Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6083, 30.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6083, 30.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 788 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Gracanica
PELJESKIMOSTnESMIJEZADIRATI
5.StT.
USUUEREnlTETHiHEPHiHRASPISUJETEnDERZAnAJUECUPOSLIJERATnUInUESTICIJU
StravicansudaruBiljesevukodKaknja
H
ttt
d
SIPAZALEDILA
rvasmrnosraaD!
1.1MillonKM~
MOSTAROLlMPIJSKEIGREDRAGANJOVlt
ListosestiNinkovic
g
Zetaje
!
l~-~~
putnajboUaosvojila:sansaove~______Iasta'~'----------'41.mjesto:~.....generacije
 
Ukratko
Srebrenica:Osudaponasanjapolicije
Srebrenica
MaSouniJaregislraCiJa
~Gradanskainieijativa"GlasatcuzaSrebreni-
cu"
osudilaje
ponasanjesluzbenika
PolieijskestanieeuSrebrenieikojiodpetka,27.
j
ula,
gradanima
Srebrenieenesrpskenaeionalnosti
ogranicavaju
UstavomBiHgarantiranopravonaimovinu,odnosnopr-avoraspolaganjavlasti-
tomimovinom,sa-
opceno
je
iz
Inieijative.Pozivajunajos
masovni-
juregistraeiju.
Industrija
USPjesniJePOSIOuanJe
~Vlada
FBiH
proslese-dmice
usvojilaje
Akcioni
planimplementaeijestra-tegijerazvojanamjenskeindustrijeuFBiHod2012.do2022.godinekojijeusvojioParlamentFBiH.Ciljovogplanajedautvrdi
zadatke
idinamikureali-zaeijeaktivnostikojetre-bajudoprinijetikonkure-ntnostinamjenskeindu-strijenatrZistui
uspiesni-
jemposlovanju
preduzeca
izovogsektora.
Az.B.
ErhanTurbedar
TUrsMaUeliMiprijateljBiH
~Turska
ce
uvijekbitivelikiprijateljBiHinije
ispravnogovoriti
da
Tur-
skanemastatrazitiuBiH,aliipak"treba
otvor-
enoreci
da,ukoliko
Tur-
skafavoriziranekogauBiH,ondasutosvi
oni
kojimajestalodoocuva-njairazvojaBiHkaomu-
ltietnicke
imultikultura-Inedrzave.KazaojetozaFenuErhanTurbedar,vanjskopolitickianali-ticarikoordinatorzaba-IkanskestudijepriturskojFondaeijiza
istrazivanje
ekonomskihpolitika.
AzraBasic
nemazapreMazaizrucenje
~Savezni
sudu
Kentaki-
juutvrdiojedanemazapr-ekaizrucenjuhrvatskedrzavliankeAzreBasicBosniiHercegovini,gdje
jeosumnjicenaza
ratne
zlocine
nadSrbima,pre-noselokalniamerickime-
diji,
Konacnu
odluku
0
izrucenjudonosiStejtde-
partment,
Basicpodra-zlicitimimenimaveeduzevrijemeZiviuSAD-u,gdjejeuhapsenaumartuproslegodinenatemeljupotjerniceizBiH.
2
Dnevniavaz,ponedjeljak,
aktuelno
30.julVsrpanj2012.
'Avaz'saznaje
Diplomatski
pasos
ostaobezvaznog
pecata
SePIC
nil
ameriCRuuizul
ako"Dnevni
avaz"po-
uzdanosaznajeizdobrooba-vijestenihkrugovauParlame-ntuBosneiHereegovine,naadresuovedrzavneinstituci-jedosaojenegativanodgovorna
zahtiev
potpredsjednikaSDAi
drzavnog
poslanikaSenadaSepieadaprekosvogdiplomatskog
pasosa,
nako-jiimapravokao
zastupnik,
dobijevizuzaulazakuSjedi-njeneAmerickeDrzave!
Negativanodgovor
Premanasemizvoru,ia-kopostojipismeni
zahtjev
zastupnika
Sepica
iParlame-ntaBiHkojijepotom,pu-ternMinistarstvavanjskih
poslova
BiH,proslijedenAmbasadiSAD-a,stigaojenegativanodgovor
koii,pr-
biD
PotpredsjednikuSDAnijeuspjelodadobijesaglasnostzaulazakuSAD
akticno,znaci
da
Sepic
nijedobio
americkuvizu.
Inace,Sepic
je
svoj
posla-
nicki
mandatu
Predsta-
vnickorndomudobioizUn-sko-sanskogkantona.
Ne-
kadajebiozamjenikmini-straeivilnihposlova
i,
koli-kosezna,
politicki
jeblizakBakiru
Izetbegovicu,
iako
vazizapoliticara
kojijerelativnouspjesnoko-rmilarioizmedu
Tihiceve
iIzetbegovicevefrakeije.
Laznioreol
Medutim,
kakoje
Tihic
odbaeiolazniorelreformisteiprikloniose
paraobavjesta-
jnoj
strukturi
koju
vodiIze-tbegovic,njihdvojicaiSepicsusadanaistornkoneeptu.Ovainformaeija
ce
svaka-
SBBBiHreagirana
lazne
tvrdnje
Tihiceve
stranke
Sepie:NegativanodgovorzavisokogzvanicnikaSDA
prudsllllZdaJnlCIbJezeOdpriCeoelionomlJl1drzaunoJmallJl
SDAjeuDejtonupriznalaimeRepublikaSrpska,pristalanaasirnetricnarieseniaTihicjepotpisaoveleizdajnickidogovoruPrudu,aRadoncicgasruslo
Povodomposljednjegu
ni-
zusaopcenja
SDAkojimse
re-agiranaplacenioglas
SD
P-au
kojemsepojaSnjavaju
riesenja
zaprovodenjepresude"Sejdie-Finci"iretardiranotvrdidajeFahrudinRadoncic2001.go-dinedijelioBosnuiHereego-vinu,itokao
politicar,
ilidajepotpisaoCovieevi
Lagu-
mdzijinradnimaterijal,reagi-ralisuizPres-sluzbeSavezazabolju
buducnost
BiH.
SacuvaliSOS
Izovestrankeupozorava-judezerteraSulejmanaTi-
hica
injegoveratneprofite-redaizdanaudanpostajusvezaboravniji.-Podsjecamodapredsje-dnikSBBBiH2001.godinenijebiouopce
II
politiei,zara-zlikuodTihica,kojijeutovr-ijemebiopotpredsjednikNa-rodneskupstineRS.Uostalom,SDAjeuDejtonupriznalaimeRepublikaSrpska,pristalana
Tihie:Nekaodgovorikojeposijaoglad
asimetricnariesenia
dauFede-racijipostojekantoni,auRS
ne,
temnogedrugedjeliteljskekoncepte,dotogadajeodbijenprijedlogRicardaHolbruka(RichardHolbrooke)daseukineKaradzicevaSDS-na-vodeizSBBBiH.Dodatno,TihicevimiSDA
Izelbegovie:Kojepociniopolilickaubistva
glasovimauRS,
isticu,
Dodikje
dosaonavlast,
a
sarno
malo-umnapolitikaSDAmoze
Ra-
doncicuspocitavatidajedije-lioBill,jerje
Tihicpotpisao
ve-
leizdainicki
ugovorizPrudas
Covicem,aRadoucic
gasrusionakonoktobarskihizbora.-SBBBiHnecepristatinaTihicevezamjenetezaijavnogapozivamodaodgovorikojedoveomudzahedineuBiH,kojedoveodo530.000neza-poslenih,kojeposijaoglad,koje
oteo
milijardeKMdo-nacija
za
BiHikoje"budn-jama"
i
"selimoviCima"
po-klonionekadanajboljefabr-ikei
nekretnine.
Nekapoli-tickikriminalciizSDAsTi-hicem
i
Izetbegovicernnacelukazukojepociniopoli-tickaubistvaipociiernnalo-
guo
Zasto
neukinuparavojniodborzasigurnostiparaspi-junsku
stranackusluzbu-
navodiseusaopcenju.
Prljavakampanja
SBBBiHporucujedaTi-hiceviIzetbegovicevbijegsterenaeklatantnogkrimina-lanaustavnopravnepodvaleneceprocikaodioprljavepr-edizbornekampanje.-Onisemorajusuocitisna-rodomkojegsu20-godisnjom
[r~r
I
.~
III
t
I~
~
II
b'
t
II
1;J
Umjestoupucivanjaetiketa,izSBB-aodTihicajavno
traze
odgovorenasljedecapitanja:-Kolikojeuelitnom"Importanneeentru"ku-piametarakvadratnih
sta-
na,kolikoihjeplatio,izkojihernihfondovai
za
kolikohiljadaKMsuoste-tilibudzetlaznimprikazi-vanjemistinskevrijedno-sti
tenekretnine?
vlascu
dovelinaevropskodno,a
nasudrzavuucinili
najnera-
zviieniiom
i
ajsiromasnijomu
cijelomregionu.SBBBiHce
ostati
na
razvojno-ekono-
mskomi
drzavnorn
kolosijekuskojegjeSDAodavnozbog
kr-
iminalaispala-kazuizPres-sluzbeSBBBiH.
 
aktuelno
'Avaz'saznaje
Dnevniavaz,ponedjeljak,30.juli/srpanj2012.
Investicijau'Blok
7'
TETuzlavrijedna1,5milijardiKM
JavnipozivbitceobjavljenusvimrelevantnimdnevnimlistovimaNadamsedabirealizacijaovogproiektamoglapocetinarednegodine,kazeGrabovica
[avnopreduzece,,Elekrro-privredaBiH"(EPBiH)danas
ce
raspisatijavni
poziv
za
oda-
birprojektnogpartneraza
za-
iednickou1aganjeu"Blok7"TermoelekrraneTuzlavrije-danokomilijardu
i
pomara-
ka,
saznaje
"Dnevni
avaz",
Ozbiljnereference
avonamjepotvrdiodir-ektorEPBiHElvedinGrabe-vica,kojijekazaoda
ce
javni
poziv,
osimu"Sluzbenom",bitiobjavljenusvimreleva-ntnimdnevnimlistovimaka-kobinatajnacinprivuklistoje
rnoguce
visepotencijalnihinvestitora,-Ocekujernodaseuprvupretkvalifikacijuprijave
svi
onikojizadovoljavajuuvjetekojesmomipostavilitende-rom.Tojedaimajuozbiljnereferenceizdateoblasti,ozbi-Ijanfinansijskibekgraundtedasuzainteresiranizaonajmodelkojinamanajviseodgovara-kazeGrabovica.Onnavoclida
ce
EPBiHnakontogatrafitioficijelneponudeodonihkojisebu-dukvalificirali.Grabovicaocekujedabidokrajagodi-nemogliizvrsitiodabirna-jpovoljnijeg
ponudaca,po-
tpisivanjeugovorakaoi
sve-
ga
sto
seticepregovaranja.-Nadarnsedabirealiza-cija
najvecegposlijeratnog
poslamoglapocetinarednegodine.Investicijajedoslovnomilijardaipomaraka.Tosasobomnosiotvaranjenovih
liHUisenece
moratiuuozilistrulu
Nakonstobude
zavrsen
posaoulaganjau"Blok7"TETuzla,
sto
bisemoglodogoditi2018.godine,dir-ektorGrabovicakazedacetoosiguratidaBiHvisenecemoratiuvozitistruju.-avojeprojektzabudu-cnost,anezasurra-kazeGrabovica.
Grabovica:Privucisloviselainleresiranihinveslilora
radnihmjestai
zaposljavanje,
zamjenudotrajalihtermo-blokovakojiizlazeizupotre-be2018.godine,zatim
orno-
gucavanjesigurnogplasmanarudnicimatuzlanskogbaze-na...-kazeGrabovica.Inace,potencijalniinve-stitormoraispunjavatibrojnekriterije,odtogadajeostva-rioprihodiz
relevantnedje-
latnostiuposljednje
trigodi-
neuiznosuodminimalno
1,5
milijarclieuragodisnie,padotogadaimauvlasnistvuje-daniiiviseproizvodnih
ele-
ktroenergetskihobjekataodpo400MWiIiviseinstalir-anesnage.Transparentnimobjavlji-vanjemtender
a
novajeUpr-avananajboljinacindemanti-ralapojedinemeclijeizakojih,kakojetokazaoGrabovica,
stoie
onikojisu
potpisivanjem
ugovoras"Alpiqom"imalinamjeruostetitidrzavuzastotinemilionaKM.
BivsaUprava
UpravojeGrabovicaodbiopotpisati
ta]
ugovor,ierbi,kakojetokazao,EPBiHbilaugubitkuodoko120
miliona
eura.Razlogjefamoznafor-mulapremakojojbiinvestitor
uzirnaoviskoveelektricneene-
rgijepocijeninizojod40eu-rapomegavatsatu.Ugovors"AJpiqom",kojisuforsirali
bivsi
direktor
Arner
[erlagiciresorniministarVa-
hidHeco,predvidao
jeda
upr-
vedvijefazeEPBiHispo-rucujeovojfirmiviskovestr-uje,itopocijenikoja
ce
pokr-ivatisarnovarijabilne
trosko-
ve,odnosno,drzavnakompa-nijabiseuperioduodsedamgodina"odrekla"50posto
viska
struje.
F.
KARALIC
JevrejskicentarholokaustauMelburnu
PrlMazanelOlograiliegenoeida
U
IIH
lzlozbornsenastojiprikazatihrabrostjunakakojisuriskiralivlastitizlvotspasavaiucitudi
J
evrejskicentarholokau-sta(JewishHolocaustCe-ntre)uMelburnunedavnojeuprilicioizlozbuforografijaizSAD-ainevidenihpricaizholokaustaigenocidauBo-sniiHercegovini,RuandiiKambodzi.Izlozbornsenastojina-glasitihrabrostobicnihjuna-kakojisuseodvaziliiodu-prijelipredrasudamainasi-ljuteriskiralivlastitizivotspasavaiucitudi,Koristecifotografijeiusmenakaziva-nja,izlozbomsezeliprodu-bitisvijest
0
ljudskojpotre-bispasavanjanemocnihto-komgenocida.Vjerujesedaceposjetio-cinakonizlozbebitibogati-jizaspoznaju
0
tomekakojednaosoba
moze
napravitirazliku
te
pogledatiuliceor-ganiziranomnasiljuisupr-otstavitise.KustosLeoraKan(LeoraKahn)pokrenulajeizlozbui
ucestvovala
unizupredavanjairasprava.Inace,onaiena-gradivanikustos,pedagog,di-rektorfotografijezapublika-cijekao
sto
su"TheNewYo-rkTimesMagazine","Peo-ple","Time","RollingStone"i"TheNewYorker".Kaocliosvojemisijebor-beprotivrasnenetrpeljivosti,[evrejskicentarholokausta
odrzarce
kolokvij
II
kojem
ce
sudjelovati
clanovi
iz
bosa-
nskohercegovacke
i
karnbo-dzanskezajednice,Melburna,Ruande,kaoiermenskeiau-danskezajednice,kojesubile
zrtve
genocida.
L.
K.
C.
Pile:AlmasaHADZIC(almasahadzic@avaz.ba)
Komentardana
3
TuzlanskipenzionerBa-jroH.nedavnojepovjerio
nasem
novinarudadva
rnje-
seca
"od
sramote"
nije
izasao
iz
kuce
jerjenaspisku
duzni-
kazagrijanje,opecacenomi
okacenom
na
uIazu
uzgradu,stajaloinjegovoime.Dzabastojegodinamabioredovanplatisa,stoimapenzijukojamunizalijekovene
mozedoteci,
Bajrinobrazdrzavajesta-vilanastubsrarna,jerjojjezaproteklugrijnusezonudugovaoratuod
nevierova-
tnih
75
maraka!
I
dokseBajrocrvenizbogdugadrzavi,taistadr-zava,odnosnonjenevode,uprlisuinogamairukamadaodjavnostizastiteimenaovdasnjihtajkuna,miljeni-kadugogodisnjekriminali-ziranevlastikojinaime
du-
ga
zaPDVdrzavidugujumilionemaraka,Prijeti
drzava
sudomsvakomkosedrznedajavnoizgovoriiIi,
HradlJiuCiDUreZa
Imenaduznikazarezijenaulazimauzgrade,aimenamilionskihduznikazaporezsakrivena
nedaj
Boze,poput
nesretnogpenzionera
iz
Tuzle
okaci
naspisakimenanjenihkra-
dljivaca
poreza!ZaSto!?Pazatostojenajvecibr-ojministara,parlamentara-ca,direktoradrzavnihfirrniiupravapostavljan,upravo,njihovomvoljom,odnosnomocinjihovognovca.Tikojidugujumilionenaimeporezadrzavi,godi-narnasusasvojimstranac-kimhonorarcimau
izvrsnoj
izakonodavnojvlastikreir-alizakone,paionepo
koji-
rnazbogdugapenzionermozevisitinastubusrama,dokse
0
njihovimimenimaidugovimabrinuoZakon
0
zastitilicnihpodataka.Dir-ektorUpravezainclirektnooporezivanje
(Ul0)
BiH
Mi-
ro
Dzakulazatrazio
jedasesacinispisakduznikaPDV-a.Zanadatisedananjemu
nece
bitisarnopekari,
frize-
ri,kafandziie
i
buregdzije,Vidjetcemol
CileneliIecenJazaneOSlgUraneSUoreUISOMe
Pitanje:SmatrateIidasucijenelijecenjazaneosiguraneprevisoke?
86,83%10,18%2,99%
o
aktuelnimpilanjima
II
BiHisvijelumoieleglasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->