Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
T003

T003

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by dautroc13
nen tang khoa hoc 3
nen tang khoa hoc 3

More info:

Published by: dautroc13 on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
TiÓu luËn
 
Lêi nãi ®Çu
Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn®¹i b»ng hµng lo¹t c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh ë Anh,Ph¸p, Hoa k× … vµ cã ¶nh hëng lín ®Õn tiÕn tr×nhlÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ níc t s¶n lµ hÖ qu¶tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¬ng thøc t b¶n chñnghÜa vµ song song víi nã lµ sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n.Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n ®· ®¸nh dÊumét bíc ngoÆt lín trong lÞch sö lËp ph¸p cña lÞch sönh©n lo¹i. Tõ ®©y loµi ngêi ®îc biÕt ®Õn mét b¶nhiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn vµ tù docña c«ng d©n mµ tríc ®©y cha bao giê d¸m nghÜ ®Õn.RÊt nhiÒu t tëng tiÕn bé xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ngµy ®Çu h×nh thµnh nªn ph¸p luËt t sn vÉn cßn gi÷nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi. Trong héi hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ngµy nay,chóng ta sÏ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh vµ lo¹i trõ nhng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn lµm nªn mét thÕgiíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o“mäi ngêi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµmu cÇu h¹nh phóc…” nh trong b¶n hiÕn ph¸p níc Mün¨m 1787.
NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B – VB II / CQ
1
 
TiÓu luËn
 
Ngay tõ khi nhµ níc t s¶n ®îc thµnh lËp, hµng lo¹t c¸c chÕ®Þnh cña ph¸p luËt t s¶n còng ®îc ra ®êi, ®ã lµ ph¬ng tiÖn®Ó b¶o vÖ chÕ ®é t h÷u t b¶n, ®Þa vÞ còng nh quyÒn lîicña giai cÊp t s¶n.So víi ph¸p luËt phong kiÕn th× ph¸p luËt t s¶n ®· cãnh÷ng tiÕn bé vît bËc vÒ néi dung vµ kÜ thuËt lËp ph¸p, c¸chthøc quy ®Þnh, ban bè vµ thi hµnh lÉn viÖc ph¸p ®iÓn ho¸ vµph©n lo¹i. Chóng ta cã thÓ nh×n nhËn nh÷ng tiÕn bé cñaph¸p luËt t s¶n díi c¸c gãc ®é sau ®©y:
1. H×nh thøc biÓu hiÖn
Ph¸p luËt t s¶n biÓu hiÖn chñ yÕu díi luËt thµnh v¨n, ®îcghi trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt mét c¸ch râ rµng. C¸c lo¹i v¨nb¶n ph¸p luËt t s¶n còng hÕt søc phong phó, ®iÓn h×nh nhÊtcÇn ph¶i kÓ ®Õn lµ hiÕn ph¸p, luËt, c¸c s¾c lÖnh vµ nghÞ®Þnh trong khi ®ã h×nh thøc phæ biÕn cña ph¸p luËt phongkiÕn lµ tËp qu¸n ph¸p vµ ®îc ban hµnh díi d¹ng lÖnh, chiÕuchØ, khÈu lÖnh…cña nhµ vua.NÕu nh luËt ph¸p phong kiÕn lµ sù kÕt hîp cña LÔ vµH×nh, sù kÕt hîp gi÷a §øc trÞ víi Ph¸p trÞ vµ hoµ ®ång gi÷aquy ph¹m ph¸p luËt víi quy ph¹m ®¹o ®øc th× ph¸p luËt t s¶nchñ yÕu lµ c¸c ®¹o luËt vµ luËt. Giai cÊp t s¶n kh«ng cho r»ng
NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B – VB II / CQ
2
 
TiÓu luËn
 
viÖc dïng ®¹o ®øc ®Ó r¨n ®e, gi¸o huÊn lµ cã hiÖu qu¶ h¬nph¸p trÞ.
2. Nguån luËt
Ph¸p luËt t s¶n giai ®o¹n t b¶n tù do c¹nh tranh gåm cãhai hÖ thèng ph¸p luËt: Thø nhÊt lµ hÖ thèng hÖ thèng ph¸pluËt lôc ®Þa gåm ph¸p luËt cña Ph¸p, cña c¸c níc t b¶n ë lôc®Þa ch©u ¢u vµ c¸c níc thuéc ®Þa cña Ph¸p vµ thø hai lµ hÖthèng ph¸p luËt Anh- Mü vµ c¸c níc thuéc ®Þa cña hai níc nµynh óc, Canada…NÕu nh nguån luËt chñ yÕu cña hÖ thèngph¸p luËt lôc ®Þa lµ c¸c bé luËt míi ®îc x©y dùng th× nguånluËt chñ yÕu cña hÖ thèng ph¸p luËt Anh- MÜ lµ tiÒn lÒ ph¸pvµ c¸c bé luËt kÕ thõa tõ ph¸p luËt phong kiÕn.ViÖc hÖ thèng hãa luËt lÖ ë Anh, Mü, óc, cã ®é chÝnh x¸ccao vµ rÊt khoa häc, ®îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù ®ÆcbiÖt.Ph¸p luËt t s¶n Ph¸p vµ ®iÓn h×nh lµ bé luËt Nap«lª«ng lµ®¹i diÖn tiªu biÓu cho sù tiÕn trong ch sö p ph¸p.Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p lµ sù chèng phong kiÕn mét c¸chtriÖt ®Ó nªn ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¸p luËt xo¸ bá c¸c quan hÖphong kiÕn.Tõ ®©y d©n chóng cã quyÒn tù do kinh doanh,quyÒn tù do trong h«n nh©n,cho phÐp ly h«n…
3. C¸ch thøc ph©n lo¹i
Giai cÊp t s¶n ph©n lo¹i ph¸p luËt thµnh hai ngµnh lín:
c«ng ph¸p vµ t 
 
 ph¸p
. Ngµnh c«ng ph¸p bao gåm LuËt hiÕnph¸p, luËt hµnh chÝnh, luËt h×nh sù, luËt tè tông h×nh sù...
NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B – VB II / CQ
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->