Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pasivna kuća knjizica

Pasivna kuća knjizica

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Branimir Kolarek
Vizualni identitet portala pasivna kuca.net
Vizualni identitet portala pasivna kuca.net

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Branimir Kolarek on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Izraz
‘pasivna kuÊa’
odnosisenastrogenametnutestandarde
‘pasivne kuÊe’
zakoriπtenjeen-ergijeuzgradama.Rezultiraizuzet-no
niskoenergetskim zgradama
kojetrebajumaloenergijezazagrijava-njezraka.
Prvezgradepremaprincipu
‘pasivnekuÊe’
izgraenesuuDarmstadtuuNjemaËkoj1990.godine,auseljenesusljedeÊegodine.Urujnu1996.uDarmstadtujeutemeljen
‘Institut pasivne kuÊe’ (‘Passivhaus Institut’)
radipromicanjaikontrolestandarda.OdtadajeuEuropiizgraenoviπeod6000zgrada,odËegaveÊinauNjemaËkojiAustriji,aostaleuzemljamaπiromsvijeta.Prva
‘pasivna kuÊa’
usjevernojAmericijeizgraenauUrbani,Illinois,2002.Tujei
‘pasivna kuÊa’
izgraenauMinnesoti,najeziËnomkampuWaldsee,aizgradio juje‘ConcordiaLanguageVillages’.
uvod 
 
pasivnakuÊa
Standard
Zahtjevzagrijanjemprostora
Troπkovi graenjaProjektiranje i izgradnja
 

PasivnesolarnezgradeSuperizolacijaNaprednatehnologijaprozoraNepropusnostzrakaVentilacijaGrijanjeprostoraRasvjetaielekrtniureaji
Kvaliteta æivota
11.1233.13.23.33.43.53.63.7 4
456891011315151619
Sadræaj
rd.br.str. poglavlje 
sadræaj
 
 
pasivnakuÊa
Standard
OvisustandardipunoviπiodstandardakuÊakojesusagraenepremaveËiniuobiÊajenihgraevinskihkodeksa.Nacionalnepart-nereunutarkonzorcijazapromocijueuropskih
pasivnih kuÊa’
smatrasedoneklefleksibilnimaulokalnojadaptacijitihograniËenja.
-Zgradanesmijekoristitiviπeod
 ) 15 kWh/m2a(4,755 Btu/ft2/yr)
zatop-linskuenergiju.
Standard
‘pasivnekuÊe’
nalaæedazgrada budeunutarsljedeÊihgranica:
-Speci∫Ënotoplinskoop-tereËenjezaizvortoplinenaprojektnojtempera-turimorabitimanjaod
10W/m2 (3.17 Btu/ft2).
-Kodzgradeupotlakuod50Paispodatmosferskogtlaka,zgradanesmijepropuπtatikoliËinuzrakaveÊuod60postovolumenakuÊeposatu
(n50
0.6/h).
-Ukupnaosnovnapotroπnjaenergije(zagrijanje,topluvoduiele-ktriËnustruju)nesmije bitiveÊaod
(n50
0.6/h).
PostiæuËistand-arde
‘pasivne kuÊe’
,takvimzgradamaviπenijepotrebankonven-cionalnisustavgri- janja.TojeitemeljniciljpasivnekuÊe.Meutim,toneznaËidanikakvogrijanjenijepotrebnoteveËinazgradagraenihpremastandarima
‘pa-sivne kuÊe’
imasustavkojiomoguËavamalistupanjdodatnoggrijan- japrostora.TosenajËeπÊepostiæeniskokoliËinskimsustavomventilacijezaobnovutopline,kojijepotrebanzaodræavanjekvalitetezraka,anekon-vencionalnimvodenimgrijanjemilisustavomgrijanjatjeranimzrakomveÊekoliËine,kaoπtojeopisanoudijelu
“grijanje  prostora” 
.
Zahtjevzagrijanjemprostora:
01.
01.1
01. standard

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->