Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
T001

T001

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by dautroc13
nen tang khoa hoc 1
nen tang khoa hoc 1

More info:

Published by: dautroc13 on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
A / §Æt vÊn ®Ò
Cïng víi qu¸ tr×nh dùng níc vµ gi÷ níc , nÒn v¨n ho¸ ViÖtNam ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn . B»ng lao ®éng s¸ng t¹ovµ ý chÝ ®Êu tranh bÒn bØ , kiªn cêng , nh©n d©n ta ®·x©y ®¾p nªn mét nÒn v¨n ho¸ kÕt tinh søc m¹nh vµ in ®ËmdÊu Ên v¶n s¾c cña d©n téc , chøng minh søc sèng m·nh liÖtvµ sù trêng tån cña d©n téc ViÖt Nam .V¨n hãa ViÖt Nam lµ tæng thÓ nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµtinh thÇn do céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam s¸ng t¹o ratrong qu¸ tr×nh dùng níc vµ gi÷ níc . Nhê nÒn t¶ng vµ søcm¹nh v¨n ho¸ Êy mµ dï cã nhiÒu thêi kú bÞ ®« hé , d©n técta vÉn gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n s¾c cña m×nh , ch¼ngnh÷ng kh«ng bÞ ®ång ho¸ , mµ cßn quËt cêng ®øng dËygiµnh l¹i ®éc lËp cho d©n téc , lÊy søc ta mµ gi¶i phãng chota .Ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc , díi sù l·nh ®¹o cña§¶ng , lµ nh©n lªn søc m¹nh cña nh©n d©n ta ®Ó vît quakhã kh¨n , thö th¸ch , x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x·héi , gi÷ v÷ng quèc phßng , an ninh , më réng quan hÖ ®èingo¹i , t¹o ra thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc ta ®I vµo thÕ kû XXI .C«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn , ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc , x©y dùng chñ nghÜa x· héi , thùc hiÖnth¾ng lîi môc tiªu “ d©n giµu , níc m¹nh , x· héi c«ng b»ngv¨n minh” , ®ßi hái chóng ta ph¶I x©y dùng vµ ph¸t triÓnnÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn , ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ,x©y dùng nÒn t¶ng tinh thÇn cña d©n téc ta , coi ®ã võa lµmôc tiªu võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x·héi .§¶ng vµ Nhµ níc ta ®ang tiÕn tíi x©y dùng mét nÒn kinhtÕ më ,héi nhËp víi ThÕ giíi . Chóng ta ®ang sèng trong métthÕ giíi hiÖn ®¹i biÕn chuyÓn nhanh chãng , ®ang diÔn ra
 
qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ , sù héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi víimét tèc ®é rÊt nhanh , tõ ®ã n¶y sinh nhu cÇu më réng giaolu gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ . Trong khi chó träng gi÷ g×n , ph¸thuy c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ tinh thÇn tèt ®Ñp cña d©ntéc , v¨n hãa ViÖt Nam cÇn tõng bíc më réng giao lu quèctÕ , tiÕp thô nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ thÕ giíi vµ thêi ®¹i .NÒn v¨n cña chóng ta sÏ ®a d¹ng h¬n , phong phó h¬n , tiªntiÕn h¬n nhê hÊp thô ®îc nh÷ng yÕu tè lµnh m¹nh cña v¨nho¸ thÕ giíi .Trong nÒn kinh tÕ më nh níc ta hiÖn nay lu«n lu«n cã sùtrao ®æi giao lu víi thÕ giíi trªn mäi lÜnh vùc , trong ®ã cãlÜnh vùc v¨n ho¸ . Chóng ta kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc dunhËp nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cña c¸c níc , c¸c d©n téctrªn thÕ giíi . Tuy nhiªn , kh«ng v× thÕ mµ chóng ta quªn ®itruyÒn thèng cña ®©n téc m×nh , c¸i gèc cña m×nh . ViÖcgi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc trong thêi kú nÒn kinhtÕ më lµ hÕt søc cÇn thiÕt . §IÒu ®ã gióp chóng ta hoµ nhËpchø kh«ng hoµ tan , kh«ng bÞ mÊt ®i c¸i gèc cña m×nh.Chóng ta mét mÆt tiÕp thu nh÷ng nÐt tinh hoa trong v¨nho¸ cña c¸c níc , mét mÆt gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©ntéc ®Ó lµm cho ®êi sèng tinh thÇn cña chóng ta ngµy cµngphong phó h¬n.
* TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi :
§Êt níc ta ®ang trong thêi kú tiÕn lªn x©y dùng nÒn kinhtÕ më , héi nhËp víi quèc tÕ . Tuy nhiªn , viÖc héi nhËp còngcã nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc .NÕu chóng ta tiÕp thumét c¸ch kh«ng cã chän läc , kh«ng cã tÝnh to¸n , chóng tadÔ bÞ tiÕp thu nh÷ng c¸i kh«ng tèt , ¶nh hëng ®Õn ®êisèng v¨n ho¸ cña níc ta . MÆt kh¸c , chóng ta cßn lo ng¹i bÞ®¸nh mÊt truyÒn thèng d©n téc , ch¹y theo c¸c níc trªn thÕgiíi , bÞ ¶nh hëng hoµn toµn bëi nÒn v¨n ho¸ cña c¸c níckh¸c.ChÝnh v× thÕ , viÖc ®Æt ra nh÷ng ®Þnh híng trong viÖchéi nhËp , tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trong v¨n ho¸ cña c¸c nícmét c¸ch cã chän läc lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt . Trong ®ã ,b¶n s¾c d©n téc gi÷ mét vai trß kh«ng nhá trong viÖc héinhËp víi thÕ giíi . Mçi mét quèc gia ®Òu cã nh÷ng truyÒn2
 
thèng , nh÷ng b¶n s¾c riªng cña m×nh . Chóng ta cÇn gi÷g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc , mét mÆt ®Ó ®emnh÷ng tinh hoa cña m×nh ®Ó giao lu víi c¸c níc , mét mÆtgióp chóng ta “ hoµ nhËp chø kh«ng hoµ tan” .Mçi quèc gia ®Òu cã nh÷ng b¶n s¾c riªng cña m×nh . §iÒu®ã gióp chóng ta ph©n biÖt râ mçi mét quèc gia . Gi÷ g×nvµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc lµ mét viÖc tÊt yÕu trong nÒnkinh tÕ më hiÖn nay . Chóng ta cã b¶n s¾c d©n téc th× míicã thÓ héi nhËp , giao lu víi thÕ giíi , míi cã c¸i ®Ó giao lu.NÕu kh«ng gi÷ g×n ®îc b¶n s¾c d©n téc , chóng ta sÏ lÊyg× ®Ó héi nhËp víi thÕ giíi , khi ®ã chóng ta sÏ bÞ nÒn v¨nho¸ c¸c níc kh¸c chi phèi , kh«ng cßn b¶n s¾c riªng cñam×nh .Víi nh÷ng lý do trªn , chóng ta cã thÓ thÊy râ tÇm quanträng cña viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc . Còngv× thÕ mµ viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “
B¶n s¾c d©n téctrong nÒn kinh tÕ më
” lµ ®iÒu tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt tronggiai ®o¹n hiÖn nay .
B / gi¶I quyÕt vÊn ®Ò .
Ch¬ng I. Quan niÖm vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trongthêi kú nÒn kinh tÕ më .
I /. B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc lµ g× ? 
1 . Kh¸i niÖm :
B¶n s¾c d©n téc bao gåm nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng ,nh÷ng tinh hoa cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam ®îcvun ®¾p nªn qua lÞch sö hµng n¨m ®Êu tranh dùng níc vµgi÷ níc . §ã lµ lßng yªu níc nång nµn , ý chÝ tù cêng d©n téc ,tinh thÇn ®oµn kÕt c¸ nh©n - gia ®×nh -lµng x· - Tæ quèc ;3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->