Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hipo Fondi Finansu Tirgus Parskats 30 07 2012

Hipo Fondi Finansu Tirgus Parskats 30 07 2012

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by aleksejs_marcenko

More info:

Published by: aleksejs_marcenko on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
 
Kontaktinform
ā
cija: e-pasts: info@hipofondi.lv; t
ā
lr. 6 777 4455
Šim p
ā
rskatam ir vien
 ī 
gi informat
 ī 
vs nol
ū
ks – tas nav uzskat
ā
ms par m
ā
rketinga pazi
ņ
ojumu, ieguld
 ī 
 jumu p
ē
t
 ī 
 jumu vai gada/starpperioda finanšu p
ā
rskatu,kura sagatavošanas nepieciešam
 ī 
bu nosaka normat
 ī 
vie akti. Šo p
ā
rskatu vai nevienu no t
ā
da
ļā
m nevar uzskat
 ī 
t par tiešu un/vai netiešu rekomend
ā
ciju attiec
 ī 
b
ā
 uz jebk
ā
du akt
 ī 
vu un finanšu instrumentu pirkšanu, p
ā
rdošanu vai iesaist
 ī 
šanos jebkura cita veida aktivit
ā
tes. IPS „Hipo Fondi” neuz
ņ
emas nek
ā
du atbild
 ī 
bupar tiešiem/netiešiem zaud
ē
 jumiem (ieskaitot neieg
ū
to pe
ļņ
u), k
ā
ar
 ī 
soda sankcij
ā
m, kas var rasties p
ā
rskata ietvert
ā
s inform
ā
cijas izmantošanas d
ēļ
, k
ā
ar
 ī 
par jebk
ā
d
ā
m cit
ā
m p
ā
rskat
ā
ietvert
ā
s inform
ā
cijas un taj
ā
izteikto apgalvojumu izmantošanas sek
ā
m. Visi p
ā
rskat
ā
ietvertie secin
ā
 jumi un apgalvojumi ir balst
 ī 
tiuz inform
ā
ciju, kas pieejama p
ā
rskata sagatavot
ā
 jiem un kuru p
ā
rskata sagatavot
ā
 ji uzskata par ticamu; neskatoties uz šo, p
ā
rskata sagatavot
ā
 ji neuz
ņ
emasnek
ā
du atbild
 ī 
bu par š
 ī 
s inform
ā
cijas pareiz
 ī 
bu un/vai precizit
ā
ti.
Finanšu tirgus apskats 23.07.2012. 27.07.2012.
Svar 
ī 
ā
kais 
ī 
sum 
ā
 Ned 
ēļ 
a tirgos un ekonomik 
ā
 
Eiropas Centr
ā
l
ā
s bankas vad
 ī 
t
ā
 jsMario Dragi ap
ņ
emas izdar
 ī 
t visueiro zonas saglab
ā
šanai
26.j
ū
lij
ā
ECB vad
 ī 
t
ā
 js Mario Dragi, uzst
ā
 jotieskonferenc
ē
, pazi
ņ
oja, ka ir gatavs izdar
 ī 
t visunepieciešamo, lai gl
ā
btu eiro zonu, un ka ECBir mand
ā
ts attiec
 ī 
gai r
 ī 
c
 ī 
bai. Finanšu tirgi touztv
ē
ra pozit
 ī 
vi, akciju indeksiem dienas laik
ā
 pieaugot par 2% l
 ī 
dz 5%. Dragi v
ā
rdi tikauztverti k
ā
nor
ā
d
 ī 
 jums uz to, ka 2.augusta ECBs
ē
d
ē
tiks pie
ņ
emts l
ē
mums par papildumonet
ā
r
ā
s stimul
ē
šanas pas
ā
kumu
 ī 
stenošanu,kas
ļ
aus b
ū
tiski samazin
ā
t perif 
ē
rijas valstu(Sp
ā
nijas un It
ā
lijas) valsts oblig
ā
cijuienes
 ī 
gumu un t
ā
d
ē
 j
ā
di stabiliz
ē
s situ
ā
ciju eirozon
ā
, nov
ē
ršot iesp
ē
 ju, ka Sp
ā
nijai un/vaiIt
ā
lijai vairs neb
ū
tu pieejams tirgusfinans
ē
 jums, un b
ū
tu nepieciešams sniegtattiec
 ī 
gai valstij pilna apjoma finansi
ā
lupal
 ī 
dz
 ī 
bu. Iesp
ē
 jams, Dragi pl
ā
no atjaunotSMP (
Securities Markets Programme
), kurasietvaros ECB otrreiz
ē
 j
ā
tirg
ū
pirka perif 
ē
rijasvalstu oblig
ā
cijas, lai samazin
ā
tu tirgusienes
 ī 
gumu. Tirgum
ņ
emot v
ē
r
ā
t
ā
du iesp
ē
 ju,sp
ē
c
 ī 
gi nokrit
ā
s Sp
ā
nijas un It
ā
lijas valstsoblig
ā
ciju ienes
 ī 
gums – Sp
ā
nijas 10 gaduoblig
ā
ciju ienes
 ī 
gums nokrita no 7,4% 26.j
ū
lij
ā
 l
 ī 
dz 6,935% 27. j
ū
lij
ā
. Ja ECB 2.august
ā
 tieš
ā
m lems p
ā
r
ā
rk
ā
rtas monet
ā
r
ā
sstimul
ē
šanas pas
ā
kumiem, tas dos risku akt
 ī 
vutirgum sp
ē
c
 ī 
gu impulsu izaugsmei. Ja nek
ā
diradik
ā
lie so
ļ
i atkal netiks sperti, tas var
ē
tub
ū
tiski pasliktin
ā
t situ
ā
ciju eiro zon
ā
un izrais
 ī 
takciju cenu sp
ē
c
 ī 
gu kritumu.
ASV IKP pieauguma tempi2.ceturksn
 ī 
samazin
ā
 j
ā
s l
 ī 
dz 1,5%
27. j
ū
lij
ā
public
ē
t
ā
provizorisk
ā
inform
ā
cijaliecina, ka ASV IKP 2.ceturksn
 ī 
pieauga par1,5% gada izteiksm
ē
- maz
ā
k nek
ā
1.ceturksn
 ī 
,kad pieauguma temps bija 2%, un krietnimaz
ā
k nek
ā
2011.gada 4.ceturksn
 ī 
, kad ASVekonomika auga ar tempu 4,1% gad
ā
.Galvenais ASV IKP pieauguma tempumazin
ā
šan
ā
s iemesls ir l
ē
n
ā
ks pieaugums ASViedz
 ī 
vot
ā
 ju person
 ī 
gaj
ā
pat
ē
ri
ņā
ja1.ceturksn
 ī 
tas pieauga par 2,4% gadaizteiksm
ē
, tad 2.ceturksn
 ī 
– tikai par 1,5%.Pre
č
u un pakalpojumu imports ASV s
ā
kapieaugt
ā
tr
ā
k, nek
ā
eksports no ASV, l
 ī 
dz ar tot
 ī 
r
ā
 
ā
r
ē
 j
ā
s tirdzniec
 ī 
bas ietekme uz IKPdinamiku 2.ceturksn
 ī 
bija negat
 ī 
va - -0,31%.K
ā
iepriekš
ē
 jos ceturkš
ņ
os, negat
 ī 
vi IKPietekm
ē
 ja ar
 ī 
valsts t
ē
ri
ņ
u dinamika – valstsizdevumi nokrita par 1,4%, samazinot IKPpieaugumu par 0,28%. Nedaudz situ
ā
cijuuzlabo pieaugums priv
ā
taj
ā
s invest
 ī 
cij
ā
s t
ā
spieauga par 8,5% gada izteiksm
ē
, palielinotIKP par 1,8% gada izteiksm
ē
. Invest
 ī 
cijupieaugums notika galvenok
ā
rt uz kr
ā
 jumupalielin
ā
šanas r
ēķ 
ina – kr
ā
 jumu veidošanapalielin
ā
 ja ASV IKP par 0,32% gada izteiksm
ē
 (iepriekš
ē
 j
ā
ceturksn
 ī 
kr
ā
 jumu kritumssamazin
ā
 ja ASV IKP par 0,39% gadaizteiksm
ē
).Lai gan public
ē
tie dati ir tikai provizoriski unvar tikt p
ā
rskat
 ī 
ti, tie liecina, ka ASVekonomik
ā
atkal notiek lejupsl
 ī 
de.
 Ņ
emot v
ē
r
ā
 infl
ā
cijas samazin
ā
šanos (j
ū
nij
ā
-1,7%sal
 ī 
dzinot ar iepriekš
ē
 j
ā
gada attiec
 ī 
goperiodu), var gaid
 ī 
t, ka ASV FRS 31.j
ū
lijas
ē
d
ē
. var
ē
tu izskat
 ī 
t jaut
ā
 jumu par papildumonet
ā
r
ā
s stimul
ē
šanas pas
ā
kumiem.Iesp
ē
 jams tiks pie
ņ
emts l
ē
mums par jaunukvantitat
 ī 
v
ā
s pav
ā
 jin
ā
šanas programmu.
Eiropas Centr
ā
l
ā
s bankas vad
 ī 
t
ā
 js Mario Dragi ap
ņ
emas izdar
 ī 
t visu eiro zonassaglab
ā
šanai
ASV IKP pieauguma tempi 2.ceturksn
 ī 
samazin
ā
 j
ā
s l
 ī 
dz 1,5%
 
Finanšu tirgus apskats 23.07.2012. – 27.07.2012.2
Akciju tirgus indeksi27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
Pasaule 315.45 311.13 303.59 329.45 317.68 339.22 -Att
 ī 
st
 ī 
bas valstis 941.76 936.87 913.17 1019.50 1016.61 1148.99 -ASV 1385.97 1362.66 1331.85 1403.36 1316.33 1304.89 982.18ASV 13075.66 12822.57 12627.01 13228.31 12660.46 12302.55 9108.51V
ā
cija 6689.40 6630.02 6228.99 6801.32 6511.98 7252.68 5251.55Jap
ā
na 8566.64 8669.87 8730.49 9520.89 8841.22 10047.19 10088.66
Ķī 
na 2128.76 2168.64 2216.93 2396.32 2319.12 2723.49 -Krievija 1382.82 1391.55 1306.82 1594.20 1565.82 1976.18 1037.61Indija 16839.19 17158.44 16967.76 17134.25 17233.98 18432.25 15375.04Braz
 ī 
lija 56553.12 54194.79 53108.93 61691.21 62904.20 58288.46 54548.99Baltija 504.30 507.74 486.41 483.46 - - -Latvija 383.32 382.08 367.70 390.96 380.56 434.42 267.94Igaunija 642.59 645.40 615.51 622.18 545.25 678.99 -Lietuva 348.32 345.53 337.53 325.95 312.16 400.88 -
Val
ū
tas tirgus27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
EUR/USD
1.2317 1.2156 1.2469 1.3252 1.3224 1.4365 1.4244
USD/LVL
0.5649 0.5722 0.5581 0.5273 0.5277 0.4933 0.4925
EUR/LVL
0.6960 0.6955 0.6960 0.6988 0.6979 0.7087 0.7015
EUR/SEK
8.4455 8.4356 8.7795 8.8941 8.9051 9.1109 -
EUR/RUB
39.4610 38.9516 41.1011 38.8310 39.8241 39.5342 43.7222
Naudas tirgus27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
EURIBOR
O/N 0.11 0.12 0.33 0.35 0.38 0.95 0.353M 0.42 0.45 0.65 0.72 1.14 1.61 0.916M 0.70 0.74 0.93 1.01 1.43 1.83 1.17
USD LIBOR
O/N 0.16 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 0.233M 0.45 0.45 0.46 0.47 0.55 0.25 0.506M 0.72 0.73 0.73 0.73 0.79 0.43 0.95
LVL RIGIBOR
O/N 0.28 0.36 0.41 0.41 0.43 0.42 5.563M 0.65 0.67 0.91 0.97 1.55 0.81 16.546M 1.19 1.24 1.42 1.45 2.18 1.36 18.24
Valsts oblig
ā
cijas27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
2 gadi -0.03 -0.06 0.12 0.10 0.19 1.28 1.3610 gadi 1.39 1.17 1.56 1.69 1.86 2.67 3.492 gadi 0.24 0.21 0.31 0.26 0.21 0.45 1.0410 gadi 1.55 1.46 1.62 1.94 1.89 2.98 3.722 gadi 0.12 0.14 0.31 0.45 0.39 0.69 -10 gadi 1.54 1.49 1.69 2.13 2.07 2.99 -
Kred
 ī 
tspredi27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
3 gadi 126 131 146 115 114 89 -5 gadi 162 168 177 138 141 116 -10 gadi 187 185 194 152 155 139 -3 gadi 559 563 612 569 555 332 -5 gadi 639 660 702 644 603 435 -10 gadi 639 658 699 651 585 481 -
Izejvielas27.07.2012.1 ned
ēļ
a 1M3M6M1 gads3 gadi
Nafta
90.13 91.44 80.21 104.93 99.56 97.40 68.38
Zelts
1 622.78 1 582.73 1 573.69 1 661.44 1 738.39 1 613.00 952.65
Varš
7 565.15 7 544.85 7 405.00 8 425.00 8 524.85 9 779.15 5 577.00
(Copper 3M - Futures), USDXAU, USDEiropas augst
ā
ienes
 ī 
gumapar
ā
da instrumentu CDS spredi
iTRAXX CrossoveriTRAXX Europe
Shanghai CompositeXetra DAXLielbrit
ā
nija (Gilts)OMX BalticOMX RigaOMX TallinnOMX VilniusNikkei 225V
ā
cija (Bund)Bovespa(NYM Light Crude - Futures), USDMSCI WorldMSCI Emerging MarketsS&P 500DJIAASV (Treasuries)RTSBombay SensexEiropasinvest
 ī 
cijasreitingakomp
ā
niju CDS spredi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->