Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
B081104

B081104

Ratings: (0)|Views: 1,498|Likes:
Published by legion

More info:

Published by: legion on Jan 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
ÅBENTREFERAT
Aalborg Byråd
Mødet mandag den 8. november 2004, kl. 16.00i Medborgerhuset
Fraværende: Anette Valentin Pedersen, Nils Bell, Mariann NørgaardTil stede:
Punkt 1.
Etablering af koncertområde på Hvorup Kirkevej 17.
00.05.06G01. Borgmesterens Forvaltnings brev 18. oktober 2004.
Magistraten indstiller,
at byrådet godkender,at erfaringerne fra årets koncert nyttiggøres i det videre arbejde,at området ved Hvorup Kirkevej 17 kan anvendes til 2-3 koncerter i år 2005,at der efterfølgende foretages en evaluering i slutningen af 2005,at arrangørerne skal overholde de krav/retningslinier, der er beskrevet i Masterplanen, ogat lejeaftalen med Forsvarsministeriet v/Trænregimentet, til enhver tid respekteres.Thomas Kastrup-Larsen var fraværende.
Sagsbeskrivelse
I september 2003 besluttede Aalborg Kommune, at finde et egnet sted, der kunne udlægges som fastkoncertområde og som kunne rumme op til 35.000 - 40.000 tilskuere.
 
Byrådets møde den 8. november 2004- 2 -Beslutningen skete på baggrund af, at Muskelsvindfonden ønskede at flytte Grøn Koncert fra Hunetil Aalborg, og andre koncertarrangører i Aalborg havde gjort opmærksom på, at Aalborg mangledeet koncertområde, der kunne rumme flere tilskuere end de eksisterende koncertområder i Aalborg.Efter at have besigtiget det militære område ved Hvorup Kirkevej, var Aalborg Politi, Beredskabs-center Aalborg, Teknisk Forvaltning og Aalborg Events enige om, at dette område var egnet til kon-certplads, såfremt området på en række områder blev forbedret.Efterfølgende besluttede Magistraten, at der i 2004 skulle holdes en koncert på området og afviklin-gen af denne skulle evalueres i efteråret 2004.Det blev herefter aftalt med Muskelsvindfonden, at Grøn Koncert skulle holdes på området torsdagden 15. juli 2004.
Arealet
Arealet ejes af Forsvarsministeriet v/Trænregimentet og består af følgende områder:
 
”Gildsiggård”, der anvendes til handicap- og cykelparkering
 
”Englænderpladsen”, der anvendes som parkeringsareal med plads til ca. 4.000 biler 
 
”Trekanten”, der anvendes som koncertplads til 35.000 – 40.000 tilskuere.Der er indgået en lejeaftale med Forsvarsministeriet v/Trænregimentet, hvori der er aftalt, at area-lerne kan anvendes til koncertplads 2-3 gange årligt, og at koncertarrangøren betaler 4.000 kr. pr.koncert.Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel, dog vil opsigelsesvarslet være på 6 måneder, såfremtarealet skal anvendes til militære formål.Samarbejdet med Forsvarsministeriet v/Trænregimentet har under hele forløbet, været særdeles positivt.
Etablering af koncertområdet
I januar blev det aftalt mellem Aalborg Politi, Beredskabscenter Aalborg, Teknisk Forvaltning,Trænregimentet, Hedeselskabet, Muskelsvindfonden og Aalborg Events, hvilke myndighedskrav ogandre krav til koncert- og parkeringsområdet, der skulle opfyldes, inden området kunne godkendes.Der er blevet foretaget følgende forbedringer i området:
 Koncertpladsen ”Trekanten”
På selve koncertpladsen ”Trekanten” er der langs den nordlige del af arealet etableret en øst-vestgående vej og en nord-sydgående vej langs vestsiden af det levende hegn.Vejen langs den nordlige del er 870 meter lang og har en bredde på 4 meter. Hovedformålet medanlæggelsen af denne vej har været at skabe uhindret til- og frakørsel for redningsberedskabet, ogderudover fungerer vejen også som brandbælte.Den øst-vestgående vej langs ”Trekanten” er 200 meter lang og har en bredde på 6 meter. Denne vejanvendes af koncertarrangørerne til at køre sceneudstyr og lignende ind på selve koncertpladsen.Vejen anvendes derudover til at skabe uhindret til- og frakørsel for redningsberedskabet.
 
Byrådets møde den 8. november 2004- 3 -
 Parkeringsområdet ”Gildsiggård”
Parkeringsområdet ”Gildsiggård”, som er beliggende vest for Hvorup Kirkevej og syd for Gildsig-gård anvendes til parkeringsområde for invalidebiler og cykler.For at arealet kunne anvendes til parkeringsområde, er der etableret en mindre vej mod nord, som er  befæstet med stabilgrus således, at afviklingen af trafikken ikke generes i tilfælde af regn.
 Parkeringsområdet ”Englænderpladsen”
På ”Englænderpladsen”, der anvendes som parkeringsareal med plads til ca. 4.000 biler, er der etab-leret en vej på tværs af hele parkeringsarealet, således at afviklingen af trafikken ikke generes i til-fælde af regn.
Evaluering af koncerten den 15. juli 2004
I henhold til Magistratens beslutning, er der efterfølgende foretaget en samlet evaluering af koncer-ten.Evalueringen er blevet foretaget af samtlige involverede parter, der består af:
 
Aalborg Politi
 
Beredskabscenter Aalborg
 
Teknisk Forvaltning
 
Aalborg Kaserner 
 
 NUBI
 
Muskelsvindfonden
 
Hedeselskabet
 
Aalborg Events.I det efterfølgende beskrives ud fra de bemærkninger, der er fremkommet efter koncerten og under evalueringen følgende:
 
Koncertpladsen ”Trekanten”
 
Parkeringsområdet ”Gildsiggård”.
 
Parkeringsområdet ”Englænderpladsen”.
 
De trafikale forhold
 
Boligområdet ved Hvorup Kirkevej
 
Miljøforhold.
 Koncertpladsen ”Trekanten”
Muskelsvindfonden startede opbygningen af koncertpladsen onsdag den 14. juli 2004. På trods af,at der i dagene op til koncerten var kommet en del regn, var der ingen problemer med etableringenaf koncertpladsen og alt forløb efter planen.Inden koncerten blev pladsen besigtiget af Aalborg Politi og Beredskabscenter Aalborg, der uden bemærkninger kunne godkende pladsen.Der kom 20.000 gæster til Grøn Koncert og det er det største antal mennesker, der har været tilGrøn Koncert, mens den er blevet afviklet i Nordjylland.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->