Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
T002

T002

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by dautroc13
nen tang khoa hoc
nen tang khoa hoc

More info:

Published by: dautroc13 on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
lêi më ®Çu
 Trong héi giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹tlao ®éng cña c¸c giai cÊp vµ tÇng líp bÞ trÞ, chiÕm ®o¹t cñac¶i x· héi vµo tay m×nh. C¸c giai cÊp, tÇng líp bÞ trÞ kh«ngnh÷ng bÞ chiÕm ®o¹t kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä cßn bÞ ¸p bøcvÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ tinh thÇn. Kh«ng cã sù b×nh ®¼nggi÷a giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ, ch¼ng h¹n gi÷agiai cÊp c¸c nhµ t b¶n víi giai cÊp nh÷ng c«ng nh©n lµm thuª.Giai cÊp bãc lét bao giê còng dïng mäi biÖn ph¸p vµ ph¬ngtiÖn b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp cña hä, duy tr× cñng cè kinh tÕx· héi cho phÐp hä ®îc hëng nh÷ng ®Æc quyÒn, ®Æc lîi giaicÊp. C«ng cô chñ yÕu lµ quyÒn lùc nhµ níc. Lîi Ých c¬ b¶ncña giai cÊp bÞ trÞ ®èi lËp víi lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊpthèng trÞ. §©y lµ ®èi kh¸ng vÒ quyÒn lîi gi÷a nh÷ng giai cÊp¸p bøc bãc lét vµ nh÷ng giai cÊp, tÇng líp bÞ ¸p bøc, bÞ bãclét.§èi kh¸ng lµ nguyªn nh©n cña ®Êu tranh giai cÊp. Cã ¸pbøc th× cã ®Êu tranh chèng ¸p bøc. V× vËy ®Êu tranh giaicÊp kh«ng do mét lý thuyÕt x· héi nµo t¹o ra mµ lµ hiÖn tîngtÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh ®îc trong x· héi cã ¸p bøc giai cÊp.§Êu tranh giai cÊp lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc®Èy sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ph©n chiagiai cÊp.
 
Ch¬ng I. Giai cÊpI. Giai cÊp lµ g×?
Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö chØ ra r»ng, c¸c giai cÊp x·héi h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan g¾n liÒn víi nh÷ng giai®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt. Trong t¸cphÈm "S¸ng kiÕn vÜ ®¹i", Lª Nin ®· ®a ra ®Þnh nghÜa vÒgiai cÊp nh sau:"Ngêi ta gäi lµ giai cÊp, nh÷ng tËp ®oµn to lín gåmnh÷ng ngêi kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét hÖ thèngs¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch sö, kh¸c nhau vÒ quanhÖ cña hä (thêng th× nh÷ng quan hÖ nµy ®îc ph¸p luËt quy®Þnh vµ thõa nhËn) ®èi víi nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trßcña hä trong nh÷ng tæ chøc lao ®éng x· héi, vµ nh vËy lµkh¸c nhau vÒ c¸ch thøc hëng thô vµ vÒ phÇn cña c¶i x· héi ÝthoÆc nhiÒu mµ hä ®îc hëng. Giai cÊp lµ nh÷ng tËp ®oµn ng-êi mµ tËp ®oµn nµy th× cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp®oµn kh¸c, do chç c¸c tËp ®oµn ®ã cã ®Þa vÞ kh¸c nhautrong mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh.
II. Nguån gèc vµ kÕt cÊu giai cÊp.1. Nguån gèc giai cÊp.
 Trong héi nhiÒu nhãm ngêi, tËp ®oµn ngêi ®îcph©n biÖt b»ng nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau: tuæi t¸c, giíinh, n téc, chng c, quèc gia, ngnghiÖpTrongnh÷ng sù kh¸c nhau ®ã, cã mét sè lµ do nguyªn nh©n tùnhiªn, mét sè kh¸c lµ do nguyªn nh©n x· héi. Nh÷ng sù kh¸cbiÖt ®ã tù nã kh«ng s¶n sinh ra sù ®èi lËp vÒ x· héi. ChØtrong nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi nhÊt ®Þnh míi dÉn ®Õn sù2
 
ph©n chia x· héi thµnh nh÷ng giai cÊp kh¸c nhau. Chñ nghÜaduy vËt lÞch sö kh¼ng ®Þnh sù ph©n chia x· héi thµnh giaicÊp lµ do nguyªn nh©n kinh tÕ.S¶n xuÊt x· héi dÇn dÇn ph¸t triÓn, viÖc sö dông c«ng côb»ng kim lo¹i lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®· dÉn tíisù ph©n c«ng l¹i lao ®éng trong x· héi: ch¨n nu«i t¸ch kháitrång trät, s¶n xuÊt thñ c«ng còng dÇn dÇn trë thµnh métngµnh t¬ng ®èi ®éc lËp víi n«ng nghiÖp, lao ®éng trÝ ãct¸ch khái lao ®éng ch©n tay. Víi lùc lîng s¶n xuÊt míi, chÕ®é lµm chung, ¨n chung nguyªn thñy kh«ng cßn thÝch hîpn÷a, s¶n xuÊt gia ®×nh c¸ thÓ trë thµnh h×nh thøc s¶n xuÊtcã hiÖu qu¶ h¬n. T liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lµm ra trëthµnh tµi s¶n riªng cña tõng gia ®×nh. Së h÷u t nh©n vÒ tliÖu s¶n xuÊt xuÊt hiÖn vµ dÇn dÇn thay thÕ së h÷u céng®ång nguyªn thuû. ChÕ ®é t h÷u ra ®êi dÉn tíi sù bÊt b×nh®¼ng vÒ t µi s¶n trong néi bé c«ng x·. X· héi ph©n ho¸thµnh nh÷ng giai cÊp kh¸c nhau, giai cÊp bãc lét thèng trÞ vµgiai cÊp bÞ bãc lét, bÞ thèng trÞ. Nh vËy, sù ph©n chia x· héithµnh giai cÊp lµ kÕt qu¶ tÊt nhiªn cña chÕ ®é kinh tÕ dùatrªn sù chiÕm h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt.Sù h×nh thµnh giai cÊp diÔn ra theo hai con ®êng:- Thø nhÊt, sù ph©n ho¸ bªn trong néi bé c«ng x· thµnhkÎ bãc lét vµ ngêi bÞ bãc lét.- Thø hai, nh÷ng tï binh bÞ b¾t trong chiÕn tranh gi÷ac¸c bé l¹c kh«ng bÞ giÕt nh tríc mµ bÞ biÕn thµnh n« lÖ.ChÕ ®é cã giai cÊp ®Çu tiªn trong lÞch sö x· héi loµi ng-êi lµ chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ, tiÕp theo lµ chÕ ®é phong3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->