Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08

08

Ratings:
(0)
|Views: 300|Likes:
Published by polghiv_doboz

More info:

Published by: polghiv_doboz on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
2012. Dbi
 
Hírmondó 
1
 
D
obozi
Hírmondó 
 XIII. vfm. 8. m
2012. augusztus
Iee öei, ifmió  hidei p
 TarTalomjegyzék helyeTT 
 Jó reggelt! szólt egy sapkaa kapu ölött. – Jó reggelt! – vá-laszoltam, és elindultam a hangirányába. Kinyitottam az ajtót,a sapka pedig tulajdonosa ejénbelépett az udvarra és olytatta amegkezdett csevejt: - De régenláttalak! Jól megnőttél. Szedtélmagadra egy kicsit, ugye? Mégazon törtem a ejem, ki is állhatitt velem szemben, amikor a mo-nológ olytatódott: - Egy vizslá-nak nem kell ilyen szép kereknek lennie, mert nem éri utol a nyu-lat! – mondta a ejedő, amely alólnem látszott ki viselőjének szeme.Mekkora kő esett le a szívemről!Nem nekem szánta a kerekdedmegjegyzéseket! Mire észbe kap-tam, a jövevény leolvasta a vil-lanyórát és otthonosan mozogva,öles léptekkel közeledett a gázóraelé. Imádott rajongója, négylábúházőrzőnk hűen követte, és arok csóválva leste további mondatait:- Nagyon okos vagy. Azt is tudod,hogy kell ülni. Megbabonázottebünk ült és bizonyította mily eszes. Két dolog jutott eszembee jelenet kapcsán. Egyrészt, hogy ez az ember kedveli a munkáját.Hihetetlen kiegyensúlyozottság-gal, harmóniát árasztva járt házrólházra és nem zökkentette ki ebbőlsemmi és senki. Szimpatikus volt.Még egy kicsit fgyeltem távolo-dó alakját és biztos voltam benne,szép napja lesz. Szerencsés, hi-szen jókedvűen tölti munkaidejét.Másrészt önkéntelenül is elidéz-tem egy kísérletet, amit tovább-képzésen mi magunk is kipróbál-tunk: mindenki kapott egy belsőtulajdonságot jelölő lapocskát, el-ragasztottuk magunkra, és aznapa társak akként kezeltek, amilyentulajdonság a homlokunkra voltírva. Jó érzés töltötte el azt, aki az okos, találékony, megbízható el-iratot kapta, hiszen azoktól min-den tanácsot elogadtak a többiek a eladatmegoldások során. Rosz-szabbul jártak azok, akik a pon-tatlan, hazug, szabályszegő elira-tot viselték, mert őket nem úgy  vonták be a munkába, ahogyanazt ők szerették volna. Érdekes volt látni, hogy akit okosként ke-zeltek, egyre magabiztosabb lett,és valóban okosként viselkedett.Ha tehát eldöntöm, hogy milyenakarok lenni, azt hirdetem, úgy  viselkedem, akkor úgy is bánnak  velem? Valóban ilyen egyszerű ez?Csak jó reklám kell és kész? Nemtudhatjuk, míg ki nem próbáljuk.A hónap tanácsa tehát: higgyünk magunkban és mások is hinniognak bennünk.
Futakiné Debreczeni Ilona 
mézes FeszTivál öTödjére is a múlT nyomában, erdélyben várva várT évbúcsúzTaTás
Féléid jubilumh ér- lüléüö  Mé Fi- l. A rgrm r óillíé é rdég lőd i -  dbi Kélyrb.Míg júliu 7-é, mb  dél-lői órb  Srdi Llubbylí l mr-mr hgym-y hő ghjó r-yé, mlyr  idé i b mgyé hri úlról i, ddigöbb rymb, így hrg-b, b gy éilbdbi ömérhé udu  ér-dlődő  ülöböő hlyí.A ghjó bmu é ryé öbbör i mgí  ció bmuói, i gy chrbgyi hgul rl  lig i öé. A gé déllő-ö löllő rgé rdméyhir-déé még  ídi rgrm lő mgudh  jlléő é réő. A díj Dr. Kc Jó, rggyűléi éilő,  Orggyűlé Egéégügyi Bi-g lö d , i gyb il őédö i l.A üély rdméyhirdéöő dü é  í-di rgrm i. Előör óócdül l. A é égy blbídr léő é  ő ö- ő édlörrl gyü hgy-my l úl llm i-clód i yúj  hűöbhly glló hllgóg.
(olytatás a 4. oldalon)
Mi rü  ilb? (Mr, hgy rjü m érdé, ugy?) l uli, új imr r-i,  lyrl gyü li,iglm irdul ré i, ry mgméri mgu, jó bldi üb,rigi  il lyój, brlób lbúj ilói(lbui?), é mid mgéli (u-drc i), mi mg ll hh éli, hgy lj lgy  élü.Mr így r  ilg!É rmé  é égérjü  lgjbb! N é él-réri! Ci ér, mr rmidi lyri méló julm, jö-h  mgérdml ihé. Sj,c mjdm úgy, mi  méb.A biyíy ébél mi-dig lmlő ill! A rgó,ülölg illú ír  ujji öö mrl ié léréyü-lü. (udm, hgy  dgógum ir iöléér ülö rr célr rgj  lgbb íróll.) Biy mc  öö örülü, hm   ly-, mlyiér udju, hgy dlgu, ü ér.
Ez a nap az egyik legnagyobbünnep az iskola életében. Mind-annyiunk számára ontos, hogy necsak a lelkünk, de mi magunk isünneplőbe öltözzünk. Ezért voltigencsak elszomorító látvány a sok elegánsan, ekete- ehérben meg- jelenő diák között az olyan tanuló,aki trikóban és rövidnadrágban tette„tiszteletét” a rendezvényen. Sajnosezt még mindig tanulni kell, elvárni,kötelezni, ha még mindig nem épültbe a természetes igényeink, szokása-ink közé.
Mindenki más-más gondolatok-kal, érzésekkel tekint vissza a mö-göttünk álló időszakra. Valakinek megerőltető, másoknak könnyű, ésaz is előordul, hogy egyeseknek kis-sé unalmas volt, de ők vessenek ma-gukra, hiszen ennyi lehetőség mégsosem volt, mint idén a szabadidőhasznos eltöltésére, testi és szelle-mi gyarapodásra. Tanulóink közöttigencsak sokan szorgalmasan éseredményesen végezték munkájukat.Ennek ékes bizonyítéka a jutalom-könyvektől roskadozó asztal volt.Iskolánk igazgatója, Zsigmond Ká-roly egy kézogás kíséretében, sze-mélyesen adta át minden tanulónak a megérdemelt ajándékot, mely el-ismerése az éves teljesítményüknek.Erdős Angelika 3.a osztályos tanulóés Nánási Bianka 6.b osztályos tanu-ló különleges ajándékot kapott. Kétlaptop talált gazdára személyükben,hiszen ők helyi, megyei, országos,sőt nemzetközi versenyen is ered-ményesen szerepeltek, vitték jó hírétiskolánknak.
(olytatás a 3. oldalon)
Simon István Tamás polgármester nyitotta és zártaaz V. Dobozi Mézes Fesztivál programjait.Zsigmond Károly igazgató a Dobozi Iskoláért Alapítvány elismerő emléklapját idén Komáromi Istvánnak a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumigazgatójának adta át.
 
Mr öbbör i bml-u rról, hgy  dbi KulichGyul Műlődéi H  r-dlmi Mgújul Orí Prg-rm Nléi-i iémé-y óri, ór íüli ébdidő éyégi m-g című lhír 43.880.445F ögű mg yr  ÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0015íó mú „Műlődő gyr-mööég  bb jöőér” –mlélrml  Köröö m-é című ly. A ly céljöbb öö, hgy  gyr újbdidő éyég imr- j mg.
(folytatás a 3. oldalon)
 Háttérben a méltóságteljes Székelykő 
MEgHÍVÓ
Midi rl ru 
Szent István Napok
rgrmjir
 2012. augusztus 19-20-án
Részletek a 3. oldalon
 
2Dbi
 
Hírmondó 
2012. 
 a szennyvízcsaTornázásról
lp  keoP – 1.2.0/b10 – 2010-0065 pt t
2012. júliu 12-é  „Db Ngyöég cr é yí-ií iéíé rgyú rj réb crhló éíéér éyí iíó l éíéér ó FIDIC méröi, é műi l-lőri ld ll mgbíi rődé réb” rgyú öbr-éi ljrr ó miőégllőréi úíy mgu. Eúíy birb mgdhő  öbréi ljr.
 Megyeri Lajos községgazda 
A 2012. júliu 9-é mg-r V. Dbi MéFil őőryéh Örmyu  db-i ögll llmgrml öbb mi 100g öröhgym ud i-i  c réér. Aögl éléb  é rdméy mí,mil rbb ily rm-b  érérmé m l jl lüléüö. A öröhgym íül  úly jégré ld rmő-öldről öldbró i udu  örmyi yhrbllíi, lmi  é-őbbib még burgyé öldbb ríu b,mi ié  yh ygbréi ölégi cö-hi.
 Megyeri Lajos, községgazda 
Mint ismeretes, a szenny- vízelvezetés és -tisztításejlesztésének megvalósítá-sára a Környezet és EnergiaOperatív Program kereté-ben kiírt Szennyvízelvezetésés tisztítás pályázati konst-rukcióra Doboz Nagyköz-ség Önkormányzata pályá-zatot nyújtott be, amelynek keretében 1.810.036.208Ft támogatást kapott,84,502519%-os támogatásiintenzitással. A beruházásteljes költsége 2 154 468000 Ft.A beruházás célja, hogy a szennyvíz-hálózat ki-építése révén csökkentse akörnyezeti terhelést, és a jobb higiénés állapot kiala-kításával javuljon a lakosságéletminősége. A beruházáseredményeképpen csökkena talaj és talajvíz szennyező-anyag-terheltsége, valamintnő a település lakosságmeg-tartó ereje. Mindez hoz-zájárul a lakosság életmi-nőségének javításához és akörnyezeti enntarthatóságerősítéséhez.A szennyvízcsatorna-há-lózat kialakításával várható-an 1.878 darab ingatlanrólkerülhet korszerű módonösszegyűjtésre és elvezetés-re a kommunális szennyvíz,megközelítve a 92 %-os csa-tornázottságot Dobozon.A beruházás kezdeteelőtt a lakosság és a civilszervezetek között kutatást végeztek, mely két részbőlállt. A két elmérés eredmé-nyeként elmondható, hogy a település lakói elogadják a beruházás szükségességét.Egyik elmérés esetén sememlítettek olyan indokot,amely a lakosság illetve acivil szervezetek részérőlhátráltathatná a csatorná-zás megvalósítását. Tisztá-ban vannak azzal is, hogy a jelenlegi szennyvízkezelésimódszer ártalmas, és hogy a beruházás elengedhetetlena környezet védelme szem-pontjából. A lakosok elis-merik, hogy a beruházásnak számos pozitív hatása lesz atelepülés életére, miközbenlegnagyobb negatívumkénta munkálatok ideje alattiközlekedési nehézségeketemlítették. Összességébentehát elmondható, hogy aelmérések alapján nem lát-ható olyan probléma, amely a lakosság részéről veszé-lyeztetné, hátráltatná a be-ruházás megvalósítását.A projekthez kommuni-kációs terv is készült, mely eladatának tekinti a telepü-lés lakóinak tájékoztatását a jelenlegi szennyvízkezelésimód tarthatatlanságáról,a csatornázottság közvet-len és közvetett előnyeiről(az ingatlanok értéke nő, alakosság komortérzete éskényelmi szintje emelkedik,életminősége javul, stb.).A kommunikációs tevé-kenység során a projekt ál-talános bemutatásán túl cél,hogy elhívjuk a gyelmet anem megelelő szennyvízke-zelésből eredő problémára,és hogy bemutassuk a ej-lesztés előnyeit. A lakosok-nak tudniuk kell, hogy minda helyi – lakossági, önkor-mányzati, intézményi – igé-nyek, mind az Európai Unióelvárásai szükségessé teszik a víziközmű-ellátás jelentősejlesztését, hiszen a elszíniés elszín alatti vizek védel-me, továbbá az ivóvíz mi-nőségének javítása kiemelteladat és kötelezettség. Az Európai Unió előírása alap- ján az önkormányzatnak 2015-ig meg kell oldaniaa szennyvízelvezetésének problémáját.A projekt lebonyolításasorán a hiteles, valóságnak megelelő, releváns és tény-szerű tájékoztatás megva-lósítása elengedhetetlen. Alakosságnak megelelő ésmegelelő időben nyújtotttájékoztatást kell kapnia akivitelezés ütemezéséről, amunkavégzés okozta kelle-metlenségekről, a munká-latokkal érintett területek megnevezéséről, kijelölésé-ről, a szükséges bezetések alakulásáról, stb.A kommunikáció sorántájékoztatni kell a lakossá-got a várható anyagi terhek mértékéről, és tudnia kella lakosságnak, hogy a be-ruházás megvalósításához az Európai Unió által biz-tosított orrást is elhasz-nálnak. A kommunikációseladatok közé tartozik egy honlap működtetése, amely olyamatos tájékoztatástbiztosít a beruházásról. Ahonlap címe: www.doboz-szennyviz.hu, melyen te-lepülésünk polgármestere,Simon István Tamás kö-szöntőjében leírja:” A kivite-lezés során is mindent megogunk tenni, hogy a mun-kálatok a lakosság igényeita legmesszebb menőkig -gyelembe véve történjenek.Kérem, hogy keressenek bennünket bizalommal!Kérdéseikre megpróbá-lunk válaszolni, illetve to- vábbítani a témában illeté-keseknek, kéréseiket pediga lehetőségekhez mértengyelembe ogjuk venni.”
megkérdezTük olvasóinkaT…ö  t?
ordán Gyöngy
Lclju  illy,h m gyu  b-b, úr úból lc-lu, é m üdíő iu,hm ci.
Sűcs Lajs
 Télen kevesebb ával ű-tünk, nem pakoljuk állan-dóan a kazánt. Kevesebb vizet ogyasztunk hasz-talan, hiszen hordóbangyűjtjük az esővizet – ez alegcélszerűbb, legolcsóbb-,és vödörrel hordom, azzallocsolunk.
Dalmad Ferenc
Fl mlgíjü  i, illybjlr lcl-u. Lcrélü  égő,rgiré LED i-ó   lb. M-gu rmljü  y-hri öéy.
Cser imréné
Figyljü  ció  újgb. O rlu,hl lcóbb. Lcl- ju illy, hlju úr u é l űü,m gl, mr  mmr gy drg.
 Termelés a község Földjén a csaTornázásról és szennyvízTiszTíTásrólnévadó
Közfoglalkoztatottak művelik a község földjét  Mint arról már beszámoltunk, május elején megérkezett a 100 %-os ál-lami támogatással vásárolt, 19 darabból álló birkanyáj. A nyáj vezéré-nek nevet kerestünk a Dobozi Hírmondó segítségével. A kos a beérkezett nevek közül a 8. b osztály által javasolt Bubi nevet kapta.
A ügyl rdőr lm:
06/30 6337224
www.doboz-szennyviz.hu
 
2012. Dbi
 
Hírmondó 
3
Igazán öröm volt látni raj-tuk a büszkeséget miközbenátvették jutalmukat a jelen-lévők elismerő pillantásaiközepette. „Közületek so-kan olyamatosan, tanóráróltanórára, de voltak olyanok is, akik hajrázva az év végihetekben, így teljesítették osztályuk, tantárgyaik előírtkövetelményeit. Voltak, akik kiemelkedő teljesítménytnyújtottak: Alsó tagozaton22, első tagozaton 10 kitűnőtanulónk lett. Sajnos voltak,akiknek elégtelen osztályzat,osztályzatok kerültek a bizo-nyítványba. Alsó tagozaton6, első tagozaton 3 tanulóbukott. 3 elsős tanuló a sok hiányzás miatt kényszerülosztályozó vizsgára. Arra ké-rem ezeket a tanulókat, hogy készüljenek a nyáron, mertnem lesz kegyelem kettes!”-nyomatékosította igazgatóúr beszédében.
Mdi é  lh-őég il ülömgjulmi  „Hó -ulój” cím biri. Idé ÁMOP ly yúj l-hőég rr, hgy  hóulói gy rdélyi gy hörú gy ré. Si-m I m lgr-mr úr d  hú di-  jlé bujgy  ur, mlyr mr éhy  múl r rül. Hgymy mr é é-gé iéméyüb, hgy il régi dij mg-híju üégür é d-digi rdméyi  DbiIlér Alíy lim-rő mléljl julm-u, mélyél du ö- dő éld ulói.Ebb  éb KmrmiI,  béécbi Adr-y Gyul Gimium é Kl-légium iggój l  -dégü. Bédéb büé jl i, hgy  mi -ig dbi llj mg é  il jó l dhh, hgy  éőbbibl udj éri  célji. Igg-óé midig örömml ölil, h dbi di udh íyi öö. E léréér bi  jlléőgyr i. „Him, hgy mid gyrb rjli -lmi jó, lmi gydi. S-r gy  llll, hgy  ihu, d ,hgy il c gy dőlöé d é éőbb b-i i  hég. Diji mr gy  ü   díjd:Kiró, rglm mu- l bri gy mggb juh.”- md ZigmdKrly.E u lér ill, mir iggóúr lr  2011/ 2012-é. Kié ij, dgyérlmű ujjg ör l gyrből ihr íé-réb. E  öld örö-mö é gy mgléi! A Só hgji u gy mli blból lbdrúdul  lő ly öé. A ylcdiól biyíéul rr,hgy lób iör  VA-KÁCIÓ!Vlmi  ég midig lmi dé i j-li. É m búcúm l 4. lyól. S ir é jó mu í i  öödi élymh. S-mbrb mr új ld rrm. Ldő lő gyr, gdl R! Mrgy rm  ll!Addig i öld r-c, üé, jó rgí  ihéh mi-di!
Kádár Ádámné 
 várva várT évbúcsúzTaTás
(folytatás a címlapról)
 A nyári szünet nyitányaként labdák hullottak a magasból.
A pályázat kapcsán „A múltnyomában, Erdélyben” cím-mel 6 napos kiránduláson vettek részt a Dobozi Általá-nos Iskola diákjai, ismerkedvea magyar történelemmel, ahagyományokkal és a termé-szeti szépségekkel. A Barcsay Andrea által szervezett téma-hét 2012. június 21-től június26-ig tartott.A körúton résztvevő diákok közül ketten – Balog Katalinés Szűcs Szimonetta – is le-írták élményeiket, tapasztala-taikat a jutalomkirándulássalkapcsolatban. E két élmény-beszámolóból következnek részletek:1. nap/Kata:Délután elmentünk meg-nézni a Tordai-hasadékot,ami lélegzetelállítóan szép volt, a orrásvíz pedig fnom.Csak a hidakkal voltak gond- jai a dobozi turistacsoport-nak… Aztán este olyan 7 órakörül megérkeztünk Kőrispa-takra, ahol az emberek any-nyira szeretetteljesen vártak minket, hogy azt leírni nemtudom... Egyszerűen hihetet-len emberek vannak! Kint ka-pálnak a kertben, alig bírnak elállni (mivel öreg nénik) ésamikor hallják, hogy jövünk,képesek eltápászkodni, ésköszönni nekünk, és megkér-dezni, hogy jól utaztunk-e...Hihetetlen volt!2. nap/Szimi:Elmentünk reggel a szal-makalap múzeumba. Fel islehetett próbálni némelyiket,illetve kicsit belekukkantania kalapkészítés rejtelmeibe.Homokköveket nézhettünk meg, némelyiknek érdekesormája megdolgoztatta aantáziánkat (pl.: kacsa, agy-lalt, nyúl vagy éppen egy be-szélő kő). Ezután ki is lehe-tett próbálni a szalmakészítésmesterségét. Lehetett csinálniangyalt, gyűrűt; különéle o-násokat tanulhattunk meg,némelyikünk még szitakötőtis készített. Meglátogattunk egy régi reormátus temp-lomot, kiválóan lehetett otthűsölni. Búcsúztunk az ottaniemberektől és már mentünk is Parajdra a sóbányába. Le-ele busszal mentünk. Kicsithűvös, de érdekes és magávalragadó élmény volt. Kint ba-zárok sora ogadott minket.Csíkszeredába érkeztünk amásodik szálláshelyünkre,ahol vacsorával vártak minket.3. nap/Kata:Miután megreggeliztünk,elültünk a buszra és elin-dultunk a Szent Anna-tó-hoz. Gyönyörű volt, ahogy aenyőák körülölelik a tavat,mintha védelmezni akarnák őt, és az a enyőillat sokkal jobb volt, mint a enyőillatúkocsi illatosító! Tényleg gyö-nyörű volt! Mivel rövidnad-rágba voltam, belementem a vízbe, bukdácsoltunk a kavi-csokon, egy nagyobb kövönpedig „sellőset” játszottunk, ésképeket is készítettünk.4. nap/Szimi:Reggel sietősre vettük adolgot, mivelhogy sűrű volta program. Utunk első hely-színe Homoródszentpál volt,ahol Gábor Balázs aara-gó mesterségét tekinthettük meg, aki közismert székely-kapu-készítő. Balázs közre-működésével és bemutatásá- val Homoródkarácsonyalvánegy unitárius templomotnézhettünk meg, ami nagyonszép aaragványokkal volt teliés persze nagyon régi képek-kel is. Balázs ezután bemu-tatta barátját, aki ugyancsak aaragó. A háza kívül telis-tele volt szebbnél szebb ábólaragott képekkel, használatitárgyakkal.5. nap/Kata:Délelőtt Székelyudvarhe-lyen az Artera alapítványnálkézműveskedtünk egy kicsit,belekóstolhattunk a bútores-tés rejtelmeibe. Majd ezutánmég egy isteni ebédünk volta Lagunában, és elindultunk aHargitára... Először úgy szólta terv, hogy gyalog megyünk el, vagyis 10 km-t kellett vol-na gyalogolnunk, amit senkinem bírt volna abban a nagy melegben, szóval a csomag-szállító traktor vitt el minket,ami így traktorral is biztos volt két óra. Útközben sok patakot láttunk, és persze agyönyörű tájat.6. nap/Szimi:Reggel traktor vitt le min-ket a zuhogó esőben. Mire le-értünk, el is állt az eső és nap-sütésben olytathattuk az utat. Toroczkószentgyörgyön ebé-deltünk, nagyon fnom volt.Mindenki jóllakottan tért vissza a buszra. Hosszúnak ígérkezett még az út hazaelé.Kata: Megérkeztünk a ha-tárhoz, egy gyors ellenőrzés,majd komoly él óra múlvaDoboz gyönyörű lankátlanterületeit pillanthattuk meg.Itt már senki nem kérdezte,hogy hol vagyunk, messze va-gyunk-e még, mert már min-denki otthon volt szellemileg,családi körben. Mikor meg-pillantottuk a sulit, hatalmasmegkönnyebbülés utott átmindenkin. Ebben az egy do-logban mindenki egyetértetta hat nap alatt: az otthonunk a legszebb, és legjobb ötcsilla-gos szálloda a világon!
A kirándulók tehát szeren-csésen megérkeztek; élmények-kel, ényképekkel, mesélnivaló- val teli, és arról, hogyan érezték magukat, Szűcs Szimonettaélménybeszámolójának utolsómondata árulkodik leginkább:„Ezért érdemes jól tanulni!”
 a múlT nyomában, erdélyben
(folytatás a címlapról)
 
MEgHÍVÓ
Szent István Napok
Db 
 2012. augusztus 19-20.
Pm:
2012. augustus 19. (vasárnap)
sípdi pm:
Hlyí: Srly
18.00
Slgrri
Térzene 
19.15
Mulu gyü!
 A Kredenc együttes műsora 
20.00
Frgg lgrrdé
Sztárvendég: Magyar Rózsa 
21.00
űijé 
21.30
Körö ri rró ri
2012. augustus 20. (hétfő)9.00
XV. Auguu 20. Ku
Felnőtt kispályás labdarúgó bajnokság 
Hlyí: Srly
10.00
Sbr, rúHlyí: Kélyr – brr Béd md:Sim I m lgrmr
11.00
Üi éilő-üli ülé
 Mindenkit szeretettel várunk! 
 A Hargita tetején a kiránduló csapat 
ingyenes és köTelezeTTségmenTesszemélyes Pénzügyi Tanácsadás
E jlm midi, i gll  gdl, hgy mi h gyrmi jöő- jéér, íér, lmi  időri yugd él léli mgrmééér.E hll llb midi rr gdl, hgy mgléő mgrí lh élr i,mgríl dig gy  m rdl.Vgy éb r é róblj mg  gíégmml ii rdr ölégi,hgy mgll  lglcóbb mgld, rr rm jöőbli léléih.Elrülhl  mléll, mr gyr gybb jlőéggl bír élüb  ö-gdd.M mr lélhl gyrmi őili, gymi í ülői ldlllélül, é ugyígy lélhl, hgy éhy éid múl yugdíjrdrü é l-gy  yugd örgr biír.A cld gíégr  üégü lhőégi mgimrééh é  éügyi bi-g mgrmééh. ud ll hgy lj  ögdd, bb ud Ö gíégér li.Sgí bb gdli, d  döé  Ö éb l.Elő gyé u, mély:
Debreceni Lajos, üggetlen pénzügyi tanácsadó  Mobil: 06 20 960 7056, E-mail: debreceni956@gmail.com
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->