Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $23.99
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę?
Dlaczego należy archiwizować dane?
Znalezienie optymalnej metody archiwizowania
Archiwizowanie wszystkich danych
Nie wolno pomijać tego rozdziału!
Dlaczego archiwizuje się dane?
Co należy archiwizować?
Decydowanie o momencie przeprowadzania archiwizacji
Decydowanie o metodzie archiwizowania danych
Przechowywanie kopii zapasowych
Testowanie kopii zapasowych
Monitorowanie kopii zapasowych
Postępowanie zgodnie z odpowiednimi procedurami wdrożeniowymi
Niepowiązane ze sobą różności
Powodzenia
Narzędzia archiwizujące open source
Podstawowe narzędzia do archiwizacji i odtwarzania
Przegląd
Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia ntbackup
Zastosowanie narzędzia Przywracanie systemu
Archiwizowanie za pomocą narzędzia dump
Odtwarzanie danych za pomocą narzędzia restore
Ograniczenia narzędzi dump i restore
Funkcje godne sprawdzenia
Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia cpio
Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia tar
Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia dd
Zastosowanie narzędzia rsync
Archiwizowanie i odtwarzanie danych przy użyciu narzędzia ditto
Porównanie narzędzi: tar, cpio i dump
Zastosowanie programu ssh lub rsh w roli kanału między systemami
Podsumowanie ważnych funkcji
Konfigurowanie narzędzia Amanda
Archiwizowanie klientów za pośrednictwem protokołu NFS lub Samba
Odtwarzanie danych przy użyciu narzędzia Amanda
Społeczność użytkowników i opcje wsparcia
Przyszły rozwój
Funkcje systemu BackupPC
Zasady działania systemu BackupPC
Instrukcje instalacyjne
Uruchamianie serwera BackupPC
Konfigurowanie klienta
Społeczność związana z systemem BackupPC
Przyszłość systemu BackupPC
Architektura oprogramowania Bacula
Funkcje oprogramowania Bacula
Przykładowa konfiguracja
Zaawansowane funkcje
Zamierzenia na przyszłość
Narzędzia open source służące do niemal ciągłej ochrony danych
Program rsync z migawkami
Narzędzie rsnapshot
Narzędzie rdiff-backup
Czego szukać?
Pełna obsługa używanych platform
Archiwizowanie niesformatowanych partycji
Archiwizowanie bardzo dużych systemów plików i plików
Rygorystyczne wymagania
Jednoczesne archiwizowanie wielu klientów przy użyciu jednego napędu
Archiwizacja dysk-dysk-taśma
Jednoczesne archiwizowanie danych jednego klienta na wielu napędach
Dane wymagające specjalnego traktowania
Funkcje zarządzania magazynem danych
Zmniejszone obciążenie sieci
Obsługa standardowego lub niestandardowego formatu archiwizacji
Łatwość administrowania
Napędy taśmowe
Napędy optyczne
Zautomatyzowany sprzęt archiwizujący
Docelowe magazyny dyskowe
Przywracanie komputera od podstaw
Przywracanie od podstaw komputera z systemem Solaris
Zastosowanie narzędzia Flash Archive
Przygotowanie do interaktywnego odtwarzania
Przygotowanie nieinteraktywnego procesu odtwarzania
Systemy Linux i Windows
Działanie procedury
Planowanie magazynowania archiwum Ignite-UX i przywracania jego zawartości
Przykład wdrożenia
Powielanie systemów
Przywracanie danych komputera i powielanie dysków
Przywracanie od podstaw komputera z systemem AIX
Narzędzia mksysb i savevg firmy IBM
Archiwizowanie przy użyciu narzędzia mksysb
Konfigurowanie menedżera NIM
Zastosowanie narzędzia savevg
Weryfikowanie kopii zapasowej utworzonej za pomocą narzędzia mksysb lub savevg
Przywracanie systemu AIX za pomocą narzędzia mksysb
Przywracanie od podstaw komputera z systemem Mac OS X
Jak to działa?
Przykładowy proces przywracania komputera od podstaw
Czy to może być zrobione?
Zamieszanie — tajemnice architektury baz danych
Niech wszystko stanie się jasne — bazy danych objaśnione prostym językiem
Na czym polega cały problem?
Struktura bazy danych
Omówienie modyfikowania stron
Zgodność z modelem ACID
Co może stać się z systemem RDBMS?
Archiwizowanie systemu RDBMS
Odtwarzanie systemu RDBMS
Dokumentacja i testowanie
Unikatowe wymagania baz danych
Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych Oracle
Dwie metody archiwizowania
Architektura bazy danych Oracle
Tworzenie fizycznych kopii zapasowych bez użycia narzędzia rman
Tworzenie fizycznych kopii zapasowych przy użyciu narzędzia rman
Technologia Flashback
Zarządzanie archiwalnymi dziennikami powtórzeń
Przywracanie bazy danych Oracle
Logiczne kopie zapasowe
Powtórka
Wykonywanie i odtwarzanie kopii serwera Sybase
Architektura baz Sybase
Perspektywa zaawansowanego użytkownika
Punkt widzenia administratora baz danych
Zabezpieczanie bazy danych
Automatyzacja kopii zapasowych z użyciem skryptów
Wykonywanie fizycznych kopii zapasowych za pomocą programu Storage Manager
Odtwarzanie danych baz Sybase
Procedury dla serwera Sybase
Procedura naprawcza dla baz Sybase
Wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych baz IBM DB2
Architektura DB2
Polecenia: backup, restore, rollforward i recover
Odtwarzanie bazy danych
Microsoft SQL Server
Ogólne informacje o Microsoft SQL Server
Perspektywa administratora
Kopie zapasowe
Kopie na poziomie logicznym (tabel)
Odtwarzanie i przywracanie
Architektura serwera Exchange
Grupy składowania
Wykonywanie kopii zapasowych
Wykorzystanie programu ntbackup
Odtwarzanie
Odtwarzanie serwera Exchange
Architektura serwera PostgreSQL
Kopie zapasowe i ich odtwarzanie
Odtwarzanie danych w punkcie czasu
Architektura bazy danych MySQL
Metodologie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych baz MySQL
Wykonywanie kopii zapasowych serwerów VMware
Ulotne systemy plików
Skorowidz
P. 1
Archiwizacja i odzyskiwanie danych

Archiwizacja i odzyskiwanie danych

Ratings: (0)|Views: 643|Likes:

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko

Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?

Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych Przegl?d programów komercyjnych i darmowych Urz?dzenia archiwizuj?ce Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym Archiwizacja i odtwarzanie baz danych Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko

Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji?

Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru.

"Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany!

Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych Przegl?d programów komercyjnych i darmowych Urz?dzenia archiwizuj?ce Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym Archiwizacja i odtwarzanie baz danych Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane
we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!

More info:

Published by: O'Reilly Media, Inc. on Aug 02, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457171550
List Price: $23.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

766

9781457171550

$23.99

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 31 to 264 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 295 to 345 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 376 to 683 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 733 to 766 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->