Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sta otkrivaju pronadjeni plakati iz Dubrovnika

Sta otkrivaju pronadjeni plakati iz Dubrovnika

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by sarcel

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: sarcel on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
 
O JEDNOM ZANIMLJIVOM NALAZU U BIBLIOTECI SANUILIJEDNO MOGU
Ć
E
Č
ITANJE PLAKATA
Još 1958. godine kupila je Biblioteka SANU od Srpske književne zadruge jednufasciklu u kojoj se nalazilo nekoliko plakata s kraja prošlog veka. Nekim slu
č
ajemostala je ta fascikla zaturena sve do nedavno, kada je, opet igrom slu
č
aja,prona
đ
ena i stigla na obradu. Ve
ć
je letimi
č
an pogled pokazao da se radi o veomazanimljivom materijalu vezanom za kulturnu i politi
č
ku istoriju Dubrovnika uposlednje dve decenije prošlog veka. Na žalost, mi više ne možemo da saznamoništa o prethodnom vlasniku ovih plakata koji je, bez sumnje (a vidi se to po izborumaterijala kao i po marginalijama), bio pomni prou
č
avalac i pravi znalac. Poslekra
ć
eg istraživanja postalo je jasno da se dokumenta koja su pred nama opirustrogoj bibliote
č
koj obradi po nekim formalnim odlikama kao što su, na primer,hronološki red, izdava
č
ili format, nego da imaju neku imanentnu logiku i da namnude nekoliko zanimljivih pri
č
a koje se slivaju u dragoceno svedo
č
anstvo i živuistorijsku sliku jedne faze narodnog preporoda u Dubrovniku. Potpuno smo svesnida ovaj rad u mnogome izlazi iz okvira bibliotekarstva, ali mi zaista nismo mogli daodolimo iskušenju da zabeležimo ono mnoštvo zanimljivih podataka do kojih smodolazili tragaju
ć
i za
č
injenicama relevantnim za bibliote
č
ku obradu. Isto tako svesnosmo izbegli da se doti
č
emo složenog problema srpsko-hrvatskih politi
č
kih odnosa,osim koliko je to zahtevao jedan od naših plakata, iako je prethodni vlasnikverovatno i to imao na umu kada je sakupio materijal koji je u najve
ć
oj meri vezanza onaj krug li
č
nosti koje su se deklarisale kao Srbi katolici koji su u to vreme bili uoštroj opreci sa predstavnicima hrvatske politi
č
ke opcije. To, naravno, ne zna
č
i dasporimo uticaj politi
č
kog nejedinstva i strana
č
kih borbi na kulturna zbivanja uDubrovniku.U kulturnoj istoriji Dubrovnika s kraja prošlog stole
ć
a jasno se o
č
itavaju s jednestrane želja žitelja da njihov grad postane vode
ć
i južnoslovenski kulturni centar, a sdruge strane svest o vlastitoj superiornoj kulturnoj tradiciji koju posle godina teškihpoliti
č
kih prilika izazvanih austrijskom okupacijom i kobne apatije, nije lako oživeti.To je vreme kada se u Dubrovniku insistiralo na kulturnim doga
đ
anjima ("Bondinteatar", narodne
č
itaonice, manifestacije radni
č
kih i omladinskih društava,pokretanje
č
asopisa, proslave, podizanje spomenika itd), pa su naši plakati utolikozna
č
ajniji kao svedoci onih o
č
iglednih napora koji su
č
injeni s namerom da serazbije prete
ć
e kulturno sivilo i da se na temeljima stare slave utemelji novakultura. Takva nastojanja propagirana su uz pomo
ć
malobrojnih medija koji su imstajali na raspolaganju, a to su bili pre svega
č
asopisi, i naravno, plakati kojima sukulturni doga
đ
aji oznanjivani najširem krugu gra
đ
ana.
 
 
2/17
O JEDNOM RANOM OBJAVLJIVANJU PESME MEDA PUCI
Ć
A
RADNI 
Č 
KI LIK 
Me
đ
u autorima plakata koje smo mogli da razrešimo najprominentniji je svakakoumni i u
č
eni pesnik Medo Puci
ć
. Pokazalo se da bi prvi plakat koji ovde razmatramoi koji sadrži jednu poznatu Puci
ć
evu pesmu mogao biti zanimljiviji nego što se naprvi pogled
č
ini. U naslovu stoji Popijevka Dubrova
č
kog radni
č
kog društva, spjevaoMedo grof Puci
ć
, uglazbio Ivan pl. Zajc. Popijevka je štampana u Dubrovniku uTiskari Dragutina Pretnera, 22. travnja 1877. godine. Prema onome što smo mimogli da prona
đ
emo, prvo poznato objavljivanje ove pesme bilo je u Slovincu, br. 4za 1879. godinu, na str. 64 u odeljku Sitnice, gde se kaže slede
ć
e: "Dne pak 3Februara prigodom svetkovine Sv. Vlaha Dubrova
č
kog parca, izašla je prvi put nabijeli dan narodna glazba Radni
č
kog Dubrova
č
kog Društva a to nakon samijeh 5mjeseca u
č
enja pod upravom g. Grossmana. Mi se radujemo našem narodnomdruštvu i želimo mu svaku sre
ć
u i napredak, kako vidimo da
ć
e i biti tako, pošto jenastojanje uprave postojano. Ovom prigodom iznosimo himnu Društva sastavljenuod g. grofa Meda Pu
č
i
ć
a a uglazbjenu od Ivana pl. Zajca. Evo je:". Potom sledihimna u istom obliku u kojem je imamo mi na našem plakatu. Interesantno je da jepedantni Ivo Peri
ć
u svojoj
Dubrova
č 
koj periodici 1848-1918
1
prevideo ovu pesmu.Rubrika Sitnice bila je vrlo zanimljiva i vrlo primamljiva za javnost jer je oslikavalasavremeni Dubrovnik. Iz Slovin
č
evih Sitnica strujao je trgova
č
ki, kulturni i zabavniživot ondašnjeg Dubrovnika, pa je utoliko
č
udnije da Ivo Peri
ć
nije u njima otkrioovu Puci
ć
evu pesmu.
Bibliografija rasprava,
č 
lanaka i književnih radova
2
veli da jeova pesma osim u Slovincu, iste te godine, dakle 1879, ali sada pod naslovom
Radni 
č 
ki lik 
, objavljena u Pan
č
evu u Knjižari bra
ć
e Jovanovi
ć
a u zbirci
Pjesme MedaPuci 
ć 
a Dubrov 
č 
anina
, potpuno izdanje. Me
đ
utim, ta godina koja se zaista nalazi nafrontispisu, nije baš sasvim izvesna i ve
ć
je i ranije dovedena u sumnju. Mi smopronašli tri izdanja koja na naslovnoj strani nose istu godinu i istu oznaku izdava
č
a.Me
đ
utim, dva od njih na koricama imaju godinu 1881. kao godinu objavljivanja, ame
đ
usobno se razlikuju samo po broju "štamparskih pogrešaka" (u jednom ih ima35, a u drugom 55). Ta razlika u broju šramparskih pogrešaka možda bi mogla bitionaj "mali listak" koji Medo Puci
ć
pominje u svome pismu Kamenku Jovanovi
ć
u od22. novembra 1880.
3
Tre
ć
e izdanje ove knjige koje bi se moglo u
č
initi najranijim jerima na sebi samo 1879. godinu, a koje je izašlo u ediciji
Narodna biblioteka bra
ć 
e Jovanovi 
ć 
a
, sv. 280-286, zapravo je najkasnije.
Narodna biblioteka bra
ć 
e Jovanovi 
ć 
a
izlazila je od 1881. do 1895. godine. U toj biblioteci izašlo je 216svezaka redovno i 132 apokrifno. Naime, kada je Knjižara bra
ć
e Jovanovi
ć
a prestalasa radom njen lager je otkupila knjižara Napredak iz Zemuna. Ona je mnoge knjigekoje su izašle u izdanju Knjižare bra
ć
e Jovanovi
ć
a opremila novim koricama ipustila u promet kao novoizašle sveske
Narodne biblioteke bra
ć 
e Jovanovi 
ć 
a
. Ovesveske, sa brojevima od 217 do 348 smatraju se apokrifnim. Takav je, dakle, slu
č
aji sa ovom zbirkom.
1
Dubrovnik, JAZU, 1980.
2
Zagreb, Leksikografski zavod, 1956-1986.
3
v. Nikša Stip
č
evi
ć
, Pisma Meda Puci
ć
a Kamenku Jovanovi
ć
u, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj.23, sv. 1, Novi Sad 1975, str. 194-197.
 
 
3/17
Da se vratimo samoj pesmi. U pomenutoj zbirci ona je smeštena u odeljakListopad, "u kom su odeljku pesme prigodnice iz naših sadanjih dana"
4
. Ispodnaslova stoji godina 1876. Naslov i godinu stavio je svakako sam Medo Puci
ć
koji jeu
Đ
akovu sam i priredio ovo "potpuno izdanje" svojih pesama
5
. I Franja Markovi
ć
usvojoj studiji
Knez Medo Puci 
ć 
6
uzima da je ova "prigodna pjesma" nastala 1876.,oslanjaju
ć
i se verovatno na podatak o godini iz pomenute zbirke. Isto tako inepoznati autor u
Slovincu
, br. 23 za 1882. godinu, na 359. str. kaže: "Kada se jeg. 1876. sastavilo u Dubrovniku narodno radni
č
ko društvo, eto Meda sa krasnomhimnom tog društva
Radni 
č 
ki lik 
u nekoliko strofa, a u svakoj je refrain:Djelaj, kreši, kujPredi, pleti, snuj.Ovaj podatak samo je delimi
č
no ta
č
an. Dubrova
č
ko radni
č
ko društvo koje jeokupljalo pristaše Narodne stranke
7
osnovano je 1874. godine
8
, a pesma
Radni 
č 
ki lik 
napisana je dve godine kasnije povodom prve socijalisti
č
ke pobede naopštinskim izborima u Kragujevcu i manifestacije sa "crvenim barja
č
etom"
9
.U Popisu
skladbi Ivana Zajca
koji je uradio H. Pettan
10
uz ovu kompoziciju koju Zajcnaziva
Himnom Dubrova
č 
kog radni 
č 
kog društva
(op. 370), osim napomene da seradi o kompoziciji za hor i orkestar, nema nikakvog drugog komentara.Dakle, po svemu sude
ć
i, naš plakat predstavlja, ako ne prvo, onda svakako jednood ranih objavljivanja pesme
Radni 
č 
ki lik 
Meda Puci
ć
a.
OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE SMRTI RU
Đ
ERA BOŠKOVI
Ć
A U DALMACIJI
Pet od naših plakata odnose se na sjajnu proslavu kojom je Dalmacija svetkovalastogodišnjicu svog
č
uvenog nau
č
nika Ru
đ
era Boškovi
ć
a. Najsve
č
anije je svakakobilo u njegovom rodnom gradu Dubrovniku
č
ijoj je slavi on sam mnogo doprineo"svojijem neumrlijem djelima."Tiskarnica Dragutina Pretnera štampala je sve dubrova
č
ke plakate posve
ć
ene ovojsve
č
anosti. Dva plakata potpisao je na
č
elnik grada DeGiulli. Radi se o narodnjaku,Vlahu DeGiulliju. Naime, krajem 1886. godine održani su u Dubrovniku opštinskiizbori na kojima je pobedila Narodna stranka. "Rafo Puci
ć
nipošto nije pristajao da i
4
v. S. V. Popovi
ć
( Naša novija lirika, Letopis Matice srpske, knj. 129, Novi Sad 1882, str. 137-159.
5
v. Nikša Stip
č
evi
ć
, Pisma Meda Puci
ć
a Kamenku Jovanovi
ć
u, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj.23, sv. 1, Novi Sad 1975, str. 194-197.
6
Rad JAZU, knj. LXVII, Zagreb 1883, str. 202.
7
v. Kosta Milutinovi
ć
¨, O pokretu Srba katolika u Dalmaciji, Dubrovniku i Boki Kotorskoj 1848-1914, Zbornik oSrbima u Hrvatskoj, Beograd, SANU, 1989, str. 33-90.
8
Dinko Foreti
ć
, Kratak pregled historije radni
č
kog pokreta u Dalmaciji 1871-1919, Zadar, 1959.
9
Kosta Milutinovi
ć
, Politi
č
ke koncepcije dubrova
č
kih "slovinaca", Jugoslovenski istorijski
č
asopis, br. 3-4, 1976,str. 57-92.
10
Zagreb, JAZU, 1956.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
squarewheel7 liked this
Nenad Belic liked this
tenenum liked this
draganastek68 liked this
Predrag Pikić liked this
Magdallina liked this
Prometheus Phos liked this
bratranec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->