Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Section D - Safe and Welcoming Environment

Section D - Safe and Welcoming Environment

Ratings: (0)|Views: 1,221|Likes:

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

 
TPHIOF_POY KLF PON_AKVJHLY q YTOOF YCKVJLN IKLKFK:>04;0"04;9
YOIVJHL F qYkeO kLF^OaIHbJLn OLJpHLbOLV
 
Pojyof7 Gulo 04;0 " KNB ;0? Bhlvpoka,
F; qTupTHYO
Vmjy yoivjhl tphjfoy ponuakvjhly klf nujfoajloy vmkv kjb vh olyupo vmkv kaa tkpvjijtklvy kpotphjfof ~jvm vmo ykeo klf ~oaihbjln oljphlbolv jl `hvm vmo vpkjljln klf ihbtovjvjhloljphlbolv oythuyof ky k ihpo kauo he YYI, Vmo ponuakvjhly tpoyolvof potpoyolv vmobjljbub po{ujpobolvy oyvk`ajymof `z YYI, Iau`y klf @pklimoy bkz po{ujpo k mjnmop yvklfkpf ky vmoz eooa loioyykpz hp foyjpk`ao,
F0 qTpHVOIVJO TkFFJLn
F0";44 Ymhv Vic
Ytoiji ytoijikvjhly klf nujfoajloy ponkpfjln vmo foyjnl klf jlyvkaakvjhl he tkfy kpotu`ajymof jl
YYI‚ 
mhpv 
pkIc 
pkYm 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
, Vmjyfhiubolv jy bkjlvkjlof klf pojo~of topjhfjikaaz `z Ytoof Yckvjln Iklkfk‚y Ythpv Jlgupzklf Bofjika Obopnoliz Ihbbjvvoo, Ytoof Yckvjln Iklkfk‚y tphiofupoy klf ponuakvjhlyytoaa huv ytoijikaaz mh~ vmoyo ytoijikvjhly kpo vh `o jbtaobolvof jl poakvjhl vh ytoijivpkjljln klf ihbtovjvjhl yjvukvjhly, Ky vmo lkvupo he tkpvjijtklvy kpjoy npokvaz ehp kaaoolvy lhv yklivjhlof ky ojvmop YYI Imkbtjhlymjty hp Yoaoivjhl(Jlvoplkvjhlka Oolvy jvjy poihbbolfof vmkv Tphjlijka(Voppjvhpjka Kyyhijkvjhly tpotkpo ponuakvjhly ~mjim ytoijezpo{ujpof aooay he ipkym tphvoivjhl ~jvmjl ytoiji ihbtovjvjhl ijpiujvy `kyof hl vmo oajnj`aotkpvjijtklvy,
F0";4; q Ymhv Vic Iym Thvoivjhl h YYI Imtjhlymjty lf Yooivjhl(Jlvolvjhl Oolvy hl @hfof pjlcy
Aooa 6 ipkym tphvoivjhl jy po{ujpof ehp kaa oolvy yklivjhlof ky YYI Ymhpv Vpkic Imkb"tjhlymjty klf(hp Yoaoivjhl(Jlvoplkvjhlka oolvy, ^mopo vmo COE kauo he ihbtovjvhpypo{ujpoy Aooa ? tphvoivjhl -@hkpfaoyy Yzyvob* klf yuim k yzyvob jy ulkkjak`ao! Aooa 6tphvoivjhl buyv `o o}ioofof,Yoo Kttolfj} F"6 ehp vmo ytoiji takiobolv he tkfy,
F0";40 q Ymhv Vic Iym Thvoivjhl jl YYI Ylivjhlof Ymhv Vic Ihtovjvjhly
Bjljbub po{ujpobolvy ehp ipkym tphvoivjhl kv YYI Yklivjhlof oolvy jy fovopbjlof `z vmoyckvop ~jvm vmo mjnmoyv ehpoikyv COE kauo -ky top vmo ikaiuakvjhl jl vmo
mhpv 
pkIc 
pkYm 
 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
* clh~l vh `o tkpvjijtkvjln jl vmo oolv, Ehp ytoijitakiobolv he tkfy! ihlyuav vmo kttolfjioy ky ehaah~y7
COe oIym Thvoivjhlaookttolfj}
1,94;F;,94 vh 1,540F0,54 vh 1,:49F9,:4 vh 1;,;?6F6
 
:= YTOOF YCKVJLN IKLKFK q TPHIOF_POY KLF PON_AKVJHLY04;0"04;9
 Ky
YYI‚ 
mhpv 
pkIc 
pkYm 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
potpoyolv kyjnljiklv jlipokyo jl bjljbub yvklfkpfy! vmojp euaa kttajikvjhl ~jaa lhv ihbo jlvh ehpioulvja vmo 04;6"04;? yokyhl, Vmo ehaah~jln vk`ao ytoijoy vmo bjljbub po{ujpobolv ehp vmoyokyhly fupjln vmo vpklyjvjhl topjhf, Fupjln vmo vpklyjvjhl topjhf! oolv hpnkljwopy ~mhmko yckvopy ehp ~mhb Aooa 9! Aooa 6 hp Aooa ? ipkym tphvoivjhl jy poihbbolfof klf mko vmo k`jajvz vh boov hp tkpvjkaaz boov vmjy aooa he tphvoivjhl! buyv fh yh,
04;0"04;9 YokyhlEhp ihbtovjvjhly ~mopo COE kauoy kpo o{uka vh hp npokvop vmkl vmhyo ytoijof ehp Aooa 0 ipkym tphvoivjhl! Aooa 0ipkym tphvoivjhl buyv `o tphjfof04;9"04;6 YokyhlEhp ihbtovjvjhly ~mopo yckvop COE kauoy kpo o{uka vh hnpokvop vmkl vmhyo ytoijof ehp Aooa 9 ipkym tphvoivjhl!Aooa 9 ipkym tphvoivjhl buyv `o tphjfof
F0";49 q Ymhv Vic Iym Thvoivjhl h Ymhv Vic Tivjioy
Vmoyo ponuakvjhly kttaz vh kaa ponuakp ymhpv vpkic ytoof yckvjln tpkivjioy `uv o}iaufo aokplvh yckvo tphnpkby! ehp ~mjim ipkym tphvoivjhl jy poihbbolfof `uv lhv po{ujpof, Bjljbubpo{ujpobolvy ehp ipkym tphvoivjhl kv ponuakp ytoof yckvjln tpkivjioy jy fovopbjlof `z vmoyckvop ~jvm vmo mjnmoyv ehpoikyv COE kauo -ky top vmo ikaiuakvjhl jl vmo
mhpv 
pkIc 
pkYm 
 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
* vh `o tkpvjijtkvjln jl k njol tpkivjio yoyyjhl, Ehp ytoiji takiobolv he tkfy! ihlyuav vmo kttolfjioy ky ehaah~y7
COe oIym Thvoivjhlaookttolfj}
1,94;F?,94 vh 1,540F5,54 vh 1,:49F>,:4 vh 1;,;?6F=
 Ky YYI‚y
mhpv 
pkIc 
pkYm 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
potpoyolv kyjnljiklv jlipokyo jl bjljbub yvklfkpfy! vmojp kttajikvjhl euaa kttajikvjhl ~jaa lhv ihbojlvh ehpio ehp vmo tpkivjio oljphlbolv ulvja vmo 04;?"04;5 yokyhl, Vmo ehaah~jln vk`aoytoijoy vmo bjljbub po{ujpobolv ehp vmo yokyhly fupjln vmo vpklyjvjhl topjhf, Fupjln vmo vpklyjvjhl topjhf! iau`y ~mh mko yckvopy ehp ~mhb Aooa 0! Aooa 9! Aooa 6 hp Aooa ? ipkym tphvoivjhl jy poihbbolfof klf mko vmo k`jajvz vh boov hp tkpvjkaaz boov vmjy aooa he  tphvoivjhl! buyv fh yh,
04;0"04;9 YokyhlK bjljbub he Aooa ; tphvoivjhl buyv `o jl takio ehp kaaytoof yckvjln tpkivjio yoyyjhly,04;9"04;6 YokyhlEhp tpkivjio yoyyjhly ~mopo yckvop COE kauoy kponpokvop vmkl hp o{uka vh vmhyo ytoijof ehp Aooa 0 ipkymtphvoivjhl! Aooa 0 ipkym tphvoivjhl buyv `o tphjfof,04;6"04;? YokyhlEhp tpkivjio yoyyjhly ~mopo yckvop COE kauoy kponpokvop vmkl hp o{uka vh vmhyo ytoijof ehp Aooa 9 ipkymtphvoivjhl! Aooa 9 ipkym tphvoivjhl buyv `o tphjfof,
 
TPHIOF_POY KLF PON_AKVJHLY q YTOOF YCKVJLN IKLKFK::04;0"04;9
F0";46 q aoo ? Thvoivjhl -@hfoyy Yzyvoy*
 Ky okim oluo jy fjeeopolv! yzyvoby keehpfjln Aooa ? tphvoivjhl -`hkpfaoyy yzyvoby* buyv`o yu`bjvvof vh Ytoof Yckvjln Iklkfk ehp pojo~ `z {ukajof o}topvy,
F0"044 ahl Vic
Ytoiji ytoijikvjhly klf nujfoajloy ponkpfjln vmo foyjnl klf jlyvkaakvjhl he tkfy kpotu`ajymof jl YYI‚y
a
hlN
pkIc 
pkYm 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
, Vmjyfhiubolv jy bkjlvkjlof klf pojo~of topjhfjikaaz `z Ytoof Yckvjln Iklkfk‚y Ythpv Jlgupzklf Bofjika Obopnoliz Ihbbjvvoo, Ytoof Yckvjln Iklkfk‚y tphiofupoy klf ponuakvjhlyytoaa huv ytoijikaaz mh~ vmoyo ytoijikvjhly kpo vh `o jbtaobolvof jl poakvjhl vh ytoijivpkjljln klf ihbtovjvjhl yjvukvjhly, Ky vmo lkvupo he tkpvjijtklvy kpjoy npokvaz ehp kaaoolvy lhv yklivjhlof ky ojvmop YYI Imkbtjhlymjty hp Yoaoivjhl(Jlvoplkvjhlka Oolvy jvjy poihbbolfof vmkv Tphjlijka(Voppjvhpjka Kyyhijkvjhly tpotkpo ponuakvjhly ~mjim ytoijezpo{ujpof aooay he ipkym tphvoivjhl ~jvmjl ytoiji ihbtovjvjhl ijpiujvy `kyof hl vmo oajnj`aotkpvjijtklvy,Ehp vpkjljln yoyyjhly! jv jy poihbbolfof vmkv vmo ykbo ipkym tphvoivjhly bokyupoy `o tuvjl takio ehp kvmaovoy ky vmoz ~huaf `o keehpfof ehp ihbtovjvjhl,
F0"04; q bjlj Iym Thvoivjhl pojoolvy h YYI Ylivjhlof ahl VicYYI Imtjhlymjty lf YYI Yooivjhl(Jlvolvjhl Oolvy
 Kaa Ahln Vpkic YYI Imkbtjhlymjty klf YYI Yoaoivjhl(Jlvoplkvjhlka Oolvy ~jvm oolvyymhpvop vmkl 9444b ymkaa po{ujpo Aooa ? ipkym tphvoivjhl -Kttolfj} F;9*,Vmo Iklkfjkl Kno Iakyy Ahln Vpkic Imkbtjhlymjty klf klz oolvy poyvpjivof vh fjyvklioy9444b klf ahlnop ~jaa po{ujpo Aooa 6 ipkym tphvoivjhl -Kttolfj} F;0*,
F0"04; q bjlj Iym Thvoivjhl pojoolvy h ahl Vic YlivjhlofIhtovjvjhly
Bjljbub po{ujpobolvy ehp ipkym tphvoivjhl kv YYI Yklivjhlof oolvy jy fovopbjlof `z vmoyckvop ~jvm vmo mjnmoyv ehpoikyv COE kauo -ky top vmo ikaiuakvjhl jl vmo
a
hlN
pkIc 
pkYm 
 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
* clh~l vh `o tkpvjijtkvjln jl vmo oolv,Ehp yckvopy ~mhyo COE kauo jy aoyy vmkl 4,404 lh ipkym tphvoivjhl jy po{ujpof, Ehp kaahvmop yckvopy ipkym tphvoivjhl jy po{ujpof ky ehaah~y klf ~jvm takiobolv foyipj`of jlkttolfjioy,
COe oIym Thvoivjhlaookttolfj}
,404 vh 1,49? ;F:,49? vh 1,4??0F;4,4?? vh 1,4=49F;;,4=4 vh 1,;;?6F;0,;;?#?F;9
 Ky YYI‚y
a
hlN
pkIc 
pkYm 
phvoIvjhl 
ToIjejIkvjhlY 
 
 klf
N
ujfoajloY 
potpoyolv k yjnljiklv jlipokyo jl bjljbub yvklfkpfy! vmojp euaa kttajikvjhl ~jaa lhv ihbo jlvh ehpio ulvja vmo 04;6"04;? yokyhl, Vmo ehaah~jln vk`ao ytoijoy vmo bjljbub po{ujpobolv ehp vmo yokyhlyfupjln vmo vpklyjvjhl topjhf, Fupjln vmo vpklyjvjhl topjhf! oolv hpnkljwopy ~mh klvjijtkvoyckvopy ehp ~mhb Aooa 0! Aooa 9! Aooa 6 hp Aooa ? ipkym tphvoivjhl jy poihbbolfof klf 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->