Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dieu Khien Ma Tran LED

Dieu Khien Ma Tran LED

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2012

pdf

text

original

 
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Lêi më ®Çu:
Ngµy nay khi nhu cÇu vÒ th«ng tin qu¶ng c¸o rÊt lín , viÖc ¸p dông c¸c ph
− 
¬ng tiÖn kÜthuËt míi vµo c¸c lÜnh vùc trªn lµ rÊt cÇn thiÕt .Khi b¹n ®Õn c¸c n¬i c«ng céng, b¹n dÔ dµng b¾t gÆp nh÷ng ¸p phÝch qu¶ng c¸o ®iÖntö ch¹y theo c¸c h
− 
íng kh¸c nhau víi nhiÒu h×nh ¶nh vµ mµu s¾c rÊt Ên t
− 
îng.yªu cÇu cña m«n häc kÜ thuËt vi xö lý vµ thùc tiÔn nh
− 
trªn, chóng em quyÕt®Þnh chän ®Ò tµi cho bµi tËp lín m«n häc lµ:
ThiÕt kÕ m¹ch hiÓn thÞ dïng ma trËn LED
.
Khi ®Ò tµi ®
− 
îc më réng th× sÏ cã kh¶ n¨ng øng dông thùc tiÔn rÊt lín .Nãi tãm l¹i, trongthêi ®¹i bïng næ th«ng tin hiÖn nay, kh¶ n¨ng øng dông vµ tiÒm lùc ph¸t triÓn cña hÖ thèngnµy lµ rÊt lín, ®Æc biÖt ë ViÖt Nam, c¸c hÖ thèng nh
− 
vËy cßn rÊt Ýt, hÇu hÕt ®Òu ®
− 
îc nhËptõ n
− 
íc ngoµi víi gi¸ thµnh kh¸ cao.
II))CC¬ ¬ ssë ë llýýtthhuuyyÕ Õ tt:: 
Dùa trªn nguyªn t¾c nh
− 
quÐt mµn h×nh, ta cã thÓ thùc hiÖn viÖc hiÓn thÞ ma trËn ®Ìnb»ng c¸ch quÐt theo hµng vµ quÐt theo cét. Mçi Led trªn ma trËn LED cã thÓ coi nh
− 
mét®iÓm ¶nh. §Þa chØ cña mçi ®iÓm ¶nh nµy ®
− 
îc x¸c ®Þnh ®ång thêi bëi m¹ch gi¶i m· hµngvµ gi¶i m· cét, ®iÓm ¶nh nµy sÏ ®
− 
îc x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i nhê d÷ liÖu ®
− 
a ra tõ bé vi ®iÒukhiÓn
8951
.
Nh
− 
vËy t¹i mçi thêi ®iÓm chØ cã tr¹ng th¸i cña mét ®iÓm ¶nh ®
− 
îc x¸c ®Þnh. Tuynhiªn khi x¸c ®Þnh ®Þa chØ vµ tr¹ng th¸i cña ®iÓm ¶nh tiÕp theo th× c¸c ®iÓm ¶nh cßn l¹i sÏchuyÓn vÒ tr¹ng th¸i t¾t (nÕu LED ®ang s¸ng th× sÏ t¾t dÇn). V× thÕ ®Ó hiÓn thÞ ®
− 
îc toµnbé h×nh ¶nh cña ma trËn ®Ìn, ta cã thÓ quÐt ma trËn nhiÒu lÇn víi tèc ®é quÐt rÊt lín, lính¬n nhiÒu lÇn thêi gian kÞp t¾t cña ®Ìn. M¾t ng
− 
êi chØ nhËn biÕt ®
− 
îc tèi ®a 24 h×nh/s do®ã nÕu tèc ®é quÐt rÊt lín th× sÏ kh«ng nhËn ra ®
− 
îc sù thay ®æi nhá cña ®Ìn mµ sÏ thÊy®
− 
îc toµn bé h×nh ¶nh cÇn hiÓn thÞ.S¬ ®å khèi:
 
 
Ma trËn ®ÌnLEDGi¶i m·hµngGi¶i m· cétData
§Ó thùc hiÖn ®
− 
îc quÐt hµng vµ quÐt cét th× ma trËn LED ®
− 
îc thiÕt kÕ nh
− 
sau:
1
 
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
9
 
C¸c LED trªn cïng mét hµng sÏ ®
− 
îc nèi c¸c ch©n d
− 
¬ng víi nhau.
9
 
C¸c LED trªn cïng mét cét sÏ ®
− 
îc nèi c¸c ch©n ©m víi nhau nh
− 
h×nh vÏTa cã thÓ m« pháng mét ma trËn Led ®¬n gi¶n 4x4 nh
− 
sau:
 S¬ ®å thiÕt kÕ ma trËn LED
 
Tr¹ng th¸i cña mét LED sÏ ®
− 
îc quyÕt ®Þnh bëi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ®i vµo ®ång thêi c¶ 2ch©n. VÝ dô ®Ó LED s¸ng th× ®iÖn ¸p 5V ph¶i ®
− 
a vµo ch©n d
− 
¬ng vµ ch©n ©m ph¶i ®
− 
îcnèi ®Êt, LED sÏ t¾t khi kh«ng cã ®iÖn ¸p ®
− 
a vµo ch©n d
− 
¬ng.Víi ®Ò tµi nµy, chóng em chän lo¹i ma trËn LED 8x8 ®Ó hiÓn thÞ.Ta cã s¬ ®å nguyªn lý cña Ma trËn LED 8x8:§Ó ma trËn cã thÓ s¸ng nh
− 
h×nh vÏ (hiÓn thÞ mét phÇn cña ch÷ 
ADIDAS
):
Hµng 1243Cét 1 2 3 42
 
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
§Ìn LED thø nhÊt §Ìn LED thø hai §Ìn Led thø ba
Thùc hiÖn quÐt dßng vµ cét:
-
 
Chän cét 1, ®
− 
a ®iÖn ¸p cét 1 vÒ 0.
-
 
Sau ®ã chän vµ quÐt lÇn l
− 
ît c¸c hµng 1,2,3,4,5,6,7,8 nh
− 
sau:+ §Ìn 1 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 1 lµ 0V.+ §Ìn 2 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 2 lµ 0V.+ §Ìn 3 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 3 lµ 5V.+ §Ìn 4 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 4 lµ 5V.+ §Ìn 5 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 5 lµ 5V.+ §Ìn 6 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 6 lµ 5V.+ §Ìn 7 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 7 lµ 5V.+ §Ìn 8 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 8 lµ 5V.Chän cét 2, nèi ®Êt. Sau ®ã quÐt lÇn l
− 
ît c¸c hµng 1,2,3,4,5,6,7,8.+ §Ìn 1 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 1 lµ 0V.+ §Ìn 2 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 2 lµ 5V+ §Ìn 3 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 3 lµ 0V+ §Ìn 4 s¸ng
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 4 lµ 5V+ §Ìn 5 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 5 lµ 0V+ §Ìn 6 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 6 lµ 0V+ §Ìn 7 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 7 lµ 0V+ §Ìn 8 t¾t
Æ
§iÖn ¸p ®
− 
a vµo hµng 8 lµ 0V
-
 
TiÕp tôc quÐt víi c¸c cét tõ 3 ®Õn 8 b»ng c¸ch nh
− 
trªn, sau ®ã chuyÓn sangquÐt ®Ìn LED thø hai vµ thø ba mét c¸ch t
− 
¬ng tù.
-
 
§Ó m¾t ng
− 
êi nhËn biÕt ®
− 
îc toµn bé h×nh ¶nh cña ma trËn ta ph¶i tiÕn hµnhquÐt nhiÒu lÇn. Do m¾t ng
− 
êi kh«ng ph©n biÖt ®
− 
îc sù thay ®æi ¶nh nÕu ¶nh ®ã ®
− 
îc quÐtvíi tèc ®é 24 h×nh/s nªn nÕu ta quÐt ¶nh víi tèc ®é lín h¬n hoÆc b»ng 24 h×nh/s th× ¶nh sÏch¹y liªn tôc vµ kh«ng bÞ giËt
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->