Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by Trọng Tài
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Trọng Tài on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
TUY
ỂN TẬP BÁO CÁO
H
ỘI NGHỊ SINH VI
ÊN NGHIÊN C
ỨU KHOA HỌC
L
 ẦN THỨ
IX
NĂM
2012
1
NGHIÊN C
ỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO B
ÊTÔNG NH
 
USE OF MATERIALS RESEARCH FOR LOCAL MANUFACTURE CONCRETELIGHT
 SVTH: Hà Văn Thảo, Nguyễn Đ
ình Ti
ến, V 
 õ Qu
ốc Việt 
 L
ớp 07VLXD, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đ
à N 
ẵng 
 
GVHD: ThS. Lê Xuân Chương 
Khoa Xây d 
ựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đ
à N 
ẵng 
 
TÓM T
ẮT
Trên cơ sở sử dụng các loại vật liệu sẵn có tại địa phương, tiến h
ành nghiên c
ứu, chế
t
ạo b
ê tông b
ọt l
àm v
ật liệu bao che v
à cách nhi
ệt …cho các công t
rình xây d
ựng. Bằngphương pháp l
ý thuy
ết kết hợp với thực nghiệm, sử dụng b
ài toán quy ho
ạch thực nghiệm để
tìm ra c
ấp phối hợp lý chế tạo b
ê tông b
ọt D800 và D900, tương ứng với M3 v
à M3,5 (Mpa),nghiên c
ứu quy tr 
 ình ch
ế tạo bọt v
à s
ản xuất b
ê tông b
ọt.
ABSTRACT
Based on the use of materials available locally, conduct research and manufacture offoam concrete cover materials and insulation ... for the construction. By the method ofcombining theory with experiment, using experimental planning problem to find a reasonablegradation of concrete foam D800 and D900, M3 and M3,5 (MPa), research institutions foamingprocess and foam concrete production.
1.
 
Đặt vấn đề
 
T
ừ xưa tới nay vật liệu làm tường bao che trong các công tr 
 ình xây d
ựng ở Việt Nam
ch
ủ yếu sử dụng gạch đất sét nung. Vật liệu n
ày khi s
ản xuất ti
êu hao ngu
ồn nguy
ên li
ệuđất sét rất lớn đồng thời gây ô nhiễm môi trường. Bởi vậy chiến lược phát
tri
ển vật liệu
xây d
ựng đến năm 2020 được Chính phủ ban h
ành, theo quy
ết định số 121/2008 QĐ
-
TTg 29/8/2008 và chương tr 
 ình phát tri
ển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020,
theo quy
ết định số 567/QĐ
-TTg 28/4/2010 t
ừ nay đến năm 2020 phải thay thế
(30÷40)% g
ạch đất sét nung, xóa bỏ ho
àn toàn g
ạch đất sét nung sản xuất bằng l
ò th
công. Trong đó ưu tiên phát triển gạch nhẹ thay thế gạch đất sét nung l
à 25%, b
ắt đầu từnăm 2011 nhà từ 9 tầng trở l
ên ph
ải sử dụng ít nhất 30% gạch không nung nhẹ có khốilượn
g th
ể tích không lớn hơn 1000 (kg/m3).
 Chính vì v
ậy đề t
ài ti
ến h
ành s
ử dụng các loại vật liệu địa phương như cát trắng mịn, ximăng thông dụng để chế tạo b
ê tông b
ọt l
à lo
ại b
ê tông nh
ẹ không nung có khối lượng
th
ể tích nhỏ hơn 1000 (kg/m3) với Mác (3÷3,5
) Mpa.
Ưu điểm của loại b
ê tông b
ọt l
à:+ Nh
ẹ n
ên gi
ảm tải trọng rất nhiều, giảm chi phí l
àm móng cho nhà cao t
ầng.
 
 
TUY
ỂN TẬP BÁO CÁO HỘI NGHỊ SINH VI
ÊN NGHIÊN C
ỨU KHOA HỌC LẦN THỨ IX NĂM 2012
 
2
+
Tính năng cách âm, cách nhiệt tuyệt hảo.
 + Không th
ấm nước; Chống cháy rất tốt.
 +
Không độc hại; Thi công nhanh, đơn giản
, …
2.
 
K
ết quả nghi
ên c
ứu
 
 2.1.
 
ật liệu chế tạo b
ê tông b
ọt 
 
2.1.1.
 
Cát 
Đề t
ài s
ử dụng cát trắng mịn ven biển Quảng Nam, Đ
à N
ẵng.
B
ảng 1: Th
ành ph
ần hạt cát mịn
 
Kích thước s
àng (mm) 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14
Mđl
 
Lượng sót ri
êng (%) 0 0 0.85 14.85 72.80 5.751,93
Lượng sót tích luỹ (%)
0 0 0.85 15.70 88.50 94.25
2.1.2.
 
 Xi măng 
 
B
ảng 2: Chỉ ti
êu k 
ỹ thuật của xi măng
 Ch
ỉ ti
êu
Xi măng Portland: PCB40 Hải Vân
 Kh
ối lượng ri
êng (g/cm3) 3,05Kh
ối lượng thể tích (g/cm3)
1,14
Lượng nước ti
êu chu
ẩn
(%) 29,5Th
ời gian bắt đầu đông kết
1 h 50’Th
ời gian kết thúc đông kết
3 h 25’
Cường độ nén 28 ng
ày (MPa) 44,375
2.1.3.
 
Ph
ụ gia tạo bọt 
 
S
dụng chất tạo bọt EABASSOC do h
ãng EABSSOC s
ản xuất tại Anh Quốc.
Ph
ụ gia tạo bọt có các chỉ tiêu như sau:
 Là m
ột hỗn hợp hoá chất tổng hợp, không sử dụng nguy
ên li
ệu gốc động vật.
T
ỷ trọng: 1.02 g/cm3, độ hoà tan trong nước: vô cấp.
Màu/ Mùi: màu vàng nh
ạt, không m
ùi.
Tỷ lệ sử dụng
:
Pha loãng trong nước ở tỷ lệ
(1,5-3)%.
Độ pH: 6,7 trong nước.
 Có kh
ả năng tự phân huỷ, không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại.
 R
ửa dễ d
àng b
ằng nước.
B
ảng 3: Kết qủa đánh giá khả năng tạo bọt của phụ gia EABASSOC
 Lo
ại phụ gia
B
ọt khí
 Kh
ối lượng thể tích (g/l)
45
 
TUY
ỂN TẬP BÁO CÁO
H
ỘI NGHỊ SINH VI
ÊN NGHIÊN C
ỨU KHOA HỌC
L
 ẦN THỨ
IX
NĂM
2012
3
Th
ời gian (giờ)
1 2 4Th
ể tích bọt c
òn l
ại (%)
90 75 55
 2.2.
 
Ch
ế tạo thiết bị 
t
ạo bọt trong ph
 òng thí nghi
ệm
 
Phòng thí nghi
ệm không có thiết bị chế tạo bọt chuy
ên d
ụng như trong sản xuất, nhómđề tài đ
ã ch
ế tạo hệ thống thiết bị thiết bị tạo bọt để phục vụ trong ph
òng thí nghi
ệm.Hệ
th
ống thiết bị tạo bọt bao gồm
: H
ệ thống khí nén; B
 ình áp l
ực; Súng tạo bọt.
 Hình 1. S
ản phẩm b
ê tông b
ọt
– h
ệ thống thiết bị tạo bọt
 
 2.3.
 
 K 
ết quả nghi 
ên c
ứu cấp phối sơ bộ b
ê tông b
ọt 
 
Để tiến hành xác định cấp phối hợp lý, đề tài đ
ã s
ử dụng một số kết quả nghi
ên c
ứu của
các tác gi
ả v
à ti
ến h
ành kh
ảo sát thực nghiệm để khống chế sơ bộ một số tỷ lệ phối hợp.Trên cơ sở đó xây dựng b
ài toán quy ho
ạch thực nghiệm để t
 ìm
được cấp phối hợp lý
ch
ế tạo b
ê tông b
ọt đạt được mục đích như đ
ã
đặt ra đó l
à: kh
ối lượng thể tích từ 800đến 900 (kg/m3), cường độ nén (3÷3,5) MPa.
 
2.3.1.
 
 Xác định hàm lượng xi măng, cát 
 
T
ừ kết quả nghi
ên c
ứu của đề t
ài“ S
ử dụng b
ê tông nh
ẹ trong xây dựng nh
à
ở hướng tới
s
ự phát triển đô thị bền vững” [2].
 Hình 1. Quan h
ệ cường độ nén
– kh
ối lượng thể tích
 Nh
ận xét (1):
K
ết quả nghi
ên c
ứu tr 
ên cho ta th
ấy được ứng với khối lượng thể tích 800đến 900 (g/m3) th
 ì t
ỷ lệ C/X = 1 sẽ cho cường độ nén cao nhất.
2.3.2.
 
 Xác định hàm lượng bọt sử dụng 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->