Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reformatus Ermellek 2012/07

Reformatus Ermellek 2012/07

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:

More info:

Published by: Érmelléki Református Egyházmegye on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
 
Bemutatkozik
Érmelléki Református
 
Egyházmegye címere
 
A címert készítette:
 
Szekeres Attila I
stván
 
erdélyi
heraldikus.
Leírása:
 
Kerektalpú, kék mezejű tárcsapajzs,melyben hullámos ezüstpólya pajzsfőt választ el. Apajzs mezejében jobbra fordult, felemelt jobb lábávalezüstgolyót tartó, arannyal fegyverzett (csőre és lábai)ezüstdaru látható. A pajzsfőben három előre (jobbra)úszó ezüsthal. A pajzson ékköves, nyílt aranykoronanyugszik. A pajzstalphoz igazodva körívesaranyszalagon a következő jelmondat olvasható:VIGYÁZZATOK, ÁLLJATOK MEG A HITBEN! (1
Kor. 16,13)
Református egyházi címer, melyben a pajzsfő azegyházmegyei rangra utal. A fő címerkép, az ő
rdaru
 
mely felemelt jobb lábában kavicsot tart, vigyáz, mintaz őrzők, s ha veszély közeledik, elengedi a kavicsot,mely leesve zajt csap, s figyelmezteti a társakat a bajra
 
azt jelképezi, hogy az egyház, esetünkben azÉrmelléki
 
Református Egyházmegye vigyáz a híveire.A hullámos pólya a névadó Ér folyót jelképezi, ahárom hal az érmelléki vizes térséget szimbolizálja,egyben keresztyén szimbólum, ugyanakkor azegyházmegye területére eső történelmi kisrégiókat –
 
Érmellék, Berettyómente és a Hegyköz egy
darabja
 
 jelképezi. A pajzsot heraldikai korona fedi. A jelmondat a címerképpel együtt az egyházmegyehitvallását érzékelteti
.
Tartalom
Igei rovat
Követvén az úton……………
..
…………………….
4
Könyvtár
 
A re
formátus presbiter……………………………..
3
II. Helvét Hitvallás………………………………….
4
Amikor erősen fújt a Lélek…………………………
6
Egyházmegyénk életébő
l
Egyházmegyei címer
e
……………………………
...1
Interjú
 
Rákosi Jenő esperessel……………………
..1Me
ghívó Ifjúsági táborba…………………………
.8
Egyháztörténeti vetélkedő
 
Erdődö
n
……..…….…
8
Gyülekezeti őrjárat
 
Bere
ttyószéplak históriájából…………………
..
9
Gyülekezeti hírek
 
Érszőlősi diakónia…………………………………
11
Egyházzene
 
Egyházmegyei kórustalálkozó……………………
14
A szalacsi kórus története……………………...…
.12
Egyházi anekdoták
 
A papi pálya……………………………
..
…………
.13
Interjú Rákosi Jenő esperessel
 
RÉ:
-
Esperes úr! Megkérném, hogy tekintsük átaz elmúlt másfél, szűk két esztendőt az egyházmegyeéletében.
 
Rákosi Jenő
: -
Először azt mondanám el
eddigi
tapasztalatom alapján, hogy több idő kell ahhoz, hogyvalaki az esperesi teendőkbe „belerázódjon”, mintamennyit én is gondoltam, amikor felvettem ezt atisztséget. A 2010
-
es esztendőben, megválasztásomután az
 
volt az elképzelésem, hogy az év hátralevőhárom
-
négy hónapja erre elegendő lesz. De még ígyközel két év távlatából is érzem azt, hogy még vannakolyan területek, ahol változtatnom kell, hogyegyházmegyénkben a gyülekezeti és lelki élet még jobban működjön. Nem könnyű dolog váltani, és 1gyülekezet helyett (vagy mellett), 37 gyülekezetgondját felvállalni, mert valahol minden gyülekezet, ésannak tagjai elvárják, hogy kellő figyelmet fordítsak
 
2
Református Érmellék 
 
rájuk. Ezt az elmúlt év sűrű programjai között is
igyekeztem m
egtenni, hiszen lelkésztársaimmal együtt9 gyülekezetben vizitáltam, 8 gyülekezetben pedigkétszer volt minden helyen átadás
-
átvétel, lelkészek
n
yugdíjba vonulása, vagy lelkészcsere okán. Ezek azalkalmak jók arra is, hogy a gyülekezetekpresbitériumaival, gondnokokkal, általában agyülekezet tagjaival elbeszélgessünk, lássuk agyülekezeteknek a gondjait, bár nem mindent tudunkmegoldani, de amit lehet, arra törekszünk, hogy azokmeglegyenek. Szükség van a kapcsolattartásra, akár
azon a szinten is, hogy az esperes minden
gyülekezetbe eljut egy esztendő alatt. Volt egy nagypályázatunk is az elmúlt esztendőben, ami rengetegidőt és energiát igényelt, de aminek az áldásamegmutatkozott. Úgy gondolom, hogy alelkipásztorok közötti jó kapcsolat ápolásáért sokka
l
többet kell tegyek. Jó kezdeményezés volt az elmúltévekben a lelkészcsaládok éves találkozója, ez sajnos, atavalyi évben elmaradt. Folytatni szeretném ezt, akárúgy is, hogy egy évben két alkalom is legyen.Kötetlenebb körülmények között át tudjuk beszélni agondjainkat, bajainkat, és örömeinket is.
RÉ:
-
Úgy tűnik, a gyülekezetekkel való törődésaz elmúlt esztendőben szép eredményeket mutat,hiszen a 9 vizitáció és a 8 átadás összesen 17gyülekezet (akár többszöri) meglátogatását is
 jelentette. Ez az
egyházmegye fele, egyetlen év alatt.Mivel fordulnak a gyülekezetek, vagy a gyülekezetitagok az espereshez, mik azok a konkrét dolgok,amelyekkel eddig találkozott?
Rákosi Jenő
: -
Két területre tudom csoportosítani
azokat a dolgokat, amikkel megkeresnek. Az egyik
anyagi. Elsősorban az építkező, vagy felújításimunkálatokban lévő gyülekezetek azzal keresnek meg,hogy segédkezzen az Esperesi Hivatal az anyagiforrások előteremtésében, akár úgy, hogy maga aHivatal biztosítson támogatást, vagy úgy, hogyközvetítő szerepet vállaljon a külföldi egyháziszervezetek, vagy a belföldi politikum irányába. Amásik kényesebb. A gyülekezetekben felmerülőgondokkal keresnek meg. Lelkész és gyülekezeti tagokközötti egyet nem értés miatt két gyülekezetben is vanfeszültség. Vannak olyanok, akik más reformátusgyülekezetbe szeretnének átiratkozni, bár a Kánon aztírja elő, hogy mindenki a saját lakóhelyén kellnyilvántartva legyen, de meg sem lehet tiltani ezt, havalaki kifejezetten kéri. Még mindig jobb, mintha ezek
a
csalódott emberek valamelyik divatos szekta karjaibarohannának, vagy oda menekülnének, mert gyakranaz ilyenek a legkönnyebb célpontok a szekták számára.Ilyen esetekben, ha megkeresnek, nemcsak gyülekezetitagok, hanem a lelkipásztorok is, az elbeszélgetésmellett fontosnak tartom, hogy igét olvassak velük, ésimádságban vigyük közösen az Úr elé azokat adolgokat, amiket súlyként és teherként magukbanhordoznak. Ez tapasztalatom szerint megnyugtatást jelent a számukra. De ezek inkább elszigetelt esetek,nem az egész egyházmegyére jellemző.
RÉ:
-
Érzékelhető volt, hogy a tavalyi év pályázatakomoly kihívást jelentett az Egyházmegye számára.
Rákosi Jenő
: -
Valóban, úgy voltunk ezzel apályázattal, hogy senki nem kényszerített bennünket afelvállalására, hanem mi magunkat inkább, abban azértelemben, hogy szerettük volna kipróbálni, mirevagyunk képesek. Megoszlottak a vélemények arról,hogy vág
 juk-
e bele, vagy sem, voltak konzultációkszakemberekkel, a felsőbb egyházi vezetőséggel ebbenaz ügyben, és végül úgy döntöttünk, hogy belevágunk.Nem kimondottan egyházi jellegű pályázat volt ez. A„csatára” irányult, de voltak különféle események,amelyekben mindenféle korosztályok részt vehettek.Miután megnyertük a pályázatot, még inkább azon
voltunk, hogy siker
esen lebonyolítsuk. Mostanra megmár úgy belejöttünk, hogy folyamatosan figyeljük azújabb pályázati kiírásokat. Azt azonban szeretném,hogy még több evangéliumot vigyünk a későbbirendezvényeinkbe.
: -
Hál’ Istennek sikeresnek mondhatjuk ezt apályáza
tot!
Rákosi Jenő
: -
Ez a pályázat a magaegyediségével, különlegességével nyerte el atámogatást. Végül még abban a megtiszteltetésben isrészünk volt, hogy 80 pályázat közül a legsikeresebb12 közé választották az elért eredmények és amegvalósítás tekintetében. Amit megírtunk apályázatban, a szó szerint betartottuk.
: -
Kiket emelne ki név szerint, akik ennek apályázatnak a lebonyolításában kivették a részüket amunkából?
Rákosi Jenő
: -
Az irodavezetőnket, Perecsenyi Juditot, mert az adminisztrációval ő kellettfoglalkozzon egy egész éven át, Gellért Gyulát,bihardiószegi lelkipásztort, esperes
-
elődömet, akiegyben az egész Nyúzóvölgyi csata
-
imitációnak amegálmodója is volt, ő főleg a csata lebonyolításakörüli rengeteg teendőt vitte, ahogy mindig is. Bízombenne, hogy Úr ad még neki türelmet és energiát, hogytovább folytassa. Rajtuk kívül Jakó SándorZsigmondnak, jankafalvi lelkipásztornakköszönhetünk nagyon sokat. A kollegák közül is sokankülönféle fázisokban segítséget nyújtottak.
: -
Az Érmelléki Egyházmegye emblematikuseseményévé vált a Nyúzóvölgyi megemlékezés, vagyisnemcsak helyben, de az egész Partiumban, és határontúl is, ezzel az eseménnyel kötik össze az
 
egyházmegyét. Már a legelső alkalom is aReformátusok Világtalálkozójának kiemeltrendezvénye volt.
 
3
2012 július
 
Rákosi Jenő
: -
Igen. Ez az Érmellék unikuma.Több ezer ember gyűl össze évről évre, mindengyülekezetből jönnek, hozzák a bográcsosokat, vanünneplés, egyházi éneklés, és olyanok is hallanakigehirdetést, akik egyébként nem rendszerestemplomba járók.
RÉ:
-
Van tehát egy „burkolt” missziós jellege isennek a rendezvénynek.
Rákosi Jenő
: -
Igen. Több ezer ember gyűl összeminden évben, ezt ki kell használ
ni, hogy az
evangéliummal is megszólítsuk őket. Úgy érzem, hogy jó úton járunk a misszió területén az egyházmegyelapjának beindításával is, ez egy jó ötlet volt. Bártöbben is olvashatnák a lapot, de még így is, kb. 10%
-
hoz eljutunk az érmelléki református családoknak. Ezt
fejleszteni kellene. Itt lenne a szerepe nemcsak a
lelkipásztoroknak, hanem a presbitereknek is, vagyakár egyes gyülekezetek irat
-
missziójának, különösenazokon a helyeken, ahol gyülekezeti lap sincs, hogyminél nagyobb példányszámban terjesszék.Ugyanakkor az internetes megjelenése azegyházmegyének is nagyon hasznosnak bizonyult, soka pozitív visszajelzés, nemcsak az egyházmegyéből,hanem más egyházmegyékből, illetve a határokontúlról is. A holland testvérek is figyelik a blogot, bár
 
nem értik, hogy mit írunk ott, de a képeket megnézik.
: -
Befejezésképpen annyit szeretnékmegfogalmazni, hogy ez az időszak az egyházmegyeéletében nagyon mozgalmas volt. Gratulálok az elérteredményekhez. Köszönöm az interjút.
Le
 jegyezte: Kulcsár Árpád
.
 
 Az idei esztendőben presbiteri tisztújításokra fog sor kerülni az Érmelléki Egyházmegyében (is). Ennek kapcsán,
illetve a presbiter-
képzés időszerűsége okán
 folytatjuk az
alábbi sorozatot, (nem csak) jelenlegi vagy leendő  presbiterekre gondolva. A Szerkesztőség
.
 
A Presbiteri tisztség kialakulása
 
-
Magyarországon –
 
A genfi minta a kálvini reformációt befogadóországok között Magyarországon is meghonosodott.Igaz, hogy a reformáció első évtizedeiben inkábbhittani, mint szervezeti kérdések foglalkoztatták a
lelke
ket és egyelőre presbiterek nélkül a püspöki,illetve Tiszáninnen az esperesi szervezet volt általános.De a második erdődi zsinat 1555
-
ben már megemlíti apresbitereket, akiknek a lelkészeké mellett szinténkötelességük, hogy a
 
népeket házanként is intsék
. Az1562-63-i tarcal-
tordai zsinat a presbiterek tiszténekmondja az egyházi törvénytételt, az eklézsiaigazgatását és a fenyítést.
A presbitereket vagy
„voksolással”, vagy legalább is az egész gyülekezet javaslatára választják. A század végéről való bors
od-
gömör
-
kishonti cikkek szerint az esperes kötelessége,hogy az egyház építésére és erkölcsüknél fogva
alkalmas presbitereket rendeljen.
A reformáció századában azonban mégsem
terjedt el a presbiteri szervezet. Mi volt ennek az oka?
Egyebek között bizonyára az is, hogy a reformációtanainak elterjedésében, az új egyházakvédelmezésében, anyagi életük biztosításában nagyrészük volt a földesuraknak,
 
mint patrónusoknak s avárosi tanácsnak (magisztrátusnak)
, vagy a nemesi
vármegyének. Az egyházat fenntartó és védelmezőkötelességek vállalói csakhamar jogot formáltak arrais, hogy az egyházi élet igazgatásába beleszóljanak. Ígya presbitériumok, mivel az egyházak tagjainagyobbrészt jobbágyak voltak, a földesúrral szembennem alakulhattak meg. Ahol meg az egész város
vagy
közösség bevette a reformációt, mint pl. Debrecen ésnem volt főúri patrónus, ott az egyház ügyét a világielöljáróság intézte jó békességben a lelkészekkelegyütt. A világiak befolyása főleg alelkészválasztásoknál érvényesült; az egyházi él
et
egyéb kérdéseiben a lelkészeknek önálló hatáskörük
volt.
A magyar presbiteri szervezet kialakulásánakideje nem a XVI., hanem a XVII. század. Nagy MarócziBalázs kiskomáromi lelkésznek Lorántffy Zsuzsannafejedelemasszonyhoz írt levele szerint Kanizsai
 
Pálffi János Pápán 1612
-
ben (más adatok szerint 1617
-ben)
megszervezte az első pápai presbitériumot. Az 1630
-i
pápai zsinat a presbitériumok felállítását márkötelezővé tette, s 1650
-
re egész Dunántúlon elterjedt.Az idevonatkozó egykori okmányok szerint azértválasztanak presbitereket, hogy „az ecclesiábangonoszul élőknek és botránkoztatóknak intői ésbüntetői lennének s minden teher és gondviselés azIsten anyaszentegyházában egyedül a lelkészek vállárane szállana”.
 
A Dunántúli presbitériumok a
fegyelm
ezés gyakorlásában és az egyházigazgatásában erőteljesen részt is vettek.
[
Domján János: A református presbiter 
]
(Következő lapszámunkban folytatjuk
)
 
A legnehezebb kereszt: magamat megtagadni.
 
Vigyázz, az ördög még soha nem ment elszabadságra!
 
 
Sok hívő az Igét csak fogasnak tarja, hogy sajátmondanivalóját
 
ráakassz
a.
 
A tehetség, ha nem párosul alázatossággal,inkább árt, mint használ
[
Mézcseppek
]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->