhdgvgjgqelbkgahvlm|gnhde|xgbisgagvhvh%vhvhql}qlbq|ml}fh}hl`vg`ahvgeshbib|gbvg`ngvjhdvojgq$xghq|vsl`|dgvh$`l}gw|gb$}gvgslbgvg}gbagb`lql}qo}h`gb"Jhdvgjgqk|igmhvgml}g}qhsl}kgdgbghhelb|k|vlv|gq|xgbisgdhbiagdge$vlv|gq|xgbimhgvgbxgqhag`ql}vlbq|nodlnahvhsdhbhde|dghbalbigbvh`gsv`lsqhv
xgbi
elesl}qgbxg`gbvligdgngd"Jhdvgjgqqhag`ahagdgehalbigbelhg`|`h|hl`vsl}helb%l`vsl%}helbagbsl}fomggb%sl}fomggb$qlqgsh
albigb
elbw|qg}g`gbegvgdgn
vlfg}g
sl}vhv$elbfg}hvod|vh|bq|`
hq|$
eleml}h`gbg}i|elbqgvhagbgdgvgbxgbiqlsgq|bq|`vod|vhql}qlbh|"G`nh}ag}hs}ovlv%s}ovlv
hq|
ahegv|``gb`lagdgevlm|gns}ovlvahgdl`qh`g"
\bq|`;
vq|ahjodvgjh$e|qdg`ahsl}d|`gbdoih`gml}sh`h}agbdoih`gmgngvg"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->