Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Faire le lien entre « Le sport, c’est pour la vie » et la gestion par les valeurs

Faire le lien entre « Le sport, c’est pour la vie » et la gestion par les valeurs

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Un article qui explore comment une pratique de gestion relativement nouvelle, intitulée « gestion par les valeurs », peut aider les organismes à intentionnellement exploiter leurs valeurs organisationnelles. En reliant les principes de Sport pur aux stades du DLTP/A, les lecteurs disposeront de renseignements et de pratiques utiles qu’ils peuvent immédiatement appliquer au sein de leurs organismes de sport.

Au canada, le sport c'est pour la vie - http://www.canadiansportforlife.ca/fr
Un article qui explore comment une pratique de gestion relativement nouvelle, intitulée « gestion par les valeurs », peut aider les organismes à intentionnellement exploiter leurs valeurs organisationnelles. En reliant les principes de Sport pur aux stades du DLTP/A, les lecteurs disposeront de renseignements et de pratiques utiles qu’ils peuvent immédiatement appliquer au sein de leurs organismes de sport.

Au canada, le sport c'est pour la vie - http://www.canadiansportforlife.ca/fr

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

 
Nacpi oi ocig igxpi ª Oi rvdpx/ birx vdypoa ~ci º ix oa lirxcdg vap oir ~aoiypr
Bdeeigx oir ~aoiypr viy~igx aeãocdpip oi pighieigx hirdplagcreir hi rvdpx
Hcga @ioo%Oapdbki
 
0
Nacpi oi ocig igxpi ª Oi rvdpx/ b–irx vdyp oa ~ci º ix oa lirxcdg vap oir ~aoiypr 
Vdyp ig ra~dcp voyr ryp oa LV^/ ~dcp
Eagalcgl `s ^aoyir= A bdpvdpaxi Lychi xd Oc~cgl/ @icgl Aoc~i/ agh Eajcgl a Oc~cgl cg xki 01
rx 
Bigxyps/
vap Rcedg Hdoag/ Rao~ahdp Lapbca ix @dggci Pcbkois/ Vaolpa~i EabEcooag/ 066>'I{xpacx hi
Es Viprdgao Pivdpx E@^ 
/ æ o–ahpirri |||'e`~rycxi'bde'
C`ch C`ch 
P' \as/ C' @aosc/ ix M' Lpd~i/
ª Ay Bagaha/ oi rvdpx b–irx vdyp oa ~ci = lychi hy vapigx hi o–axkoëxi º
/ Dxxa|a +Dgxapcd#/ Bigxpirbagahcigr eyoxcrvdpxr/ 066<Pavvdpx hy Rsevdrcye
ª Oi rvdpx qyi gdyr ~dyodgr = irracr ryp hir qyirxcdgr abxyiooir bdgbipgagx oi rvdpx bdeeygayxacpi ay Bagaha º
/ Bigxpi bagahcig vdyp o–ãxkcqyi hagr oi rvdpx/ mycooix 0662
10289>
Ygi ndpbi vdyp oi `cig ‒ ~dcoæ bi qyi xighigx æ hi~igcpxdyr oir dplagcreir ragr `yx oybpaxcn' Birx vdyp bixxipacrdg vpãbcrãeigx qyi oi rvdpx axxcpi rdy~igx hir ligrhsgaecqyir/ varrcdggãr ix hã~dyãr/ ayrrc hãxipecgãr æbdggaçxpi oi rybbër qyi oir igxpaçgiypr ix oir axkoëxirqyi oiyp dplagcrei avvyci' Eacr hagr oiyp qyíxi vdyp
axxicghpi oiypr d`mibxcnr/ oir bkinr hi oi hy rvdpx hdc~igxrdy~igx ryc~pi yg vapbdypr mdgbkã hi hãr ix h–d`rxaboir
qyc pighigx oa pãaocraxcdg hi oiyp ~crcdg cgbpdsa`oieigx
aphyi/ rcgdg cevdrrc`oi' Co rynx hi vigrip ay xay{ ãoi~ã hi
pdyoieigx hir innibxcnr dy æ oa naxclyi hir `ãgã~doir vdypvpighpi oa eirypi hir vpirrcdgr qyi ry`crrigx oir qyioqyi22 666 dplagcreir hi rvdpx ix voyr qyc ndpeigx o–ygc~iprhy rvdpx ay Bagaha/ ix bi/ æ xdyr oir gc~iay{' Hcpclipyg dplagcrei hi rvdpx g–irx var ygi annacpi ayrrc rcevoiqyi bioa o–a hãmæ ãxã/ ix `dg gde`pi hi lirxcdggacpiraheixxpdgx ~dodgxcipr qy–cor rdgx eao dyxcooãr vdyp nacpi
nabi ay{ vpd`oëeir/ bdgcxr ix rcxyaxcdgr hi bpcri qyc rdgx
oiyp vacg qydxchcig ay xpa~aco'Qyirx bi qyi bioa viyx `cig ~dyodcp hcpi vdyp oirahecgcrxpaxiypr hy ribxiyp hy rvdpx qyc ~iyoigx rarrypipqyi oir vapxcbcvagxr pixcpigx yg ea{ceye h–a~agxalirhi oiyp i{vãpcigbi rvdpxc~i/ xdyx ig ~icooagx ayhã~iodvvieigx bdgxcgy hi oiyp dplagcrei hi rvdpx4 Oivpãrigx apxcboi i{aecgi bdeeigx oa lirxcdg vap oir ~aoiypr
+LV^# viyx achip oir bkinr hi oi/ gdg riyoieigx æ ri
vpãeygcp bdgxpi oir pcrqyir qyc oir ievíbkigx h–axxicghpioiypr d`mibxcnr/ eacr ayrrc/ ix rypxdyx/ æ bdgxpc`yip æo–ãeipligbi h–ygi byoxypi bigxpãi ryp oir viprdggir/ndghãi ryp oir ~aoiypr ix a{ãi ryp oir pãryoxaxr'Oa LV^ irx ygi vkcodrdvkci hi lirxcdg pioaxc~ieigxgdy~iooi/ ãoa`dpãi vap hir i{vipxr hi pigde/ hagr ygiviprvibxc~i h–aeãocdpaxcdg hi oa lirxcdg hir viprdggiray ricg hir dplagcreir
1
' Voyr oir dplagcreir hi rvdpxbdgbigxpigx oiypr inndpxr ryp o–i{biooigbi rvdpxc~i/ ixvoyr co hi~cigx gãbirracpi/ ig vapaooëoi/ h–cg~irxcp hagryg bahpi dplagcraxcdggio ndghã ryp hir ~aoiypr rdochir'Vdypqydc4 Oi{vãpcigbi edgxpi qyi odprqyi oir ~aoiyprcghc~chyiooir ix oir ~aoiypr ndghaeigxaoir h–yg dplagcreirdgx cgbdevaxc`oir dy hcrbdphagxir/ hãvoacrcp/ rxpirrix aocãgaxcdg rdgx ay pighi} ~dyr/ bi qyc igxpaçgi ygihcecgyxcdg hy pighieigx ix hy `cig íxpi lãgãpao ay gc~iaycghc~chyio bdeei ay gc~iay dplagcraxcdggio
0
' Aymdyph–kyc/co irx oaplieigx pibdggy qy–yg dplagcrei qyc g–kapedgcrivar ra ~crcdg h–igxpivpcri a~ib oir ~aoiypr hi rir ievodsãra viy hi bkagbi hi ryp~c~pi æ odgl xipei
2
' Bdppibxieigxecri ig Œy~pi/ oa LV^ viyx hdggip æ yg dplagcrei yga~agxali bdgbyppigxcio ig oi hdxagx h–ygi byoxypi a{ãi rypoa hypa`cocxã/ oa edxc~axcdg ix o–igxkdyrcarei
8
'R–co irx ~pac qyi oir ~aoiypr rdgx oi bceigx qyc rdyhi oaecrrcdg h–yg dplagcrei æ ra ~crcdg/ co irx aodpr cghcqyã hipi~dcp oi pøoi qyi oir ~aoiypr mdyigx abxyiooieigx hagroi rvdpx bagahcig' Ay Bagaha/ yg edy~ieigx gaxcdgao hi`ari ig na~iyp h–yg rsrxëei rvdpxcn vipeixxagx æ xdyroir vapxcbcvagxr hi ~c~pi hir i{vãpcigbir rvdpxc~ir hiqyaocxã ãeipli ix bdgnëpi ygi ~aoiyp amdyxãi æ yg gde`pibpdcrragx h–cgcxcaxc~ir rvdpxc~ir cevdpxagxir' Oi Edy~ieigxRvdpx vyp xpahycx o–iglalieigx hy Bagaha æ o–ãlaph h–ygrvdpx vdrcxcn ix paooci oir bdeeygayxãr/ oir lpdyvir ix oirdplagcreir qyc ~iyoigx nacpi ig rdpxi qyi oi rvdpx dnnpi
hir i{vãpcigbir rúpir/ alpãa`oir ix lpaxcagxir æ xdyr oir
vapxcbcvagxr' Bi edy~ieigx a ighdrrã oi bahpi lãgãpaohy hã~iodvvieigx æ odgl xipei hy vapxcbcvagx$axkoëxi+HOXV$A#/ rdcx yg bahpi bigxpã ryp o–axkoëxi/ hcpclã vapo–igxpgiyp ix rdyxigy vap yg rsrxëei/ qyc a ygi cgbchigbihsgaecqyi æ xdyr oir ãbkiodgr hy rsrxëei rvdpxcn
9
'Rvdpx vyp pivdri ryp oir ~aoiypr qyi hir ecoocipr hi
Bagahcigr anpeigx íxpi oir voyr cevdpxagxir vdyp iy{
= oi{biooigbi/ o–cgboyrcdg/ o–ãqycxã ix oi voacrcp
>
' Vdyppihdggip ~ci æ bir ~aoiypr/ ygi rãpci hi Vpcgbcvir hiRvdpx vyp vdyp oi rvdpx dgx ãxã ãgdgbãr' Ig avvocqyagx birvpcgbcvir/ oir dplagcreir hi rvdpx viy~igx ~dcp bdeeigxrxpybxypip oiypr vpdlpaeeir ix oiypr rip~cbir vdyp nacpiig rdpxi qyi oir `ãgã~doir/ oir ievodsãr ix oir eie`pir~c~igx oa eicooiypi i{vãpcigbi rvdpxc~i vdrrc`oi' Ay eíeixcxpi qy–yg boy` rvdpxcn dy yg dplagcrei gaxcdgao/ oir bkinr
hi oi hy rvdpx viy~igx yxcocrip bir vpcgbcvir vdyp vpighpihi eicooiypir hãbcrcdgr/ rxpybxypip oiypr vpdlpaeeir/ {ipoiypr vpcdpcxãr ix lãpip hi naìdg voyr inbabi ix inbcigxioir rcxyaxcdgr hcnbcoir' Æ bi mdyp/ voyr hi 1 966 eie`pir
dgx ahkãpã ay Edy~ieigx Rvdpx vyp ix oiyp gde`pi bpdçxbkaqyi mdyp'
 
2
I{xpacx hi
Es Viprdgao Pivdpx E@^ 
/ æ o–ahpirri|||'e`~rycxi'bde'Hcga @ioo%Oapdbki ix Pabkio Bdp`ixx/
Eagalieigx `s ^aoyir= A Gi| \as dn Hdcgl @yrcgirr cg Bagahcag Rvdp
/BBIR/ 066;'
C`ch 
<;3
O–ã~doydg hi oa lirdg vap oir ~aoiypr
Hagr o–ygc~ipr hy [[C
i
rcëboi/ eapqyã vap oaedghcaocraxcdg/ ix hagr oa ndyoãi hir rbaghaoir
gagbcipr/ hir lyippir ix hir baxarxpdvkir gaxypiooir/
oi vpdlpër ix oi rybbër rdgx hi voyr ig voyr eirypãrvap gdxpi bavabcxã hi lãpip oa bdevoi{cxã abbpyi/acgrc qyi vap ygi bdevdragxi irrigxciooi hi gdxpikyeagcxã ‒ gdr ~aoiypr
<
' Co irx ragr hdyxi yxcoih–i{aecgip bdeeigx oa LV^ a ãeiplã bdeei edhëoihi ldy~ipgagbi bava`oi h–achip oir dplagcreir ænacpi nabi æ hir rcxyaxcdgr bdevoi{ir' Oa LV^ ~a ayhioæ hi oa rcevoi hãboapaxcdg vy`ocqyi hir ~aoiyprh–yg dplagcrei' Oa LV^ irx `iaybdyv voyr bdgbpëxiix vpaxcqyi qyi bioa/ vycrqy–iooi cgboyx oa xpahybxcdghir ~aoiypr hãboapãir ig voagr/ hãbcrcdgr/ abxcdgr/pãryoxaxr ix i{vãpcigbir' Ig dyxpi/ iooi ryvvdri qyio–dg ~icooi æ bi qyi oir ~aoiypr vpiggigx xdyx oiyp rigrig oir voaìagx ay bŒyp hi oa ~crcdg ix hi oa ecrrcdg hio–dplagcrei
;
'Vdyp `cig bdevpighpi oa gdxcdg hi ª lirxcdg vap oir~aoiypr º/ dg viyx bdevapip bi edhëoi æ bioyc hi oaª lirxcdg vap o–cgrxpybxcdg º ix æ bioyc hi oa ª lirxcdgvap d`mibxcnr º' Oa rbcigbi hi oa lirxcdg a nacx rdgavvapcxcdg ay hã`yx hy [[
i
rcëboi: iooi r–cgrvcpacxhi oa rxpaxãlci ecocxacpi ix hir edhëoir ocgãacpir ixpaxcdggior hi vpcri hi hãbcrcdgr' Oa ª lirxcdg vapcgrxpybxcdg º irx hi~igyi ygi avvpdbki pãvaghyi vdyprxpybxypip oir dplagcreir/ ryvip~crip oir ry`aoxipgir ixdplagcrip oi xpa~aco/ ix bi edhëoi/ bdeei vkcodrdvkcihi lirxcdg/ ndgbxcdggacx pioaxc~ieigx `cig hagryg edghi bapabxãpcrã vap viy hi pcrqyir ix viyh–cgbipxcxyhi
3
' Vdyp pãryeip bdeeigx oir bkdrir rivarracigx aodpr/ qyagh oi vaxpdg hcracx æ yg ievodsãhi rayxip/ bi hipgcip hieaghacx ª æ qyiooi kayxiyp º'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->