Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6086, 2.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6086, 2.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 3,177|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
r!'ital]~I~ail
enadSepic,drzavniposlanik,obmanjujejavnosl
PomocnikministravaniskihposlovaBiHZoranPerkovictratiostaYuveziseventualnim"ulaganiemprotestnenoteAmbasadiSAD-auSaraievu",zbogodbiienicezavizuZvanicnaprepiskademantiraSepica
PonovileLevski
i~
~prodile!~
NesrecanadioniciautoputaA-lnakoridoru
5e
Vozaepoginuooslrujnogudara
DANASU'AVAZU'
 
Ukratko
2
Dnevniavaz,cetvrtak,
aktuelno
2.avgust'kOIOvOz2012.
AFERE
Drzavnafirmakrsilazakoneiproceduretedavalaposlovemimotendera
HatastrolalaniZulestalreUizile
0
'IHTelecomu'l
Obama
i
Negodic:PrijemuBije/ojkuci
SjedinjeneDrzave
negOdieoredalaaMrediliUeObami
~AmbasadoricaBosneiHercegovineuSjedinje-rumAmerickirnDrzava-rnaJadrankaNegodicpr-edalaje30,julauBijeloj
kuciuVasingtonuakredi-
tivnapismapredsjednikuSAD-aBarakuObami(Barack).Nakoncererno-nijepredajeakreditivnihpisamauslijediojekracirazgovortokomkojegjepredsjednikObamaista-kaodapratidesavanjauBiHtedajeSADopredi-jeljenda
i
daljepodrzavarazvojniputBiHkaclanstvuuNATO-uiED.
Revizorisepitajunakajisunacinnabavljenezalihetekuceumaterijalairezervnihdijelovauiznasuad
cak
8.002.445KMNajvecibrojugovoraidaljesedodjeljujeputemprepovaracldhpostupaka
Uredzarevizijuinstitu-cija
FBiH
objavioje
iucer
izvjestaj
0
poslovanju"BHTelecoma"zaproslugodinuukojemje,izrneduosta-log,ukazanonatodajeovojavnopreduzeceozbiljnomiloZakon
0
javnimnaba-vkama,nijepostovaloproce-duredodjeleugovoraputemotvorenihpostupakatedajepogresnoobracunavalovla-stiteinvesticije.edstavljacinjenicadarevi-zorima,kakojenavedenouizvjestaju,nijejasnonako-jisunacinnabavljenezali-hetekucegmaterijalaireze-rvnihdijelovauiznosuodcak8.002.445KM!Uprava"BHTelecoma",navodiseuizvjestaiurevi-zora,nijepostovala
ni
Za-kon
0
racunovodstvuirevi-zijiuFBiH,kaonimeduna-rodneiracunovodstvenestandardefinansijskogizv-iesravania,patako"svipo-slovnidogadajivezanizainvesticijenisuevidentira-niurevidiranomobracun-skomperiodu,zbogcegasusredstvaiobavezenadatumbilansapotcijenjenenajma-njeza1.772.806KM".Nadleznedirekcijeunu-tar"BH
Telecorna",
navoderevizori,nikadanisudale
sa-
glasnostzapreknjizenjeinvesticionihzalihauvrije-dnostiod6.389.000KMnizarashodinvesticionogma-terijalaiopremeuvrije-dnostiod632.458KMtezasredstvazapotrosnimater-ijalirezervnedijeloveuvr-ijednostiod1.888.466KM.Federalnirevizorinisupo-tvrdilipravilnostprovede-nihproceduranititranspa-rentnostiefikasnostupo-stupcimajavnihnabavki.
Sakrivali
PDV
-Kodotvorenihpostu-pakausvimslucajevimapr-imjenjivaoseistikriterij,anacinomnakojisesacinja-valatenderskadokurnenta-cijaiuvjetimakojisutrazenimogloseutjecatinaizborponudaca,Najvecibr-ojugovora
i
daljesedodje-Ijujeputempregovarackihpostupakabezobjaveoba-vjestenia.Nisupostovaneusvojenevlastiteprocedure
SUdSHISDOrOUItesHI30
miltona
HM
dnostiod30.388.958KM.Revizorisuuocilidasuunajvecernbrojutuzbepodnesenezaneosnova-nobogaceuje,neizmireneobaveze,naknade
stete,
uznemiravanjevlasnistva,utvrdivanjevlasnistva
i
pravaizradnogodnosa.PremapodacimaIzvrs-nedirekcijezapravneposlo-ve,upravljanjeorganizaci-jomiIjudskimresursima,kakosenavodi,zakliucnos31.decembrom2011.godi-ne,protiv"BHTelecoma"vodilose
100
sudskihspo-rovauprocijenjenojvrije-
nvalidi
BesplatnaedUMaCiia
onabavci,sobziromnatodaodkandidata,potencija-Inihponudaca,nijetrazenvalidandokaz,dokument,daonijedinimoguizvrsitipredmetnunabavku.Pri-hvatalasesarnoizjava
ka-
ndidata-navodiseuizvjestajuUredazarevizijuinstitucijaFBiH.Revizorisuuocili,stojeposebnozabrinjavajuce,dajeUprava"BHTeleco-rna"za2010.godinuobracunalamanjePDV-anegostojebiladuznaupla-titi.Takosuzadoticnugo-dinudrzaviuplatili113.342KMmanje.
A.DUCIC
Bezsaglasnosti
Netrausparentnosrkoddodjeletenderate
neu-
skladivanjevlastitihakatasazakonskomregulativom,ka-kojekonstatiranouizvjesta-ju,obiliezilojeposlovanjeovekompanije,cirnejepo-tvrdenopisanje"Dnevnogavaza",kojiveeduzeukazu-jenaovecinjenice.Vrhunacsumnjivog
po-
slovanjaovekompanijepr-~Socijalnopreduzece.Uspon"pozvalojeosobesinvaliditetomuSaraje-vunabesplatneedukacijekojecebitiodrzaneodse-pternbradodecembraovegodine.Edukacije
ce
bitiodrzaneuoblastimalide-rstva,vjestinekornunika-eije
te
izradeprijedlogaprojekataibiznisplano-va,budzeta,opceinfor-matike,webdizajnakaoigrafickogdizajna,fotogr-afijeiobradefotografije,DTPdizajnaiprijelomanovinatedrugogprinta-nogmaterijalauprogra-mu"Quark",saopcilojepreduzece.Uspon",Premaovomrevizor-skomizvjestaju,imajuciuviduopcestanjeuokruzenju,nisuopravda-navisokaprimanjainakna-dezaposlenih.Takoder,ko-nstatiranojedajeuavgustu2011.izmijenjenaorganiza-cionasernaipovecanbrojizvrsnihdirektorascetirinasest.Indikativnojedasure-
vizori
navelida"sveovoukazujedajeDrustvopodznacajnirnutjecajem
,"-;".~""L.:==-]
okruzenja"!"
Neum
MirouniMamp
~KomitetzaIjudska
pr-
avaidemokratijuiz
Ke-
InaorganiziratcedanasuNeumu,asutra
i
uDu-brovniku,akciju"Od-morodrata",kojureali-zirajuucesniciistoime-nogmirovnogkampa.Viseod80mladih
iz
Bill,SrbijeiHrvatskeprovestce12danaumir-ovnomkampuuNeumu.
DirektorPorezneupraveFBiHMidhatArifovicza.Dnevniavaz"
KraJinaMOGiObJaulJiuanJeSDiSMaDoreznihduzniMa
AvdoMuslimovic
Smanienipoticaii
~PredsjednikSavezapoljoprivrednihudru-
zenia
FBiHAvdoMu-slimovicizjaviojeiucerdaserebalansomfedera-Inogbudzeta,ukolikobudeusvojen,poljoprivr-ednicimasmanjujupoti-cajizadesetmilionaKM.Muslimovicjenakonfer-encijizanovinareuSara-jevukazaodasuuputilidopisnadleznimorgani-rnavlastiuFBilldasehitnoorganizirasastanakirazgovara
0
tome.Obracunhrvatskihvlastisonimakojigo-dinamanisuplacaliporezneceseza-vrsi
ti
sarnoobjavom
spi-
skovaduzni-ka,stosupo-drzale
i
aktue-Inapolitikaijavnostutojzemlji.Javnaprozivkaonihkojisudrzavuosteti-
Ii
zanekolikodesetinami-lijardikunapokrenulajelavinureakeija
i
aktivnostikojebitrebalebaremdone-kleumanjitigubitakubudzetirnasusjednedrzave.ZarazlikuodHrvatske,kojajepripremilaizako-nskemehanizmekojima
ce
oduzimatiimovinuduzni-eimazaporez,cakakosujeprebaciliinarodbinu,uBiH,ukojojsedugovanjazaporez,takoder,mjeremilijardama,uovomtrenu-tku
niko
nemozerecinikadacebitiobjavljeuspi-sakduznika.lakesupredstavnicino-veparlamentarnevecineuBiHiedinstveniuocjenidaimenaonihkojigodinamadugujudrzavitrebaobjavi-
ti,
MidhatArifovic,dire-
ktor
PorezneupraveFBiH,kazedazbogzakonskihogr-anicenjatakvaodlukanijeunadleznostiUpravekojomonrukovodi.-Viseputasmotraziliodfederalnogministrafina-nsijaAnteKrajinedanamdostavimisljenje
0
tome11akojinacindaprezentiramoiavnostispisakduznika,alinikadanismodobilidozvo-ludaobjavimocjelovit
spi-
saknasvojoj
internet-stra-
niei,negodasarno
obja-
vljujemonaseodgovorenapojedinacnemedijskeupiteoporeznimduznicima-kazeArifovic,naglasavaiucidacePoreznaupravaonogmomentakadadobijeodo-brenjeMinistarstvaodmahobjavitispisak.
S.DEGIRMENDZIC
 
aktuelno
Dnevniavaz,cetvrtak,2.avgusVkolOvoz2012.
'Avaz'saznaje
VisernjesecneanalizeUOUIOurodileplodom
HSzapruihpOlaBOdineFBiHdUBule23miliOna!
MnogovetapotrosniauFederacijinegouRSuposljednjihsestmjeseci
'.
P~nlil".
FlIlU
RS
BDBm
Ubpn41
fBiII%RS%80BilI%
JllINf
1400n.70
6~OJ3199
65)152521S.6J742
..,_9S7SQ990
J2,.DIJSSI'1
'lmllcn.1I.41[
FctJnou
126.96&.72S
62.951113
S.21I.23()
19S.IS10686s,1'16176181n.151~1812.6S060537
Min
ISU7l.8.S98Of299JS
1.641.1lOol
247JSO.698
..,.m800ISJ1,678m45l,09I91'''O
["1'ril165.266,601S4.oI.fl141
8,151.069
251.8110.&13
"-"139841
32.74679153
_l.1
~UIIOOI
[I'I'-j
166.561115
8U84n4
8,O;n.lo.1
15.1:173.173
..J6S1080J
12,5)ZJCI7J6
Jo.IOI~~
Jwll
174.0&,H~S
S5.253621
7.1192.292
261.13lJSJ
~1.u35410
ll,M13llS'
2.95llm9
Jilli
IAuzlOlI~pltmba.rIOlctobarI~G\•ba:r
Dtutnbu
IUllu,{IDO
9l1.81'.SU
4U..6t~
43,~~4
IMl:.OO6.1l7
'''~m
31,364lC11D6
3.015459561
..
.
-
..
Podacl
0
kralnlolpolrosnfldo
31.
lunalaporelnepertode
RepublikaSrpskaduznajeFederacijiBiHblizu
23
milionamarakauprvojpo-loviniovegodine!Ovoje
za-
kljucak
analizepodataka
0
krajnjojpotrosnjientitetauprvihpolagodine,akojejeOdjelzamakroekonomskuanalizudostavioUpravnornodboruUpravezaindire-ktnooporezivanje
(VO
VIO).
Ociglednirezultati
Kakosaznajemo,Upra-vniodborVIOspremanjeprincipijelnosedrzatikoefi-cijenataraspodjeleteizvrsitiporavnjanjeuskladuspo-sljednjimpodacima.Obra-cunjenapravljennatemelju
SjedisleUprave:Slijedeporavnanja
spornooko
30
milionaKMizdrugogdijela
2010.
teokosestmilionaKMizproslegodinepodrugomprivremenomporavnanju,dokogajetrebalo
doci
u
ja-
nuaruovegodine.podataka
0
krajnjojpotrosnjiizprijavaPDV-a.Onostojevidljivoiztabe-larnogprikazajestedajeuFBiHkonstantnovecapo-
trosnja
odoneuRS.Prema
ri-iecirnanaseg
neimenovanogsagovornika,stvarnikoefici-jentzaFederacijuiznosi
64,6
posto,azaRS
32,3
posto.-Ovojestvarnikoeficije-
sporne2010.i2011.DOdina
Josnikadanijeposti-gnutdogovoruvezispor-avnanjemdugovanjaFede-racijepremaRSnaosnovudugovanjaodindirektnihporezaiz
2010.
i
2011.
godi-
ne.
ZaFederacijuje
nacelno
ntnaosnovukojegseracunaiovarazlikaod
23
milionapojavIjujesekaorazlikaizmedustvarnogkoeficijenrakrajnjepotrosnjeionogdo-govorenog-pojasniojenassagovornik.
Vazeci
koeficijentiza
ra-
spodjelusredstavasiedi-nstvenogracunazaFedera-cijuBiHiznose
63,07
posto,
za
RS
33,38
postoiza
Distr-
iktBrcko3,5posto.
Zakinutbudzet
-SadasevididasuizRSvjestomanipuliraliPDV-om.
J
asnojekaosuncedanidugzaprethodnegodine,nakojiseizBanjeLukepo-sljednjihgodinapozivaju,ne
moze
bititolikikolikijeprezentiranu
javnosti-ka-
zaoje
nas
izvor.OpcepoznatojedaRepu-blikaSrpskakukanasvestranezbogdugovanjavlastiFBiHodnajmanje
36mili-
onaKM,zakolikosmatrajudajezakinutbudzetRSnaimeprikuplienihindire-ktnihporeza.
A.
C.
Z.
PredslednlstvoHSP-a
0
sudbinivladeFBiH
Soremnizarazgouor
0
rehonstruhCiJi
SmatramodanasjeSDAizigrala,kazepredsjednikHSP-aJurisic
PredsjednistvoHSP-aBiHjenasinocnjojsjedni-ciuMostaruosudilopostu-pakzastupnikaSDAuLi-vanjskomkantonu,cijornjepodrskornornogucenofor-miranjevlastibezdogovo-rasovomstrankomiNSRzB-om.Zbogtogaie,podsjeti-mo,dopredsjednikovestra-nke[osipPericnajaviodacepodrzatirekonstrukcijuFe-deralnevlade,apotezSDAje,kakojetoocijeniopre-dsjednikHSP-aZvonko[u-
risic,
jednavrlo
losa
poruka.-Usvakom
slucaju,
SDAiHSPsunepozelineuVIa-diFederacijeBiHitojebiorazlogdabudemojedinstve-niizajednickinastupimouovommomentu.Medutim,sadasmatramodanasjeSDAizigrala,jersmoodnjihovogvodstvatrazilidazajednickidjelujemouHe-rcegbosanskojzupaniii-ka-zaoje
J
urisic,OnjerekaodauHSP-upodrzavaiuidejuNSRzB-aovIadinarodnogjedinstva
Juris;c:Nijebeluvjela
tedajemogucaopcijadausirojparlamentarnojvecinisudjelujeiHSP.ClanPre-dsjednistvaHSP-aipre-dsjednikFederacijeBiHZivkoBudimiruizjavizanovinarekazaojedaprista-naknarazgovoreokoreko-nstrukcijeFederalnevladeneznaciiizlazakHSP-aizVlade.-Razgovori
0
rekonstrukci-jiFederalnevlade
cia,
ali
ne
be-
zuvjetnarekonstrukcija,ona-kokakototrazeHDZiSDP-rekaojeBudimir.M.
Sm.
3
Uellill
aoe1111
Novavlastmorakresatienormnaprimanjaposlanika,ministaraiostalihfunkcionera
Politickakonfuzijako-jajenastalazbogSDA-ovogneprihvatanjademo-kratskihprocesa,odnosnonepriznavanjemineposti-vanjemnovepostojecepa-rlamentarnevecine,ipaknijestvorila,kakosutouSDAplanirali,totalniha-osudrzavi,alisejestene-gativnoodrazilanado-nosenjepotrebnihzako-nskihrjeseniaireformiuFederaciji.SDAjestalnom
bloka-
domreformiteneprincipi-ielnoscupremadogovorudefiniranomuplatformi
najvise
doprinijeladauprvihsestmjeseciovego-dinebududonesenasarno
cetiri
odukupno
50zako-
nakojejeutvrdilaVladaFBiH!Naravnoinimalo
izne-
naduiuce,najlosijerezu-Iraterada
zabiljezili
suMi-nistarstvokultureisporta(SalmirKaplan,SDA)iMinistarstvoenergije,ru-darstvaiindustrije(ErdalTrhulj,SDA),gdjejeispu-njeno
cak
manjeod
29po-
stoodzacrtanogprogramarada!PoslaniciuDomuna-rodauposljednjihsestmjesecizasjedalisusvegasestsatimjesecno,ami,kojipunimobudzet,zanjihovosestosatnomje-secnohimberisanjepo-
castili
smoih
snevjerova-
tnihmilionKMiii
4.000
KMmjesecnopoposlani-ku!Ukolikonovavlast,saSDP-omiSBB-omnacelu,neusaglasiprimanjasvihposlanika,ministaratedrzavnihfunkcionerasastandardomzivotauBiH,stoznacirezanjapr-imanjaido
50
posto,anedeklarativnihpetposto,kakojetouradenouproslojgodini,vlastisvr-havlastiuvijekceostatisa-rnociljzavelikeapetite
si-
tnihduhova!
PORTAL-komentardana
Zaitoseizbjegavaplacanjeporeza:Hrvatskaobjavilaimenaduzniha,
~:!il
h.vlastiihitue
I!I,;-
Objavljivanjeimenaduznikaprioriretjenadprioritetima.OnostojeuHrvatskojucinjenoza
svakuie
pohvalujer
samo
natakavnacin
mozese
vidjetikakavjekoustvari.Kojekakavpolusvijet,ko-jisekrioizamaskipoznatihiuspjesnihlicnosti,po-kazaojesvojepravolice.Koneplacadrzaviporez,ne
moze
bitinipatriota,atakvihjena
nasojpoli-tickoj
scenibezbroj.Pogotovo
medu
onimakojisudvijedecenijenavlasti.
(RobertoBaggio)
DokoNINKOVIc/
TO
JE
TO

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirsad Terzo liked this
Nenad Medenica liked this
AdlaHabibovic liked this
Emir Babić liked this
Romana Hanii liked this
Edina Dynci Mizic liked this
Hasan Kadric liked this
Bahrudin Ibreljic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->