Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6085, 1.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6085, 1.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 693 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
,
010
ee
revidiraliugovore
0
placanjuporezanarale,kazeMiroDzakulaPojacananaplalaPDV-anakon
SiD
seujavnoslipokrenulakampanjaSBBBiHIrazida010iPoreskaupravaFBiHjavnoobjavespisaksvihduznika
-
I
M
inistarstvofinansi-"stupsrama",kakobisedobilaaliigradanamedukojimasujaHrvatskeobjavi-jasnarazlikaizmedu"urednih"brojnazvucnaimena.10jeiucerlistuna-i"neurednih"poreznihobve-Sdrugestrane,uBiHsudu-jveCihporeznihdu-znika.Napopisusenalaziviseznicidrzavijoszasticeni,Ciniznika,ujavnostiveeprozvanuod100.000imenatvrtkiobrta,se,nezadugo.2.
strana
ODJADRAnA.PREHORIMA.DODRlnEIRAFTlnOA
raliRMU
'Kakanj'cUlai
UEClnAOCEUAnEPLACA
6.stralla
ALIMEnTACIJUPLJACHASI~OROBnlCA~TRAZEZLATOSMAJOHUCUISOBEOFARBAOUBORDOBOJU~
 
Ukratko
Softie:Evidenliranjekandidata
Izborreisa
S)ednicaKomiSi)e
~Iakojerokzapredla-ganje
kandidata
zaizborreisu-l-ulemeIslamskezajedniceBiHistekaotekjucer,predsjednikSaboraIZBiHSafetSo-
ftie
za
danasjezakazaosjednicuKomisije
zapr-
ovodenjeizbora,nakojojbitrebalibiti
evidentira-
nikandidatizabuducegreisu-l-ulernu.Takoder,na
danasnjoj
sjednici
utvrditce
se
nacin
nakojicetrojicakandidatazareisu-l-ulemukojiostanuuizbornojproce-dudpredstavitisvojeprograme.
A.H.
KomisijazaNATO
PouecanbrO)aMala
~VisinivoobavezaBiHuokviruNATOintegra-cijaosnovnijerazlogzanedavnopreirnenovanjeNATOKoordinacijskog
tirnaViieca
minislaraBiHuKomisijuzaNATO
int-
egraciiski
procesBiH,
ko-
ja
cere
aktivnosti
moci
is-punjavati,reklajepredsje-
davajuca
KomisijeAnaTrisic-Babic.Trisic-Babicjenaglasiladaje
trenutno
povecan
brojzakonskih
akata
kojise
ticu
NATOintegracija,akojeBiH
tr-
eba
sto
prijeusvojiti.
ZaposlenostuFBiH
SIOpa30POSIO
~U
2012.
godinistopazaposlenostiuFederacijiBiHiznosi
30
posto
(40,4
pOSIOzamuskarcei
20,3
pOSIOzazene),stojeviseza0,2procen
tna
poenauodnosuna2011.,kadajeiznosila
29,8
POSIO,
poka-
zujuprvirezultatianketeoradnojsnazikoju
pripr-
emaFederalnizavodzastatistiku.Stopa
zaposle-
nostijenajvisaustaro-snoigrupiod
25
do
49
godinaiiznosi
49,7posto.
Aviosaobraca]
UsMoroilini)aII'sl-Moslar
~Na
Mostarskiaerodr-
om
jucer
su
sletjeli
prviputniciizitalijanskoggra-daBarija,Cimejeusposta-yljenalinijaBari-Mostar.Sef
Operativnog
odjelaitalijanskeaviokompanije"MistralAir"MarkKa-miljeri(Camilleri)
izjavio
jedajelinija
uspostavlje-
nanaperiododpola
godi-
ne.Takoder,kompanije"MistralAir"i"BalkanExpress"od31.avgusta
uvestceliniju
Trsr-Mo-star,otkriojeKamiljeri.
2
Dnevniavaz,srijeda,
aktuelno
1.
avgusVkolovoz
2012.
SKANDALOZNO
Zasto
privilegiranefirmeizbjegavajuplatitimilioneKMporeza
HrualSBaDb)aUllaImena,IIHSUD)eduznlBesllll!
UIOcerevidiratiugovoreaplacaniuporezanarate,kazeDzakulaPojacananaplataPDV-anakon
sto
seujavnostipokrenulakampanja
Ministarsrvo
finansijaHrvatskeobjaviloje[ucerli-stunaivecihporeznihduzni-ka,ujavnostiveeprozvanu"srupsrarna",kakobisedo-bilajasnarazlikaizmedu
"urednih"
i
"neurednib"
po-
reznihobveznika.Na
popi-
susenalaziviseod
100.000
imena
tvrtki
obrta,aliigradanamedukojimasubr-
ojna
zvucna
imena.
Nemaiznimki
Sdruge
strane,
uBiH
su
duznicidrzavijoszasticeni.Cinise,nezadugo.Prernari-
jecima
MireDzakule,
direkto-
raUpravezaindirektnoopo-rezivanje(UIO)BiH,izvjestajosvimduznicimazaPDVuBiRtrebaobibitigotovdokrajamjeseca,kadacebitipr-Objavljivanjeirnenana-jvecihporeznihduznikauHrvatskojjedokazkolikosuopravdanaiednogcdisnja
insistiranja
SBBBiHdaseiuBiHobjaveistispiskovi.PouzdanoseznadadugovipremaPoreznojupraviFBiHprelazemilijardu
KM
idase
duznici
od
iavnosti
stilenavodnomporeznomtajnom,saopcenojeizove
stranke.
-Istovremeno,niUIO-BiHneobjavljujeimena
duznika
poosnovuPDV-a.Iovdjejedug,
takoder,
uvi-sinimilijardeKM,a
slicnopostoje
privilegirane
ko-
mpanijekojimajeorno-
guceno
da
visernilionske
iznoseotplacuiubezzate-znihkamata,
i
onavisego-
disnji
period-navodise.SBBBiHsrnatradajeovdjerijec
0
nevidenojsiste-rnskojkorupcijii
zahtiieva
daseobjavespiskovipore-znih
duznika
ikompanijakojimaje
omoguceno
daporezneobavezene
izvr-
savajunaprimjerennacin.SBBBiH
trazihitnunapla-
ruiraskidanje
takvihugo-
vorakakobisenapuniobudzetiurednoizvrsavaleobavezeprema
budzetskim
korisnicima,saopcenojeizPres-centraSBBBiH.ezentiranna
sjedniciUpra-
vnogodboraove
institucije,
-Dostavitcemokomple-tanizvjestajsasvirnirnenimaisvirnduznicima.Radise
0
ukupnornduguodoko260milionaKM.No,cijelaova
aktivnost
kojusmonedavnopokrenulipozitivno
ieutjeca-
la,jersupocelepristizatipo-jacaneuplatedugovanjananasracun-rekaojeDzakula,Pojasniojedasetajdugvecinornodnosinafirmeukojimaiepokrenutaprinu-dna
naplatate
da
su
medunjimakompanijekojedugu-ju
desetine
rnilionaKM.
-Upravo
zbog
pojacane
naplateUpravaceusedmorn
miesecu
imativiseprihodazaoko
30
rniliona
KM.
Sadasvi
zure.
Medutim,jedno
iesigu-
rno,atojedacemorevidir-alisveugovore
0
placanjunarate-usrvrdiojeDzakula,NasirBeganovic,zastu-pnikuPredstavnickomdomuParlamentaFBiH,rekaojeza
,,Avaz"
dasemorajujavnoi
tr-
ansparentnoobjelodaniti
ime-
nasvihporeznih
duznika.
-Sdruge
strane,
svi
pri-
vrednisubjektikojistupajuu
poslove
stirnfirmarnamorajuznatidasu
to
preva-ramikojidrzavidugujurni-lionernaraka.Uostalom,svibudzetskifondoviudrzaviispastajujerzbogneplacanjaporezatrpicijelisisternkazeBeganovic.
Moraseznati
SefKlubaposlanikaSDP-aBiHu
Predsta-
vnickorndomuParlamentaFBiHJasenko
Selimovic
istakaojedabiPoreznaupr-avaFBiHtrebala
sliiediti
primjerHrvarske,-Ovdjenijesarnosrvar
0
dugovimajavnihiprivamihkompanija,negoi
0
pore-znimdugovimapojedinaca.Morase
tacno
znatikovozi
"porsche"
i
ferrari",
a
duzanje
stotine
hiljadamaraka
drzavi,slicno
kaoiu
Hrva-
tskoj-potcrtaojeSelimovic.
M.ASC[(J
AnalizaporukakojesuproteklihdanaposlalipredsjedniciSrbijeiRS
liMOneaiDOdiMa
moze
zaustauili
OnikojisuproteklihdanakritiziraliDodikazbognjegoveantidejtonskeretorike,trebalibiznatidaanastogovoriprepitanjustrategijapokojojbinakrajumoglatrijumfiratiMoskva
Pise:
ErolAVDOV/C
Sve
sto
jeproteklihdanaTomislavNikolicizgovoriobritanskom"Guarruanu"ioper,nekakouiSIOvrijeme,MiloradDodik,ufunkcijijeistepolitike
podiela
na
Balka-
nu,ukojojBeogradinjegovpolitickivazalBanjaLukanebiraju
sredstva
dabiostvari-Iisvojeciljeve.
Definicijagenocida
Svakokokazedaseu
slucaju
Dodikararu
0
izbor-
noj
retorici,
dakle"raktici"
koja
sesarno
slucajnopodu-
darasasrbijanskomstrategi-jom,riskiradapoputnojaskrivaglavuupijesak.-SraakoseSrbiisele(sKosova,op.a.)?Koceprihva-titirezultatetakvoggenocida?Tojejednaoddefinicija
ge-
nocida,kada
protierare
40.000
ljudi,bezobzirana
to
da
Ii
suupitanjuzene,
rnuskarci
(civili)iiivojnici,ikadaizmi-jeniteetnickisastavteritori-je.Tojegenocid-rekaojeNi-kolicuinterviuubritanskorn
"Guardianu",
govoreci
ne
0
BosniiHercegovini,vee
0
RepubliciKosovo.
I
osie-
dnomieponoviozvanicnistayBeogradadauSrebreni-ci
niiepocinien
genocid.No,govoreci
0
Kosovu,uznagovjestajekakobiBeogr-adrnozdaiprihvatiopodjelu
re
zemlje,NikolicjeindirektnoopisaogenociduBiR.Naveojedaje"jednaoddefinicija
ge-nocida"
kada
protierate
visehi-
ljadaljudi,zaboravljajuci
dajeizbh.entitetaRSnaraznenacine-ukliucujuci
i
primo-ravanjedaseimovina"proda-je"prakticnoubescjenje-pr-otjeranoviseodmilionljudi.Idasevecinatihnesrpskih
izbjeglica
josnijevratilau
raj
dioBosne!NikolicjetakouLondonupriznaodase
II
BiHdogodiogenocid,i
to
naciie-
10mteritoriju,
anesarnouentitetuukornejeon,t~daje
1992.godineproglasenSesel-
jevim
cetnickimvojvodorn.
OdrnahnakonstojeiDo-dikbezuspjesnoproteklihda-
 
aktuelno
Dnevniavaz,srijeda,
1.
avgusVkolovoz
2012.
3
POLITIKA
StasekrijeizasusretalzetbeqovicaiSllaidzlcauTurskoj
OUI
Dainaru
s
bh.
POliliCMomprOSIOSCU
PorOdicaiDOSIOUiuTUrSMOi
Odranijejepoznatoda
Silajdziceva
porodica
ios
od
1992.
godine
zivi
uTu-rskojidaosnivacSBiHutojzemljiimarazgranatebiznisezbogkojihmnogovisevremenaprovodiuTurskojnegouSarajevu.acijeBiH.Sdrugestrane,Izetbego-viciSDAnalazeseuzizi
ovdasnje
javnostizbogteskogkriminala,korupcije,ratnogprofiterstva,krimina-Ineprivatizacijeiinstaliranja
bosnjackedrzavne
mafijekojusucuvaliistitiliodza-
kona
uvrijemeapsolutne
vlasti
usavezusaSila-
jdzicevorn
StrankomzaBiH.
Donatorskepare
Bilobiinteresanmo
Cud
je-su
li
na
ifiaru
s
rurskim
predsje-dnikom
Silaidzic
i
Izetbegovic
sarno
nATO
dsjednikRSnijesamopraznapricaidajeu
najosjednomproglasavao"driavnostRS",entitetskaministricazaekonomskeodnoseiregionalnusaradnjuZeljka
Cvijanovic
sugeriralajedabizbog
kasnjenja
Federaci-jeBiHna
puru
zaEvropuRSmoglasamostalno(?!),van
drzave
BiH,
traziti
svojputuEU.Ocito,svepo"kiparskommodelu",cijuje(kiparsku)delegacijuproteklihdana"drZavnicki"ugostioiMilor-adDodik.
U
takvomrazvojudo-gadajaBosniiHercegovinidoistanepreostajenistadr-ugonegodasvimsilamaupreistigneNATO-ovvozdoprvogseptembra.Dota-dajeSarajevudatrokdaispuniu
vjete
zaulazakuAkcijskiplan(MAP),pasusadaipolitickizirantitogpr-ocesanapotezu.
Ruskiput
Netreba,medutim,zabo-ravitidajeglavni
kocnicar
izaUI37..akBiHuNATOupravoDodik.On
ie,
naime,obecaoda
cecvrsto
slijediti
Nikolica
iruskogpredsjednikaVladi-miraPutinapotompitanju.Oni
koii
suproteklihdanakritiziraliDodikazbognjego-veantidejtonskeretorike,tre-balibiznatidaonosrogovo-ripredsjednikRSnijesarnopraznapricaidajeupitanjustrategijapokojojbinakrajumoglatrijumfiratiMoskva.
BosansKI
arhioeiag
OvaotokaivrhpoluotokauNeumskomzaljevusubh.teritorij,paga
zvanicni
ZagrebnemozeniprepustannidavatiBiH
DrzavaBiHjepomor-skazemljai,pomaloprete-nciozno,vlasnicajejednogarhipelaga.
[er,
premateo-riji,arhipelagjekopnoko-jeCineviseodjednog
oto-
ka
i,
eventualno,poluo-tok.Adva
otoka-
VelikiiMaliSkolj-tevrhpoluo-tokaKlekteritorijsuBiH.DasuovadvaotokaivrhpoluotokavlasnistvodrzaveBiH,podatakjeko-jistojiiuarhivimaHidr-ografskog
instituta
u
Spli-tu.
Navodno,prijenegostocepotpisatiSporazumograniciizmeduHrvatskeiBiHpokojniFranjoTudman"zavirio"jeupa-pireHidrografskog
institu-
ta
Split.TeknakontogasrahmetliAlijomIzetbego-vicem,potkrajjula1999.godine,potpisaojeSpora-zum
0
granici,kojiSabor
Hrvatske
nikadanije
rati-
ficirao.
EksponiranjeturskihzvanicnikauSOAiSBiHcitasekaoturskapodrskanjihovimnastojanjimadanasvakinacinzaustaveiblokirajuevropskiputBiH
Vijestdase
preksinoc
uistanbulskojviiiTarabijazajednickorniftarupredsje-dnikaTurskeAbdulaha
Gu-
las
predsjedavajucim
Pre-
dsiednistva
BiHBakirom
Izetbegovicempridruzio
i
Haris
Silajdzic,
"osnivac"propaleStrankezaBiH,sa-rnoje
potvrdilacinjenicu
daodnosi
dvojicestarihia-
rananikadanisuzahladnje-Ii.Naprotiv!
Interesneveze
Neovisno
0
tome,zani-mljivesuipolitickeporukeiftaraturskogpredsjednikasIzetbegovicem
i
Silajdzicem.Nasirnbolickojravni,rijecje
o
iftaru
spolitickomprosloscu
BiH.Silajdzic
i
njegovaStr-ankazaBiHnaopcimizbo-rima2010.dozivjelisuizbo-rnibrodolomjerjenarodpr-ozreokriminalnu
sustinu
po-
litike
otimanjaiprodajeube-scienieprirodnihbogatstavaienergetskihresursaFeder-razgovaralii
0
propasti"AIR
Bosne"
zbog
povlaceniatur-
skog
kapitala
izove
drzavne
kompanijeiii
0
ogromnomnesrazmjeru
politickogutjeca-
jakojiTurska
pokusavaostva-
ritiuBilliskromnihdire-ktnihinvesticijakojedolazeuBiHizove
zemlie.
Iiisustarisavezniciita-
ldziie
uTurskojzapravo
trazilinacine
daspase
ekonomski
su-
rnnjive
propale
projekte
uBiHkojesugodinamazago-varali,buducidajepoznatokakoobojica
stoie
i
iza
sumnji-
vogprojekta"AIShiddi",pr-ekokojegnastoieopratina
stotine
miliona
marakaoretog
donatorskognovca.Nakraju,
sudeci
premaponasanjuSulejmanaTihicaiostalihfunkcioneraSDA,eksponiranjepredsjednikaGulaiostalihvisokih
tur-
skih
zvanicnika
uSDAiSBiHcirasekaoturskapo-drskanjihovimnastojanjimadanasvakinacinzaustaveiblokirajuevropskiputBiHinovuvlastkojajenedavnouBriseludogovorilaMapu
puta
za
priblizavanje
BiH
Evropskoj
uniji.
A.DUCIC
No,svetoskupadanasieveehistorija.Ahistori-jamanjebrineodsadasnjo-sti.
Sadasniost,medutim,
pomaloje
zabrinjavajuca.Zasto?
Nairne,ovihdanane-malibrojpoliticaraizHr-vatskekazujedajebosa-nskiarhipelagoduvijekbioteritorij
Hrvatske,
Uzto,vladajucagarni-
tura
uZagrebu
uporno
ujavniprostorinaugurira
termin"prepustamo".
Akonekovlasnikupr-epustanjegovimetak,ondaje
tajimetak
biookupiran.Tobimogaobitijedinilogicnizakljucakiuvezisodnosom
aktuelnevlasti
Hrvatskesprambosansko-gaarhipelaga.Cudno,jernikodonedavnonijesma-traodajedioteritorijaBiHokupiranodHrva-tske,kojase,eto,odobrovo-Ijila
vratiti
gaBiH.
PORTAL-komentardana
Izkabineta
premijera
zalwnpustenu
prOCedU1U:
Nikfiieva
oladapravi
federalniUSKOK!
PotpredsjednikHSP-aJosipPeric
POdrialCOorOm)ene
o
FederalnO)uladi
LosaelionOmSllaSlluaeitaUZrOIlU)esueulserazuoda
Pitanje:JeIiloiaekonomskasituacijauzrokpouecanogbrojarazvodabrakova?
Potpredsjednik
stoje
pravilapo-HSP-aJosipPericnasanja-istakaojepotvrdiojeiuceruPeric,kojijekritizi-izjaviza"Dnevni
rao
i
ponasanie
SDP-avaz"dacepodrzatiausvemuovome.rekonstrukcijuFe-Nanailupithocederalneviade,asa-
li
kaohrvatskidelegatmimtimiizlazakuDomunarodaPar-njegovestrankeiz...lamentaFBiHpo-
vlasti
uFBiH.
Peflc:BIlka
drzati
smjenupre-
Peric
jeovo
bezmene
dsjednikaFBiH
nasemlisru
izjavioizrevolti-ZivkaBudimira,
Peric
jeka-rancinjenicomdajeSDAzaodaprotivnjegovogstra-iucer,zajednosdvaHDZ-nackogkolegeiprijateljaaiSNSD-om,usiau
vlast
u
necenastupati,
Livanjskomkantonu,cime-Imadovoljnomehaniza-je,premanjegovommislje-rnadadodedorekonstrukci-nju,"pokazalasvoiepravoijeVladeFBiHNekaSDPpr-neprincipijelnolice".vousvojiizmjeneZakona
0
-NekaSDAsadavodiVladikakobiseonernoguCiiosvojubitkubezmene.Izgle-preglasavanjeivrlobrzocedadajezanjihsarnovaznodocidorekonstrukcije-ista-dauduunekuvlast.Nepo-kaoje
Peric,
A.Du.
a
akluelnimpilanjimauBiHisvijelumoieleglasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->