Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
44.-1b

44.-1b

Ratings: (0)|Views: 399|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
IDENTIFIKACIJA I PRA
Ć
ENJE KLJU
Č
NIHSTRUKTURNIH MJERA UREPUBLICI HRVATSKOJ
 
Zagreb, kolovoz 2012.
 
1
IDENTIFIKACIJA I PRA
Ć
ENJE KLJU
Č
NIH STRUKTURNIHMJERA U RH
UVOD
Gospodarska kriza koja posljednjih nekoliko godina ostavlja svoje posljedice nasvjetskoj ekonomiji osje
ć
a se i u Hrvatskoj. U takvim uvjetima, klju
č
an izazov jeosigurati uvjete za ekonomski oporavak i stabilan gospodarski rast. Velika o
č
ekivanjasu postavljena pred fiskalnu politiku. Posljedice koje kriza ostavlja za sobom name
ć
upotrebu stabilizacijskog djelovanja fiskalne politike, ali uz paralelno o
č
uvanjesocijalne pravednosti te uz istovremeno ubrzanje oporavka i rasta te davanje poticajakonkurentnosti gospodarstva. U nepovoljnim uvjetima posljednjih godina podzna
č
ajnim pritiskom je prvenstveno bila prihodna strana prora
č
una jer su prihodi kaoposljedica krize zna
č
ajno padali, pa se pred fiskalnom politikom našao izazovujedna
č
avanja rashodne strane prora
č
una realnim mogu
ć
nostima.Kao posljedica krize došlo je do širenja fiskalnih neravnoteža. U danim uvjetimafiskalna konsolidacija nužna je za održivost javnih financija, kao i za poštivanjeZakona o fiskalnoj odgovornosti. S ciljem svo
ñ
enja fiskalne politike u realne okvireprovedene su izmjene na prihodnoj i na rashodnoj strani prora
č
una. Dosadašnjeizmjene na prihodnoj strani prora
č
una usmjerene na smanjivanje poreznog teretarada i stvaranje uvjeta za ja
č
anje poreznog optere
ć
enja kapitala oja
č
at
ć
e ipravednost poreznog sustava. Nadalje, cilj je politikama prihodne strane potaknutikonkurentnost doma
ć
eg gospodarstava. U tom smislu poduzete su izmjene usustavu doprinosa na pla
ć
u i snižavanje neporeznog optere
ć
enja poduzetnicima.Izmjenama u sustavu poreza na dohodak te snižavanjem stopa poreza na dodanuvrijednost odre
ñ
enih skupina dobara i usluga koje ja
č
e porezno optere
ć
uju nižerazine porezne snage, postignuta je preraspodjela poreznog tereta, a time ipravedniji porezni sustav. Usmjerenje i stvaranje uvjeta za budu
ć
e oporezivanjedijela neaktivne, imobilizirane imovine doprinijet
ć
e još pravednijem i stimulativnijemporeznom sustavu. Mjere na rashodnoj strani prora
č
una promijenit
ć
e strukturu javnepotrošnje s pomakom ka produktivnijim investicijama.Uz fiskalnu konsolidaciju za ekonomski oporavak i rast nužno je i ubrzavanje iintenziviranje strukturnih reformi, koje su planirane u širokom spektru podru
č
 ja.Provodit
ć
e se aktivne mjere za poticanje novog zapošljavanja te horizontalne mjereindustrijske politike. Ja
č
at
ć
e se poslovno okruženje kroz razvoj institucija za potporupoduzetništvu te daljnji razvoj pravosudnog sustava. Financiranje propulzivnihsektora osigurat
ć
e se kroz poticanje privatnih ulaga
č
a, fondove EU, me
ñ
unarodnefinancijske institucije te javno-privatno partnerstvo. Ja
č
at
ć
e se konkurentnost iinovativnost kroz reformu sustava državnih potpora, restrukturiranje javnih poduze
ć
ai poduze
ć
a u ve
ć
inskom državnom vlasništvu, reformu institucija i programa zapoticanje konkurentnosti i inovativnosti te ja
č
anje institucionalnog okvira zakonkurentnost. Poticat
ć
e se bolja iskorištenost svih zemljišnih, poljoprivrednih iprehrambeno-prera
ñ
iva
č
kih potencijala, kao i obrazovanje, cjeloživotno u
č
enje,istraživanje i razvoj te ja
č
anje veza obrazovnog, istraživa
č
kog i poduzetni
č
kog
 
2
sektora. Provodit
ć
e se reorganizacija i racionalizacija javne uprave s ciljem ja
č
anjanjene kvalitete, u
č
inkovitosti i dostupnosti,
č
ime
ć
e se tako
ñ
er poboljšati okruženje zarazvoj poduzetništva i stvaranje pozitivne investicijske klime. Tako
ñ
er se planirajuodre
ñ
ene reforme zdravstvenog sustava, sustava socijalne pomo
ć
i u smislu boljegciljanja najpotrebitijih socijalnih skupina te daljnje reforme unutar mirovinskogsustava. Iznimno je važan fiskalni u
č
inak navedenih reformi i ja
č
anje održivosti svihnavedenih podru
č
 ja. Identificirane klju
č
ne strukturne reforme detaljnije se izlažu unastavku dokumenta, a planirano je i kontinuirano pra
ć
enje njihove provedbe.Kretanje gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj u predstoje
ć
em razdoblju osimkretanjima u svjetskoj i europskoj ekonomiji, odnosno našem gospodarskomokruženju bit
ć
e tako
ñ
er u velikoj mjeri odre
ñ
eno snagom i brzinom provo
ñ
enjastrukturnih reformi, stoga je važno ustrajati na realizaciji identificiranih klju
č
nihstrukturnih mjera. Vlada je odlu
č
na u svome opredjeljenju na ostvarenje zadanihciljeva i redovito
ć
e se pratiti njihova realizacija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->