Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Atestat - Surse de finantare

Atestat - Surse de finantare

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 2,908 |Likes:
Published by Rodica_B
Cuprins
Argument............................................................................................................................ Capitolul 1 – Noţiuni introductive.................................................................................... 1.1 Importanţa deciziilor de finanţare pentru intreprindere..................................... 1.2 Mijloace de finanţare......................................................................................... Capitolul 2 – Selectarea sur
Cuprins
Argument............................................................................................................................ Capitolul 1 – Noţiuni introductive.................................................................................... 1.1 Importanţa deciziilor de finanţare pentru intreprindere..................................... 1.2 Mijloace de finanţare......................................................................................... Capitolul 2 – Selectarea sur

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rodica_B on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/26/2014

 
Kuprofs
Drjuilft
............................................................................................................................
Kdpotnbub 4 ‛ Fnūoufo oftrnguktovl
....................................................................................4.4 Oipnrtdfūd glkozoobnr gl `ofdfūdrl plftru oftrlprofglrl.....................................4.3 Iombndkl gl `ofdfūdrl.........................................................................................
Kdpotnbub 3 ‛ [lblktdrld surslbnr strċofl gl `ofdfūdrl
....................................................
3.4 Gdtnroobl pl tlrilf bufj
..................................................................................3.4.4 Krlgotl cdfkdrl pl tlrilf ido idrl gl uf df....................................3.4.4.4 Knstub krlgotlbnr.................................................................3.4.3 Oipruiuturobl gof liosoufo gl ncbojdūoufo.......................................3.4.3.4 Knstub oipruiutubuo ncbojdtdr...........................................3.4.3.3 Ingdbotċūo gl rdicursdrl d oipruiutubuo ncbojdtdr..........3.4.; Gdtnroo of bljċturċ ku bldsofj-ub krlgot cdob!....................................3.4.;.4 Oipdktub nplrdūoufobnr gl bldsofj dsuprd rlftdcobotċūoobnkdtnrubuo..........................................................................................................................3.4.;.3 Knstub bldsofjubuo...............................................................
3.3 Gdtnroo pl tlrilf skurt
.................................................................................3.3.4 Gdtnroo knilrkodbl.............................................................................3.3.3 Gdtnroo sdbdrodbl.................................................................................3.3.; Gdtnroo snkodbl...................................................................................3.3." Gdtnroo `oskdbl....................................................................................3.3.# Gdtnroo go$lrsl...................................................................................
Kdpotnbub ; ‛ [urslbl strċofl gl `ofdfūdrl æf kdgrub snkoltċūoo [.K urndvos[.!.".
.................................................................................................................................
KD#$%&"'" 4.Fnūoufo oftrnguktovl
Gupċ stdgoub sċu gl glz$nbtdrl% ilgoub `ofdfkodr pufl bd gospnzoūodoftrlprofglrobnr n jdiċ gl iombndkl gl `ofdfūdrl ido iubt sdu ido puūof sucstdfūodbċ.
 
&ndrtl go$lrso`okdtċ of ūċrobl ku sostlil `ofdfkodrl glz$nbtdtl% dkldstċ jdiċ rċidflboiotdtċ bd tl'fokobl `ofdfkodrl gl cdzċ of idmnrotdtld ūċrobnr of kurs gl glz$nbtdrl. Gdr nrokdrl dr `o knftl(tub% oftrlprofglrobl suft knf`ruftdtl ku dbljlrld surslbnr gl `ofdfūdrl.)utn`ofdfūdrld knfstotuol cdzd nrokċrlo glz$nbtċro d oftrlprofglrobnr. )pnrtub bd kdpotdbub prnprou knfstotuol gl dslilfld% n sursċ lslfūodbċ gl `ofdfūdrl d oftrlprofglrobnr. Gdr dipbndrld *o ingdbotċūobl dklstnr dpnrturo $drodzċ gupċ kui oftrlprofglrld gospufl sdu fugl dkkls gorlkt bd polūlbl gl kdpotdb.Of s`dr*ot% rlkurjlrld bd ofgdtnrdrl dr trlcuo% of profkopou% sċ dgukċ knipbltċro rlsurslbnr oftrlprofglroo. Of `dpt% dkldstd drl uf rnb `ufgdilftdb of `ofdfūdrld bnr% k'odr gdkċ rdtdgncdfzoo rldbl dtofjl fo$lburo `ndrtl rogokdtl.
4.4 OIQNSWDFţD GLKO]OOBNS GL @OFDFţDSL QLFWS\  ÆFWSLQSOFGLS
)splktlbl `ofdfūċroo prlzoftċ oipnrtdfūċ krukodbċ plftru suprd$olūuorld *oglz$nbtdrld oftrlprofglroo.Of proiub rdfg% oftrlprofglrld trlcuol sċ gospufċ gl bok'ogotċūo plftru d `dkl `dūċdfjdmdilftlbnr dsuidtl% dgokċ gl d nfnrd gdtnroobl ku skdglfūd of $ootnrub dprnpodt%dsojurdfgu-*o dstl`lb lk'obocrub `ofdfkodr pl tlrilf skurt.Of db gnobld rdfg sl pufl% gof pdrtld oftrlprofglroo% prncblid bdfsċroo of of$lstoūoo gl nroklfdturċ tl'fnbnjokl% snkodbl% knilrkodbl! kdrl sċ `dkċ sċ sl glz$nbtl pnsocobotċūobl sdbl. Ofdklst kdz lstl $nrcd gl `ofdfūdrld glz$nbtċroo pl tlrilf ilgou *o bufj kdrl knfgoūonfldzċkrl*tlrld rlzubtdtlbnr of $ootnr *o ilfūoflrld lk'obocrubuo `ofdfkodr. Glko iombndklbl gl`ofdfūdrl trlcuol sċ `ol dgdptdtl kdbotdto$ bd fl$nobl oftrlprofglroo. Of dklst slfsoftrlprofglrld pndtl `o knf`ruftdtċ ku gnuċ topuro gl go`okubtċūo. +l gl n pdrtl% ld dr putld`o of sotudūod sċ trlcuodskċ sċ rdicurslzl rlsursl ofdoftl k'odr gl d `o dmufs sċ rlkuplrlzld$dfsurobl l`lktudtl% ido dbls kdfg l`lktuldzċ of$lstoūoo ku rlftdcobotdtl pl tlrilf bufj.+l gl dbtċ pdrtl% oftrlprofglrld pndtl `o of sotudūod gl d `nbnso% plftru nplrdūoufobl pltlrilf skurt% `nfguro pl kdrl bl-dr putld `nbnso pl tlrilf bufj plftru of$lstoūoo.+rncblilbl `ofdfūċroo prlzoftċ glko oipnrtdūċ $otdbċ% plftru kċ snbuūonfdrld bnr knfgoūonfldzċ suprd$olūuorld oftrlprofglroo% plrsplkto$lbl sdbl gl glz$nbtdrl% plr`nridfūlbl sdbl prlzlftl *o $ootndrl% dutnfniod prnproltdrobnr *o d knfgukċtnrobnr sċo.
4.3 IOMBNDKLBL GL @OFDFţDSL 
Ofstruilftlbl gl `ofdfūdrl pusl bd gospnzoūod lknfniolo of jlflrdb *o doftrlprofglrobnr of pdrtokubdr knipnrtċ n jdiċ knipbl(ċ. Gupċ nrojofld rlsurslbnr% slgostofj pdtru topuro gl iombndkl gl `ofdūdrl,dutn`ofdūdrld krl*tlrld gl kdpotdb prnprou oipruiuturobl krlgotub oftrl oftrlprofglro% dgokċ bo$rċrobl pl krlgot dbl `urfoznrobnr.)utn`ofdfūdrld lstl knfstotuotċ gof l(klglftlbl pl kdrl oftrlprofglrld bl prngukl*o kdrl suft `nbnsotl plftru `ofdfūdrld dkto$otċūobnr ubtlrondrl.Krl*tlrld kdpotdbubuo prnprou ofsldifċ dpnrturobl gl kdpotdb pl kdrl oftrlprofglrldbl proil*tl gof l(tlronr. )klstl dpnrturo pnt `o `urfozdtl gl kċtrl dsnkodūoo sdu prnproltdrooglmd l(ostlfūo *o gospu*o sċ-*o iċrldskċ pdrtokopdrld bnr.Oipruiuturobl knfstotuol sursl gl `ofdūdrl l(tlrfċ. bl suft knftrdktdtl `dūċ gl plrsndfl `ozokl *o murogokl kdrl rċidf krlgotnro do oftrlprofglroo. Of s`dr*ot% krlgotub oftrloftrlprofglro ofsldifċ tlrilfl gl pbdtċ pl kdrl `urfoznroo bl dknrgċ. Gdkċ dkldstċ prdktokċ $ozldzċ puūof pl pdrtokubdro% ld lstl `ndrtl nco*fuotċ kdfg kbolftub lstl noftrlprofglrl% k'odr gdkċ oipnrtdftl go`lrlfūl pnt sċ dpdrċ oftrl prdktokobl gof go`lrotl ūċro.Gdkċ rlputdūod fu-o lstl gl`d$nrdcobċ% n oftrlprofglrl kuipċrċ idtlroo proil%slio`dcrokdtl% iċr`uro% slr$okoo% ltk.% proiofg uf krlgot-`urfoznr dprndpl dutnidt%knf`nri uzdfūlbnr gl pbdtċ gof crdf*d gl kdrl dpdrūofl `urfoznrub. Gdr% bd rdfgub sċu%oftrlprofglrld dknrgċ dst`lb gl krlgotl prnproobnr kbolfūo kdfg $ofgl cufuro sdu slr$okoo. +l
 
tntdb% tlrilflbl gl pbdtċ proiotl *o dknrgdtl l(lrkotċ of`bulfūl kdrl suft rljċsotl offnūoufld gl fl$nol gl `nfg gl rubilft.+lftru d rlkurjl bd ufd goftrl dklstl iltngl gl `ofdfūdrl% oftrlprofglrld trlcuol sċdfdbozlzl uriċtndrlbl dsplktl kl rlprlzoftċ `dktnroo gltlriofdfūo of dbljlrld topubuo gl`ofdfūdrl,
4. Qlrondd plf!ru "drl sursl#l l $ofdf%drl suf! fl"lsdrl&
Gurdtd knftrdktubuo gl `ofdfūdrl trlcuol glkosċ of `ufkūol gl skdglfūd flklsotċūobnr gl `ofdfūdrl. )st`lb% `ofdfūdrld kuipċrċroo gl stnkuro sdu pbdtd ufnr slr$okoo flklsdrlglrubċroo dkto$otċūoo kurlftl d oftrlprofglroo flklsotċ ncūoflrld gl rlsursl pl tlrilf skurt.Of jlflrdb% `ofdfūdrld of$lstoūoobnr gl ilfūoflrl sdu glz$nbtdrl d kdpdkotċūobnr gl prngukūoll(ostlftl lstl rldbozdtċ prof dtrdjlrld gl rlsursl pl tlrilf bufj.
3. Kns!u# sursl#nr l $ofdf%drl&
/f dsplkt oipnrtdft db idfdjlilftubuo `orilo ob rlprlzoftċ jlstoufld knsturobnr gorlktl dbl `ofdfūċroo. )klstld suft rlprlzlftdtl gl knstub kdpotdburobnr dtrdsl% kui dr `ordtd gl gncdfgċ kl trlcuol pbċtotċ plftru krlgotlbl knftrktdtl sdu rlftdcobotdtld kl dr trlcuon`lrotċ dkūonfdrobnr plftru dpnrtub dklstnrd bd kdpotdbub `orilo.
'. @#l(o)o#o!d!ld "nf!rd"!u#uo l $ofd%drl&
 1o$lbub rogokdt db ofklrtotugofoo pro$ofg l$nbuūod pl podūċ d oftrlprofglroo oipufl nido idrl `bl(ocobotdtl d knftrdktlbnr gl `ofdfūdrl d dkto$otċūoo dklstlod. )st`lb% pnt dpċrldsotudūoo of kdrl `orid lstl fl$notċ sċ rdicurslzl dftokopdt gdtnrod% sċ idmnrlzl fo$lbuboipruiuturobnr knftrdktdtl sdu sċ prlbufjldskċ gurdtd oipruiutubuo. Of dklstl knfgoūoo%knftrdktlbl prof kdrl suft dtrdsl sursl gl `ofdfūdrl gl bd cċfko sdu dbtl ofstotuūoo `ofdfkodrlsl gn$lglsk ido `bl(ocobl glkdt klbl prof kdrl suft dtrdsl rlsursl prof n`lrtċ pucbokċ gldkūoufo sdu ncbojdūoufo.
*. O+pd"!u# $os"d#o!,%oo dsuprd pn#o!o"oo l $ofdf%drl d $or+lo&
&oskdbotdtld `orilo pndtl of`bulfūd topub gl sursl gl `ofdūdrl dtrdsl sdu knfgoūooblknftrdktudbl dblsl. Of jlflrdb% gncdfzobl gl pbdtċ bd krlgotlbl knftrdktdtl suft glguktocoblgof $lfoturobl oipnzdcobl dbl oftrlprofglroo% of toip kl go$oglfglbl gl pbdtċ kċtrl dkūonfdrosuft rlpdrtozdtl gof prn`otub flt gl oipnzot.
-. Kns!uro#l l +dfd! d/lf!1&
+rncblid infotnrozċroo snb$dcobotċūoo oftrlprofglroo pndtl ofgukl go`okubtċūo ofknftrdktdrld gl sursl gl `ofdfūdrl% ido dbls prof dtrdjlrld gl kdpotdburo prof n`lrtċ pucbokċgl dkūoufo. Gdkċ cċfkobl sdu dbtl ofstotuūoo `ofdfkodrl du kdpdkotdtld gl d infotnrozd plr`nridfūd% rlsplkto$ snb$dcobotdtld oftrlprofglroo gl-d bufjub glrubċroo knftrdktubuo gl`ofdfūdrl% plftru of$lstotnroo ofgo$ogudbo kdrl dk'ozoūonfldzċ totburo `ofdfkodrl liosl glkċtrl oftrlprofglrl% dkldstċ nplrdūoufl sl pndtl gn$lgo prld knstosotndrl. Kd uridrl%of$lstotnroo pnt klrl n rdtċ gl rliuflrdrl ido rogokdtċ plftru surslbl gl `ofdūdrl pl kdrldkl*tod bl puf bd gospnzoūod oftrlprofglroo. )st`lb% lstl of oftlrlsub dklstlod sċ oglfto`oklknicofdūod gl knftrdktl gl `ofdfūdrl kdrl sċ iofoiozlzl knsturobl gl idfgdt sdu glinfotnrozdrl dbl dkto$otċūoo sdbl.
KD#$%&"'" 3.[lblktdrld surslbnr strċofl gl `ofdfūdrl
3.4 GDWNSOOBL QL WLSILF B\F 
+rnklsub gl knfsui kdrl sl nrjdfozldzċ oftr-n oftrlprofglrl klrl uf $nbui

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Roxana Ionela N liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ali NA liked this
VioPet_59 liked this
Daniela Sbirnea liked this
Georgiana Iacob liked this
Daniela Sbirnea liked this
Bloo Emma liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->