Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6086, 2.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6086, 2.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 3,176|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
r!'ital]~I~ail
enadSepic,drzavniposlanik,obmanjujejavnosl
PomocnikministravaniskihposlovaBiHZoranPerkovictratiostaYuveziseventualnim"ulaganiemprotestnenoteAmbasadiSAD-auSaraievu",zbogodbiienicezavizuZvanicnaprepiskademantiraSepica
PonovileLevski
i~
~prodile!~
NesrecanadioniciautoputaA-lnakoridoru
5e
Vozaepoginuooslrujnogudara
DANASU'AVAZU'
 
Ukratko
2
Dnevniavaz,cetvrtak,
aktuelno
2.avgust'kOIOvOz2012.
AFERE
Drzavnafirmakrsilazakoneiproceduretedavalaposlovemimotendera
HatastrolalaniZulestalreUizile
0
'IHTelecomu'l
Obama
i
Negodic:PrijemuBije/ojkuci
SjedinjeneDrzave
negOdieoredalaaMrediliUeObami
~AmbasadoricaBosneiHercegovineuSjedinje-rumAmerickirnDrzava-rnaJadrankaNegodicpr-edalaje30,julauBijeloj
kuciuVasingtonuakredi-
tivnapismapredsjednikuSAD-aBarakuObami(Barack).Nakoncererno-nijepredajeakreditivnihpisamauslijediojekracirazgovortokomkojegjepredsjednikObamaista-kaodapratidesavanjauBiHtedajeSADopredi-jeljenda
i
daljepodrzavarazvojniputBiHkaclanstvuuNATO-uiED.
Revizorisepitajunakajisunacinnabavljenezalihetekuceumaterijalairezervnihdijelovauiznasuad
cak
8.002.445KMNajvecibrojugovoraidaljesedodjeljujeputemprepovaracldhpostupaka
Uredzarevizijuinstitu-cija
FBiH
objavioje
iucer
izvjestaj
0
poslovanju"BHTelecoma"zaproslugodinuukojemje,izrneduosta-log,ukazanonatodajeovojavnopreduzeceozbiljnomiloZakon
0
javnimnaba-vkama,nijepostovaloproce-duredodjeleugovoraputemotvorenihpostupakatedajepogresnoobracunavalovla-stiteinvesticije.edstavljacinjenicadarevi-zorima,kakojenavedenouizvjestaju,nijejasnonako-jisunacinnabavljenezali-hetekucegmaterijalaireze-rvnihdijelovauiznosuodcak8.002.445KM!Uprava"BHTelecoma",navodiseuizvjestaiurevi-zora,nijepostovala
ni
Za-kon
0
racunovodstvuirevi-zijiuFBiH,kaonimeduna-rodneiracunovodstvenestandardefinansijskogizv-iesravania,patako"svipo-slovnidogadajivezanizainvesticijenisuevidentira-niurevidiranomobracun-skomperiodu,zbogcegasusredstvaiobavezenadatumbilansapotcijenjenenajma-njeza1.772.806KM".Nadleznedirekcijeunu-tar"BH
Telecorna",
navoderevizori,nikadanisudale
sa-
glasnostzapreknjizenjeinvesticionihzalihauvrije-dnostiod6.389.000KMnizarashodinvesticionogma-terijalaiopremeuvrije-dnostiod632.458KMtezasredstvazapotrosnimater-ijalirezervnedijeloveuvr-ijednostiod1.888.466KM.Federalnirevizorinisupo-tvrdilipravilnostprovede-nihproceduranititranspa-rentnostiefikasnostupo-stupcimajavnihnabavki.
Sakrivali
PDV
-Kodotvorenihpostu-pakausvimslucajevimapr-imjenjivaoseistikriterij,anacinomnakojisesacinja-valatenderskadokurnenta-cijaiuvjetimakojisutrazenimogloseutjecatinaizborponudaca,Najvecibr-ojugovora
i
daljesedodje-Ijujeputempregovarackihpostupakabezobjaveoba-vjestenia.Nisupostovaneusvojenevlastiteprocedure
SUdSHISDOrOUItesHI30
miltona
HM
dnostiod30.388.958KM.Revizorisuuocilidasuunajvecernbrojutuzbepodnesenezaneosnova-nobogaceuje,neizmireneobaveze,naknade
stete,
uznemiravanjevlasnistva,utvrdivanjevlasnistva
i
pravaizradnogodnosa.PremapodacimaIzvrs-nedirekcijezapravneposlo-ve,upravljanjeorganizaci-jomiIjudskimresursima,kakosenavodi,zakliucnos31.decembrom2011.godi-ne,protiv"BHTelecoma"vodilose
100
sudskihspo-rovauprocijenjenojvrije-
nvalidi
BesplatnaedUMaCiia
onabavci,sobziromnatodaodkandidata,potencija-Inihponudaca,nijetrazenvalidandokaz,dokument,daonijedinimoguizvrsitipredmetnunabavku.Pri-hvatalasesarnoizjava
ka-
ndidata-navodiseuizvjestajuUredazarevizijuinstitucijaFBiH.Revizorisuuocili,stojeposebnozabrinjavajuce,dajeUprava"BHTeleco-rna"za2010.godinuobracunalamanjePDV-anegostojebiladuznaupla-titi.Takosuzadoticnugo-dinudrzaviuplatili113.342KMmanje.
A.DUCIC
Bezsaglasnosti
Netrausparentnosrkoddodjeletenderate
neu-
skladivanjevlastitihakatasazakonskomregulativom,ka-kojekonstatiranouizvjesta-ju,obiliezilojeposlovanjeovekompanije,cirnejepo-tvrdenopisanje"Dnevnogavaza",kojiveeduzeukazu-jenaovecinjenice.Vrhunacsumnjivog
po-
slovanjaovekompanijepr-~Socijalnopreduzece.Uspon"pozvalojeosobesinvaliditetomuSaraje-vunabesplatneedukacijekojecebitiodrzaneodse-pternbradodecembraovegodine.Edukacije
ce
bitiodrzaneuoblastimalide-rstva,vjestinekornunika-eije
te
izradeprijedlogaprojekataibiznisplano-va,budzeta,opceinfor-matike,webdizajnakaoigrafickogdizajna,fotogr-afijeiobradefotografije,DTPdizajnaiprijelomanovinatedrugogprinta-nogmaterijalauprogra-mu"Quark",saopcilojepreduzece.Uspon",Premaovomrevizor-skomizvjestaju,imajuciuviduopcestanjeuokruzenju,nisuopravda-navisokaprimanjainakna-dezaposlenih.Takoder,ko-nstatiranojedajeuavgustu2011.izmijenjenaorganiza-cionasernaipovecanbrojizvrsnihdirektorascetirinasest.Indikativnojedasure-
vizori
navelida"sveovoukazujedajeDrustvopodznacajnirnutjecajem
,"-;".~""L.:==-]
okruzenja"!"
Neum
MirouniMamp
~KomitetzaIjudska
pr-
avaidemokratijuiz
Ke-
InaorganiziratcedanasuNeumu,asutra
i
uDu-brovniku,akciju"Od-morodrata",kojureali-zirajuucesniciistoime-nogmirovnogkampa.Viseod80mladih
iz
Bill,SrbijeiHrvatskeprovestce12danaumir-ovnomkampuuNeumu.
DirektorPorezneupraveFBiHMidhatArifovicza.Dnevniavaz"
KraJinaMOGiObJaulJiuanJeSDiSMaDoreznihduzniMa
AvdoMuslimovic
Smanienipoticaii
~PredsjednikSavezapoljoprivrednihudru-
zenia
FBiHAvdoMu-slimovicizjaviojeiucerdaserebalansomfedera-Inogbudzeta,ukolikobudeusvojen,poljoprivr-ednicimasmanjujupoti-cajizadesetmilionaKM.Muslimovicjenakonfer-encijizanovinareuSara-jevukazaodasuuputilidopisnadleznimorgani-rnavlastiuFBilldasehitnoorganizirasastanakirazgovara
0
tome.Obracunhrvatskihvlastisonimakojigo-dinamanisuplacaliporezneceseza-vrsi
ti
sarnoobjavom
spi-
skovaduzni-ka,stosupo-drzale
i
aktue-Inapolitikaijavnostutojzemlji.Javnaprozivkaonihkojisudrzavuosteti-
Ii
zanekolikodesetinami-lijardikunapokrenulajelavinureakeija
i
aktivnostikojebitrebalebaremdone-kleumanjitigubitakubudzetirnasusjednedrzave.ZarazlikuodHrvatske,kojajepripremilaizako-nskemehanizmekojima
ce
oduzimatiimovinuduzni-eimazaporez,cakakosujeprebaciliinarodbinu,uBiH,ukojojsedugovanjazaporez,takoder,mjeremilijardama,uovomtrenu-tku
niko
nemozerecinikadacebitiobjavljeuspi-sakduznika.lakesupredstavnicino-veparlamentarnevecineuBiHiedinstveniuocjenidaimenaonihkojigodinamadugujudrzavitrebaobjavi-
ti,
MidhatArifovic,dire-
ktor
PorezneupraveFBiH,kazedazbogzakonskihogr-anicenjatakvaodlukanijeunadleznostiUpravekojomonrukovodi.-Viseputasmotraziliodfederalnogministrafina-nsijaAnteKrajinedanamdostavimisljenje
0
tome11akojinacindaprezentiramoiavnostispisakduznika,alinikadanismodobilidozvo-ludaobjavimocjelovit
spi-
saknasvojoj
internet-stra-
niei,negodasarno
obja-
vljujemonaseodgovorenapojedinacnemedijskeupiteoporeznimduznicima-kazeArifovic,naglasavaiucidacePoreznaupravaonogmomentakadadobijeodo-brenjeMinistarstvaodmahobjavitispisak.
S.DEGIRMENDZIC
 
aktuelno
Dnevniavaz,cetvrtak,2.avgusVkolOvoz2012.
'Avaz'saznaje
VisernjesecneanalizeUOUIOurodileplodom
HSzapruihpOlaBOdineFBiHdUBule23miliOna!
MnogovetapotrosniauFederacijinegouRSuposljednjihsestmjeseci
'.
P~nlil".
FlIlU
RS
BDBm
Ubpn41
fBiII%RS%80BilI%
JllINf
1400n.70
6~OJ3199
65)152521S.6J742
..,_9S7SQ990
J2,.DIJSSI'1
'lmllcn.1I.41[
FctJnou
126.96&.72S
62.951113
S.21I.23()
19S.IS10686s,1'16176181n.151~1812.6S060537
Min
ISU7l.8.S98Of299JS
1.641.1lOol
247JSO.698
..,.m800ISJ1,678m45l,09I91'''O
["1'ril165.266,601S4.oI.fl141
8,151.069
251.8110.&13
"-"139841
32.74679153
_l.1
~UIIOOI
[I'I'-j
166.561115
8U84n4
8,O;n.lo.1
15.1:173.173
..J6S1080J
12,5)ZJCI7J6
Jo.IOI~~
Jwll
174.0&,H~S
S5.253621
7.1192.292
261.13lJSJ
~1.u35410
ll,M13llS'
2.95llm9
Jilli
IAuzlOlI~pltmba.rIOlctobarI~G\•ba:r
Dtutnbu
IUllu,{IDO
9l1.81'.SU
4U..6t~
43,~~4
IMl:.OO6.1l7
'''~m
31,364lC11D6
3.015459561
..
.
-
..
Podacl
0
kralnlolpolrosnfldo
31.
lunalaporelnepertode
RepublikaSrpskaduznajeFederacijiBiHblizu
23
milionamarakauprvojpo-loviniovegodine!Ovoje
za-
kljucak
analizepodataka
0
krajnjojpotrosnjientitetauprvihpolagodine,akojejeOdjelzamakroekonomskuanalizudostavioUpravnornodboruUpravezaindire-ktnooporezivanje
(VO
VIO).
Ociglednirezultati
Kakosaznajemo,Upra-vniodborVIOspremanjeprincipijelnosedrzatikoefi-cijenataraspodjeleteizvrsitiporavnjanjeuskladuspo-sljednjimpodacima.Obra-cunjenapravljennatemelju
SjedisleUprave:Slijedeporavnanja
spornooko
30
milionaKMizdrugogdijela
2010.
teokosestmilionaKMizproslegodinepodrugomprivremenomporavnanju,dokogajetrebalo
doci
u
ja-
nuaruovegodine.podataka
0
krajnjojpotrosnjiizprijavaPDV-a.Onostojevidljivoiztabe-larnogprikazajestedajeuFBiHkonstantnovecapo-
trosnja
odoneuRS.Prema
ri-iecirnanaseg
neimenovanogsagovornika,stvarnikoefici-jentzaFederacijuiznosi
64,6
posto,azaRS
32,3
posto.-Ovojestvarnikoeficije-
sporne2010.i2011.DOdina
Josnikadanijeposti-gnutdogovoruvezispor-avnanjemdugovanjaFede-racijepremaRSnaosnovudugovanjaodindirektnihporezaiz
2010.
i
2011.
godi-
ne.
ZaFederacijuje
nacelno
ntnaosnovukojegseracunaiovarazlikaod
23
milionapojavIjujesekaorazlikaizmedustvarnogkoeficijenrakrajnjepotrosnjeionogdo-govorenog-pojasniojenassagovornik.
Vazeci
koeficijentiza
ra-
spodjelusredstavasiedi-nstvenogracunazaFedera-cijuBiHiznose
63,07
posto,
za
RS
33,38
postoiza
Distr-
iktBrcko3,5posto.
Zakinutbudzet
-SadasevididasuizRSvjestomanipuliraliPDV-om.
J
asnojekaosuncedanidugzaprethodnegodine,nakojiseizBanjeLukepo-sljednjihgodinapozivaju,ne
moze
bititolikikolikijeprezentiranu
javnosti-ka-
zaoje
nas
izvor.OpcepoznatojedaRepu-blikaSrpskakukanasvestranezbogdugovanjavlastiFBiHodnajmanje
36mili-
onaKM,zakolikosmatrajudajezakinutbudzetRSnaimeprikuplienihindire-ktnihporeza.
A.
C.
Z.
PredslednlstvoHSP-a
0
sudbinivladeFBiH
Soremnizarazgouor
0
rehonstruhCiJi
SmatramodanasjeSDAizigrala,kazepredsjednikHSP-aJurisic
PredsjednistvoHSP-aBiHjenasinocnjojsjedni-ciuMostaruosudilopostu-pakzastupnikaSDAuLi-vanjskomkantonu,cijornjepodrskornornogucenofor-miranjevlastibezdogovo-rasovomstrankomiNSRzB-om.Zbogtogaie,podsjeti-mo,dopredsjednikovestra-nke[osipPericnajaviodacepodrzatirekonstrukcijuFe-deralnevlade,apotezSDAje,kakojetoocijeniopre-dsjednikHSP-aZvonko[u-
risic,
jednavrlo
losa
poruka.-Usvakom
slucaju,
SDAiHSPsunepozelineuVIa-diFederacijeBiHitojebiorazlogdabudemojedinstve-niizajednickinastupimouovommomentu.Medutim,sadasmatramodanasjeSDAizigrala,jersmoodnjihovogvodstvatrazilidazajednickidjelujemouHe-rcegbosanskojzupaniii-ka-zaoje
J
urisic,OnjerekaodauHSP-upodrzavaiuidejuNSRzB-aovIadinarodnogjedinstva
Juris;c:Nijebeluvjela
tedajemogucaopcijadausirojparlamentarnojvecinisudjelujeiHSP.ClanPre-dsjednistvaHSP-aipre-dsjednikFederacijeBiHZivkoBudimiruizjavizanovinarekazaojedaprista-naknarazgovoreokoreko-nstrukcijeFederalnevladeneznaciiizlazakHSP-aizVlade.-Razgovori
0
rekonstrukci-jiFederalnevlade
cia,
ali
ne
be-
zuvjetnarekonstrukcija,ona-kokakototrazeHDZiSDP-rekaojeBudimir.M.
Sm.
3
Uellill
aoe1111
Novavlastmorakresatienormnaprimanjaposlanika,ministaraiostalihfunkcionera
Politickakonfuzijako-jajenastalazbogSDA-ovogneprihvatanjademo-kratskihprocesa,odnosnonepriznavanjemineposti-vanjemnovepostojecepa-rlamentarnevecine,ipaknijestvorila,kakosutouSDAplanirali,totalniha-osudrzavi,alisejestene-gativnoodrazilanado-nosenjepotrebnihzako-nskihrjeseniaireformiuFederaciji.SDAjestalnom
bloka-
domreformiteneprincipi-ielnoscupremadogovorudefiniranomuplatformi
najvise
doprinijeladauprvihsestmjeseciovego-dinebududonesenasarno
cetiri
odukupno
50zako-
nakojejeutvrdilaVladaFBiH!Naravnoinimalo
izne-
naduiuce,najlosijerezu-Iraterada
zabiljezili
suMi-nistarstvokultureisporta(SalmirKaplan,SDA)iMinistarstvoenergije,ru-darstvaiindustrije(ErdalTrhulj,SDA),gdjejeispu-njeno
cak
manjeod
29po-
stoodzacrtanogprogramarada!PoslaniciuDomuna-rodauposljednjihsestmjesecizasjedalisusvegasestsatimjesecno,ami,kojipunimobudzet,zanjihovosestosatnomje-secnohimberisanjepo-
castili
smoih
snevjerova-
tnihmilionKMiii
4.000
KMmjesecnopoposlani-ku!Ukolikonovavlast,saSDP-omiSBB-omnacelu,neusaglasiprimanjasvihposlanika,ministaratedrzavnihfunkcionerasastandardomzivotauBiH,stoznacirezanjapr-imanjaido
50
posto,anedeklarativnihpetposto,kakojetouradenouproslojgodini,vlastisvr-havlastiuvijekceostatisa-rnociljzavelikeapetite
si-
tnihduhova!
PORTAL-komentardana
Zaitoseizbjegavaplacanjeporeza:Hrvatskaobjavilaimenaduzniha,
~:!il
h.vlastiihitue
I!I,;-
Objavljivanjeimenaduznikaprioriretjenadprioritetima.OnostojeuHrvatskojucinjenoza
svakuie
pohvalujer
samo
natakavnacin
mozese
vidjetikakavjekoustvari.Kojekakavpolusvijet,ko-jisekrioizamaskipoznatihiuspjesnihlicnosti,po-kazaojesvojepravolice.Koneplacadrzaviporez,ne
moze
bitinipatriota,atakvihjena
nasojpoli-tickoj
scenibezbroj.Pogotovo
medu
onimakojisudvijedecenijenavlasti.
(RobertoBaggio)
DokoNINKOVIc/
TO
JE
TO

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirsad Terzo liked this
Nenad Medenica liked this
AdlaHabibovic liked this
Emir Babić liked this
Romana Hanii liked this
Hasan Kadric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->