Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
B101201

B101201

Ratings:
(0)
|Views: 128|Likes:
Published by legion

More info:

Published by: legion on Jan 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
ÅBENTREFERAT
Aalborg Byråd
Mødet mandag den 10. december 2001, kl. 16.00i Medborgerhuset
Fraværende: Gunnar Andersen forlod mødet efter punkt 14.Til stede:Punkt 24 flyttes til behandling på åbent møde, dog ikke vedrørende økonomi.
Punkt 1.
Fjernvarmeforsyningen - Principaftale om overtagelse af barmarksværker.
13.03.01Ø54/16 og 13.03.01P20/103. Forsyningsvirksomhedernes brev af 3. december 2001.
Forsyningsudvalget fremsender
sagen til byrådet med henblik på at orientere om status for prin-cipaftale vedrørende overtagelse af barmarksværker.
Forsyningsudvalget
 
indstiller,
at byrådet godkender, at hovedprincipperne, som er beskrevet i”Principaftale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af barmarksværker”, er gældende frem til ogmed 2006.Paul Wrobel, Anette Pedersen og Anita Knakkergaard præciserede, at de fortsat ikke kan tiltræde”Principaftale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af barmarksværker”, jf. byrådets møde den12. februar 2001 (punkt 3).
 
- 2 -
Magistraten
 
anbefaler
indstillingen.Paul Wrobel , Nils Bell og Mariann Nørgaard præciserede, at de fortsat ikke kan tiltræde ”Principaf-tale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af barmarksværker”, jf. byrådets møde den 12. februar2001 (punkt 3).
SagsbeskrivelseIndledning
Den 12. februar 2001 (punkt 3) behandlede byrådet forslag til aftale om Fjernvarmeforsyningensovertagelse af barmarksværker. I forhold til den videre procedure for aftaler med barmarksværkerbesluttede byrådet,at forslag til aftale om Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Langholt Energiselskab A.m.b.a.,med tilhørende bilag, skal danne baggrund for eventuel overtagelse af værket,at principperne i forslaget til aftale med Langholt Energiselskab A.m.b.a. anvendes for de øvrigebarmarksværker i kommunen,at Forsyningsudvalget får bemyndigelse til at indgå kommende aftaler, ogat Forsyningsudvalget udarbejder konkret forslag til endelig fastsættelse af kraftvarmetillæggetsstørrelse og implementering heraf under hensyn til de forskellige kundegruppers forhold.Der har siden byrådets behandling været drøftelser med Langholt Energiselskab A.m.b.a., og byrå-det skal hermed orienteres om sagens status.
Principaftalens indhold
Med de beslutninger, byrådet traf den 12. februar 2001, er hovedindholdet i den principaftale, derskal anvendes ved Fjernvarmeforsyningens eventuelle overtagelse af et barmarksværk,at Fjernvarmeforsyningen overtager barmarksværket (grund, bygning, produktions- og ledningsan-læg) og herefter forestår driften af det naturgasbaserede kraftvarmeanlæg,at Fjernvarmeforsyningen overtager kraftvarmeværkets langfristede gældsforpligtelser. Bar-marksværkets øvrige passiver er Fjernvarmeforsyningen uvedkommende, da barmarksværkethar pligt til at afvikle kortfristet gæld,at forbrugerne i barmarksområderne bliver omfattet af Fjernvarmeforsyningens leveringsbestem-melser og hermed bl.a. skifter fra energiafregning til m
3
-afregning,at barmarksområderne i en periode på op til 12 år skal betale et kraftvarmetillæg pr. m
2
bereg-ningsareal til dækning af forskelle i omkostninger ved henholdsvis central og decentral kraft-varmeforsyning. Efter udløbet af den periode, hvori der opkræves kraftvarmetillæg, betalessamme takster som Fjernvarmeforsyningens øvrige forbrugere,at der tages højde for, at ledningsnettet i barmarksområderne kan være nyere end Fjernvarmefor-syningens nuværende net ved fastlæggelse af kraftvarmetillægget,at eventuelt kontant tilskud fra naturgasselskabernes og regeringens hjælpepakker fra henholdsvis1999 og 2000 skal medføre en forholdsmæssig reduktion af perioden for betaling af kraftvarme-tillægget, ogat kraftvarmetillægget skal fastsættes på grundlag af, at den årlige varmepris for et referencehuspå 130 m
2
i udgangsfasen maksimalt må andrage 17.000 kr., inklusive moms, (prisniveau primo2001) og inklusive tilslutningsbidrag og udgifter til brugerinstallationer.
 
- 3 -Principaftalen for barmarksværkerne tager i stor udstrækning udgangspunkt i de aftaler, Fjernvarme-forsyningen tidligere har indgået i forbindelse med overtagelse af fjernvarmeselskaber, senest iVestbjerg og Vadum. Der er bl.a. lagt vægt på, at økonomien i principaftalen for barmarksvær-kerne er tilpas afbalanceret med de økonomiske principper i de tidligere aftaler.
Kraftvarmetillægget
Kraftvarmetillægget, der er en fast årlig afgift pr. m
2
beregningsareal, fastlægges forud for overta-gelsen af barmarksværkerne. Ved fastsættelse af kraftvarmetillægget det første år (i udgangsfasen)tages der højde for, at den årlige varmepris for et referencehus på 130 m
2
maksimalt må være17.000 kr., inklusive moms (prisniveau primo 2001). Bliver varmeprisen højere, reduceres kraft-varmetillægget, så denne betingelse overholdes. Kraftvarmetillægget pristalsreguleres 1 gang årligtefter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks.Som nævnt beregnes kraftvarmetillægget som forskellen mellem budgetterede udgifter ved fortsatdrift af barmarksværket og budgetterede udgifter, som er opgjort efter Fjernvarmeforsyningens ud-gifter i det nuværende forsyningsområde. Der beregnes en nutidsværdi over 20 år af disse forskelle.Kraftvarmetillægget er opdelt i 2 elementer - et tilslutningselement og et meromkostningselement.Tilslutningselementet skal dække forskellen mellem tilslutningsudgifterne efter Fjernvarmeforsy-ningens takster og de tilslutningsudgifter, der i sin tid er betalt til barmarksværket, samt de udgifter,barmarksværket i sin tid har afholdt til interne husinstallationer.Meromkostningselementet skal dække øvrig forskel mellem de beregnede udgifter til opvarmningved fortsat drift af den lokale forsyning med decentral kraftvarme og udgifter ved opvarmning efterFjernvarmeforsyningens takster.Der er anvendt en række forudsætninger ved beregning af kraftvarmetillægget, bl.a. for de fremtidi-ge energipriser, afgiftsforhold og investeringer. Ved fastsættelse af forudsætningerne for beregnin-gerne er det generelt forsøgt at regne til gunst for barmarksværkerne, når det har været nødvendigt atfastlægge usikre forudsætninger. I forhold til beregningerne for Langholt Energiselskab A.m.b.a.kan nævnes , at der kun er indregnet udbygning af ledningsnettet i Langholt i forbindelse med plan-lagt udbygning i lokalplanområde ved Vestvej. Øvrig udbygning i forbindelse med tilslutning af nyekunder indgår ikke. Det er usikkert om produktionsanlægget kan overholde fremtidige miljøkrav foruforbrændte kulbrinter, ligesom akkumuleringstankens tilstand er ukendt. Eventuelle udgifter tilbl.a. disse dele indgår ikke i beregningerne for Langholt.
Forhandlingsforløb
Som følge af byrådsbeslutningen den 12. februar 2001 har Forsyningsudvalget fastlagt data for detreferencehus på 130 m
2
, der skal anvendes, når det skal vurderes, om udgangsfasens maksimale prispå 17.000 kr., inklusive moms, overholdes. I principaftalen er derfor defineret et referencehus medet forbrug på 347 m
3
fjernvarme, svarende til et årligt varmeforbrug på 61 GJ og en afkøling af fjernvarmevandet på 42
o
C. Dette forbrug og denne afkøling svarer til gennemsnittet i Fjernvarme-forsyningens nuværende forsyningsområde.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->