Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6084, 31.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6084, 31.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 966 |Likes:
Published by Tiskarnica
ti!f~la!!)~~(IJ Iz kabineta

premijera zakon pusten u proceduru

Najavlieno lormiranie posebnih odiela pri Tuzilaslv:u Federacij,e BiH i Vrhovnom sudu FBiH • Zanimliivo j,e da se ovim zakonom uvodi inslilullzv. krunskog svjedoka kojipo ovom rjeseniu nosi nazi, "saradnik pravosuila"
I

IUZILA.STUO U HAGU nE RADI ~ POD POLITICHIM PRITISHOM,

akon 0 suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, koji, izrnedu ostalog, predvida formiranje posebnog odjela Vr-

Z

hovnog suda FBiH po uzoru
ti!f~la!!)~~(IJ Iz kabineta

premijera zakon pusten u proceduru

Najavlieno lormiranie posebnih odiela pri Tuzilaslv:u Federacij,e BiH i Vrhovnom sudu FBiH • Zanimliivo j,e da se ovim zakonom uvodi inslilullzv. krunskog svjedoka kojipo ovom rjeseniu nosi nazi, "saradnik pravosuila"
I

IUZILA.STUO U HAGU nE RADI ~ POD POLITICHIM PRITISHOM,

akon 0 suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, koji, izrnedu ostalog, predvida formiranje posebnog odjela Vr-

Z

hovnog suda FBiH po uzoru

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
t'f!f~H!~)31~[IJ
zkabinetapremijerazakonpustenuproceduru
I
I
NaiavljenoformiranieposebnihodielapriTuziiaslVuFederaciieBiHiVrhovnomsuduFBiHZanimliivoiedaseovimzakonomuvodiinslilullzv.krunskogsviedoka,koiipoovomrieseniunosinaziv"saradnikpravosuda"
Z
akon
0
suzbijanjukoru-hovnogsudaFBiHpouzorunaKadadobijernisljenjeUredapcijeiorganiziranogkri-hrvatskiUSKOK,konacnojeuzazakonodavstvoidrugihinsti-minalauFBiH,koji,iz-formiprednacrtaizkabinetafe-tucija,onbiveeuseptembru
TUZILASTUO
U
meduostalog,predvidaderalnogpremijeraupucenupr-mogaodocipredposlanikePD
<:s
formiranjeposebnogodjelaVr-oceduru,saznaje"Avaz".ParlamentaFBiH.9.
strana
HAGUnERADI~PODPOLITICHIMPRITISHOMUPOSLJEDnJATRI~DAnAZEnlCASE
s
TRESLADEUETPUTAHULIGAnllZSRBIJE
2
UATIHDZAMIJI~URIJEDALIUJERnlHE
PROPAOPOHUSAJSDADIUnAJlYI1
j
AIYIERICHELOBISTE
OoktraiepotragazanestalimdiecakomAlenomBukvom
J~
J~J
j_~lJ
jJJJJ:U~JJJ
J1U
JiJ
J<,.~
lJJJ
lJ
Y:uJ1J
 
Ukratko
Svedskevlaslizabrinulezbogzahljeva
iz
BiH
Svedskaambasada
nOUizahueUizaazII
~AmbasadaSvedskeuBiHpodsjetilajeiucerdasuvlastiovezemlieveeunekolikonavrataizrazavalesvojuzabrinu-
tost
0
nasravljanjuiperi-odicno
intenziviranom
dolaskuosobaizBiHko-jetrafeazil.Kakojesa-opcenoizoveambasade,utoku2011.godine981osobaizBiHpodnijela
ie
zahtjev
zaaziluSved-skoj,ado25.julaovego-dinetajbrojje1.255.
Centralnabanka
Viseod1.300lalsiliMatau
2012.
~PremapodacimaCe-ntralnebankeBiH(CBBiH),uprvih
sesr
mjeseci2012.godineevi-dentirano
je
ukupno1.312komada
falsificira-
nihnovcanicaikovanicasvihvalutaiapoena,
S[O
jeza76,01postomanjeuodnosunaistiperiodu2011.godini.Odukupn-ogbrojafalsifikata1.155jefalsificiranihnovcanicaikovanicakonvertibilnihmaraka.
Ratnizlocin
UhaOSenJouicaVinCie
~Policijski
sluzbenici
jediniceGranicnepolici-jeBijeljinauhapsilisunaMedunarodnompri-ielazuRaca[ovicuVincica(1967.),drzavlja-ninaRepublikeSrbije.VinCiejeuhapsennaosnovupotjernicekojujezanjimraspisaoInter-polZagreb,azbogsu-mnjedajepociniokri-vicnodjeloratnizlocinprotivstanovnistva,
Mostar
PredauarueGilaAnidara
~U
okviru
7.
medunar-odnekonferencije
"J
edinstvo
irazlikeuEvropi",kojuorganiziraMedunarodniforum
Bo-
sna,
profesorGilAnidar(Anidjar)izNjujorkaodrzaojeiuceruMosta-rupredavanje
0
temi
"J
osjedandrugiAbra-ham".GilAnidarpreda-jenaOdsjekuzareligijuiOdsjekuzasrednjoi-stocne,juznoazijske
i
africkestudijeKolumbi-jskoguniverziteta.
2
Dnevniavaz,utorak,
aktuelno
31.julVsrpanj2012.
NEPOGODEZemljatresad4,6stepenipoRihteruizazvaadadatna
,
UposljednjatridanadevetpotresauBiHGradaniu
sokunapustali
BosnuiHercegovinu
po-
godiojejucernovijakze-mljotres!
[ucer
u11
sati
po-tresiacine4,6stepeniRihte-roveskaleisepicentromnadvakilomerraudaljenosrisjevernoodZeniceprodubiojestrahgradananakonstosetloodpotresau
suboru
nijeumirilo.Pretpostavljasedajeepi-centarbionaSrnetovima.Seizmoloziupozoravajuda
Rudarirade
normalno
Kontaktiralismoiuceriglavnog
geoloskog
inzinjeraRudnikaZenicaMehmedaSaletovica,ko-
jeg
smopitalikakoseru-darinaviseod400meta-raispodzemljenosespo-sljedicamazemljorresa.-Prvujenoc,usubo-
rn,
bilonesralo
struje,
abi-
10
jeimanjegodronama-terijalauStarimradovi-rna.Medutim,Ijudina-jnormalnijerade.Sigurnonikomenijesvejedno.Po-gotovostoutrenutkupo-tresanisunapovrsinize-mlje-kazeSaletovic.
ce
inarednihdanabiti
potr-
esa,jersetlojossmiruje.SobziromnapanikukojajezavladalamedugradanimaBiH,kantonalneupraveci-viinihzastitaizdalesuupu-
tstva
gradanimakakosepo-nasatiuslucajuzemljotresa.Zenicanisuiiucerbilipri-nudeninapustitisvojestano-veiistrcatiispredzgradazbogukupnodevetog,adr-ugogpojacinizemljotresa
koii
jeovajgradpogodiouprorekla
tri
dana.
Prijava
ostecenla
Uvecimzgradamaisoli-terimamnogisuostalibez
kucanskih
aparata.N
aime,
mnogobrojniLCDtelevizo-riusljedpotresazavrsilisunapodovima.
Takoder
jeostecenivelikibrojumje-
tnickih
slikaprilikompadasazidova.Ohrabruiucaievijest,medutim,daniiebilozrtavanipovrijedenih.Premari-jecimaSeadaDzanovica,dir-ektoraCivilnezastiteZDK,nijebiloni
vecegrusenja
obje-
kata,ali
su
nastalaostecenja
nastarijimzgradama.
Gradani
Zeniceprijavilisuiuceroko
35
slucajevaostecenja,aliseocekujedacebitijosprijava.Civilne
sluzbe
upozoravajuda
stete
nazgradamasanirajuupra-vitelji.Dzanovic,pak,isticedaovizemljotresimogubi-tiidobroupozorenje.-Gradanibiprijegradnjetrebalipribavitipotrebnedozvole,aopcinskesluzbeutokuizdavanjadozvola
izvrsiti
svepotrebneprovje-regradi
li
seuskladusaza-konom.Gradani
rn
orajushvatitida
ce,vierovatno,
bitinekepornociusaniranju
posljedica,
aliidaje
porre-
bnoosigurariimovinuzaovakve
slucajeve-kaze
Dzanovic.Mnogesu
zgrade,kaze
Dzanovic,zbogrekonsrru-kcijaunutarstanovakojesuizvodilisamistanari,aliina-dogradnje,izgubilepotre-bnucvrstocuistabilnosttesu
i
podloznijeostecenjima,Nasrecu,niiucernijebilopotrebezaevakuacijomostecenihstanova
i
kuca,VesnaSipka,seizmologizBanjeLuke,kazalajeza"Avaz"daseocekujuze-mljotresimanjihmagnituda
 
aktuelno
Dnevniavaz,utorak,31.julVsrpanj2012.
Odjacinezemljotresapucalostaklo
(Folo:I.Sebalj)
3
SnaznopodrhtavanjeriaosjetiloseiuSarajevu.Veeesterenisuprijavljene.No,kakosmosemogli
uvjeriti
nalieu
miesta,
usljedjucerasnjegzemljotresapo-
lomlienoieiednovaniskostaklo
nazgradiUNITIC-ausarajevskornnaseljuMa-rindvor.Srecorn,nikonije
povrijeden,
ali
iernjesto
dogadajaogradenozutomtrakorn.
Mjestoogradenotrakom
materijalna
ostecema
i
rasino
strah
iunarednimdanima,jersvakijaCizemljotrespodra-zumijevadasenakonnjegadesiinekolikoslabijih.
Selzmlcka
energija
-Kolikocesenjihdesiti,zavisiod
iacine
prvog.Sobziromnatodasmoimali
dostajak
prvi
potres
kaoi
ovaiiucer,
sigurnojeda
ce
uslijeditiserijazemljotresauBiH-kazala
ieSipka,
Madajevrlonezahvalno
Mammamia...
Poputdjetetapokrivenogjorganom,minevidimodobranisebe,akamoliopcugunguluusvomokruzenju
Bastrebaimatizivcekaokonopce,pasenositisovirn
sto
nam
zivotpri-
reduje.Nakokuzlukudar-ilaizeravaizegava;ize-mljase,evo,izlezistapo-rnjera.Sarnoekonomijaipolitikaplandujuu
svojoj
mrtvaji.Muka
je
potpunakadseosvrnemookosebe.
Naucniciporucuju
dabiplanetuuskoromogaosu-sticicakiSudnjidan:veedokrajaovogastoljecalIbeztoga,brigajena-vrhglave.USpanijiiz
kuca
zakojenemoguda
otplacuju
kreditednevnoiseljavablizudvjestopor-odica.Greijaucudoneba,aFraneuzisestideda
pri-
znajukolikoihtreseeko-nomskapadaviea.UItali-
ii,
pak,
opetie
glavna
uzrecica
onanjihovazalostiva:Mammamia...Svijetjesapetnedacama,Hiljadernilijardidolarako-jimjeObamanekakouspr-avio
americkobankarstvo
sadsu,ueurskojvarijanti,potrebneEvropi.Bezba-snoslovnenovcaneinjekci-jeizposteljeceseteskopodiciItalija,Spanija,Por-tugal,Madarska,
kazu,
iSlovenija.Danijesveuparama,govoreIraniSirija.Tamozveckaoruzje,krojesera-miplanovi,razbroiavaju
se
saveznici
i
protivnici,
a
strahrastepoput
kvasca.Ami?
Poput
naivnogadjeteta,misepokrivamojorganomprekoociju:nevidimonisebedobro,akamoli
opcu
gunguluusvomokruzenju.Kaodaneznarnodamale,kadvelikikihnu,sljedujemakarupa-lapluca,Onanamsvakakonegine.Zaaferimabi
bilo
da,
svijerunebitni-
za
se-
benemarni,neplatimoipuno
veci
eeh.
davatiprognozuseizrnickihdogadanjazabilokojiterito-rij,naosnovu
instrumenta-
Inihpodataka,prirnjenju-
jucimarematicko-fizikalni
model
seizrnicnosti,Sipka
ieupozorilada,stoduzene-rnazemljotresa,toje
njego-
va
iacinaveca.Postoje
kanezapovratneperiodekojepr-ikazujumaksimalnoocekiva-niintenzitets
vierovatnocom
od63posto.-KadjeupitanjuZeniea,
Upulsluagradanima
zgradeKantonalnecivilneupraveizdaleuputstva
DuroiendimniaMnapaPirnoi
-Minimalnose
krecite
tokornpotresainepa-
nicite.
Nastojtestokracimpu-terndocidonaiblizegsigurnogmjesta.Akostenavisimspra-tovirna,sklonitesepo-rednosivihzidova,pod
okvire
vrata,
u
unutrasnji
ugaoprostorije,ispodstola
Ie
rukama
zastitite06.
Nikakonenapustajtezgradulifiom,veeko-
ristite
stepenice.
Ostaniteukucidokpo-tresneprestane,azaurnstomirnijeizaditenaotvo-reniprostorpodaljeod
gradevina.
Barernzadjeeu
nasto-
jteponijetitopleodie-vnepredrneteipokrivace.Ponesitedokumente,novaeilijekovezabo-lesneclanoveporodice.Ako
ste
u
mogucnosti,ponesue
1
prvupomoc
te
hranuivodu.Priieizlaskaizkucesvakako
nastoj
teis-kljucitiplin,strujuivodu.Akosteuvozilu,zau-
stavite
se.Izbjegavajtezaustavlia-njeblizuiIiispodzgr-ade,drveca,nadvoznjakairasvietnihstubova,Enes
Zec,pomocniknacelnikaopcine
Zeniea,kazao
ie
za"Avaz"da
ieve-
likidimnjakna
Papirnoj
uZenieisagradenodcigle
upitnestabilnostinakon
iucerasnjegzernljorresa
i
mozdacebitipotrebnoipo-tpunoga
srusiti,
-Gradanisepribojava-judabirusenjedimnjakarnoglo
ugroziti
injihove
zivote
pa
cemovidjetisto
prijedarijesimopitanjesa-naeije-kazaojeZee.odnosnotajpovratniperiod,ondajernaksimalno
ocekiva-
niintenzitetod
7
stepenipoMerkaliju.Stovrijeme
vise
protjece,
to
se
i
ntenzi-
retpovecava.Krozsvakize-mljotresoslobadase
sei-
zrnicka
energijaito
ie
dobro,jerseonaondane
akumuli-
ra-istaklajeSipka.Pricu
0
tomedapotreseuBiHmozernoocekivatiina-rednihdana
potvrdio
jeiIvanBrlek,seizmologFede-ralnoghidrometeoroloskogzavoda,kazujucidasuovoocekivanapodrhtavanjatlasobzirornnaiacinuprvogpo-tresa
koji
sedesiou
subotu.
-Tlosesmirujeibitcejospotresa,alinebitrebali
biti
jacegintenzireta,jerje
statisticko
pravilodajeprvizernljotresuvijeknajjaCi-istakaojeBrlek.
A.
C.
Z.-
V.
B.
PORTAL-komentardana
MurizSpahif,profesorna
Prirodno-maiemaiidiomfahultetu:
Razomi
zemljotresiu
Bill
su
mogufi
-Shvatarnodasupotresinepredvidljivi,alinemozernoshvatitidanasiekono-mistii
poliricari
nerade
nista
popiranjubolje
buducno-
srizemlje.(jajojajic)
DokoNINKOVIC/
TO
JE
TO

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->