Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
socialna psihologiq

socialna psihologiq

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by Iv Lazaro

More info:

Published by: Iv Lazaro on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2012

pdf

text

original

 
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯЛекции – проф. Крумов
1.Предмет и задачи на социалната психология.2.Методи на социално-психологическото познание, общи теоретични постановки, видовеметоди.3.Етапи на социално-психологическото изследване.4.Подходи при анализа на социално-психологическите феномени: системен подход.5.Психологически анализ на човешката дейност.6.Генезис на дейностната система.7.Категорията личност в психологическите теории за личността8.Процесът на социализация9.Просоциално поведение10.Аз-схеми и самооценка11.Социални нагласи: атитюдна организация на личността12.Социална мотивация13.Конформизъм и социално подчинение14.Социални, ролеви и междуличности отношения15.Информационна страна на общуването16.Интерактивна страна на общуването17.Социална перцепция и атрибуция. Фундаментална атрибутивна грешка18.Ефект на първенството и ефект за ореола19.Психологически детерминанти на асоциирането20.Общуване и защитни механизми. Основни методи за защита21.Видове социални общности22.Неорганизирани социални общности. Класификация и механизми на образуване23.Тълпа – същност и класификация23А. Разгръщане на поведението на тълпата24.Управление на впечатлението25.Видове организирани социални общности26.Същност на малките групи. Граници и класификация27.Основни характеристики на малките социални общности27А. Структуриране на междуличностните отношения28.Лидерство и лидерски стилове29.Авторитет, власт, влияние в група30.Власт и зависимост31.Легитимно и нелегитмно поведение в групите32.Позитивни и негативни поведенчески тактики в група33.Агресия и агресивно поведение-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.Същност и основни характеристики на груповите цели35.Динамика и класификация на груповите цели36.Структура на властта в неорганизираните социални общности37.Групова ефективност
38.
Социална идентичност – има я
Тема 1. Предмет и задачи на СП
 Човекът може да е обект на изследване на много науки. Всяка наука обаче си има запазенпериметър на изследване. Тя изследва човека от свой ъгъл. Именно този запазен периметър сенарича предмет на науката. Психологията като стара и нова наука е променяла своя предмет наизследване. Психологията изобщо не съществува. Под психология се разбира система напсихични науки. Това е така защото през 17, 18 и 19в. психическата наука е претърпяла голяма
1
 
диференциация – има множество психологии, десетки психологически области, всяка от коитоима свой собствен предмет на изследване. Предмет на изследване на общата психология: общатапсихология се занимава с психическите процеси, свойства и състояние на човека. Тя сеинтересува от същността и особеностите на тези психични свойства и състояния на човека (отсъщността на паметта, разновидности на паметта и други). Възрастовата психология – нейнияпредмет също са психичните процеси, свойства и състояния на човека, но в конкретен период отнеговото развитие. Експерименталната психология също се занимава с тези феномени, но тянито разкрива тяхната същност, нито се интересува от тяхното развитие в конкретен възрастовпериод. Тя ни дава инструментите с които се изследват тези феномени. Явлението е наповърхността, но същността е скрита. Експерименталната психология ни дава инструменти за разкриване на тази същност. И социалната психология си има свой запазен периметър визследването на човека психическите свойства, процеси и състояния. Социалната психологияги изследва, но когато той се намира във взаимодействие с други хора. Социалната психологиясе интересува кои са мотивите, които детерминират груповото поведение на хората, говорим засоциална мотивация. Социалната психология се занимава с възприемането (перцепцията) насоциалните обекти (човек, социална група, социални институции, цялото общество). Социалнатапсихология се интересува от психичните механизми и ефекти, които се разгръщат привзаимодействието в групата, тя се интересува от вътрешната групова динамика, отмеждуличностните отношения в групата, от отношенията между ръководителите в групата,лидерството и т.н. За разлика от социологията, която се занимава с големите социалниобщности, социалната психология се занимава с малките социални общности.
Тема 2. Методи на социално-психологично изследване, общи теоретични постановки,видове методи
Методология: философска творческите начала на учения, които изграждат методиката му;частна, научна методология – за всяка отделна частна наука. Съвкупността от принципите иметодите а всяка наука. Методиката представлява система от методи използвани в съответнитепроучвания. Теоретични методи са моделиране, аналитичните методи, а емпирични сатестовете, въпросници.Социалната психология борави със свой категориален (категории – общи теми за различнинауки) и понятиен (понятия термини на конкретна наука) апарат (социална мотивация,социална нагласа, отношение и самооценка). Всяка наука разкрива типични за нея явления ивзаимовръзки. Използва и достиженията на другите науки. Социалната психология може даизползва системния подход. Това е да подхожда от системна гледна точка например да разглежда малката група като система, социалната организация като система. Във всяка частнанаука се създават отделни научни школи които дават своите обяснения за групата методи,модели и когато изследваните методи станат общи за голяма част от методите се развивапарадигма на тази наука (общо установено), но парадигмите непрекъснато се променят иобновяват.Методи на социално-педагогическото изследване: 1) наблюдение структурираноеленасочено, има етапи, знаем какво наблюдаваме и търсим), неструктурирано,непосредствено (сетивно), опосредствено (апаратно); 2) лабораторен експеримент: независимапроменлива; зависима променлива; контрол на условията; вариране на независимата илизависимата променлива; контролна група с която се сравняват резултатите; експерименталнагрупа; планиране; маскиране на изследваните цели (подставени лица); фалшива информация; 3)естествен експеримент; 4) интервю – метод при който се събира информация в диалогичнаформа. Въпросите в интервюто не трябва да са общи. Те биват отворени - с произволен отговор изатворени – с предварително фиксирани отговори. Видовете интервюта са: свободно интервю – зададени са само темите, прави се когато темата е непозната или обекта е непознат;стандартизирано – фиксирано предварително въпроси; полусвободно – набелязани са част отвъпросите; 5) анкетен метод – предварителна теза и въпросите да се отнасят за понятийнипричини. Изискванията при въпросите трябва да са: ясни и точни; да не са двусмислени; да не
2
 
съдържа отговора в себе си; да не съдържа отговора в себе си; 6)социометрична анкета; 7) теста – решаване на проблемна задача.
Тема 3. Етапи на социално-психологическото изследване
1. Осъзнаване на проблема: предмет на изследването, темата, тезата, която ще изследваме,пътища за осъзнаване на общия проблем: липса на определено знание, тоест търсене наинформация, наличие на противоречиви твърдения, компрометиране на дадени научнидоктрини, въпрос, който самата практика поставя, интуиция, случайност. 2. Исторически илогически анализ на проблема – библиографска справка по проблема, работа с научен апарат,източници, които помагат за по-лесното откриване на истината; проверка дали търсенето от насне е открито вече. 3. Дефиниране на основните понятия и операционализация – определяне наосновните понятия с които ще се работи, например, при изследване на интелигентността набългарските политици – понятия като интелигентност, социален статус и др. Номинално понятие – описва се чрез съдържанието на думата, с която се обозначава. Видово понятие – чрез по-общо родово понятие. 4. Операционализация – процес, при който теоретичния конструкт се разграждана елементи, от общо към единичното, от абстрактно към конкретно, от декомпозиция на цялото.5. Концептуален модел на изследваното явление – общ възглед за даден феномен, за научния мустатус: ясно определение за явлението/феномена; определяне на компонентите му; вътрешнадинамика помежду им; външна динамика ъотношение на явлението с други явления); разглеждане на явлението в развитие; извеждане на закономерности. 6. Теоретична постановкана проблема: извеждане на обща изследователска идея: дефиниране на целта на изследването;формулировка на хипотезите да се отхвърлят или докажат чрез емпирично изследване;формулиране на задачите на изследването, свързани с целта и хипотезата. 7.Избор на обект на изследването – материален носител на характеристиката/свойството което ниинтересува: -генерална съвкупност –всички индивиди, които носят характеристиката; -извадка – част от генералната съвкупност, закономерностите, установени за извадката са валидни и загенералната съвкупност; -представителна извадка – постига се по различни начини взависимост от обема: малка – до 30души; средна – 30-120души; голяма над 120души. 8. Подборна методика – може да се създава или състави като се използват познати методики; обикновеносе избира комплексна – 2 отделни инструмента. 9. Изработване на математико-статистическимодел на изследване – за обработка на данните от изследването, първична и вторична обработка.10. Провеждане на пробно/пилотно изследване примерно върху 5% от цялата извадка – проверка дали избраната методика работи, за допусната техническа грешка, за изчисляваненеобходимото време за изследването. 11. Провеждане на генерално изследване. 12. Обработка наемпиричните данни. 13. Анализ на получените резултати за доказване или отхвърляне нахипотезите – доказване на научния принос. 14. Изводи и обобщения. 15. Научен апарат наизследването.
Тема 4. Подходи при анализа на социално-психологическите феномени: системен подход
Искаме да изследваме, който и да е социален психически феномен. Трябва да разглеждамепсихиката като информация. По същия начин може да пристъпваме и от гледната точка натеорията на системите. Познанията, които ни дава т.нар. системите на разкриване други връзки ив тази връзка може да интерпретираме всяко явление като система. Трябва да имаме познаниятаза закономерностите на теорията на системите.Основни понятия на теорията на системите: система – понятие въвеждано от Берталански.Системата е цялото разделено по части. Елемент – нещо е елемент на друго нещо, което е цяло.Компонент – нещо във връзка с някаква единица от цялото.Прави се паралел със социалната психика щом в теорията на системите най-важното евзаимодействието, то е и най-важното в групата, т.е. социалната психология е също най-важното. Без взаимодействие няма социална общност. Съществуването на системата еневъзможно извън системата, следователно вселената също е една система. Взаимовръзката еосновна, тя се изгражда на базата на 2 принципа. Координационен по хоризонтала исубординационен – по вертикала.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->