Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin Al Directorului General Al ANCPI Nr.107 Din 29.03

Ordin Al Directorului General Al ANCPI Nr.107 Din 29.03

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Mihály Emese

More info:

Published by: Mihály Emese on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
MON[TORUL
OFICIALAL
ROMP.N[El,
PARTEAI,
Nr231/13.IV2010
5
ACTEALEORGANELORDESPEClALlTATEALEADMINISTRATIEIPUBLICECENTRALE
MINISTERULADMtN[STRATIEI
SIINTERNELOR
AGENTIA
NATIONALA
DECADASTRU~I
puaUCITATEIMOBILIARA
ORCINpentruaprobareaRegulamentuluiprivindautorizareasaurecuncastereaautorizariipersoanelorfizjce
!?i
juridiceromane,aleunuialtstat
membru
alUniuniiEuropenesaualeunulstatcareapartineSpatluluiEconomicEuropeaninvederearealizarii
~i
verificariilucrartlordespecialitateindomeniulcadastrului,algeodeziei
!?i
alcartografieipetaritorlulRomaniei
AV811dtnvedere
prevederlle
art.6dinOrdonantaGuvernulUInr.
10/2000
privinddesfasurarea
activita1ii
de
realizare
~I
devenficareaIUcrariiordespecialltatedindomeniilecadastrului,
geodeZlei
~j
cartografiei
decatrepersoanetefizlce
'iii
[uridtce
autorizate
petenterulRornaniei,aprobata
cu
modificari
~i
campletariprinLegeanr.
795/200',
Tntemeiulart9alin,(5)dinHatatareaGuvemuluinr.
1.210/2004
pnvindorganiz:area
~I
fUnC~!Dnarea
Agen~ieiNa~ionale
deCadastnJ
~i
Publlcitate
Imobiliara.republioata,cu
modlficarile
ultertoare
directorul
general
al
AgentielNationale
de
Cadastru
!j>i
PublicltateImobiliaraemiteprezentulordln
Art.
1.-SeaprobaRegulamentulprivlndautorzareasaurecunoastereaautorizarlipersoanelorfizice
~i
[urldlcerornane,ale
unuialtstat
membrual
Uniurtii
Europenesaualeunuislatcareapar1ine
Spa\iului
EconomicEuropean
invederearea[lzarfi
~i
verificariilucrMlor
de
speclalitatein
derneniulcadastrulut,al
geodeziei
!?I
al
cartografiel
pe
leritoriul
Romanie.i.prevazulinanexacarefaceparteintegranta
dinprezentulordln.Art.
2.-
Prezentulordin
se
publici
in
MonitorulOticial
al
Romaniai,
ParteaI
Direetorul
getleralalAgen~iel
Natlonale
deCadastru
~j
PublicilateImobiliara,
MlhaiBusuioc
BUCl:lfe~U.29martle2010
Nr107
REGULAMENT
privindautorizareasaurecunoasteraaautori:r:arli
persoaneJor
flzlce
~j
juridiceromane,aleunuialtstatmembrualUniunllEUfOpenesaualeunui
stat
careanartineSpatiuluiEconomicEuropean
in
vederea
realizarii
~i
verificanilucrarilordespecialitate
in
domenlulcadastrului,algeodezlei
~i
alcartografieJpeterftoriulRomaniai
CAPITOLULIDispozitH
generale
Art
1.-(1)Prezentulregulamentstabileste
cadtullegal
pentruautorizareasaurecunoastereaautori~ariipersoanelorflzice
~i
juridicecarepotsarealizeze
~i
sa
verlfice
tucrart
despecialitale(2)
In
sensul
prezentulul
reguJament.
termenii
~i
expresillede
maljosauurmstoerete
semnlfica~ii:a)
p8lSoan;!Jfizica
-cetaleanslunuislalmembrual
Uniunii
Europenesau(illunulstatcareapartlneSpa~luluiEconomicEuropean.lual
Individual,
In
calitate
de
suoleet
dedreptcivil.JiindUularulunordrepturi~IobllgatlicealcatlJiesccontlnutul(sportulul
Juridic
civil:b)
persoanlJj~r/dici'j~
enlltate
care
aresediulsocial
in
unul
dintrestalelernernbreale
UniunliEuropenesauale
Spa~ului
Economic
European.reprezentatade
una
saumaimfJltepersoaneflzice.
constituila
eu
respsotareacerintelor
legalede
fond
~i
defol'ma.desinesla!atoars"
ceareun
patrimomudistinct,
in
scopuldesfa~urarii
unei
actLVita1
I
specifice,
cu
toate
drepturlle
!;Olbligatii1ece
decurgdill
aceasta,
c)
fuor~ridesper:iefitate-
Iucrari
ill
domeniulcadastrulu
I,
algeodezlei
!ili
al
cartografiei.(3)
Calilatea
depersoane
autonzatili
se
ob
IneprlnemitereadecatreAgen~a
Na\lonaladeGadastru
~i
PublicilateImobiliara,idenliflcataIn
contlnuareprin
abreviereaA
NCPI,
saude
catre
oficiiledecadastru
~i
publiCitale
Imobihara.identfflcate
in
contlouareprinabrevierea
OCPJ,
acertltlcatululdeautorizare,
act
cedovedeste
cornpetenta
tehnica
~I
insu~lrea
reglementarilorlega[e
Tn
vigoar-e
apersoanetorfizice
~i
juridice
carepot
sa
reallzeze
~i
sa
verificelucnliridespecialltate,(4)Lucrariledespecialltate
reall.z.ate
de
carre
persoaneleautonzatepotrMt
prevederllor
prezentululregulamenl,stamprlatede
executant,nu
pot
I
utillzatedecst
data
sunt
receptlonate
de.ANCPI
sau
OCPI.dupe
caz,potnvltreglementanlorinI/igoare.Art.2.-(1)
RealJzarea
luoririlorde
speclsmare
cupnndeexecuta
reaoperaliwnilor
deteran
~I
deblrou,Intoernlrea
 
6
MONITORLJlOFtCIALALROMANIEI.PARTEAI.
!'Jr.
231/3.1V2010documentelortehnlcecarecompunlucrarea.asumarearesponsabll1tailicorectitLidiniidatelor
~t
aeocumentelorgrafice!j;1textuafepnnsemn~ilura
~I
~tampila,
precum
~i
prezentareaacestora
la
ANCPlsauOCPtdupe
caz,
pentru
receptie
(2
Verirlcarealucra(lorronsts
1n
execulareaoperathrnllordeverfficarelateren
~i
labirou,
conform
Regularnsntuluide
avizare.
vermeare
~I
raceptiealucrarilordespecialltatedmdomenlul
cadastrului,algeode'Z1ei,
altopografle',al
fOlogrammeiriei
~i
alcartografiei~iasumarearaspunderlleuprivireiacorectitudinea
IUCl"8ni
verifleale.
Art.3.-(1)
Aulonzareaare
cascopasigurarea
premiselor
pentru
desfa~urareaactlvitEi\llorde
speciatitale
in
condiliileindepllnlrii
cerintelor
tehruce
~i
calitative
prevazute
'in
regulamentele,instruc,iunile~inormelatehniceeleberatedeANCPI.(2)Prinautorizare
se
atesta
capacitatea
tehnico-profesionalaapersoanelor
trzrcesau
juridicesaexecutelucrarl
de
spedahtaterecunoscuteofieral
~i
destinatea
fi
preJuate
in
baza
dedatecadastrale
i?i
intondul
naVonal
de
geodez,ie
9;
cartografie.(3'
Ateslarea
eapacita
ii
tehnlco-profeeienalese
realizeaza
prin
verificarea
rnvefuluide
pregatireprofesionlilla
!j1i
a
postbilita1Hortenrucedee>::ecularealucrarllordespElclalllatealepersoanelorfizice
~i
juridicecaresolioitaautorlzarea.
(4)On
de
oate
ori
se
rnseneldentitatea
Wne!
persoane
flzlce
inlucrariledespecialitate,numeleseinserlecutcateliterele
rnari.iarprenumelenumaicu
prima
litera
mare.
preeum
~i
Inilialatatalui
ell
literamare.CAPITOLULII
Autorizarea~Irecunoastereaautorizarll
pecsoanelor
flzice
Art.4.-(1)Autorizareapersoanelor
fiztce
sesolie
ita
~i
seaceroapentnJunadil1trecategorlile
A.
B,C,0sauE.
(2)
Persoanele
lztceautorizate
in
categona
Apotexecuta
urrnatoarele
tipuri
delucraridespecialitate:a)eelecrevazutelaaln(3)
~j
(4);
b)prolectarea
~I
realizarearete1elor
de
spnjin
pentru
lucranle
de
speclalilate,c)proieearea
~I
realJZarealucrartlcrdecadastrugeneral;
d)reallzarea
~i
actuahzareahartitor.(3)
Persoanele
fiziceautorizate
in
categoriaBpotexecuta
urmatoareletlpurldelucrari
despecialltats:a)celepreVBzutelaalin.
(4);
b)tntocrnlrea
planurilorde
situatlenecesarestlJdiilor
~j
proiectelordin
dornenlulconstrucfiilor;a!crbatttsmulul.
alamenajarli
tsrltoriului.dellmitarea
unitatilor-admtnislr'atiteritortate:c)executarearnasuratorllornecesare
realizer;isau
aclualizarilsistemelormformallonalespecificsdomaniululde
ac
ivilale,
d)lntoorruraa
documentatHiortopografice
pnvmd
stabilifea
~j
evaluarea
terenurlJoraHale7npatrimoniulsocleLaplorcornercialecucapitaldestat.pntrivitlegil;
e)executarea
masuralorilor
~l
a
luerarilortehniceOecesare
intocmiril
documenlatmor
privlnd
exproprlarea
penlruulflllate
publica;f)
proiectarea
!1oi
realizareare1ele1orde
indeslrepentru
rucrari
despecialitate;g)trasarea~;malerializareapeterena!lmitelorimobilelor
~j
a
conslruc\iilor.{4)Persoanelefizjceaulorjzate
Tn
categonaCpotexecutaurmeloarele
lIpWri
de
IUe-ran
despecialitale:a)intocmirea
planurilor
deamplpSament
~i
delimitare;
b)
intocmirea
planurllordesilua!ieneeesarestudillordeprefezabililafesaufezabllitatedeintereslocal.c)intocmireaplanurilorparcelare;d)intocmireadocumenla~iilordescoaleresaureintroduceredincircuitulagncolalerenlJrilor;e)execlltarea!\JcrarllarlopografieenecesarepunerliinposesieaUlularilorprevazLj\1deIsgilefondt,llulfunciar.
(5)
Persoanele
tlziceautorizatein
categona
0
pot
executa
urmatoareleUpuridelucrarldespeclalnate:
a)
execularea
~i
verlficarea,
incadrul
procesului
de
control
internal
oalita\ii.aluerarilor
din
cateqoriaA,b)proieclarea,exe<lutarea~Icompletarearetelelorgeodezice
dereferin~.
c)proiectarea
~I
realizarealucrarilordefotogrammelOe.
(6)
Persoanelefiziceautorizaterncategoria
Epol
executalucraridespecialtate
numat
lanlvelulunitali10radrnmistratlv-terltortalelacare
sunt
angajateLucrarilepecareIepotexecutasunt;planur;parcelare,plpnurfdesituat1epentrustudiIdeprefezabilitate
~llsau
fezabitila1e
=iii
pentru
retele
ediJllarelocale.(7)ANCPIIOCPI.dupacaz,organizeazagratuit,lacerere,p(Qgrame
de
pregatireprofesionalaeuangajatli
unitaldor
admintstratlv-teritcrialeTnvedereaautorizaru
in
categoria
E.
(8)Oricaredintrepersoaneleautorizate
in
categorideA-Dpoate
fI
angajatafnstructurafunclionalaaservicillorcomunitarepentrucadastru
~I
agricullUraalunita!;iadministrativ-terttoriale
pentru
executarealucranlor
prsvazutelaalln.(6).precum~Ipentrucelenecesare
proceduriisuecesorale.
Lucrarilede
speolalltateexecuta
IedecaIre
aceste
persoane
S6
faenumaiinnumele
~i
peseamaautorltalilexecutive.(9)Niciunadir"jlrepersoaneleprevazutelaalln(6)
~i
(8)nupoateexecutaniciolucraredespecialitateinnurnepmpriu.Art.5.-Pot
sctlcua
aulonzareapersoanefefizicecare
indeplinesc
condrliile
de
stud,i
~I
de
vechimestabililepentru
una
dimrecategoriileA,B,C,0sauE.prevazute
In
anexanr.1.
Art.
6.-
1n
edereaobineriiautcrizaril.persoana
fizica.
cetale-anroman.prezinta
un
dosar
deautorizarela
Aft.lCPIsau
OCPI.
dupa
caz,
carecuprinde
urmatoarele
documente:a)cerare-tlppentruautorlzare,conformanexelnr.2;
b)curriculumvitae,
conformanexer
nr3:c)Ilsla
alucrilrilordespecialltaterealizats
~i
acelorla
careapartlolpat,
specifJclmd:denumirea
lucraril.
zonaincare
aceasta
este
amplasata,
perioadade
executle,suprafata
aproxirnativa
aIUcraril.
tipulluorani;
d)
diplomede
studli,Utluri~tiinifice,
cursuridepregatire
~j
perfec\iopare;
e)documente
de
atestareaexperientetprofesionate.cumarft:
camet
demunea
aetuallzat,
vizatpentru
conformilate,adevennte,
asttel
Incat
sa
poata
fi
facuta
echlvalarea
cu
categorilledeautorizarepr~vazutela
art
4;
1)
certifloatdeeazrerjudlciar,
in
capie;
g)
certfficatdecanerfiscal,
Tn
cople~
h)chitantapentruplata
taxei
deaulorizare,ineople;
i)
eopiede
pebuletinul
deldentltatesau
depecarteade
rdentltate,dupacaz.
Art.7.-(1)invederearecunoasteruautorizarii,oeta1enii
unuistat
membrualUniunllEuropenesauai
unu!
slatcareapartineSpatiululEconomicEuropeandepunIs
ANcpr
undosarcuurmaloarefedoeumente:a)eererepenlrurecunoa~tereaautorizarii:
b)
copie
depe
carteadeidentitatesaU
de
pepa~aporl,valabile;
c)curriculumvrtae.
confonnanexei
nr.
3.:
d)
COpI;
ale
diplomelor,
ale
certificalelor
saualeHtlurilorcarealestapregatireaprofesionalaindomenluldespeciafltate,recunoscuteincondI\ilieLegil
nr.
20Q/2004
privlndrecllno8!jltereadiplomelor~Icallficarilorprofesionalepentruprofesiile
regie
mentaedinRomanta,
eLI
modlficarile
~I
 
MONITORULOFICIAL
AL
ROMANIEI,
PARTEA
I,
r.
231/13IV
20107
complelarile
ultsrioare,
inso\ite
dedocumentulpri"lndcuricula
scolara
~i
stagrile
efeoluate
intunpulformarllpreleslonale:
e)
documente
deatestareaexpeliente'profeslonale
astral
incalsapoalS
fi
facuta
ecbrvalareaou
categorlile
eteautorlzareprevBzute113
rt.
5:
f}
certiflcaldecazierjudiclarsaualldocument
echlvatem.
in
copie,emfs
confonnprevederilorlegale
ate
statutuimembru
ale
Urtiuni]EuropenesaualunuistatcareaparpneSpa~iuluiEconomicEuropeang)ehitanlapenlruplatataxeldeautorizare.incopie;
h)certlfica1
de
eezier
fiscal,
in
copie:
I,listscUlI.JcrarUedespeciaUtaterealizate
~j
acelorlacareaparncipat.cuprinzand:denumirealucrarii,zonaincare
aceastaesteamplasata.perloada
de
execuus,suprafata
aproximatMialucrarilpullucrarll
(2}
Documentele
prevAzute
13
alin
(1)
trebure
sa
fie
inso\fte
de
0
iraouoerein
limba
rornana,
efectuatA
de
untradueatorautorizatdeMinisterulJustitiel,saude
0
traducereoficiala
echivalen18.(3)Cetatenii
unuistat
membru
alUniunii
Europene
Or!
aiunui
stat
care
apartlne
SpaUului
Econorruc
European
Lrebulesa
TndeplinBasca
aceleasleondi\llsolleitatscetatenllorromanlinvedereaautotizarli,
Art.
8.-(1)
Persoanele
fizicecare
apartln
urunstat
membrualUniunliEuropenesauunul
statcomponent
al
Spal1u1uI
Economic
European
pol
solloJta
recuneastereadocurnentutulprincare
se
autorizeazaexecutareadelucrandespectalitate.subrezervaefectuaniumJistagiudepregatirecudurata
intre
0
luna
~I
6IUni,inperloadaslagiului
persoana
frzicaareobhgatia
sa
realizeze.Tncolaborarecupersoanefiticesaujuridtceautonzatesa.desfa~oarelucrarldespecralitalepeterrtoriulRomaniel,
eel
puUn
0
iucrare
detlpul
~i
complexltateacalor
pentrucaresoncilarecunoastereaautorizarii.
(2)La
sfa~lIul
perioacelde
staglu
solicitantuJdepune
lucrarea
de
specialitate
executatapeteritoriulRornanieilaANCP!,recepllonatiiinprealabil,de
catre
OCPIsauANCPI.
dupacaz,
(3)Seexcepteazade
Ia
prevederiJealin.(1)soliciLanthcaredemonstreaaapri"documenteeli
au
realizatpeteriloriul
Rornanlet,
direct
sauin
colaborare
cu
persoanefTzice
arlI
uridice
autorizate,eel
putln
alucrare
dincategoriade
lucrarldespecialitatepentrucaresolicila
autortaarea.
(4)
Comisia
deautortzaredlncadnJIANCPIanallzeaza
rrosarul
depus
~I
lucrarea
de
specialitate
in
oamita
in
perioadastagiului
SI
dispuneechivalareadccumenunul
de
autortzare,
(5)
in'cazut
in
care
sollcitantLlI
ntJ
lndeptinestecondi\ilIerninirnepentruincadrareaintr-o
categorie
de
autorizare,
conformprevederrlorprezentululregulemenl,
comisia
de
autortzare
dispune,motival,respirlgerea
echivelarii
autorlzinl.Solicnantuleste
tnformat
in
scrtsasupramoLivuluI
resplngerfi.
Art9.-(1)Suntautorizate
la
cerereFciraexarninare.
cuplata
taxei
legale
pentru
categoria
0,
persoaneleflzicerornane
careau
studii
universitaredeIlcenV~iInspeclalita\ilegeodezie.
topografie
saucadastru
~i
carelndeollnesceelput1n
ul'la
dlntre
urmatoarelecondlVI:a)autilluldedoctorin
domeniul
~tlinlelor
Iflgjnerel?U1noricaredintrespecialitatile;geodezie.cartografie.cadastru,lopografie.fotograrpmeriesau
teledeieqle,
b)
au
atestaldecercetalor
!jiUinv
Ieprincipal.gradul1.consUrercategoriaA,
classI,gradul1,expertcalegoriaA.
clase1.gradul1,
Inglner
gradul1,inginer
proiectantgradol
lA,cartografgradul
1.
cu
0
vechtme
Tn
domeniile
despeclalltatedeminimum10anL(2)Pentru-autortzare.persoarreleprevazutelaalin(1(rebuis
sadepuna
undosarconformprevederHorart6,Art10.-(1)DosareledeautorizarepentrucategorlileA
~i
Dsedepunlased
lui
ANCPI.iarpentrucategoriileB,C
$i
E.la
sedh.J1
OCP!.(2)Eviden\adosarelordeautorizarese
line
lntr-unreglstru
spe.clalcesunatacestulscop.
(3~Dosareledeautorizare,mditerentdedeclziacomlsleide
autorlaare,
deadmiteresauderesplngereasollcitaril,raman
in
arhivaANCplrespectiIJaOCPI(4)Secrelarul
comlsiel
deautorizareraspundede
regislrul
de
eviden~aadosarelordeautorizare,precum
~I
deintegralitatea~I
arnivareaacestora
Art11-(1)Acl/vltaleadeautonzare
apersoanetorfizice
esle
organrzata
~l
coordonata
de
ANCPI
pentru
toate
categorille
deluerarldespecrslltate.(2)Autorizareapersoanelor
fizicecaresolicita
categortaB,C
~i
Eeste
orgamzala
numaideOCPIdInjude~ulincaresoUcltanlul
TSI
arecemicillulfiscal.
Art.12'-(1)
Autorizarea
persoanelorflzice
pentrucategoriHede(ucrMA~I0sefacede
catre
ANCPlorincomtsia
deautorlzere
(2)Prinordln
aldirectorului
generalalANCPIsenumesccornlstade
autorizare
SIcomisladesolutionareacontestatiilor
cuprlvlrefarezultatele'
examenulul
deautortzare..
(3)CcmisladeautorlzareesteconstltuitalanivellliANCPIdin
speclali!?li
indomenlulcadastrulul,
al
geodeziei
sau
alcartografiel~este
formata
dinpresedinte,
6
membri
dlntre
careunulva
fi
desernnatsupleantul
presedlntehn,
liii
3membrisuplean\i.(4)
In
cazul
imposibllit.a\ll
partlclpariila~edlntelecorrusier
de
autonzareaunui
membru
titular,
pre~edintele
cornisierconvoaca
unuldintrernembril
suplean\!(5)MembnJl
supteant
par1,lcipa
cudrepturi
deplinelalucrarile
comisleideautorizare,in
absente
membrului
Utularpecare
71
fnlocui~te(5)Comisiade
autorizarese
intrune~te
legal
in
prezenta
a
5
membri.(7)Secretariatulcomisieideautorlzareeste
aSlgurat
de
0
persoansdinstructura
fimcl10nala
aANCPI.
numita
dedirectorul
general
alANCPI.
(8)
In
vedereaconstltulrilcomisiel
de
autortzare,Dlreotia
decadaslru
stabileste
0
!ista
CU
eel
pUlln
9
specian~ti
in
domeniiJedespecratttate.caresebucurade
presligilt
profesronal
51
deautoritatemorala.
(9)Oormsta
de
solution
area
contestajlilorseconstituie.cand
estecazul.
in
urmasus\lnerliexamenulurde
au
orlzare.din3specialisti"ndomeniulcadastrulul,algeodeziel.allopografial
sial
cartografiei.
a
iii
decat
ceidin
cornrsiade
autortzare.Arl.13-
(1)
AutorizareaTncategoriilede
luorari
B,C
~i
Esefacedecatrseornisiadeautortzare.organlzatalantvelulOCPICornponentacornlsielesle
stabilitaprinordin
aldnectorululgeneralalANCPI,lapropunereadtrecloruluiOCPI.cuavizulconsultativalDirectieidecadastru.(2)ComisiaoeautorlzaraaOCPI
este
compusadinpressdinte,4mernbri.dintrecareunulva
fi
desemnat
supleantulprel?edintelul
~I
2membrisuplean~.(3)Rrevederileart.12alio(4)
!iii
(6~seaplic:ainmod
corespunzator.
(4)
Comisla
deaulorizaresaintrune~telegalinprezen¥iaeelpu\in3membri.(5)
Tn
vedereaconstituirji
comlsle
de
alltorizare
lanivelul
OCPI,
Serviclul
decadastru
stabllesle
0
listaaueel
pulin4
spec1aliSli
in
domeniul
cadaslrului.
algeOdezjei,allopografiel
$i
aJcBrtagrafieicaresebuourade
prestigiu
pro'fesional
~j
deautaritate
morela.
Dincomisla
de
aulorizarefaeparte,obligatarlu.inginerul-~ef.reglstratoruJ~~er~I0
persoana
fjzica

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->